UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

17-09-2013 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT
PUNKTER

1. Meddelelser - Ny Fingerplan 2013
2. Meddelelser - Trafikselskabernes fælles oplæg til en paraplyorganisation for den kollektive trafik
3. Meddelelser - Orientering om kollektiv trafikpulje
4. Meddelelser - Trafikstyrelsens årsrapport for samarbejde i hovedstadsområdet 2012
5. Meddelelser - Aflysning af udbud om ladestandere til regionens hospitaler
6. Meddelelser - Gratis Cykelmedtagning
7. Meddelelser - Ny cykelruteplanlægger - CykelPlanen
8. Meddelelser - Orientering om regionalisering af tandlægevagten i Region Hovedstaden
9. Meddelelser - Lovforslag om adgang til nedsættelse af stående udvalg i regioner
10. Meddelelser - Udvikling i forbrug på private hospitaler
11. Meddelelser - Indberetning af informationer til statslige myndigheder, Danske Regioner m.v.
12. Meddelelser - Vækstforum Hovedstaden
13. Meddelelser - Sundhedskoordinationsudvalget
14. Meddelelser - Kommunekontaktudvalget
15. Meddelelser - Øresundskomiteen
16. Meddelelser - Møder i bestyrelsen for trafikselskabet Movia
17. Meddelelser - STRING
18. Meddelelser - Den Skandinaviske Arena
19. Closed item
20. Konferencer mv.:
21. Meddelelser - Udkast til Bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer1. Meddelelser - Ny Fingerplan 2013

Miljøministeriet har den 30. august 2013 udstedt og offentliggjort en ny fingerplan. Fingerplan 2013, der er en revision af Fingerplan 2007, har fokus på de grønne elementer i fingerplanen samt erhvervslokalisering. Målet har været at skabe et sammenhængende net af større friluftsområder og grønne stier i hovedstadsområdet, et alsidig udbud af bosætningsmuligheder og bidrage til at sikre erhvervslivet gode udviklingsmuligheder.

 

Forslag til Fingerplan 2013 har været i offentlig høring fra den 19. april til den 14. juni 2013. I høringen indkom 92 høringssvar fra både offentlig og private interessenter.

 

Inden høringsfristens udløb blev forretningsudvalgets indstilling fra 11. juni 2013 indsendt som foreløbigt høringssvar til Miljøministeriet. Regionsrådet behandlede forslaget på sit møde den 18. juni 2013, hvorefter regionsrådet endelige høringssvar blev indsendt til Miljøministeriet.

 

De væsentligste ændringer i Fingerplan 2013 er:

De grønne kiler kan i fremtiden anvendes aktivt til klimatilpasning, hvis det ikke forringer og som udgangspunkt styrker kilernes rekreative funktion. Planen udpeger, som noget nyt, grønne bykiler i storbyområdernes eksisterende grønne områder, og et overordnet regionalt stinet skaber grundlag for bedre adgang til de grønne kiler. Endelig lægges der op til at forlænge de grønne kiler langs Køge Bugt- og Roskildefingeren.

 

Transportkorridorer: De nuværende arealreservationerne til transportkorridorer fastholdes, men justeres i overensstemmelse med Transportkorridorudvalgets anbefalinger.

 

Erhverv: Planen har en klar strategi for erhvervslokalisering med ”rette virksomhed på rette sted”, sådan at forskellige typer af virksomheder sikres optimal beliggenhed i forhold til den trafikale infrastruktur. Som noget nyt får kommunerne nu mulighed for at zonere eksisterende erhvervsområder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

 

Hospitaler: Planen sikrer, at Regionshospitalerne kan udvides.

 

Nye byudviklingsmuligheder langs Ring 3: Efter beslutningen om en letbane i Ring 3 giver Fingerplan 2013 nye byudviklingsmuligheder langs Ring 3.

 

Link til Fingerplan 2013:

http://www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/Planlaegning_i_byer/Hovedstadsomraadet/FINGERPLAN_2013/


Journalnummer

11003346
2. Meddelelser - Trafikselskabernes fælles oplæg til en paraplyorganisation for den kollektive trafik

Transportministeren offentliggjorde i foråret 2013 "Evaluering af Lov om trafikselskaber". Her blev foreslået, at trafikselskaberne i hovedstaden (Movia, DSB og Metroselskabet) opretter en fælles paraplyorganisation for de kundevendte aktiviteter, så kunderne i den kollektive trafik oplever en samlet kommunikation omkring udbuddet af kollektiv trafik. Transportministeren har efterfølgende henvendt sig til trafikselskaberne i hovedstadsregionen og bedt dem udarbejde et fælles oplæg til, hvordan denne paraplyorganisation kan sammensættes. Ministeren stillede på forhånd en række kriterier op med hensyn til afgrænsning o.l., og trafikselskaberne har på den baggrund udarbejdet et fælles oplæg til Transportministeren.

Trafikselskabernes fælles oplæg vedlægges til orientering.


Journalnummer

12010764


1.pdf

Bilag

Fælles oplæg om paraply


3. Meddelelser - Orientering om kollektiv trafikpulje

Regionsrådet godkendte på mødet i juni at anvende puljen på 5,7 mio. kr. som opfølgning på den kollektive trafikanalyse, som konsulentfirmaet Tetraplan har udarbejdet for regionen. I puljen indgår fire projekter, hvoraf ét omhandler forsøg med brug af en kunstig diesel kaldet BTL på linje 500S, som regionen finansierer.

 

Det har efterfølgende vist sig umuligt at gennemføre dette projekt. Det skyldes, at linje 500S deler tankanlæg med en række kommunale buslinjer. For at gennemføre forsøget ville det være nødvendigt at benytte det fælles tankanlæg, hvilket indebar, at de kommunale buslinjer også skulle tanke med BTL. Det har efterfølgende vist sig, at de involverede kommuner ikke har interesse i at deltage i projektet, og det er derfor ikke muligt at gennemføre.

 

Movia har i mellemtiden sammen med en række private aktører besluttet at ansøge Trafikstyrelsens pulje til fremme af grønne drivmidler om medfinansiering til et lignende projekt, dog i større skala. Det betyder, at såfremt projektet godkendes, vil det være muligt at teste brændstoffet over en årrække og på forskellige buslinjer. Der forventes yderligere en grundig vidensopsamling fra projektet, som er nyttig i forhold til fremtidig brug af denne type brændstof.

 

Administrationen har på denne baggrund meddelt Movia, at regionen kan støtte projektet med 800.000 kr. Denne medfinansiering sker under forudsætning af, at majoriteten af busserne i forsøget skal være busser, som drives af regionen.

 

Der er tale om en mindre finansiering fra Region Hovedstaden end oprindeligt forudsat i puljen. Det samlede beløb til projektet er til gengæld opgjort til ca. 4,7 mio. kr., og der vil derfor være tale om et væsentligt større projekt med mere omfattende resultater.

 

Såfremt projektet godkendes i Trafikstyrelsen, vil projektet blive gennemført i årene 2014-16.


Journalnummer

12010764
4. Meddelelser - Trafikstyrelsens årsrapport for samarbejde i hovedstadsområdet 2012

Trafikstyrelsen har udgivet "Årsrapport for samarbejde i hovedstadsområdet 2012". Hovedstadssamarbejdet består af Movia, Metroselskabet, DSB S-tog, DSB og Trafikstyrelsen som samarbejder om en række indsatsområder vedrørende den kollektive trafik.

 

Årsrapporten angiver, at der for fjerde år i træk har været stigning i passagertallene. Ud af de 293 mio. gennemførte rejser i 2012 var 61 mio. kombirejser, hvilket vil sige at rejsen indebar skift mellem transportmidlerne. Movia modtog i 2012 38,6 % af indtægterne i den kollektive trafik.

 

Trafikstyrelsen angiver, at fokusområder i 2012 har været udvikling af fælles trafikinformation, introduktion af Rejsekort og øget brug af mobile salgskanaler. Indsatsområderne i 2013-15 er at sikre forbedrede kundeløsninger, nye og flere brugere af den kollektive trafik gennem prissætning og intern effektivisering.

 

Ikke mindst fokuseres der i årsrapporten på, at "Evaluering af Lov om trafikselskaber" fra foråret 2013 peger på oprettelsen af en paraplyorganisation for hovedstadsområdet. Den skal give det kollektive trafiksystem ét ansigt og ét brand gennem varetagelse af bl.a. fælles kundeservice for alle selskaberne. Trafikselskaberne arbejder i øjeblikket med at udvikle et oplæg til denne paraplyorganisering, og såfremt denne organisering etableres, vil hovedstadssamarbejdet fremover ændre karakter i forhold til den nuværende organisering og arbejdsdeling, jf. herved meddelelse nr. 2 på denne dagsorden.

 

Rapporten kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside som en nyhed fra den 5. juli 2013 (www.trafikstyrelsen.dk).


Journalnummer

12010764
5. Meddelelser - Aflysning af udbud om ladestandere til regionens hospitaler

Regionsrådet godkendte på mødet den 14. maj 2013 opstilling af én ladestander til elbiler på hvert af regionens otte somatiske hospitaler samt regionsgården med en samlet ramme på 1,3 mio. kr. Rammen er opstillet på baggrund af møder med relevante aktører i branchen og deres udmeldinger omkring krav, priser mv.

På den baggrund har administrationen forberedt og gennemført udbud af opgaven. Det har desværre vist sig, at de indkomne bud ikke lever op til en række af regionens krav til udbuddet, og administrationen har derfor besluttet at aflyse udbuddet.

Administrationen vil samtidig tage initiativ til at få gennemført en decideret foranalyse af et nyt udbud. Foranalysen skal afdække alle tekniske, økonomiske og praktiske forhold vedrørende installationen af ladestandere og dermed også være regionens garanti for, at et efterfølgende udbud tilgodeser tekniske, økonomiske og praktiske krav til installationen af ladestandere på regionens hospitaler.

Regionsrådet vil efterfølgende få forelagt en ny sagsfremstilling omkring etableringen af ladestandere på regionens hospitaler.


Journalnummer

13008240
6. Meddelelser - Gratis Cykelmedtagning

Regionsrådet vedtog i forbindelse med budgetaftalen for 2013 at arbejde for, at DSB Øresund og Metroselskabet skal tilbyde gratis cykelmedtagning ligesom det er tilfældet hos Lokalbanen i Nordsjælland og i DSB's S-tog. Der er i efteråret 2012 sendt breve til hhv. Metroselskabet og Øresundskomiteen, som først er besvaret i løbet af sommeren 2013. Der var ikke umiddelbart interesse for idéen, og derfor rettede regionen efterfølgende henvendelse til Transportministeren, som har fremsendt vedlagte svar, der heller ikke peger i retning af gratis cykelmedtagning.

 

Det vurderes, at regionen ikke har mulighed for at foretage yderligere handlinger, som kan føre til at muligheden for gratis cykelmedtagning udbredes til de øvrige trafikselskaber i hovedstaden.


Journalnummer

13008990


2.pdf
3.pdf

Bilag

Ministerens besvarelse af henvendelse fra Region Hovedstaden vedr. cykelmedtagning i den kollektive trafik
Brev af 19. august 2013 fra Region Hovedstaden til Transportministeren


7. Meddelelser - Ny cykelruteplanlægger - CykelPlanen

Regionsrådet reserverede den 9. september 2010 i forbindelse med vedtagelse af budget 2011 et beløb på 4 mio. kr. til medfinansiering af projektet om cykelsuperstier. Regionensrådet øremærkede heraf nogle af midlerne til at få udviklet en regional cykelruteplanlægger til brug for cykelpendling. CykelPlanen, som den er kommet til at hedde, er nu færdiggjort i en version, som passer til både internet og smartphones, samtidig med at den er skræddersyet til cykelsuperstiernes særlige behov og ønsker. CykelPlanen bliver tilgængelig i App Store og på Google Play i september 2013 og lanceres herefter i en række medier. CykelPlanen er skabt i samarbejde mellem sekretariatet for cykelsuperstier, I Bike CPH og Dansk Cyklist Forbund.


 

På budget 2013 blev der desuden afsat 4,55 mio. kr. til at udvikle en app - Friluftsguiden - til brug for friluftsliv. Udover cykelstier kommer Friluftsguiden også til indeholde informationer om for eksempel vandre- og sejlruter samt kondi- og ridestier. Friluftsapp'en er meget forskellig fra CykelPlanen, fordi den ikke beregner den hurtigste rute fra A til B. Den giver derimod forslag til rundture - hvor man kommer tilbage til udgangspunktet - overnatningsmuligheder og natur- og kulturseværdigheder. Friluftsguiden udarbejdes i perioden 2013-2015.


Journalnummer

1100504
8. Meddelelser - Orientering om regionalisering af tandlægevagten i Region Hovedstaden

Med henvisning til rapporten ’Præhospitalsindsats og Sundhedsberedskab’ fra 2008, som anbefalede, at borgerne har let adgang til døgndækket telefonisk rådgivning, og den efterfølgende regionsrådsbeslutning af 20 september 2011 om etablering af sundhedstelefonen, siden benævnt Akuttelefonen 1813, har administrationen forhandlet en regional aftale på plads vedrørende tandlægevagten.

 

Regionen kan derfor nu tilbyde én regional tandlægevagt med adresse dels i København og dels i Hillerød. Den tidligere aftale er uændret for Bornholm grundet de særlige geografiske forhold.

 

Behandling af tandpineproblemer vil finde sted inden for en afgrænset åbningstid om aftenen mandag-fredag samt i weekender og på helligdage.

 

Behandling af mindre tandskader kan uden for privatpraktiserende tandlægers almindelige åbningstid finde sted i tandlægevagten. Dette aftales via akuttelefonen 1813, hvor man tidligere mødte op i akutmodtagelser/-klinikker.

 

Visitation til de to tandlægevagtordningerne sker således via Akuttelefonen 1813.

 

Ændringen i organiseringen af tandlægevagten medfører, at regionens borgere tilbydes samme service uanset bopæl, Bornholm dog undtaget.

 

Etableringen af en regional tandskadevagt forventes at medføre en mindre forskydning af opgaver fra akutmodtagelser/-klinikker og dermed en moderat øget aktivitet i tandlægevagten og en tilsvarende mindre årlig merudgift, som afholdes inden for rammen af Koncern Praksis´ budget.

 

Regionen gennemfører i september 2013 en annoncekampagne, som gør opmærksom på ændringen for tandbehandling i vagttiden. Udgiften til kampagnen på 0,3 mio. kr. afholdes inden for rammerne af Koncern Praksis´ budget.

 

Visitationen via Akuttelefonen 1813 er ikke forbundet med merudgifter for regionen, idet Den Præhospitale Virksomhed har vurderet, at opgaven alene medfører en mindre belastning, der kan løses med de nuværende ressourcer.


Journalnummer

12001746
9. Meddelelser - Lovforslag om adgang til nedsættelse af stående udvalg i regioner

Økonomi- og indenrigsministeren har sendt et udkast til lovforslag om ændring af regionsloven i høring. Udkastet giver hjemmel til, at en region kan nedsætte stående udvalg på samme måde som kommunerne kan. Det vil herefter ikke længere være nødvendigt at søge dispensation i ministeriet for at tilrettelægge en struktur med stående udvalg med ansvar for den umiddelbare forvaltning af et ansvarsområde.

 

Det fremgår af udkast til bemærkninger til lovforslaget, at den samlede ramme for vederlæggelse vil være uændret, uanset om der nedsættes stående udvalg eller ej.

 

Udkastet til lovforslag vedlægges. Regionens høringssvar til Danske Regioner eftersendes.


Journalnummer

13008896


3.pdf
5.pdf

Bilag

Udkast til lovforslag om ændring af regionsloven
Høringssvar til forslag om ændring af regionsloven - nedsættelse af stående udvalg


10. Meddelelser - Udvikling i forbrug på private hospitaler

Regionen følger løbende udviklingen i omvisiteringer af patienter til private udbydere, som følge af lovgivningen vedr. udvidet frit sygehusvalg.

I vedlagte notat opgøres udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret og en opgørelse over, hvilke private hospitaler der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal patienter og viser ikke den økonomiske fordeling.

Antallet af omvisiteringer på baggrund af det udvidede frie sygehusvalg er faldet fra 2012 til 2013. Udgiften forbundet med disse omvisiteringer er ligeledes faldet i samme periode.

I juni måned 2013 har der været 1.980 omvisiteringer til private hospitaler, 44 % er omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg og 56 % er omvisiteret inden for rammerne af de udbudsaftaler, regionen har med en række private udbydere.

92 % af omvisiteringerne finder sted inden for områderne radiologiske procedurer (MR-skanninger), øjenoperationer (grå stær), operationer på nervesystemet, ”uden kode” og operationer på fordøjelsesorganer og milt.


Journalnummer

12002387


4.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler


11. Meddelelser - Indberetning af informationer til statslige myndigheder, Danske Regioner m.v.

På baggrund af beslutning i regionsrådet den 14. december 2010 vil regionsrådet løbende blive orienteret om administrative indberetninger af informationer til statslige myndigheder, Danske Regioner mv. og besvarelser af henvendelser fra andre politikere.

Dette sker via mail umiddelbart efter, at de er indsendt til henholdsvis den rekvirerende myndighed, Danske Regioner eller politikere, og de indsendte informationer lægges herefter på Politikerportalen i kronologisk rækkefølge.

Der har siden sidste møde i forretningsudvalget været følgende underretninger:


Journalnummer

11000453
12. Meddelelser - Vækstforum Hovedstaden

Vækstforum Hovedstaden holdt sit seneste møde den 15. august. Her holdt Christian Wichmann Matthiesen fra Københavns Universitet et oplæg om Øresundsregionen og dens muligheder og udfordringer for at sikre vækst. Der blev desuden behandlet tre bevillingssager herunder spørgsmålet om medlemskab af Videncenter for kystturisme, hvor det blev besluttet i stedet at igangsætte et udviklingsprojekt rettet mod de kystnære områder i hovedstadsregionen. Derudover blev processen for Vækstforums afslutning og formulering af sin stafet til det nye Vækstforum Hovedstaden drøftet. Det nye Vækstforum Hovedstaden skal sammensættes i begyndelsen af 2014, og sidste møde i dette Vækstforum er planlagt til den 11. december. Referat vedlagt.


Journalnummer

12001057


5.pdf

Bilag

Udkast Referat Vækstforum 15082013 opdateret 2 sept 2013


13. Meddelelser - Sundhedskoordinationsudvalget

Sundhedskoordinationsudvalgets planlagte møde den 6. september 2013 blev aflyst. Næste møde i sundhedskoordinationsudvalget er den 26. november 2013.


Journalnummer

12000105
14. Meddelelser - Kommunekontaktudvalget

Der har i august været afholdt skriftligt møde i Kommunekontaktudvalget (KKU) vedrørende udviklingsbidraget.


Journalnummer

12000106
15. Meddelelser - Øresundskomiteen

Den 26. september er der møde i Øresundskomiteens forretningsudvalg. Her skal det bl.a. besluttes, hvilket høringssvar man vil afgive vedrørende programforslaget for det kommende Interreg-program i Øresund-Kattegat-Skagerrak området. Ligeledes skal der tages stilling til høringssvaret vedrørende den svenske plan for et nationalt transportsystem 2014-2025. Næste møde i Øresundskomiteen finder sted den 24. oktober - samme dag som Øresundskomiteen afholder det årlige Øresundsting.
16. Meddelelser - Møder i bestyrelsen for trafikselskabet Movia

Næste møde i Movias bestyrelse afholdes den 12. september kl. 11.00 hos Movia.


Journalnummer

13001196
17. Meddelelser - STRING

Den 29. august afholdtes det Politiske Forum på Hotel Hilton i Kastrup. På mødet vedtog det Politiske Forum vedtægter for samarbejdet, en Action Plan og budget for 2014 og et fælles politisk statement på turismeområdet, hvor en fælles strategisk satsning på turismeområdet blev vedtaget.

 

Det Politiske Forum blev efterfulgt af en STRING-konference afholdt på Den Blå Planet. Resultater fra STRING-projektet ”Building Tourism”, som har undersøgt potentialet for turismen i STRING-regionen, blev lanceret. Blandt talerne var fremtidsforsker Uffe Palludan, som holdt et oplæg om turismens rolle i regional udvikling og integration, Martin Bender fra Wonderful Copenhagen, som fortalte om ”Building Tourism” strategien samt Lars Liebst, Direktør i Tivoli og Andreas Leicht, Direktør i Hansa Park som debatterede, om der er fordele ved samarbejde på turismeområdet internt i regionen.

 

Det næste Politiske Forum vil blive afholdt i november i Bruxelles.

 18. Meddelelser - Den Skandinaviske Arena

Næste møde i Den Skandinaviske Arena afholdes den 3. oktober i Oslo.


Journalnummer

12005419
19. Closed item20. Konferencer mv.:

 
 
 21. Meddelelser - Udkast til Bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer

Naturstyrelsen har sendt udkast til ”Bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer” i høring med frist den 24. september 2013.

 

Det fremgår af udkastet til bekendtgørelse, at kortlægningen af drikkevandsområderne i Frederiksberg og Københavns Kommuner ikke er blevet opdateret siden 1997 – og at styrelsen heller ikke påtænker en opdatering for nærværende. Frederiksberg Vandforsyning har et indvindingsområde, der i dag bl.a. ligger under Frederiksberg og under dele af Københavns Kommune. Drikkevandsressourcen er registreret som OSD – område med særlige drikkevandsinteresser.

 

Da registreringen af drikkevandsressoucerne har betydning for regionens prioritering af indsatsen i forhold til forurenede grunde, er et opdateret kortlægningsgrundlag af betydning i denne henseende.

 

Regionen agter derfor at sende vedlagte høringssvar til Naturstyrelsen inden udløbet af høringsfristen.


Journalnummer

13009293


8.pdf

Bilag

Udkast til høringssvar