UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Tillægsdagsorden forretningsudvalg

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

10-12-2013 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT
PUNKTER

1. Udbetaling af efterregulering fra Movia
2. Etablering af fælles kommunale og regionale funktioner i sundhedshuset i Murergade1. Udbetaling af efterregulering fra Movia

PUNKTET BEHANDLET TIDLIGEREADMINISTRATIONENS INDSTILLING


RESUME

Regioner og kommuner betaler hver måned et á conto beløb til Movia for den kollektive trafik, som er bestilt i det pågældende budgetår. Når budgetåret er afsluttet, kan det opgøres om á conto betalingen har været for stor eller for lille i forhold til den faktiske omkostning. Er en kommune eller region berettiget til at få tilbagebetalt en del af á conto beløbet, er dette hidtil sket med en efterregulering i januar måned 2 år efter budgetåret.

 

Movias bestyrelse har på møde den 5. december truffet beslutning om, at kommuner og regioner, hvis de ønsker det, kan få udbetalt 50 % af efterreguleringen i budgetåret. En tilbagebetaling ultimo budgetåret vil for regionens vedkommende betyde, at efterreguleringsbeløbet ikke kan indgå i den politiske prioritering ved budgetlægningen af midler til det regionale udviklingsområde på grund af budgetlovens regler. Administrationen anbefaler derfor, at den hidtidige praksis fortsættes.


SAGSFREMSTILLING

Regioner og kommuner betaler hver måned et á conto beløb til Movia for den kollektive trafik, som er bestilt i det pågældende budgetår. Når budgetåret er afsluttet, kan det opgøres om á conto betalingen har været for stor eller for lille i forhold til den faktiske omkostning. Det kan fx tænkes, at der har været flere passagerer, eller at dieselpriserne er faldet i perioden. Det har i de seneste år i en række tilfælde betydet, at regionen har fået penge retur. Regionens budget for kollektiv trafik i 2014 indeholder således en efterregulering på 33,1 mio. kr. fra 2012.

 

Den samlede forventede netto efterregulering vedr. 2013 til kommuner og regioner er i Movias økonomiestimat 3 opgjort til 158,4 mio. kr. For enkelte kommuner udgør efterreguleringen en væsentlig andel af det samlede tilskud til Movia. På bestyrelsesmødet den 5. december 2013 vedtog bestyrelsen derfor at ændre praksis vedrørende udbetaling af efterregulering.

 

Eksisterende praksis er, at efterreguleringen først udbetales et år efter regnskabsaflæggelsen i januar – dvs. for 2013 udbetales efterreguleringen efter gældende praksis i januar 2015.

 

Movia vurderer nu, at når der er tale om væsentlige efterreguleringer fra Movia til kommuner og regioner, så er det vigtigere at flytte pengene til kommuner og regioner end at bevare Movias budgetforudsætninger uændret. Movia foreslår derfor en praksisændring vedr. efterreguleringer.

 

Ny praksis vedtaget på bestyrelsesmødet den 5. december 2013 betyder, at hvis en eller flere kommuner/regioner forventes at skulle have en efterregulering af et beløb, som er højere end 10 % af årets á conto betalinger, kan bestyrelsen beslutte, at de pågældende kommuner/regioner - hvis de ønsker det - skal have tilbagebetalt 50 % af den forventede tilbagebetaling i det pågældende regnskabsår.

 

Konsekvenser for Region Hovedstaden

Beslutningen i Movias bestyrelse betyder for Region Hovedstaden - medmindre regionen frabeder sig det - at der for 2013 vil blive udbetalt knap 12,5 mio. kr. i indeværende år.

 

Praksisændringen indebærer samtidig at udbetalingen i 2015 vil blive reduceret tilsvarende og dermed også mulighederne for at budgettere med anvendelse af efterreguleringsbeløbet i dette år. Administrationen finder en sådan praksisændring uhensigtsmæssig af flere årsager:

Administrationens vurdering

I Movias bestyrelsesbeslutning indgår muligheden for, at den enkelte kommune eller region hvert år kan beslutte, om man ønsker en hurtigere udbetaling end efter hidtidig praksis. Beslutningen indebærer, at man hvert år skal kontakte Movia, hvis ikke man ønsker den hurtige udbetaling.

 

Administrationen vurderer, at det er vigtigt at holde fast i den hidtidige praksis, hvor en efterregulering kendes i så god tid, at overvejelser herom kan indgå i budgetarbejdet. Herved bliver det muligt samlet set at forholde sig til en prioritering af midler inden for det regionale udviklingsområde.

