UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

28-01-2014 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT
PUNKTER

1. Meddelelser - Ansøgning om projekter til nedbringelse af tvang i psykiatrien
2. Meddelelser - Rigsrevisionens gennemgang af regionernes regnskaber for 2012
3. Meddelelser - Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31.12.2013
4. Meddelelser - Likviditetsopgørelse for 4. kvartal 2013 opgjort efter kassekreditreglen
5. Meddelelser - Valg af totalrådgiver for Regional Sterilcentral Herlev
6. Meddelelser - Proces for udbud af hospitalsbygningerne i Hørsholm og Esbønderup til salg
7. Meddelelser - Regeringens vækstplan for turisme
8. Meddelelser - Tilsagn om støtte fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til varmtvandsbassiner på fem af regionens hospitaler
9. Meddelelser - Danske Regioners generalforsamling 2014 - indkaldelse af emner
10. Meddelelser - Udvikling i forbrug på private hospitaler
11. Meddelelser - Indberetning af informationer til statslige myndigheder, Danske Regioner m.v.
12. Meddelelser - Sundhedskoordinationsudvalget
13. Meddelelser - Øresundskomiteen
14. Konferencer mv.:1. Meddelelser - Ansøgning om projekter til nedbringelse af tvang i psykiatrien

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har ultimo decmber 2013 indkaldt ansøgninger til en anlægspulje til fysiske rammer, der understøtter reduktion af tvangsanvendelse i psykiatrien. Puljen udgør 100 mio. kr., hvoraf Region Hovedstaden kan søge om projekter for op til 31,5 mio. kr. Ansøgningsfristen er den 31. januar 2014.

 

Ansøgningen er p.t. under udarbejdelse, og vil omfatte projekter, der understøtter nedbringelse af tvang bl.a. ved adgang til uderum og rekreative aktiviteter, samt udbygning af inde- og udearealer, som inviterer til aktivitet. Ansøgningen vil blive fremsendt til regionsrådets medlemmer til orientering samtidig med at den sendes til ministeriet.

 

Når regionen har fået svar på ansøgningen, vil det kommende psykiatriudvalg blive inddraget i arbejdet med realiseringen af projekterne.


Journalnummer

14000555
2. Meddelelser - Rigsrevisionens gennemgang af regionernes regnskaber for 2012

Der er til orientering vedlagt brev af 10. januar 2014, hvor Rigsrevisionen gennemgår Region Hovedstadens regnskab 2012.

 

Rigsrevisionen har haft særlig fokus på om regionerne følger kravene til regnskabsopstilling mv. i Budget- og Regnskabssystemet. Der er Rigsrevisionens vurdering, at regnskabet overordnet set opfylder kravene.

 

Rigsrevisionen har konstateret, at der er givet en revisionsbemærkning om en fejl i balancen på 278 mio.kr. Fejlen er en teknisk fejl, som ikke påvirker resultatopgørelsen eller regionens regnskab. Fejlen er rettet i løbet af 2013.

 

Resultaterne af den samlede gennemgang af regionernes regnskaber 2012 forventes at indgå i Rigsrevisionens beretning til statsrevisorerne om revision af statens regnskaber 2013.


Journalnummer

12012561


1.pdf

Bilag

Regionsbrev - Hovedstaden- Rigsrevisions gennemgang af regionernes regnskaber for 2012


3. Meddelelser - Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31.12.2013

Der skal ultimo hvert kvartal udarbejdes en økonomiopfølgning til staten. Oversigten opstilles efter bestemte formkrav og forelægges for medlemmerne af regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen.

 

På driftsområdet, sundhed og regional udvikling tager indberetningen udgangspunkt i regionens andel af den aftalte ramme for driftsbudgetterne i regionerne, jf. økonomiaftalen for 2013.

 

Med hensyn til årsresultatet er i denne opfølgning anvendt oplysningerne i 4. økonomirapport 2013 vedrørende standardiseret økonomiopfølgning og status for overholdelse af driftsrammen. Det bemærkes, at det forventede årsresultat for 2013 er inkl. budgetreduktioner, som senere forventes genbevilget i 2014.

 

Den standardiserede økonomiopfølgning pr. 31. december 2013 viser på sundhedsområdet, at udgiftsniveauet på driftsområdet er 418 mio. kr. lavere end udgiftsrammen for sundhedsområdet.

 

Til gengæld er udgiftsniveauet i 2013 på anlægsområdet (sundhed) 676 mio. kr. højere end det oprindeligt budgetterede.

 

Det oprindelige budget for 2013 var udarbejdet i overensstemmelse med økonomiaftalen. Der er i årets løb omdisponeret 437 mio. kr. fra driftsbudgettet til investeringsbudgettet bl.a. som følge af regnskabstekniske forhold. Dette er hovedforklaringen på mindreforbruget på driftsområdet og merforbruget på investeringsområdet.

