UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - tillægsdagsorden

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

28-01-2014 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT
PUNKTER

1. Tillægsbevilling til afvikling af Eurovision Song Contest1. Tillægsbevilling til afvikling af Eurovision Song ContestADMINISTRATIONENS INDSTILLING

  1. at regionsrådet bevilger op til 4,34 mio. kr. til dækning af uforudsete udgifter i forbindelse med afviklingen af Eurovision Song Contest,

  2. at underskudsgarantien på 3 mio. kr. disponeres, og

  3. at midlerne findes indenfor budgetrammen til kulturområdet under Øvrig Regional Udvikling.


RESUME

I forbindelse med etablering af de fysiske rammer for Eurovision Song Contest i B&W-hallerne på Refshaleøen har der vist sig en række uforudsete udgifter, som er afgørende for gennemførelse af eventen. Investorerne bag afviklingen af ESC (Wonderful Copenhagen, Københavns Kommune, Refshaleøens Ejendomsselskab samt Region Hovedstaden) skal tage stilling til, hvorvidt parterne ønsker at yde tillægsbevilling til projektselskabet og derved sikre gennemførelsen af ESC.


SAGSFREMSTILLING

Den 24. september 2013 besluttede regionsrådet at medfinansiere Eurovision Song Contest (ESC) med hhv. 7 mio. kr. i 2013 samt 3 mio. kr. i 2014 i form af en underskudsgaranti, der i givet fald skulle udmøntes i 2014. Samtidig blev der dannet et projektselskab til at varetage afviklingen af arrangementet med Fonden Wonderful Copenhagen, Københavns Kommune, Refshaleøens Ejendomsselskab samt Region Hovedstaden, der som investorer har indgået aftale med DR om varetagelse af ”værtsby”-rollen i forbindelse med ESC.

 

Omdannelse af B&W-hallerne på Refshaleøen

Da det blev besluttet at afholde ESC i B&W-hallerne på Refshaleøen, stod det også klart, at det var en velovervejet satsning, der indeholdt usikkerheder på det tidspunkt, hvor beslutningen skulle træffes. Omdannelse af B&W-hallerne til funktionel ramme om så stor en event, har vist sig at udgøre en større udfordring end først antaget. En af årsagerne har været, at projektselskabet først kunne få optimal adgang til hallerne og gennemføre egentlige forundersøgelser af disse i efteråret 2013, efter at København havde vundet værtskabet. I forbindelse med, at arbejdet omkring omdannelse af B&W-hallerne er gået i gang, har det imidlertid vist sig, at der vil være yderligere omkostninger til klargøring.

 

Samlet set er der opstået en række alvorlige og uforudsete problemstillinger vedrørende de fysiske rammer, som har alvorlig betydning for budgettet. Disse udfordringer skal adresseres i løbet af den allernærmeste fremtid, for at projektet skal kunne realiseres. Alternativet er, at arrangementet ikke kan afvikles i København. Disse omkostninger er der ikke budgetteret med, og de kræver dermed en ekstrabevilling for at kunne finansieres.

 

Økonomiske udfordringer

De udfordringer, der har vist sig at have alvorlige og uforudsete økonomiske konsekvenser, er især relateret til fjernelsen af tre bærende søjler i hallerne, klima- og temperaturstyring, energiforbrug, ophæng af lys- og lydudstyr, sikkerhed samt transport og logistik. De tre bærende søjler, som skal fjernes, har vist sig at kræve en stærkere teknisk løsning end først forventet, og alene denne del af projektet viser sig at koste 8 mio. kr. mere end først budgetteret. Underskudsgarantien fra Region Hovedstanden, der hermed disponeres, bidrager til finansiering af denne ekstra udgift. Den ekstrabevilling, der søges om her, er udover denne.

 

Projektselskabet ved Wonderful Copenhagen har erkendt overfor Region Hovedstaden og Københavns Kommune, at der i den oprindelige budgetlægning ikke er taget tilstrækkeligt forbehold for uforudsete udgifter. Derfor har der nu vist sig et behov for yderligere finansiering til dækning af dels omkostninger, som er forbundet med udfordringerne nævnt ovenfor. Den grundlæggende risiko forbundet med afvikling af ESC i midlertidige fysiske rammer på Refshaleøen har vist sig at kræve yderligere finansiering til at sikre afviklingen, og det haster med en beslutning, idet arenaen ellers ikke kan stå klar til tiden og selve showet ikke kan afvikles.

 

Wonderful Copenhagen indgår i projektselskabet og vil således forventes at finde yderligere midler til medfinansiering af de uforudsete udgifter på lige fod med de øvrige parter. Det forventes, at Wonderful Copenhagen omprioriterer inden for sin eksisterende økonomiske ramme, og langsigtede konsekvenser i forbindelse med en evt. ekstrabevilling vil skulle indgå i forbindelse med fornyelsen i 2014 af resultatkontrakten med Wonderful Copenhagen, hvor udgangspunktet for fornyelsen er, at bevillingsniveauet ikke hæves.

 

Potentiale for fremtidigt samarbejde

Samarbejdet mellem parterne i projektselskabet, i særdeleshed mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune, udgør et vigtigt fundament for det fremtidige samarbejde om udvikling af regionen. Region Hovedstaden og Københavns Kommune er hovedaktører og den dynamo, der skal sikre vækst og udvikling i fremtiden. Det er således af afgørende betydning, at der vises engagement i samarbejdet omkring ESC og projektselskabet. Herved understøttes den positive udvikling i samarbejdet mellem regionen og kommunen.


KOMMUNIKATION

Der forventes ikke særskilt kommunikationsbehov om sagen, men der kan opstå behov for håndtering af eventuel presseinteresse for sagen.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Samlet forventes der at være behov for en yderligere finansiering til afvikling af ESC på 13 mio. kr., som foreslås ligeligt fordelt med 1/3 til hver af parterne bag projektselskabet, Region Hovedstaden, Københavns Kommune og Wonderful Copenhagen.

 

Region Hovedstadens andel af det samlede behov for medfinansiering er således 4,34 mio. kr., som finansieres under Øvrig Regional Udvikling via kulturområdet.

 

Såfremt midlerne ikke bliver anvendt fuldt ud, vil de resterende midler blive tilbageført under samme forholdsmæssige fordeling.


DIREKTØRGODKENDELSE

Hjalte Aaberg / Kim Høgh


SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.


FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Sagen blev behandlet efter sag nr. 8.

 

Anbefales, idet forretningsudvalget beklager, at det har været nødvendigt med en ekstrabevilling.


REGIONSRÅDETS BESLUTNING


Journalnummer

13008751