 

På baggrund af de nævnte uhensigtsmæssigheder i forhold til budgetlægningen vurderer administrationen, at Region Hovedstaden bør fastholde hidtidig praksis, så efterreguleringen først udbetales i januar 2 år efter budgetåret.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Beslutningen har ikke budgetmæssige konsekvenser i 2013.


DIREKTØRGODKENDELSE

Hjalte Aaberg / Kim Høgh


SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.


FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

 

Julie Herdal Molbech (F) deltog ikke i sagens behandling.


REGIONSRÅDETS BESLUTNING


Journalnummer

12070164


1.pdf
2.pdf

Bilag

Bestyrelsesmøde_051213_punkt4
Mail fra MOVIA


2. Etablering af fælles kommunale og regionale funktioner i sundhedshuset i Murergade

PUNKTET BEHANDLET TIDLIGEREADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. at der fra februar 2014 etableres

2. at der i første kvartal 2014 for regionsrådet og for Helsingør byråd forelægges et forslag til vision for et fælles sundhedshus i Helsingør.


RESUME

I forlængelse af lukning af Helsingør Sygehus og etablering af sundhedshuset i Murergade har Region Hovedstaden og Helsingør Kommune aftalt at indgå et samarbejde om at konkretisere vision og model for et fælles sundhedshus med både kommunale og regionale funktioner i Helsingør.

 

En nedsat styregruppe har anbefalet tre forslag til fælles kommunale og regionale tilbud i Murergade:


SAGSFREMSTILLING

I forlængelse af lukning af Helsingør Sygehus og etablering af sundhedshuset i Murergade har Region Hovedstaden og Helsingør Kommune aftalt at indgå et samarbejde om at konkretisere vision og model for et fælles sundhedshus med både kommunale og regionale funktioner i Helsingør.

 

Der er i den forbindelse nedsat en styregruppe, der blandt andet har fået til opgave at levere forslag til fælles funktioner i sundhedshuset i Murergade, således at lokalerne udnyttes til at afprøve nye samarbejdsformer frem mod en fremtidig løsning i et fælles sundhedshus.

 

Styregruppen har på møde den 20. november 2013 anbefalet tre forslag til fælles kommunale og regionale tilbud i Murergade:

Åbent hus rådgivning for KOL patienter

Erfaringer viser, at KOL patienter ofte har spørgsmål til symptomer og problemstillinger, som de ikke ved, hvor de skal henvende sig med.

Der etableres et tilbud med åben rådgivning af KOL borgere i Sundhedshuset i Murergade. Rådgivningen bemandes af en kommunal og en regional sygeplejerske.

Formålet er at yde rådgivning i forhold til konkrete problemstillinger, opspore symptomer og forebygge forværring af sygdom. Tilbuddet vil bidrage til at skabe mere sammenhængende forløb for borgerne gennem nye samarbejdsrelationer og kendskab på tværs af sektorer. Rådgivningen etableres i februar 2014 hver onsdag fra 14-16.

 

Fødsels- og forældreuddannelsestilbud

Der er i dag både et kommunalt og et regionalt uddannelsestilbud til kommende forældre.

Der etableres derfor et fælles tilbud sammensat af det regionale tilbud ”Barn i vente” og det kommunale tilbud ”Klar til barn”. Målgruppen er alle gravide, men primært førstegangsfødende og sårbare gravide. Formålet er dels at reducere overlap og ensarte budskaber og dels at forebygge problemer i forbindelse med familieforøgelsen, der kan have store personlige og samfundsøkonomiske konsekvenser.

Tilbuddet skal videreudvikles med henblik på at have endeligt koncept klar 1. februar 2014.

 

Netværk for særligt udsatte gravide

Der afholdes allerede i dag netværksmøder for særligt udsatte gravide. Netværksmødet er et tværfagligt overleverings- og koordinationsmøde mellem regionale og kommunale medarbejdere sammen med den gravide. Netværksmødet afholdes i dag i hospitalsregi, men ved at forankre tilbuddet lokalt i Murergade forventes bedre deltagelsesprocent for både fagpersonale og den gravide. Tilbuddet etableres i februar 2014.

 

I forbindelse med etablering af tilbuddene udarbejdes informationsmateriale til relevante borger- og patientgrupper.

 

Udgifterne til tilbuddene forventes afholdt inden for den eksisterende ramme.

 

I første kvartal 2014 forelægges et forslag til vision for et fælles sundhedshus for Regionsrådet og kommunalbestyrelsen i Helsingør.


KOMMUNIKATION

Der orienteres om beslutningen på regionens hjemmeside.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.


DIREKTØRGODKENDELSE

Hjalte Aaberg / Svend Hartling


SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.


FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

 

Julie Herdal Molbech (F) deltog ikke i sagens behandling.


REGIONSRÅDETS BESLUTNING


Journalnummer

13006731