 

På det sociale område viser opgørelsen brutto merudgifter, men afvigelsen i udgifter modsvares af en tilsvarende stigning i indtægter.

 

På området regional udvikling forventes tilnærmelsesvis rammeoverholdelse.

 

Skemaerne, der indberettes til staten, samt sendes til kommunalbestyrelserne i regionen, er vedlagt som bilag.


Journalnummer

12004564


2.pdf

Bilag

Standardiseret økonomiopfølgning 4 kvartal 2013


4. Meddelelser - Likviditetsopgørelse for 4. kvartal 2013 opgjort efter kassekreditreglen

Der er til orientering vedlagt et notat som gennemgår opgørelsen af kassekreditreglen for 2013, jf. § 8 i lånebekendtgørelsen for regionerne.

 

Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen blev 3.389 mio. kr. mod forudsat 3.400 mio. kr. i det korrigerede budget 2013 som er baseret på likviditetsudviklingen i 4. økonomirapport 2013.

 

Region Hovedstaden har med udgangen af 2013 således efterlevet statens krav til de kommunale enheders likviditet med hensyn til kassekreditreglen. Reglen foreskriver, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være positiv.

 

Ultimo kassebeholdningen udgør 1.347 mio. kr. ultimo 2013 eller 765 mio. kr. lavere end forudsat i 4. økonomirapport 2013. Hovedårsagen til den lavere kassebeholdning vedrører især, at mellemfinansieringen af likviditetsudlægget af kvalitetsfondsinvesteringerne først afvikles i 2014 mod forudsat i 2013.

 

Den første vurdering for 2014 foretages i forbindelse med 1. økonomirapport 2014 samt i forbindelse med afrapportering af kassekreditreglen for 1. kvartal 2014.


Journalnummer

12003837


3.pdf

Bilag

kassekreditreglen året 2013


5. Meddelelser - Valg af totalrådgiver for Regional Sterilcentral Herlev

Herlev Hospitals matrikel skal huse den ene af to regionale sterilcentraler, som led i opgradering af genbehandlingen i Region Hovedstaden af sterile udstyr. Den pågældende sterilcentral benævnes Regional Sterilcentral Herlev.

Byggeorganisationen for kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Herlev har til opgave også at lede byggeriet af sterilcentralen. Der har været afholdt udbud for at finde en totalrådgiver til opgaven.

Nedenstående fem totalrådgivere med underrådgivere blev prækvalificeret.

 

Nr.

Totalrådgiver

Underrådgivere(e)

TR 1

ALECTIA A/S

C.F. Møller

TR 2

Arkitema K/S

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

TR 3

BALSLEV rådgivende ingeniører A/S

PLH Arkitekter A/S

Buro Happold ApS

Lyngkilde Rådgivende ingeniører A/S

TR 4

EKJ rådgivende ingeniører as

RH arkitekter A/S

JC Engineering


Valitech

TR 5

NNE Pharmaplan A/S

Henning Larsens Tegnestue

Orbicon

Friis og Molkte

Norconsult

SLA

Brunsgaard & Laursen

 

Det af Balslev afgivne tilbud var ikke konditionsmæssigt. De øvrige fire tilbud var alle konditionsmæssige.

 

Tildelingskriteriet var ”det økonomisk mest fordelagtige bud” med følgende tre delkriterier: 45 % på proces og risikostyring, 35 % på organisation og samarbejde og endelig 20 % på pris.

 

Byggeorganisationen har sammen med bygherrerådgiveren evalueret tilbuddene i henhold til ovennævnte delkriterier, og har givet alle tilbudsgivere besked medio december 2013.

 

Vinderen blev Alectia A/S med C. F. Møller som underrådgivere.

 

Journalnummer

13002283
6. Meddelelser - Proces for udbud af hospitalsbygningerne i Hørsholm og Esbønderup til salg

Regionsrådet blev i marts 2012 orienteret om, at administrationen med bistand fra eksterne rådgivere, ville tilvejebringe et grundlag for udbud af Hørsholm og Esbønderup Hospitaler. Der er siden pågået et arbejde med dels at gennemføre en række tekniske og juridiske undersøgelser, dels en afsøgning af markedet for salg af denne type ejendomme.

 

Der været en løbende dialog med Hørsholm Kommune om et kommende plangrundlag for hospitalsområdet, hvor kommunen har tilkendegivet, at man sigter mod en fremtidig planlægning, der tager udgangspunkt i boligudbygning, som gøres attraktiv for unge og børnefamilier og som en tæt-lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på op til 50.

 

Administrationen påtænker at udbyde ejendommen til salg gennem offentligt udbud i løbet af februar 2014, med et tilhørende materiale, der indholder resultatet af de tekniske og juridiske undersøgelser og kommunens tilkendegivelser om det fremtidige planlægningsgrundlag.

 

Der vil herefter være en periode på 3 måneder til at afgive bud på ejendommen.

 

Ved evaluering af buddene vil højeste pris blive foretrukket. De bydende skal endvidere sammen med buddet indsende en projektbeskrivelse, der indgår i vurderingen efter drøftelse med kommunen. På den baggrund vil det i øvrigt være en del af vurderingsgrundlaget, om et senere forslag til lokalplan kan forventes godkendt af kommunalbestyrelsen i Hørsholm.

 

Når denne proces er tilendebragt, vil indstilling om det endelige valg blive forelagt til regionsrådets godkendelse.

 

Med hensyn til hospitalsbygningerne i Esbønderup er der tillige gennemført de fornødne tekniske og juridiske undersøgelser samt en afsøgning af markedet for salg af denne type ejendomme.

 

Markedsvurderingen fører til en konklusion om, at ejendommen ikke er nær så attraktiv som Hørsholm, og at det kan vise sig vanskeligt at sælge med et godt resultat.

 

Regionen har i den forbindelse været i dialog med Gribskov Kommune vedrørende Esbønderup Hospital, og kommunen har tidligere oplyst, at den ikke aktuelt har nye planer for udvikling af området. Administrationen har rettet en fornyet kontakt til kommunen for, om det inden et udbud vil være relevant at afvente en eventuel udestående planlægningsproces i kommunen, der kan være en fordel ved vurdering af ejendommens potentiale.


Journalnummer

14000552
7. Meddelelser - Regeringens vækstplan for turisme

Regeringen har den 20. januar offentliggjort sin nye Vækstplan for dansk turisme. Planen udgør udmøntningen af arbejdet i Vækstteamet for Turisme og Oplevelsesøkonomi og indeholder 23 konkrete initiativer.

 

I vækstplanen ligger der en officiel anerkendelse af storbyturismen som en af grundpillerne i dansk turisme. Der ligger samtidig en konkret ambition om at styrke erhvervsturismen, der udgør en vigtig del af hovedstadens turisme.

 

Udspillet definerer en ny organisering af turismearbejdet i Danmark. Der skal etableres et nationalt forum for turisme, som skal strategiudvikle og koordinere den samlede offentlige turismeindsats i Danmark. Der etableres tre konsortier med fokus på henholdsvis kystturisme, storbyturisme og erhvervsturisme. Storbyturismen forankres i Wonderful Copenhagen og erhvervsturismen forankres i det eksisterende nationale samarbejde, MeetDenmark, som fortsat skal have sekretariat i Wonderful Copenhagen. Kystturismeindsatsen skal samles i et nyt udviklingselskab for Dansk Kyst- og Naturturisme, som dels involverer de regioner med markant kystturisme, dels det nationale Videncenter for Kystturisme. Det vil også være muligt for hovedstaden at deltage i arbejdet med kystturisme.

 

Vækstplanen er inddelt i fire overordnede områder. Ud over den nye organisering er det: Mere kvalitet i dansk turisme, Storby- og erhvervsturisme samt Kyst- og naturturisme.

 

Disse initiativer omfatter bl.a. udvikling af kulturturismen og en styrket indsats i forhold til det kinesiske og russiske marked. Planerne indeholder også en målsætning om at tiltrække flere videnskabelige konferencer og store begivenheder. Og regeringen har besluttet at indføre en ”Red Carpet” ordning med smidig adgang til visum for forretningsrejsende. Der er lagt op til både bedre skiltning og udvikling af digitale løsninger på flere sprog og til et strategisk løft af serviceniveauet. Endelig er der fokus på, at uddannelses- og kompetenceniveauet i bl.a. turismeerhvervet skal løftes i sammenhæng med reformen af erhvervsuddannelserne.

 

Den konkrete udmøntning af den nye organisering skal gennemføres i løbet af 2014 og fastlægges i en politisk aftale mellem regeringen og Danske Regioner.

 

Der er ikke direkte afsat nye midler til indsatsen. Men staten vil bidrage med økonomiske ressourcer til planens realisering med midler fra den vækstpulje, der er afsat til opfølgning af anbefalingerne fra alle regeringens vækstteams – i alt 150 mio. kr. i årene 2014 – 2015.

For Region Hovedstaden er det positivt, at regeringen melder offensivt ud om turismen, som er så vigtig for vækst og udvikling i hele Danmark. Det er vigtigt, at der stadigvæk er en markant regional forankring og organisering af turismeindsatsen. Derfor er det også godt, at storbyturismen skal løftes af Hovedstadsregionens turismeorganisation, Wonderful Copenhagen, og at arbejdet med erhvervsturismen i MeetDenmark fortsat skal have sekretariat i Wonderful Copenhagen.

 

Regionsrådet vil blive inddraget i det videre arbejde med udmøntning af planen bl.a. i forbindelse med den politiske aftale der skal indgås mellem regeringen og Danske Regioner.

 

Vedhæftet er sammenfatningen af Vækstplanen. Den samlede Vækstplan kan findes på http://www.evm.dk/publikationer/2014/20-01-14-danmark-i-arbejde-vaekstplan-for-dansk-turisme


Journalnummer

13004340


4.pdf

Bilag

Sammenfatning for Vækstplan for dansk turisme


8. Meddelelser - Tilsagn om støtte fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til varmtvandsbassiner på fem af regionens hospitaler

Region Hovedstaden har den 29. november 2013 modtaget tilsagn om i alt 1,66 mio. kr. fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje med henblik på vedligeholdelse og drift af varmtvandsbassiner på følgende fem hospitaler:

Varmtvandsbassinerne anvendes både til specialiseret og ambulant genoptræning af forskellige patientgrupper i hospitalsregi – herunder fx patienter med fibromyalgi, regionalt smertesyndrom, psykiatriske diagnoser og gravide med bækkenproblemer. Desuden udlejer de fleste hospitaler også varmtvandsbassinerne til kommuner og eksterne brugere, herunder foreninger og aftenskoler.

 

Støtten beløber sig på 1.000.000 kr. i 2013 og 662.500 kr. i 2014. Støtten for 2013 overføres til indeværende års budget.

 

Hospitalerne har i ansøgningen tilkendegivet, at varmtvandsbassinerne efter puljemidlernes ophør videreføres i det omfang, det er økonomisk muligt, og herunder så længe der er tilstrækkelig ekstern interesse for at leje bassinerne.


Journalnummer

14000491
9. Meddelelser - Danske Regioners generalforsamling 2014 - indkaldelse af emner

Danske Regioners generalforsamling finder sted torsdag den 27. marts 2014 i Aalborg Kongres og Kulturcenter. Forslag fra regionsråd eller regionsrådsmedlemmer til dagsordenen skal indsendes til Danske Regioners bestyrelse på adressen regioner@regioner.dk, senest torsdag den 13. februar 2014.

Der vil senere tilgå rådets medlemmer information om de praktiske forhold, transport og indkvartering m.v.


Journalnummer

10008716


5.pdf

Bilag

Brev af 10/10-13 fra Danske Regioner, Danske Regioner generalforsamling - forslag til dagsorden


10. Meddelelser - Udvikling i forbrug på private hospitaler

Regionen følger løbende udviklingen i omvisiteringer af patienter til private udbydere, som følge af lovgivningen vedr. udvidet frit sygehusvalg.

 

I vedlagte notat opgøres udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret og en opgørelse over, hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

 

Antallet af omvisiteringer på baggrund af det udvidede frie sygehusvalg er faldet fra 2012 til 2013. Udgiften forbundet med disse omvisiteringer er ligeledes faldet i samme periode.

 

I oktober måned 2013 har der været 1.919 omvisiteringer til private hospitaler, 43 % er omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg og 57 % er omvisiteret inden for rammerne af de udbudsaftaler, regionen har med en række private udbydere.

 

92 % af omvisiteringerne finder sted inden for områderne radiologiske procedurer (MR-skanninger), øjenoperationer (grå stær), operationer på nervesystemet, ”uden kode” og operationer på fordøjelsesorganer og milt.


Journalnummer

12002387


6.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler


11. Meddelelser - Indberetning af informationer til statslige myndigheder, Danske Regioner m.v.

På baggrund af beslutning i regionsrådet den 14. december 2010 vil regionsrådet løbende blive orienteret om administrative indberetninger af informationer til statslige myndigheder, Danske Regioner mv. og besvarelser af henvendelser fra andre politikere.

Dette sker via mail umiddelbart efter, at de er indsendt til henholdsvis den rekvirerende myndighed, Danske Regioner eller politikere, og de indsendte informationer lægges herefter på Politikerportalen i kronologisk rækkefølge.

Der har siden sidste møde i forretningsudvalget været følgende underretninger:


Journalnummer

11000453
12. Meddelelser - Sundhedskoordinationsudvalget

Der er endnu ikke fastlagt mødeplan for 2014 i sundhedskoordinationsudvalget.

 

Konklusioner fra sundhedskoordinationsudvalgets møde den 26. november 2013 er vedlagt.


Journalnummer

12000105


7.pdf

Bilag

Sundhedskoordinationsudvalget - konklusioner fra møde 261113


13. Meddelelser - Øresundskomiteen

Der er endnu ikke fastlagt mødeplan for 2014 i Øresundskomiteen.

 

Konklusioner fra Øresundskomiteens møde den 5. december 2013 er vedlagt.


Journalnummer

12001055


8.pdf

Bilag

Konklusioner fra Øresundskomiteens møde den 5. december 2013


14. Konferencer mv.: