UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

Regionsrådssalen

STARTTIDSPUNKT

04-03-2014 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT
PUNKTER

1. Meddelelser - Kendelse i opmandssag, hjemtagning af lægevagten, Praktiserende Lægers Organisation mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn
2. Meddelelser - Europarådets torturkomite på besøg på Psykiatrisk Center Amager
3. Meddelelser - Endeligt tilsagn fra regeringen til kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Bispebjerg
4. Closed item
5. Meddelelser - Orientering om Global Excellence 2014
6. Meddelelser - Orientering om Oresund Award 2014
7. Meddelelser - Sundhedsdage 2014
8. Meddelelser - Fordeling af billetter til Eurovision Song Contest
9. Meddelelser - String samarbejdet
10. Meddelelser - Udvikling i forbrug på private hospitaler
11. Meddelelser - Aktuelle orienteringer
12. Meddelelser - Administrative indberetninger af informationer til øvrige myndigheder
13. Konferencer mv.:1. Meddelelser - Kendelse i opmandssag, hjemtagning af lægevagten, Praktiserende Lægers Organisation mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Region Hovedstaden opsagde den 15. marts 2013 "Aftale vedrørende lægevagtsordningen i Hovedstadsregionen" med virkning fra den 31. december 2013. Praktiserende Lægers Organisation (PLO) var af den opfattelse, at Region Hovedstaden ved opsigelsen havde handlet i strid med den mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RTLN) og PLO indgåede overenskomst. RTLN bestred, at Region Hovedstaden havde brudt overenskomsten.

 

Tvisten herom er blevet forelagt en opmand, jf. overenskomstens §§ 124 og 125, hvoraf det fremgår, at i tilfælde af uenighed mellem RTLN og PLO forelægges sagen for en opmand. Højesteretsdommer Poul Søgaard har afgjort sagen. Opmanden har frifundet RTLN.


Journalnummer

13006776


1.pdf

Bilag

Kendelse i opmandssag


2. Meddelelser - Europarådets torturkomite på besøg på Psykiatrisk Center Amager

Den europæiske komite til forebyggelse af tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (CPT) har været på besøg i Danmark fra den 4. februar til den 13. februar 2014. Komiteen, der er oprettet i henhold til Europarådets konvention, består af et medlem fra hver af de 47 deltagende stater, og fem medlemmer deltager i besøget i Danmark. Komiteens opgave er at undersøge behandlingen af personer, som er berøvet deres frihed.

 

Komiteen havde på forhånd meddelt, at de ønskede at besøge Psykiatrisk Center Amager og aflagde besøg på centret den 4. og 5. februar 2014. En repræsentant fra direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri deltog under besøget. Inden besøget skulle Komiteen, for at de kan udføre deres opgave, forsynes med en række nødvendige oplysninger om de steder, hvor frihedsberøvede personer er anbragt, samt have ubegrænset adgang til stederne samt mulighed for at udspørge patienter og personale. Komiteen kunne under sit besøg i Danmark desuden beslutte at besøge andre psykiatriske centre, og Komiteen valgte også at besøge Psykiatrisk Center Sct. Hans den 9. - 10. februar 2014.

 

Efter besøget afgiver komiteen en rapport med anbefalinger til at styrke beskyttelsen mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling.


Journalnummer

14001360
3. Meddelelser - Endeligt tilsagn fra regeringen til kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Bispebjerg

Regeringen har i brev af den 21. februar 2014 givet endeligt tilsagn om medfinansiering fra kvalitetsfonden til Nyt Hospital Bispebjerg inden for den fastlagte ramme på 2,95 mia. kr. (2009 p/l). Herefter er det regionsrådets ansvar som bygherre, at realisere projektet med de løsninger, der er hensigtsmæssigt lokalt, inden for den fastlagte investeringsramme.

 

Tilsagnet for kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Bispebjerg er meddelt med blandt andre følgende forudsætninger og vilkår:

 
 
 
 
 
 
 

Tilsagnsbrevet samt bilag kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet.


Journalnummer

14002264
4. Closed item5. Meddelelser - Orientering om Global Excellence 2014

I 2009 blev programmet ’Global Excellence – i Sundhed’ etableret for at anerkende og fremme førende forsknings- og behandlingsmiljøer i Region Hovedstaden. De første priser under programmet blev uddelt i 2010, og indtil videre er der blevet udpeget i alt 22 Global Excellence vindere, som hver har modtaget 1,5 mio. kr. til internationaliseringsaktiviteter.

 

I 2014 skal der igen uddeles to Global Excellence priser til faglige miljøer i international særklasse inden for sundhedsområdet på regionens hospitaler og universiteter. Regionsrådet besluttede i forbindelse med etableringen af Global Excellence, at udmærkelsen gives for en periode på fem år med mulighed for forlængelse. Derfor bliver der foruden de to nyudnævnelser i 2014 også mulighed for, at de første ti Global Excellence vindere fra 2010 kan søge om genudnævnelse for yderligere en fem-årig periode og en ny bevilling på 250.000 kr.

 

Udpegningen af nye Global Excellence miljøer vil følge samme proces som tidligere år, mens ansøgninger til genudnævnelse indkaldes, vurderes og offentliggøres parallelt hermed.

 

Proces i 2014

Udpegning af nye Global Excellence miljøer følger samme proces som tidligere år, mens ansøgninger til genudnævnelse indkaldes, vurderes og offentliggøres parallelt hermed. Derfor ser processen for både nyudnævnelser og genudnævnelser således ud i 2014:

- 6. februar 2014: Opslag offentliggøres

- 7. april 2014: Ansøgningsfrist

- 15. maj 2014: Møde i bedømmelsesudvalget

- 10. juni 2014: Indstilling vedr. godkendelse af vindere til forretningsudvalget

- 20. august 2014: Offentliggørelse og prisoverrækkelse


Journalnummer

13009926
6. Meddelelser - Orientering om Oresund Award 2014

I budgetaftalen for 2013 blev det vedtaget, at der årligt afsættes 1 mio. kr. til uddeling af en Øresundspris i samarbejde med Region Skåne. I 2013 uddeltes derefter i samarbejde med Region Skåne én pris kaldet ’Oresund Award – in Health’.

 

Oresund Award og den medfølgende bevilling på 1,6 mio. kr. bygger på samme tænkning som Global Excellence programmet, hvor formålet er at anerkende og synliggøre førende forsknings- og behandlingsmiljøer; men med det særlige kriterium for Oresund Award, at der er tale om et ligeværdigt og banebrydende samarbejde mellem min. to parter fra Region Hovedstaden og Region Skåne.

 

Igen i 2014 skal Oresund Award uddeles og således bidrage til at synliggøre Region Hovedstaden og Region Skåne som attraktive forsknings- og behandlingsregioner på sundhedsområdet.

 

Den overordnede tidsplan for processen omkring Oresund Award 2014 forventes således at se ud som følger:

Medio marts: Lancering og offentliggørelse af opslag

Medio maj: Ansøgningsfrist

Ultimo juni: Møde i bedømmelsesudvalget

Medio august: Indstilling vedr. godkendelse af vinder til forretningsudvalget

Medio november: Prisoverrækkelse


Journalnummer

14001502
7. Meddelelser - Sundhedsdage 2014

Region Hovedstaden afholder Sundhedsdage den 19.-21. september 2014 i Øksnehallen i København.

 

Sundhedsdage 2014 er en folkelig begivenhed, der har fokus på viden, oplevelse og dialog.

 

Sundhedsdage har til formål at øge borgernes viden om sundhed samt skabe dialog mellem borgere, medarbejdere og politikere og at profilere Region Hovedstadens sundhedsvæsen.

 

Sundhedsdage 2014 har især fokus på:

Emnevalg bygger på evaluering af Sundhedsdage 2013, og psykiatrien er medtænkt i alle emnerne.

 

Politisk deltagelse

Sundhedsdagene er såvel en mulighed for borgerne for at møde nogle af de politisk ansvarlige for sundhedsvæsenet som for regionsrådsmedlemmerne for at møde borgerne.

 

Der lægges op til 2 debatter med regionsrådspolitikere hver dag af kortere varighed, cirka 20-30 minutter hver.

 

Derudover vil der blive planlagt en række aktiviteter med deltagelse af regionsrådets medlemmer.


Journalnummer

14001982
8. Meddelelser - Fordeling af billetter til Eurovision Song Contest

I forbindelse med afviklingen af European Song Contest, vil Region Hovedstaden modtage et antal billetter til følgende arrangementer:

DR inviterer deltagerne til både finalen og juryfinalen.

I finalearrangementet vil deltagerkredsen være det officielle Danmark.

I juryfinalen vil deltagerkredsen være samarbejdspartnere.

Deltagerne til finalen og juryfinalen kan således forvente at netværke med de øvrige aktører i Eurovision til arrangementerne. Invitationerne er personlige og kan ikke byttes indbyrdes.

Administrationen planlægger, at billetterne fordeles således, at

I de tilfælde, hvor et regionsrådsmedlem også er medlem af forretningsudvalget eller på anden vis modtager invitation til mere end et arrangement, kan medlemmet vælge at deltage i flere arrangementer.


Journalnummer

13008751
9. Meddelelser - String samarbejdet

STRING-samarbejdet er et politisk samarbejde på regionalt niveau mellem Region Skåne, Københavns Kommune, Region Sjælland, Slesvig-Holsten, Hamborg og Region Hovedstaden, som arbejder med regional udvikling indenfor forskning og udvikling, infrastruktur, turisme, grøn vækst og grænsehindringer.

 

På det seneste møde i det Politiske Forum i STRING, som blev afholdt den 27. november 2013 i Bruxelles, blev det besluttet, at STRING vil rette henvendelse til de nationale transportministre i de tre lande i STRING for at opfordre ministrene til at påbegynde planlægningen af fælles togdrift i STRING-korridoren allerede nu. Samt invitere til et fælles politisk møde med deltagere i String og transportministrene med henblik på at sætte fokus på de trafikale udfordringer.

 

Mødet med ministrene forslås afholdt i den første halvdel af 2014 på den nordiske ambassade i Berlin med deltagelse af Transportministrene fra Danmark, Tyskland og Sverige, Transportministeren fra Slesvig-Holsten, senatoren for trafik i Hamborg og repræsentanter fra STRING-samarbejdet.

Mødet med de nationale Transportministre vil være den første lejlighed for STRING, for at mødes med det nationale niveau og for at drøfte et emne, som er afgørende for STRING-regionens udvikling.

 

Formanden for STRING-samarbejdet Anke Spoorendonk fra Slesvig-Holsten har på vegne af STRING-samarbejdet modtaget et svar fra den danske Transportminister, hvori han er positiv omkring et fælles møde med sine ministerkollegaer.


JOURNALNUMMER

10003621


2.pdf
3.pdf

Bilag

Brev fra Stringsamarbejdet til transportministeren d. 27. jan. 2014
Svar til formand Anke Spoorendonk


10. Meddelelser - Udvikling i forbrug på private hospitaler

Regionen følger løbende udviklingen i omvisiteringer af patienter til private udbydere, som følge af lovgivningen vedr. udvidet frit sygehusvalg.

 

I vedlagte notat opgøres udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret og en opgørelse over, hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

 

Antallet af omvisiteringer på baggrund af det udvidede frie sygehusvalg er faldet fra 2012 til 2013. Udgiften forbundet med disse omvisiteringer er ligeledes faldet i samme periode.

 

I december måned 2013 har der været 1.394 omvisiteringer til private hospitaler, 40 % er omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg og 60 % er omvisiteret inden for rammerne af de udbudsaftaler, regionen har med en række private udbydere.

 

92 % af omvisiteringerne finder sted inden for områderne radiologiske procedurer (MR-skanninger), øjenoperationer (grå stær), operationer på nervesystemet, ”uden kode” og operationer på fordøjelsesorganer og milt.


Journalnummer

12002387


4.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler


11. Meddelelser - Aktuelle orienteringer

Der er efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget blevet udsendt følgende orienteringer til regionsrådet.


Journalnummer

14002394
12. Meddelelser - Administrative indberetninger af informationer til øvrige myndigheder

Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget orientering om følgende administrative indberetninger til øvrige myndigheder:


Journalnummer

11000453
13. Konferencer mv.: