UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - Tillægsdagsorden

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

13-08-2013 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT
PUNKTER

1. Anmodning fra regionsrådsmedlem Birgitte Kjøller Pedersen (F) om fritagelse for hvervet som medlem af regionsrådets forretningsudvalg1. Anmodning fra regionsrådsmedlem Birgitte Kjøller Pedersen (F) om fritagelse for hvervet som medlem af regionsrådets forretningsudvalg


ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

  1. at regionsrådet tager stilling til Birgitte Kjøller Pedersens anmodning, og

  2. at regionsrådet i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABFØ udpeger et andet medlem af forretningsudvalget for resten af valgperioden.


RESUME

Birgitte Kjøller Pedersen anmoder om at blive fritaget for sit hverv som medlem af forretningsudvalget af arbejdsmæssige grunde.


SAGSFREMSTILLING

Regionsrådsmedlem Birgitte Kjøller Pedersen har i mail af 12. august 2013 anmodet om at blive fritaget for sit hverv som medlem af regionsrådets forretningsudvalg for resten af valgperioden på baggrund af ændringer i hendes arbejdssituation i forbindelse med skemalægningen for skoleåret 2013/14. Birgitte Kjøller Pedersen blev valgt til forretningsudvalget på regionsrådets konstituerende møde i december 2009.

Lovgrundlag

Ifølge regionslovens § 13 nedsætter regionsrådet et forretningsudvalg og valg til dette udvalg har virkning for regionsrådets funktionsperiode. Det følger dog af kommentaren til den tilsvarende bestemmelse i den kommunale styrelseslovs § 17, at det antages, at en kommunalbestyrelse på begæring kan fritage et medlem for et hverv for resten af funktionsperioden, når kommunalbestyrelsen skønner, at der er rimelig grund dertil.

Efter den kommunale styrelseslovs § 28, som ifølge regionslovens § 15 gælder tilsvarende for regioner, besættes en ledig plads i et udvalg ved et medlems udtræden af den samme valggruppe, som udpegede det medlem, der udtræder af udvalget. Såfremt regionsrådet fritager Birgitte Kjøller Pedersen for hvervet som medlem af forretningsudvalget skal der udpeges et nyt medlem for perioden indtil 1. januar 2014 af valggruppen ABFØ.


KOMMUNIKATION

Regionsrådets beslutning offentliggøres på hjemmesiden.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.


DIREKTØRGODKENDELSE

Hjalte Aaberg / Marina Hoffmann


SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.


FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Birgitte Kjøller Pedersen (F) og Michael Lange (V) deltog ikke i sagens behandling.


REGIONSRÅDETS BESLUTNING


Journalnummer

13008132


1.pdf

Bilag

Mail af 12082013 fra Birgitte Kjøller Pedersen