UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

12-11-2019 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

12-11-2019 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Centralisering af udlevering af journalmateriale til patienterstatningen
2. Meddelelse - Forsinkelse af regionens tilfredshedsundersøgelse af maden på hospitaler
3. Meddelelse - Tidsplan for regnskabsaflæggelse 2019 og årsregnskab 2019
4. Meddelelse - Adgange til videnskabelige tidsskrifter m.m.
5. Lukket punkt
6. Aktuelle orienteringer:
7. Konferencer mv.:1. Meddelelse - Centralisering af udlevering af journalmateriale til patienterstatningen

Meddelelse - Centralisering af udlevering af journalmateriale til patienterstatningen

Forretningsudvalget har på møde den 8. oktober drøftet udlevering af journalmateriale til Patienterstatningen. Det skete på baggrund af en henvendelse fra patienterstatningen, som regionsrådsmedlem for det Konservative Folkeparti Per Tærsbøl satte på dagsordenen. Udfordringen er, at det materiale Region Hovedstaden sender til Patienterstatningen ikke er tilstrækkeligt relevant og anvendeligt. På mødet blev der aftalt, at forretningsudvalget skulle have en tilbagemelding om, hvilke initiativer der igangsættes på området for at forbedre situationen. 

 

Hospitalsdirektørkredsen har den 10. oktober 2019 behandlet en sag om udlevering af journalmateriale til Patienterstatningen, og har truffet en principbeslutning om centralisering, sådan at der på hvert hospital skal være en central funktion, som fungerer som "single point" for kontakt til og dialog med Patienterstatningen. Hospitalsdirektørkredsen har også besluttet, at den centrale funktion skal varetage henvendelser/aktindsigtsanmodninger fra pårørende og patienter, så ensartet sagsbehandling i overensstemmelse med de gældende regler sikres.

 

Hospitalsdirektørkredsens beslutning betyder, at hospitalerne nu skal etablere de centrale udleveringsenheder.Center for It, Medico og Telefoni skal sikre it-understøttelse af, at der kan ske en hensigtsmæssig udlevering af journalmatriale til Patienterstatningen.

Journalnummer

19070094

2. Meddelelse - Forsinkelse af regionens tilfredshedsundersøgelse af maden på hospitaler

Meddelelse - Forsinkelse af regionens tilfredshedsundersøgelse af maden på hospitaler

Af budget 2019 fremgår det, at der skal igangsættes en undersøgelse af patienters oplevelser af maden på Region Hovedstadens hospitaler og i psykiatrien. Sundhedsudvalget, der har ansvaret for budgetopfølgningen på dette område, fik den 28. august 2019 forelagt en tidsplan for arbejdet og her fremgik det, at undersøgelsen ville blive igangsat i september 2019, mens undersøgelsens resultater ville blive forelagt sundhedsudvalget og social- og psykiatriudvalget 1. kvartal 2020. Imidlertid bliver undersøgelsen desværre forsinket på grund af manglende data fra Landspatientregistreret (LPR3). Den forventede nye tidsplan er, at undersøgelsen gennemføres i 2. kvartal 2020 og afrapporteres i 3. kvartal 2020.

Journalnummer

19075388

3. Meddelelse - Tidsplan for regnskabsaflæggelse 2019 og årsregnskab 2019

Meddelelse - Tidsplan for regnskabsaflæggelse 2019 og årsregnskab 2019
Årsregnskabet for 2019 følger samme overordnede tidsplan for regnskabsaflæggelsen som de foregående år. Årsregnskabet for 2019 er det 7. årsregnskab, der konsolideres i regionens fælles SAP-baserede økonomisystem, og det tredje årsregnskab, der aflægges efter regionens bogholderi- og regnskabsfunktioner blev samlet i Koncernregnskab i oktober 2017.
 
Opfølgning efter supplementsperioden
Supplementsperioden for regnskab 2019 slutter den 18. januar 2020. Herefter vil administrationen i tæt samarbejde med regionens hospitaler og virksomheder foretage en opfølgning og udbedring af eventuelle væsentlige fejl og mangler i regnskabet, inden den endelige posteringsmæssige regnskabsafslutning effektueres inden den 1. marts 2020.
 
I forbindelse med den seneste kvartalsafstemning har regionen haft særligt fokus på afstemningerne af alle statuskonti. Det er forventningen, at dette arbejde reducerer risikoen for fejl og mangler ved årsregnskabet.
 
Ved udarbejdelsen af 4. økonomirapport 2019 tilstræbes det, at der i sammenhæng med de generelle overførselsregler mv. tages initiativ til at sikre, at de meddelte bevillinger overholdes.
 
Krav til form og indhold
Ligesom tidligere år skal årsregnskabet for 2019 opfylde en række formmæssige krav, som er fastlagt i Social- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for regioner. Årsregnskabet vil således indeholde en præsentation af regionen, generelle bemærkninger, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter til resultatopgørelse og balance, regnskabsoversigter, investeringsoversigt samt personaleoversigt mv.
 
Plan for revisionsberetning og endelig godkendelse
Årsregnskabet forelægges forretningsudvalget og regionsrådet på møderne hhv. den 14. og 21. april 2020 med henblik på afgivelse af årsregnskabet til regionens eksterne revision, BDO, inden den 1. maj 2020.
 
Regionens eksterne revision afgiver herefter afsluttende revisionsberetning inden den 15. juni 2020, hvorefter revisionsberetningen sendes til regionsrådets medlemmer senest syv dage efter beretningen er modtaget. På forretningsudvalgets og regionsrådets møder i august 2020 vil revisionsberetningerne blive behandlet med henblik på endelig godkendelse af årsregnskabet for 2019. Sluttelig vil årsregnskabet, revisionsberetningen, samt de afgørelser, regionsrådet har truffet i forbindelse hermed, blive sendt til Ankestyrelsen som tilsynsmyndighed inden udgangen af august 2020.
 
Forslag til overordnet tidsplan for regnskabsafslutningen fremgår af bilag 1.
Journalnummer

190765591.pdf

Bilag

Bilag 1 Regnskabsprocedure


4. Meddelelse - Adgange til videnskabelige tidsskrifter m.m.

Meddelelse - Adgange til videnskabelige tidsskrifter m.m.

Region Hovedstaden betaler hvert år for fælles licenser, så blandt andre klinikere og forskere har adgang til videnskabelige tidsskrifter og e-bøger, der sikrer adgang til den nyeste viden til gavn for patienterne, for forskningen og for udviklingen af sundhedsvæsenet generelt. Adgangene administreres af Det Kongelige Bibliotek, der forhandler aftalerne for Region Hovedstaden sammen med den samlede forhandling for flere andre offentlige adgange. Det Kongelige Bibliotek kan som aftalepart dermed sikre en så lav pris som muligt.

 

Prisstigninger fra de videnskabelige forlags side betyder, at administrationens samlede udgifter til fælleslicenser ikke vil kunne rummes inden for det hidtidige budget på 10,5 mio. kr. For 2020 vil det nuværende niveau af adgange til tidsskrifter i stedet koste i alt 15 mio. kr. Begrundelserne for prisstigningerne er flere: generelle prisstigninger, ekstra betaling for Region Hovedstadens adgange, hvor regionen før var en del af Københavns Universitets adgange og bortfald af særlige prisrabatter. Budgettet for 2020 er d. 24. oktober ved administrativ beslutning udvidet til 15 mio. kr. for at fastholde det nuværende niveau af adgange.

 

Administrationen sendte 11. oktober en mail (bilag 1) til formandskaberne for de Sundhedsfaglige Råd (SHF) og til medlemmerne af Region Hovedstadens Strategiske Forskningsråd (RHSF) om behovet for at prioritere adgangen til udvalget af videnskabelige tidsskrifter som følge af de store prisstigninger. Flere - både klinikere og forskere - rejste en bekymring om, at adgangen til den nyeste viden på den måde ville blive væsentligt begrænset, da adgangene er vigtige for både klinikken og forskningen. Administrationen præciserede derfor i mail af 25. oktober (bilag 2) baggrunden for mailen af 11. oktober. Samtidigt blev det oplyst, at budgettet for 2020 er udvidet med de nødvendige 5 mio. kr., som det koster at fastholde det nuværende niveau af adgange.

 

Flere forskere og klinikere antog, at de enkelte specialer fremover alene ville have adgang til kun 3-5 tidsskrifter. Når administrationen bad de enkelte sundhedsfaglige specialeråd om at melde de 3-5 vigtigste tidsskrifter ind, var det for at sikre, at specialerne i videst muligt omfang ville have adgang til de allervigtigste tidsskrifter for fagets udvikling – så prioriteringen ikke alene skulle foretages på grundlag af pris og forbrugsstatistik, men også på baggrund af faglig vigtighed for det enkelte speciale. Der er således ikke tale om, at de enkelte specialer fremover hver kun skal have adgang til 3-5 tidsskrifter.

 

Administrationen fastholder processen i 2019 for at få input om de vigtigste tidsskrifter og e-ressourcer, så der eventuelt kan foretages mindre justeringer i forhold til de vigtige adgange for de faglige områder, såfremt dette kan give endnu bedre adgange end i dag. Aftalerne med det Kongelige Bibliotek om adgange i 2020 indgås i november og derefter kommunikeres dette ud til hospitalerne.

 

Samtidig er administrationen på den måde i gang med at udvikle og sikre en mere langsigtet proces set i forhold til forlagenes prisstigninger i årene fremover. Den administrative beslutning om at udvide budgettet til 15 mio. kr. gælder alene budgetåret 2020, hvorfor administrationen skal være klar med den nødvendige tilpasning af adgangene i det tilfælde, at der ikke for 2021 og årene frem kan findes de nødvendige midler på budgettet.

Journalnummer

190780292.pdf
3.pdf

Bilag

Mail af 11. oktober 2019 - Ønske om jeres input til prioritering af adgange til videnskabelige tidsskrifter
Mail af d. 25. oktober 2019 - Sidste nyt vedr. prioritering af adgange til videnskabelige tidsskrifter


5. Lukket punkt
6. Aktuelle orienteringer:

Aktuelle orienteringer:

Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:

 

JOURNALNUMMER

18065694

7. Konferencer mv.:

Konferencer mv.: