UDVALG

Sundhedskoordinationsudvalget

MØDE

Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

STED

Mødelokale på regionsgården

STARTTIDSPUNKT

27-05-2016 09:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-05-2016 11:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsordenen
2. Temadrøftelse om borgere med samtidig somatisk og psykisk sygdom
3. Opfølgning på arbejdet med Sundhedsaftalen
4. Forslag til sundhedsaftalens implementeringsplan 2017/2018
5. Den regionsdækkende vision for modeller for fælles sundhedshuse
6. Principper for nye samarbejdsmodeller
7. Fælles opgaver i forhold til kompetenceudvikling
8. Orientering vedr. evaluering af det nationale telemedicinske sårvurderingsprojekt
9. Orientering om Patientinddragelsesudvalgets programerklæring
10. Meddelse - Orientering om Evaluering af følgeordninger
11. OPFØLGNING PÅ SKU-DRØFTELSE OM KAPACITET OG KOORDINERING I FORBINDELSE MED INDLÆGGELSER OG UDSKRIVNING AF MENNESKER MED PSYKISK SYGDOM
12. Meddelelse - Orientering om status på revision af samarbejdsaftalerne på psykiatriområdet
13. Meddelelse - tidsplan for revision af forløbsprogram for demens
14. Eventuelt1. Godkendelse af dagsordenen

Godkendelse af dagsordenen

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 
at Sundhedskoordinationsudvalget godkender den foreliggende dagsorden som grundlag for mødets afvikling.

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den foreliggende dagsorden som grundlag for mødets afvikling.
 
-


1.pdf

Bilag

Bilag Årsplan - SKU - 2016 100516


2. Temadrøftelse om borgere med samtidig somatisk og psykisk sygdom

Temadrøftelse om borgere med samtidig somatisk og psykisk sygdom

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Sundhedskoordinationsudvalget har aftalt, at der skal være en temadrøftelse på hvert møde. Emnet for temadrøftelsen på dette møde er borgere med samtidig somatisk og psykisk sygdom.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 
at Sundhedskoordinationsudvalget, med afsæt i temadrøftelsens oplæg, drøfter fælles opgaver i forhold til borgere med samtidig psykisk og somatisk sygdom.
 

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
Sundhedskoordinationsudvalget drøftede, med afsæt i temadrøftelsens oplæg, fælles opgaver i forhold til borgere med samtidig psykisk og somatisk sygdom.
 
Udvalget anmodede om, at der på Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 2. december 2016, gives en opfølgende status på arbejdet med de indsatser i sundhedsaftalen, som har fokus på indsatser for borgere med samtidig psykisk og somatisk sygdom.
 
Udvalget tilkendegav endvidere, at temadrøftelserne udover vidensdeling også bør have fokus på, hvordan der arbejdes på at løse de fremlagte problemstillinger, herunder fx status for det arbejde som der pågår, i regi af sundhedsaftalen, inden for det pågældende tema/emne.
 
 
 

SAGSFREMSTILLING
Borgere med psykisk sygdom har en markant overdødelighed i forhold til den øvrige befolkning. En væsentlig årsag hertil er, at somatisk sygdom ofte ikke opspores eller behandles i tide.
 
Sundhedsaftalen har derfor fokus på behovet for at iværksætte indsatser, der kan mindske risikoen for udvikling af alvorlig somatisk sygdom hos borgere med psykisk sygdom. Herunder er der to indsatser i aftalen, som specifikt er rettet mod borgere med samtidig psykisk og somatisk sygdom:
 
 
Temadrøftelsens oplæg:
 
Der vil som inspiration til Sundhedskoordinationsudvalgets drøftelse om borgere med samtidig psykisk og somatisk sygdom være oplæg fra professor Merete Nordentoft og centerchef Per Sørensen, Psykoterapeutisk Center Stolpegård.
 
Merete og Per vil i deres oplæg blandt andet fortælle om omfang og konsekvenser af somatisk sygdom hos mennesker med psykisk sygdom. I oplæggene sættes endvidere fokus på udfordringer i forhold til forebyggelse og behandling af somatisk sygdom blandt mennesker med psykisk sygdom. Endelig er oplægsholderne blev bedt om at komme med deres bud på, hvordan man kan understøtte forebyggelse og behandling af somatisk sygdom hos borgere med psykisk sygdom.
 
 
 

Journalnummer
Tomt indhold
3. Opfølgning på arbejdet med Sundhedsaftalen

Opfølgning på arbejdet med Sundhedsaftalen

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Sundhedskoordinationsudvalget skal ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning følge op på Sundhedsaftalen. Herunder skal Udvalget én gang årligt gennemgå aftalen og vurdere behovet for at revidere aftalen. Opfølgning skal dels ske ud fra den godkendte implementeringsplan og dels ud fra de indikatorer, der er udvalgt for Sundhedsaftalen.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at Sundhedskoordinationsudvalget beslutter:
  • at det foreliggende udkast, til opfølgning på arbejdet med Sundhedsaftalen i 2015, godkendes,  
  • at Sundhedsaftalens indikator om middellevetid for borgere med psykisk sygdom søges tilrettet, således at fokus rettes mod status på indsatser, der iværksættes med henblik på at øge middellevetiden for borgere med psykisk sygdom,
  • at der - udover ovnnævnte ændring af indikator om middellevetid - ikke foretages ændringer i Sundhedsaftalen.
 

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
Sundhedskoordinationsudvalget godkendte foreliggende udkast, til opfølgning på arbejdet med Sundhedsaftalen i 2015.
 
Sundhedskoordinationsudvalget godkendte endvidere, at Sundhedsaftalens indikator om middellevetid for borgere med psykisk sygdom søges tilrettet, således at fokus rettes mod status på indsatser, der iværksættes med henblik på at øge middellevetiden for borgere med psykisk sygdom.
 
Sundhedskoordinationsudvalget anmodede herudover Den Administrative Styregruppe om, at vurdere om der er behov for en tilretning af nogle af sundhedsaftalens indikatorer med henblik på at nå fuld overensstemmelse med de relevante nationale indikatorer på området. Udvalget tilkendegav, at mindre justeringer kan godkendes administrativt.
 
 

SAGSFREMSTILLING
Opfølgning på Sundhedsaftalen skal dels ske ud fra den godkendte implementeringsplan og dels ud fra de indikatorer, der er udvalgt for Sundhedsaftalen.
 
Den Administrative Styregruppe for Sundhedsaftalen har udarbejdet vedlagte udkast til opfølgning på arbejdet med Sundhedsaftalen i 2015. Opfølgningen indeholder, foruden et forord, del 1 som kort beskriver arbejdet med Sundhedsaftalens organisering og del 2 som kort beskriver eksempler på indsatser inden for hvert af Sundhedsaftalens fire visionsområder, som der er arbejdet med i 2015.
 
Det beskrives, at arbejdet med sundhedsaftalens indsatser i 2015 har været organiseret omkring 9 tværsektorielle arbejdsgrupper. Herudover har arbejdet med enkelte indsatser være forankret i andre fora. I 2015 er der bl.a. på tværs af alle arbejdsgrupper arbejdet med, hvordan borgerperspektivet kan styrkes i det generelle arbejde med sundhedsaftalen.
 
I opfølgningens del 2 beskrives eksempler på, hvordan der i 2015 konkret er arbejdet med indsatser inden for Sundhedsaftalens fire visionsområder:
 
Derudover indeholder opfølgningen bilag, der viser en oversigt over Sundhedsaftalens indikatorer inden for de enkelte visionsområder (bilag 2) samt et bilag, der viser en status på alle indsatser igangsat i 2015 (bilag 3).
 
Bemærkninger vedr. Sundhedsaftalens indikatorer
Sundhedsaftalen indeholder 11 indikatorer, som skal bidrage til at følge udviklingen. Indikatorerne er udpeget under hensyntagen til, hvad der på nuværende tidspunkt er muligt at måle ud fra eksisterende registreringer og datakilder. Derudover skal indikatorerne i videst mulig udstrækning sige noget om effekt for borgeren.
 
Det skal bemærkes, at indikatorerne primært indgår i denne opfølgning for at vise udgangspunktet for sundhedsaftaleperioden. Udviklingen i indikatorerne i 2015 har været begrænset - jf. bilag 1. Det skyldes, at sundhedsaftalens indsatser i 2015 primært har været i udviklingsstadiet. Først når de konkrete indsatser er færdigudviklet, pilottestet og/eller udbredt i hele regionen, kan man forvente, en mulig påvirkning af indikatorerne. Yderligere vil det også gælde, at andre forhold end Sundhedsaftalens indsatser påvirker indikatorerne.
 
Det skal endvidere bemærkes, at indikatorerne for borgeren som aktiv samarbejdspart og for genindlæggelser af nyfødte fortsat er under afklaring.
 
Derudover har der vist sig udfordringer i forbindelse med afklaring af indikatoren "At middellevetiden for borgere med psykisk sygdom stiger og nærmer sig middellevetiden for befolkningen som helhed i Region Hovedstaden”. Baggrunden for valget af denne indikator er den overdødelighed, som ses hos borgere med psykisk sygdom samtidig med, at der i sundhedsaftalen er flere indsatser, som har til formål at styrke indsatsen for denne gruppe af borgere. Bl.a. styrkelse af tidlig opsporing af somatisk sygdom hos borgere med psykisk sygdom (indsats 48 og 49) og udvikling af differentierede tilbud til borgere med kronisk sygdom, så flere borgere kan og vil tage imod tilbud (indsats 9 og 32). Herudover er der i Sundhedsaftalen også fokus på en styrket indsats for borgere med samtidig psykisk sygdom og et skadeligt forbrug af rusmidler. Indikatoren om middellevetid peger dermed på et centralt fokusområde i Sundhedsaftalen. Imidlertid har det vist sig, at det vil være særdeles omkostningskrævende at opgøre middellevetiden for borgere med psykisk sygdom, idet det kræver et forsknings-setup. Samtidig vil ændringer i sundhedsadfærd først kunne forventes at påvirke middellevetiden over en længere årrække. Der kan derfor ikke forventes, at ses ændringer i middellevetiden indenfor denne sundhedsaftaleperiode.
 
Den Administrative Styregruppe foreslår derfor, at indikatoren ændres fra effekt-fokus (måling af selve middellevetiden) til et fokus på status for indsatser, der iværksættes med henblik på at øge middellevetiden for borgere med psykisk sygdom.
 
Den Administrative Styregruppe anbefaler herudover ikke ændringer af Sundhedsaftalen.
 
 

KOMMUNIKATION
Opfølgningen på Sundhedsaftalen vil, når den er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget, blive udsendt til regionens kommuner, hospitaler og til PLO-Hovedstaden. Opfølgningen vil endvidere blive lagt på Sundhedsaftalens hjemmeside.

-
 
 

JOURNALNUMMER
[sagsnummer i Workzone]


2.pdf
3.pdf
4.pdf

Bilag

Notat - Opfølgning på arbejdet med Sundhedsaftalen i 2015
Bilag 1 indikatorer
Bilag 2 - status indsatser 2015


4. Forslag til sundhedsaftalens implementeringsplan 2017/2018

Forslag til sundhedsaftalens implementeringsplan 2017/2018

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Det er aftalt, at implementeringen af Sundhedsaftalen for 2015 – 2018 skal ske gennem årlige implementeringsplaner. I denne sag fremlægges forslag til implementeringsplan for 2017 og 2018. Forslaget skal drøftes i Sundhedskoordinationsudvalget den 27. maj 2016. Den endelige godkendelse af forslaget skal ske på Sundhedskoordinationsudvalget møde den 2. december 2016.
 
 
 

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 
at Sundhedskordinationsudvalget drøfter forslag til Sundhedsaftalens implementeringsplan for 2017/18.
 
 
 

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
Sundhedskoordinationsudvalget drøftede forslaget til Sundhedsaftalens implementeringsplan for 2017/18. Den endelige godkendelse af implementeringsplanen for 2017/18 skal ske på Udvalgets møde den 2. december 2016.
 
 
 
 

SAGSFREMSTILLING
Den administrative del af Sundhedsaftalen for 2015 – 2018 indeholder i alt 73 konkrete indsatser. Arbejdet med konkretiseringen og implementeringen af disse indsatser skal ske ud fra en hensigtsmæssig prioritering af opgaverne, der sikrer en relevant sammenhæng i arbejdet og samtidig understøtter effektiv udnyttelse af ressourcerne i både kommunerne og regionen. I Sundhedsaftalens administrative del er det derfor aftalt, at arbejdet med konkretisering og implementering af Sundhedsaftalen skal ske gennem årlige implementeringsplaner.
 
Det fremgår endvidere af Sundhedsaftalen, at Sundhedskoordinationsudvalget i kalenderårets 2. kvartal skal have en indledende drøftelse af forslag til implementeringsplan for det næstfølgende kalenderår. Tiltrædelse af implementeringsplanen for det næstfølgende kalenderår skal ske på et møde i Sundhedskoordinationsudvalget i 4. kvartal efter kommunernes og regionens vedtagelse af budgettet for det følgende år.
 
Med implementeringsplanerne for 2015 og 2016 er arbejdet med 58 af sundhedsaftalens indsatser igangsat. Tilbage er der 15 indsatser, som skal igangsættes i 2017/18.
 
Den Administrative Styregruppe foreslår med det vedlagte udkast til implementeringsplan for 2017/18, at der igangsættes 13 indsatser i 2017, og 2 indsatser i 2018. De 15 indsatser omfatter 6 indsatser relateret til børn og svangre. Herudover er der indsatser om bl.a. rådgivning i forhold til medicin, hygiejne samt rådgivning i forhold til identifikation af mulig psykisk lidelse.
 
Det skal fremhæves, at der i 2017 og 2018 forsat skal arbejdes med udvikling og implementering af indsatser fra Sundhedsaftalen, der er blevet igangsat i 2015 og 2016.
 
 
 
 
 
 

KOMMUNIKATION
Forslaget til implementeringsplanen for 2017/18 lægges på regionens hjemmeside og sendes til kommunerne, når foreslaget har været drøftet i Sundhedskoordinationsudvalget.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Der vil efter Sundhedskoordinationsudvalgets drøftelse den 27. maj 2016 være en en dialog med alle kommunerne i Regionen via KKR-Hovedstaden om forslaget til implementeringsplan for 2017/18. Forslaget sendes endvidere i høring i Patientinddragelsesudvalget
 
Den endelige godkendelse af implementeringsplanen for 2017/18 forventes, at ske på Sundhedskoordinationsudvalget møde den 2. december 2016.
 
 
 
 

JOURNALNUMMER
[sagsnummer i Workzone]


5.pdf

Bilag

Implementeringsplan 2017_2018


5. Den regionsdækkende vision for modeller for fælles sundhedshuse

Den regionsdækkende vision for modeller for fælles sundhedshuse

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Repræsentanter fra kommunerne, det fælleskommunale sundhedssekretariat, PLO-H samt fra Region Hovedstadens patientinddragelsesudvalg og administration har udarbejdet en regionsdækkende vision for modeller for fælles sundhedshuse (bilag 1).
 
Arbejdet med at udvikle en regionsdækkende vision for modeller for fælles sundhedshuse udspringer af den vision, der er udarbejdet i forbindelse med etablering af et fælles sundhedshus i Helsingør. Sundhedskoordinationsudvalget blev på møde den 4. april 2014 orienteret om arbejdet og anmodede om, at kommuner og PLO-Hovedstaden blev inddraget i at udarbejde en vision for fælles sundhedshuse.
 
På den baggrund besluttede Regionsrådet den 8. april 2014 at ”Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde, efter inddragelse af Sundhedskoordinationsudvalget, skal forelægge en regionsdækkende vision for udvikling af modeller for sundhedshuse, der kan indeholde såvel kommunale som regionale sundhedstilbud.”

INDSTILLING
 
at Sundhedskoordinationsudvalget godkender forslaget til regionsdækkende vision for modeller for fælles sundhedshuse og at visionens værdi om "Borgeren i centrum" ændres til "Mennesket i centrum" (side 2).
 

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
Sundhedskoordinationsudvalget godkendte forslaget til regionsdækkende vision for modeller for fælles sundhedshuse og at visionens værdi om "Borgeren i centrum" ændres til "Mennesket i centrum", samt at Visionen, efter endelig godkendelse i Regionsrådet, kan danne ramme for en lokal dialog mellem de involverede parter om eventuel etablering af fælles sundhedshuse.
 
 

SAGSFREMSTILLING
Visionen
Region og kommuner arbejder i fællesskab på at finde løsninger, der kan udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen med fokus på kvalitet og sammenhængende forløb for de mennesker, der har behov for forebyggende tilbud, behandling, genoptræning og rehabilitering. Hvis Region Hovedstaden og kommunerne i regionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen, er der behov for et tæt samarbejde om at udvikle et stærkt nært sundhedsvæsen, som kan supplere den indsats, borgerne får på hospitalerne. Dette har været omdrejningspunktet for udarbejdelsen af visionen.
 
Innovation og samarbejde på tværs af sektorer er essentielt for, at vi lykkes med den dagsorden. Derfor skal kommuner, region og praksissektoren i fælleskab turde udfordre de eksisterende organisatoriske strukturer, herunder afprøve nye samarbejder med fx fælles ledelse, fælles økonomi og fælles værdier.
 
Formålet med visionen er derfor at inspirere kommuner, region og praksissektoren til at videreudvikle det nære sundhedsvæsen i fælleskab. Visionen kan danne ramme om dialog mellem de involverede parter om mulighederne for at etablere fælles sundhedshuse, ligesom visionen kan indgå i arbejdet om bl.a. nye samarbejdsformer, som er igangsat med sundhedsaftalen for 2015-2018.
 
Visionen bygger på følgende fælles værdier:
Det er visionen, at fælles sundhedshuse bidrager til:
 
Sundhedshuse i Danmark
Sundhedshuse har i praksis udviklet sig til at være et begreb, der dækker mange forskellige sundhedsfaglige tilbud, med mange forskellige sundhedsfaglige aktører. Begrebet sundhedshuse dækker således alt fra større lægehuse til huse, hvor alle tre sektorer og private praksisydere er repræsenteret. Det skyldes, at lokale behov og muligheder er afgørende for, hvilken model der er valgt. Samtidig viser erfaringer med sundhedshuse både i de øvrige regioner og kommuner samt i udlandet, at de sundhedshuse der er lykkedes bedst, er dem, hvor den lokale forankring og engagementet er stærkest. Det er derfor afgørende, at fælles sundhedshuse tilpasses lokale behov og muligheder, samt at der er en stærk lokal forankring.
 
På den baggrund er visionen suppleret med et idékatalog, som er bygget op om eksempler på forskellige tilgange til sundhedshuse; Sundhedshuset med mange tilbud under ét tag, Det lighedsbetingede sundhedhus, et fælles sundhedshus for børn, unge og børnefamilier og et fælles sundhedshus for psykiatri. Til sidst i idékataloget er en guide til overvejelser, man kan gøre sig i forbindelse med etablering af et sundhedshus.
 
Proces for den regionsdækkende vision for modeller for fælles sundhedshuse
I forbindelse med udarbejdelsen af visionen har der indledningsvist været afholdt en temadrøftelse om fælles sundhedshuse i Kommunekontaktudvalget og efterfølgende et dialogmøde med administrative repræsentanter fra kommunerne, repræsentanter fra PLO-H, Patientinddragelsesudvalget og frivillige foreninger.
En tværsektoriel skrivegruppe har udarbejdet udkast til visionen. Udkastet har herefter været i høring hos de involverede parter. Bemærkninger fra kommuneklynger, regionsadministrationen, og Patientinddragelsesudvalget er i videst mulig omfang indarbejdet i det endelige udkast til vision, der her fremlægges til godkendelse (bilag 1). Derudover har Patientinddragelsesudvalget (bilag 2) og PLO-Hovedstaden efterfølgende fremsendt høringssvar (bilag 3). Patientinddragelsesudvalget efterlyser, et samlet overblik over de behandlingsmuligheder, der bør indtænkes i et fælles sundhedshus, som supplement til indsatsen på hospitalerne. Desuden efterlyses en tættere opkobling til hospitalerne med mere sammenhængende indsatser i forhold til forebyggelses-, rehabiliterings- og plejeområder.
 
Imidlertid er det i arbejdet med visionen blevet tydeligt, at der ikke er ét svar på hvilke behandlingsmuligheder, der kan være i et fælles sundhedshus. Dels fordi Region Hovedstaden er præget af forskellige behov både i hospitalernes optageområder og i kommunerne og dels fordi der er delte meninger om behovet for fælles sundhedshuse. Mange kommuner har allerede etableret egne kommunale sundhedshuse, og ikke alle deler ønsket om at etablere fælles sundhedshuse og tæt opkobling til hospitalerne. Det har derfor været den tværsektorielle skrivegruppes vurdering, at et inspirationskatalog med forskellige modeller, der giver plads til lokal udvikling og tilpasning efter behov har været det mest hensigtsmæssige produkt. For en oversigt over mulige behandlingstilbud i et fælles sundhedshus henvises til visionsarbejdet omkring Sundhedshus Helsingør.
 
PLO-Hovedstaden gør opmærksom på, at en læge har egne patienter med, hvis vedkommende flytter ind i et sundhedshus, og dermed ikke bliver tilgængelig for alle brugere af et sundhedshus, samt at lægen bør inddrages fra start i processen, hvis det ønskes at en læge indgår i et sundhedshus. Dette ses ikke at være i modstrid med visionen.
 
Udkastet til regionsdækkende vision for modeller for fælles sundhedshuse er blevet behandlet i Den administrative styregruppe d. 22. januar 2016. Den administrative styregruppe godkendte visionen til behandling i Sundhedskoordinationsudvalget.
 
Udkastet har også været behandlet i Region Hovedstadens politiske udvalg vedr. tværsektorielt samarbejde. Udvalget godkendte visionen med et ønske om, at formuleringen af værdien "borgeren i centrum" ændres til "mennesket i centrum".

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Det bemærkes, at der i regionernes økonomiaftale for 2016 er aftalt, at der opslås en pulje til større læge- og sundhedshuse i 2017. Der er ikke på forhånd afsat midler til de enkelte regioner. Den regionsdækkende vision kan være grundlaget for fælles ansøgninger til puljen mellem region og kommuner. Der foreligge endnu ikke kriterier for puljens udmøntning.
 
Visionen forventes forelagt til godkendelse i regionsrådet efter godkendelsen i Sundhedskoordinationsudvalget. Dette forventes at kunne ske den 14. juni 2016. Visionen påtænkes drøftet i Kommunekontaktudvalget den 31. august 2016.
 
Visionen kan derefter danne ramme for en efterfølgende lokal opfølgning mellem de involverede parter om eventuel etablering af fælles sundhedshuse.

JOURNALNUMMER
15018064


6.pdf
7.pdf
8.pdf

Bilag

Bilag 1 Udkast til regionsdækkende vision - final
Høringssvar fra Patientinddragelsesudvalget til regionsdækkende vision for fælles sundhedshuse
Høringssvar fra PLO-Hovedstaden til regionsdækkende vision for modeller for fælles sundhedshuse


6. Principper for nye samarbejdsmodeller

Principper for nye samarbejdsmodeller

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
En central vision i Sundhedsaftalen er at skabe "Nye og bedre samarbejdsformer". Herunder er det aftalt, at der skal udvikles principper for arbejdet med integrerede organisatoriske modeller for fælles drift, mål og samfinansiering på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektoren.
 
I denne mødesag fremlægges forslag til disse principper.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
at Sundhedskoordionationsudvalget godkender "Principper for nye samarbejdsmodeller" (bilag 1) og opgavefelter (bilag 2).
 
 
 

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
Sundhedskoordinationsudvalget drøftede "Principper for nye samarbejdsmodeller" (bilag 1) og opgavefelter (bilag 2).
 
Udvalget besluttede, at der skal udarbejdes et ændringsforslag, hvor Leon-princippet indsættes som et selvstændigt 6. princip i bilaget vedr. Principper for nye samarbejdsmodeller. Ændringsforslaget skal sammen med det nuværende forslag til principper forelægges på Udvalgets møde den 30. september 2016.
 
Udvalget besluttede endvidere, at der kan arbejdes videre med udarbejdelse af forslag til konkrete modelprojekter med henblik på forelæggelse på udvalgets møde den 30. september 2016.
 
 
 

SAGSFREMSTILLING
 
Det er i sundhedsaftalen aftalt, at der skal udvikles principper for arbejdet med integrerede organisatoriske modeller for fælles drift, mål og samfinansiering på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektoren. Principperne skal danne ramme for udvikling af modelprojekter for integrerede organisatoriske modeller.
 
I 2015 blev arbejdet hermed igangsat og der foreligge nu forslag til fem principper for nye samarbejdsformer (bilag 1). Principperne skal danne ramme om arbejdet med integrerede organisatoriske modeller for fælles drift, mål og samfinansiering på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektoren.
 
Der er også udarbejdet et forslag til målgrupper og opgavefelter (bilag 2), som de kommende modelprojekter forventes udviklet indenfor. Det er aftalt i Sundhedsaftalen, at der skal udvælges og afprøves 2-3 større modelprojekter.
 
Principperne er inspireret af de projekter og nye samarbejdsformer, der kan iagttages internationalt, og som har vist gode resultater. De fem principper er:
 
1. Nye samarbejdsmodeller skal skabe værdi for borger og patient
Formålet med princippet er, at nye organisatoriske samarbejdsformer skal levere højere kvalitet og mere effektiv ressourceudnyttelse, end sundhedsvæsenets parter kan levere hver for sig. Ikke mindst vil det være vigtigt at sikre, at den enkelte borger og patient oplever en kvalitativ forbedring på baggrund af indsatserne. Redskaber til dette kan være udvikling af resultatmål for det samlede patientforløb, udvikling af fælles indsatser, fokus på økonomisk effektive indsatser, således at sundhedsvæsenets ressourcer samlet set bruges bedst muligt.
 
Fælles borger- og patientforløb kan også være et redskab til at sikre mere værdi for borgere og patienter, særligt i de mere komplicerede eller omkostningstunge forløb. Her kan eksempelvis arbejdes med at integrere forebyggelse, behandling, genoptræning og rehabilitering i fælles forløb. Ligesom der også kan arbejdes med integreret opgaveløsning mellem beskæftigelsesområdet, socialområdet og sundhedsområdet.
 
2. Nye samarbejdsmodeller skal indeholde borgerinddragelse
Princippet skal understøtte, at det i Sundhedsaftalen er en vison, at borgerne oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker til at udvikle det sammenhængende sundhedsvæsen. Det er på den baggrund naturligt også at tilrettelægge udviklingen af nye samarbejdsmodeller i et åbent samarbejde med borgere og patienter.
 
3. Nye samarbejdsmodeller skal bygge på integreret opgaveløsning
I sundhedsvæsenet tales der om behovet for at afprøve nye måder at organsiere sundhedsydelser på, der går på tværs af sektorer, der hvor borgere og patienter oplever manglende kvalitet eller sammenhæng. Princippet adresserer nogle af de redskaber, der bør afprøves med henblik på at skabe mere sammenhæng og integreret opgaveløsning:
4. Nye samarbejdsmodeller skal udfordre eksisterende rammer
Der er allerede eksempler på integrerede samarbejdsmodeller, som afprøves. Med princippet er det ambitionen, at sundhedsvæsenets aktører skal blive ved med at afprøve nye former for samarbejde, som kan bringe det samlede sundhedsvæsens ydelser og service op på et højere niveau, og at der tør afprøves modeller, der går længere i forhold til integration, end der hidtil er set.
 
5. Nye samarbejdsmodeller skal understøttes af en evalueringsmodel
For at sikre læring af de samarbejdsmodeller der afprøves, er det et vigtigt princip, at der skal formuleres klare og tydelige mål fra begyndelsen. Målene er med til at operationalisere, hvad der skal leveres, og hvorfor det skal leveres. Målene er også afsæt for, at modellerne kan evalueres. Evalueringen skal bidrage til at vurdere samarbejdsmodellernes udbredelsespotentiale.
 
Den Administrative Styregruppe vil når principperne er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget arbejder videre med at udvælge konkrete projektemner for modelprojekterne.
 
Modelprojekterne forventes udvalgt inden for følgende opgavefelter og målgrupper:
 
? Borgere med psykiske lidelser, herunder psykiske lidelser og misbrug
? Den ældre medicinske patient
? Borgere med mange sundheds- og velfærdskontakter
? Borgere med langvarig sygdom, herunder kronisk sygdom
? Hjerte- og kræftpakkeforløb
? Neurorehabilitering
? Det palliative område
? Børne- og ungeområdet
? Hjemmebehandling og udgående teams
? Neurologiområdet, herunder demens
? Ambulant behandling
? Akutområdet

KOMMUNIKATION
-

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Forslag til modelprojekter forventes forelagt til godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget d. 30. september 2016.


9.pdf
10.pdf

Bilag

Bilag punkt 2 Principper for nye samarbejdsmodeller
Bilag 2 Opgavefelter og målgrupper


7. Fælles opgaver i forhold til kompetenceudvikling

Fælles opgaver i forhold til kompetenceudvikling

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Baggrund
Sundhedskoordinationsudvalget har aftalt, at der på udvalgets møde den 27. maj 2016 skal være en drøftelse af fælles opgaver i forhold til kompetenceudvikling.
 
 

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 
at Sundhedskoordinationsudvalget drøfter om der - udover de i sagen beskrevede indsatser - er behov for iværksættelse af yderligere tiltag - i forhold til fælles opgaver om kompetenceudvikling.
 

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
Sundhedskoordinationsudvalget drøftede om der - udover de i sagen beskrevede indsatser - er behov for iværksættelse af yderligere tiltag - i forhold til fælles opgaver om kompetenceudvikling. Udvalget tilkendegav, at der på nuværende tidspunkt ikke vurderes at være behov for iværksættelse af nye indsatser på området.
 
 
 

SAGSFREMSTILLING
Kompetenceudvikling er afgørende for kvaliteten i borgerens samlede forløb, og en forudsætning for at kommuner, hospitaler og praksisområdet effektivt kan samarbejde på nye måder og med nye opgaver.
 
Det er en fælles opgave at arbejde med kompetenceudvikling, og rammerne for den fælles opgave er aftalt i sundhedsaftalen. Herunder er det aftalt, at fokus både skal rettes mod understøttelse af generel organisatorisk kompetenceudvikling og mod den mere fagspecifikke kompetenceudvikling.
 
 
Understøttelse af organisatorisk kompetenceudvikling
Generel organisatorisk kompetenceudvikling handler blandt andet om at udvikle ledere og medarbejderes viden om og evner til at anvende nye metoder samt indgå i nye samarbejdsformer og samarbejdsrelationer.
Arbejdet med denne form for kompetenceudvikling understøttes blandt andet via Region Hovedstadens Center for HR, der udbyder temadage, kurser og undervisningsforløb indenfor områder som brugerinddragelse, samarbejde, læringsmetoder og kommunikation.
Endvidere arbejdes med planlægning og gennemførelse af” skræddersyede ”kompetenceudviklingsforløb med afsæt i lokale udfordringer og ønskede forbedringstiltag. Kurserne tilrettelægges i et tværsektorielt set-up og udbydes til medarbejdere i kommunerne, almen praksis og hospitalerne. Den overordnede ramme for disse kurser er fastlagt i Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram, der har til formål at forbedre samarbejdet mellem de tre sektorer i sundhedsvæsenet samt udvikle fælles redskaber og løsninger til at styrke sammenhænge i patienternes forløb. I 2015 har lidt over 1.000 medarbejdere fra kommunerne og regionen deltaget i aktiviter udbudt under det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram.
 
Det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram blev godkendt af Den Administrative Styregruppe (DAS) i august 2015.
I arbejdet med Sundhedsaftalen søges det systematiske fokus på kompetenceudvikling ligeledes understøttet. Alle arbejdsgrupperne under sundhedsaftalen skal derfor i arbejdet med de enkelte indsatser vurdere behov for kompetenceudvikling. Arbejdsgrupperne har i den forbindelse mulighed for at trække på bistand fra Region Hovedstadens Center for HR.
 
Fælles faglig kompetenceudvikling
Den fælles faglige kompetence udvikling handler, i sundhedsaftale regi, om at opnå og udbrede viden om hvilke indsatser, der virker bedst i forhold til forebyggelse og behandling af specifikke gruppers sygdom. Arbejdet med den fælles faglige kompetence-udvikling sker overordnet set inden for rammerne af regionens rådgivningsforpligtigelse.
 
Der kan skelnes mellem to forskellige former for rådgivning.
Den ene form, er generel rådgivning der bl.a. omfatter sundhedstjenesteforskning samt overvågning af udviklingen i sygdomsforekomsten. Konkrete eksempler på den type rådgivning er forskningsprojekter og arbejdet med Sundhedsprofilerne.
 
Den anden form for rådgivning omfatter rådgivning og kompetenceudvikling i forhold til specifikke faggrupper eller sygdomsgrupper. Denne type rådgivning handler om at understøtte almen praksis og kommunernes muligheder for at varetage nye og/eller mere specialiserede opgaver.
 
Konkrete eksempler på denne type af kompetenceudviklingsopgaver er beskrevet i sundhedsaftalens indsatser om udvikling af samarbejdet omkring rådgivning i forbindelse med medicin, hygiejne og sårbehandling. Den fag- og målgruppe specifikke rådgivning er helt afgørende når opgaver overdrages mellem faggrupper og sektorer.
 
Endvidere indgår det i sundhedsaftalen, at der skal indgås en aftale ”som understøtter let adgang til rådgivning og specialviden i konkrete tværsektorielle forløb for borgere med komplekse pleje- og rehabiliteringsbehov samt borgere med psykisk sygdom. Aftalen skal målrettes udvalgte grupper af patienter, der kræver en specialiseret indsats (sundhedsaftalens indsats 28). Arbejdet med indsats 28 påbegyndes i 2. halvår 2016.
 
 

Journalnummer
Tomt indhold
8. Orientering vedr. evaluering af det nationale telemedicinske sårvurderingsprojekt

Orientering vedr. evaluering af det nationale telemedicinske sårvurderingsprojekt

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Der er nu offentliggjort en evalueringsrapport af det nationale telemedicinske sårvurderingsprojekt. I denne mødesag gives et resume af rapportens hovedkonklusioner. Evalueringsrapport samt en pixi-udgave er vedlagt til orientering.
 
I foråret 2016 har der desuden været en betydelig medieomtale af forskningsresultater fra Odense Universitetshospital (OUH), Region Syddanmark vedrørende telemedicinsk sårvurdering af patienter med diabetiske fodsår. Denne sag beskriver derfor også, hvilke tiltag som Region Hovedstaden og kommuner har foretaget i relation til forskningsresultaterne fra OUH.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 
at Sundhedskoordinationsudvalget tager orienteringen til efterretning.
 
 

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
Sundhedskoordinationsudvalget tog orienteringen til efterretning.
 
 

SAGSFREMSTILLING
Region Hovedstadens 29 kommuner og fem sårcentre/ambulatorier har i perioden 2012-2015 deltaget i den nationale implementering af telemedicinsk sårvurdering, der overgik til drift 31. august 2015.
 
Der foreligger nu en national evalueringsrapport udgivet af MedCom, KL, Danske Regioner, Digitaliseringsstyrelsen samt Sundheds- og Ældreministeriet. Evalueringen er udarbejdet på baggrund af eksisterende undersøgelser, registerdata (data fra den telemedicinske sårjournal) og interview- og spørgeskemaundersøgelser med personale fra kommuner og hospitaler samt regionale projektledere.
 
Evalueringsrapporten fremhæver:
Økonomiske aspekter ved implementering af telemedicinsk sårvurdering er ikke omfattet af evalueringen.
 
Samarbejdsaftalen om telemedicin i Region Hovedstaden
Samarbejdet mellem Region Hovedstaden og kommunerne i forbindelse med udbredelse og - efterfølgende drift - af telemedicinsk sårvurdering bygger på en samarbejdesaftale og model, der har et stort detaljeringsniveau for så vidt angår aftaledelen. Samarbejdsaftalen er visionær og sikker og understøtter blandt andet hurtig visitation og adgang til adækvat sårbehandling af borgere. Samtidig har modellen afstedkommet et gedigent kompetenceløft af de kommunale sårsygeplejersker leveret af Videncenter for Sårheling på Bispebjerg Hospital, og der er aktuelt uddannet 425 sårsygeplejersker, hvoraf de 336 er aktivt udøvende.
 
Region Hovedstaden og kommunerne har via modellen muliggjort adgang til en nem og hurtig status og opfølgning på borgernes sårforløb. Der er siden opstart behandlet 3121 specifikke sårforløb via telemedicinsk sårvurdering i Region Hovedstaden.
 
Tiltag foretaget som opfølgning på resultaterne fra forskningsprojektet i Region Syddanmark
Sundheds- og Ældreministeriet orienterede primo 2015 det nationale projekts deltagere om de foreløbige forskningsresultater fra forskningsprojektet på Odense Universitetshospital i Region Syddanmark. De foreløbige resultater blev straks drøftet med de enkelte regioners sårspecialister, og gav anledning til efterfølgende handling, ved at Region Hovedstaden og kommunerne straks skærpede det sundhedsfaglige personales opmærksomhed på observation og behandling af diabetiske fodsår – og det blev indskærpet, at alle ny-opdagede diabetiske fodsår altid skal tilses af sårspecialist i sårambulatorium, samt at diabetiske fodsår, der er i akut fase, ikke kan/må behandles telemedicinsk, men straks skal tilses af sårspecialister i hospitalernes sårambulatorier.
 
Forskelle mellem det nationale projekt og forskningsprojektet fra Region Syddanmark
Det skal bemærkes, at der i forskningsprojektet fra Region Syddanmark ikke indgik systematisk kompetenceudvikling. I det nationale implementeringsprojekt - og dermed også i Region Hovedstadens projekt - indgik derimod krav om systematisk kompetenceudvikling af hjemmesygeplejerskers sårkompetencer og anvendelse af telemedicin.
 
Herudover kan fremhæves, at samarbejdsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen, indeholder detaljerede beskrivelser af inklusionskriterier og eksklusionskriterier for deltagelse i telemedicinsk sårvurdering samt specifikke krav til frekvens og dokumentation af den tværsektorielle kommunikation om sår. Der har ikke været udarbejdet en samarbejdsaftale med ovennævnte indhold i forskningsprojektet.
 
 

Journalnummer
Tomt indhold


11.pdf
12.pdf

Bilag

Telemedicinsk Sårvurdering Evalueringsrapport
PIXI-udgave af evaluering af telemedicinsk sårvurdering


9. Orientering om Patientinddragelsesudvalgets programerklæring

Orientering om Patientinddragelsesudvalgets programerklæring

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Patientientinddragelsesudvalget har i foråret 2016 udarbejdet en programerklæring.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 
at Sundhedskoordinationsudvalget tager orienteringen til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
Sundhedskoordinationsudvalget tog orienteringen om Patientinddragelsesudvalgets programerklæring til efterretning og tilkendegav, at udvalget ønsker at understøtte Patientinddragelsesudvalget videre arbejde på de udvalgte fokusområder.
 
 
 
 

SAGSFREMSTILLING
Region Hovedstadens Patientinddragelsesudvalg (PIU) blev nedsat den 20. juni 2014 i henhold til Bekendtgørelsen om patientinddragelsesudvalg under Sundhedsloven. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 24. marts 2014, og der er nu nedsat et PIU i hver af de fem regioner, som fungerer i samme periode som Sundhedsaftalen år 2014-2018.
 
Udvalget består af 8 medlemmer, der er udpeget af Ældre Sagen (1 medlem), Regionsældrerådet (1 medlem), Danske Patienter (3 medlemmer) og Regionshandicaprådet (3 medlemmer). Udvalget betjenes af Region Hovedstadens Center for Sundhed.
 
Udvalgets primære formål er at indgå i arbejdet med ny praksisplan og sundhedsaftalen. Udvalget kan derudover tage emner op, som er relevante for sammenhængen i patientforløb.
 
I sine snart to leveår har PIU være en aktiv spiller i både sundhedsaftalearbejdet som høringspart og også som deltager i arbejdsgrupper. Det gælder også i ny praksisplan, hvor udvalget udover høringsbidrag, har deltaget i temagrupper og kommenteret på tekstafsnit til ny plan.
 
Det er aftalt, at der årligt holdes et formandsskabsmøde mellem formænd og næstformænd for PIU, SKU og PPU.
 
Udover de opgaver, der er beskrevet i bekendtgørelsen, har PIU deltaget aktivt som paneldeltagere i diverse tværsektorielle konferencer og seminarer.
 
I efteråret 2015 besluttede udvalget at skrive en programerklæring for at styrke og fokusere udvalgets arbejde og sætte klare pejlemærker for de områder, som udvalget især ønsker at prioritere.
De udvalgte fokusområder er:
Udover fokusområderne har PIU lagt vægt på at beskrive sit arbejdsgrundlag, som handler om præmisserne for god organisatorisk brugerinddragelse, og sin arbejdsform med vægt på rimelige høringsfrister og rettidig inddragelse.
 
PIU stiller gerne op som brugerrepræsentanter i arbejdet med udvikling af det tværsektorielle samarbejde.
 

Journalnummer
Tomt indhold


13.pdf

Bilag

PIU - programerklæring


10. Meddelse - Orientering om Evaluering af følgeordninger

Meddelse - Orientering om Evaluering af følgeordninger

Meddelelser
Hospitalerne i Region Hovedstaden har som en del af regionens Plan for den ældre medicinske patient siden 2010 arbejdet med at etablere og drive følge hjem-ordninger for ældre medicinske patienter. Ved denne ordning bliver særligt sårbare patienter fulgt hjem af hospitalspersonale med det formål at skabe en bedre og mere sammenhængende overgang til eget hjem efter udskrivelse fra hospital bl.a. med fokus på medicingennemgang.
 
Samtidig har regionen også etableret ringe hjem-ordninger, hvor patienter modtager en opringning fra hospitalspersonale efter hjemkomst med henblik på at følge op på patientens situation og hjælpe med at afklare spørgsmål, som er opstået efter hjemkomsten.
 
Der er ultimo 2015 gennemført en evaluering med henblik på at belyse, hvordan patienter samt personale i hhv. kommuner og på hospitaler oplever, at følge hjem- og ringe hjem ordningerne bidrager til at styrke udskrivelsesforløbet for ældre medicinske patienter. Evalueringen er foretaget af KORA (Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning) og offentliggøres på KORAs hjemmeside - forventeligt i uge 21, 2016.
 
Den helt overordnede konklusion på evalueringen er:
Desuden peger evalueringen på en række anbefalinger til det videre arbejde med at udvikle ordningerne og deres samspil med hospital og kommune:
Evalueringen af følge hjem- og ringe hjem-ordningerne indgår i den indsats i Sundhedsaftalen 2015-2018, som sigter mod at skabe overblik og effektiv ressoruceudnyttelse ved at sikre koordinering og implementering i forhold til forløbskoordination og de regionale og kommunale følgeordninger: Følge hjem, ringe hjem og opfølgende hjemmebesøg samt øvrige kommunale ordninger, der følger op efter udskrivelse.
 
Indsatsen er forankret i Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser under Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler.
 
 

Journalnummer
Tomt indhold


14.pdf

Bilag

11070_følge hjem og ringe hjem-ordningerne i RH


11. OPFØLGNING PÅ SKU-DRØFTELSE OM KAPACITET OG KOORDINERING I FORBINDELSE MED INDLÆGGELSER OG UDSKRIVNING AF MENNESKER MED PSYKISK SYGDOM

OPFØLGNING PÅ SKU-DRØFTELSE OM KAPACITET OG KOORDINERING I FORBINDELSE MED INDLÆGGELSER OG UDSKRIVNING AF MENNESKER MED PSYKISK SYGDOM

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Sundhedskoordinationsudvalget drøftede den 2. oktober 2015 udviklingen i antallet af færdigbehandlede patienter på de Psykiatriske Centre. Herunder drøftede Udvalget, med afsæt i en række casebeskrivelser, de særlige udfordringer som kan gøre sig gældende i forhold til kommunernes mulighed for hurtig hjemtagning af færdigbehandlede psykiatriske patienter.
 
Udvalget besluttede, at der på Udvalgets møde den 27. maj 2016 skal følges op på udviklingen i antallet af færdigbehandlede patienter. Endvidere ønskede Udvalget at få bemærkninger fra Region Hovedstadens Psykiatri /distriktpsykiatrien til de fremlagte cases.
 
 

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 
at Sundhedskoordinationsudvalget drøfter udviklingen i antal færdigbehandlede patienter samt Region Hovedstadens Psykiatri/distriktpsykiatriens bemærkninger til de tidligere fremlagte cases.
 
 
 
 

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
Drøftelsen blev udsat til udvalgets kommende møde den 30. september 2016.
 
 
 

SAGSFREMSTILLING -
Udviklingen i antallet af færdigbehandlede patienter på de psykiatriske centre
 
I 2015 var der i alt 17.070 indlæggelser på Region Hovedstadens Psykiatriske Centre. I forbindelse med 223 indlæggelser er der registreret færdigbehandlingsdage - svarende til, at der i 1,3 % af indlæggelserne ikke kunne ske en udskrivelse ved tidspunktet for færdigbehandlingen.
 
Antallet af færdigbehandlingsdage udgjorde i 2015 i alt 8.808 dage. Heraf vedrørte 7.287 dage i alt 85 borgere, der ved udskrivelsen havde været registreret færdigbehandlet i mere end én måned.
 
I 2014 blev der registreret 11.557 færdigbehandlingsdage. Heraf vedrørte 9.901 dage i alt 110 borgere, som ved udskrivelsen havde været registreret færdigbehandlet i mere end én måned. Samlet set er der dermed sket en reduktion i antallet af færdigbehandlingsdage fra 2014 til 2015 på knap 24 procent.
 
I både 2014 og 2015 vedrørte hovedparten af færdighandlingsdagene borgere, der ved udskrivelsen havde været registreret færdigbehandlet i mere end én måned.
 
Bemærkninger fra Region Hovedstadens Psykiatri /Distriktpsykiatrien til de fremlagte cases
 
Sundhedskoordinationsudvalget blev på mødet den 2. oktober 2015 præsenteret for fem case-beskrivelser, der illustrerer nogle af væsentligste udfordringer, der gør sig gældende i forhold til hurtig hjemtagning af færdigbehandlede psykiatriske patienter og det blev aftalt, at Region Hovedstadens Psykiatri/distriktspsykiatrien skulle give bemærkninger til disses cases.
 
Case 1 og 2 havde fokus på den direkte dialog mellem kommunerne og de psykiatriske centre. Casene beskrev en række af de væsentlige udfordringer, som både kommuner og de psykiatriske centre kan opleve i samarbejdet omkring udskrivelserne.
 
Case 3 - 4 handlede om kommunernes muligheder for at anvise egnede tilbud og casene beskrev en række af de forskellige og komplekse udfordringer, som kommunerne kan stå overfor, når der skal findes egnede tilbud til særligt sårbare borgere efter udskrivning fra psykiatriske sengeafdelinger.
 
Endelig beskrev case 5 problematikker i forhold til borgere, der ikke kan klare sig i eget hjem, men som ikke ønsker at fraflytte egen bolig. Det blev fremhævet, at der er tale om få og enkeltstående tilfælde. Men håndteringen af sådanne sager kan være langvarig, ikke mindst hvis det af hensyn til borgerens sikkerhed er nødvendigt at indlede sag om værgemål.
 
I bemærkninger fra Region Hovedstadens Psykiatri fremhæves blandt andet, at der som en del af udmøntningen af nuværende Sundhedsaftale i 2015 blev iværksat et arbejde med revision af de gældende samarbejdsaftaler om voksne henholdsvis børn og unge med psykisk sygdom. Der foreligger nu udkast til reviderede samarbejdsaftaler, der har været i høring i april og maj måned 2016. Det vurderes, at de reviderede samarbejdsaftaler vil understøtte den direkte dialog mellem kommunerne og de psykiatriske Centre, og dermed kunne bidrage til en håndtering af de udfordringer, der er beskrevet særligt under case 1 og 2.
 
Herudover bemærkes, at Region Hovedstadens Psykiatri igennem en årrække har omlagt behandlingen, således at der så vidt muligt arbejdes med korte intensive indlæggelsesforløb, der følges op af intensiv ambulant behandling, herunder også opsøgende behandling. Denne udvikling sker bl.a. på baggrund af, at erfaringer viser, at patienterne taber en lang række nødvendige kompetencer ved meget lange indlæggelsesforløb.
 
I forhold til gruppen af meget sårbare patienter, som udskrives til eget hjem, er der i alle distriktspsykiatrier etableret OP-teams (opsøgende psykiatrisk team), hvor der er tilknyttet sundhedsfaglige kontaktpersoner samt psykiater. Personalet fra OP-teams har -afhængigt af patientens behov- mulighed for at tage ud i patienternes eget hjem.
 
Der er ligeledes fokus på behovet for at udvikle det løbende og tætte samarbejde om den psykiatriske behandling i forhold til borgere, der bor på botilbud. Herunder har Psykiatrisk Center København for denne gruppe af patienter etableret et akut opsøgende psykiatrisk team, hvor psykiatriske sygeplejersker og psykiater følger tæt op på den psykiatriske behandling. Dette sker blandt andet ved at besøge patienterne på botilbuddet.
 
De specifikke bemærkninger fra Region Hovedstadens Psykiatri/distriktpsykiatrien fremgår af det vedlagte bilag.
 
Drøftelser om nye botilbudsformer
Det skal endvidere bemærkes, at der - foranlediget af den tragiske hændelse på det socialpsykiatriske botilbud Lindegården, hvor en medarbejder den 25. marts 2016 blev dræbt af en psykisk syg beboer - er fremkommet forslag til etablering af nye botilbud målrettet svært psykisk syge udadreagerende borgere, ofte med misbrug og dom til behandling.
 
Herunder har Danske Regioner forslået, at der etableres en ny institutionstype til borgere, der har overstået deres behandling, men som endnu ikke vurderes klar til at flytte ind på et bosted eller eget hjem. Det er et tilbud, der skal bruges til en lille gruppe af patienter (150-200 på landsplan), der ofte har flere psykiatriske diagnoser, er misbrugere, har dom til behandling, og som ofte er indlagt. Danske Regioner foreslår ligeledes en ændring af straffeloven, så det fremover bliver muligt at idømme ambulante patienter tvungen misbrugsbehandling, da der er behov for mere fokus på at fastholde patienten/beboeren i deres behandling og rehabilitering.
 
Både en ny institutionsform og mulighederne for at idømme ambulant misbrugsbehandling kræver lovændringer og hjemmel i serviceloven til den særlige institutionsform, hvor der er den nødvendige sundhedsfaglige behandling og socialfaglige rehabilitering.
 
Der er blevet taget godt imod forslaget fra politisk og organisatorisk hold, og Danske Regioner er sammen med KL blevet inviteret til drøftelser hos indenrigs- og socialministeren og sundheds- og ældreministeren om, hvordan problemet med vold på bosteder bedst løses.
 
 
 
 
 
 
 

Journalnummer
Tomt indhold


15.pdf

Bilag

Cases vedr færdigbehandlede - inkl bemærkninger fra Region Hovedstadens Psykiatri


12. Meddelelse - Orientering om status på revision af samarbejdsaftalerne på psykiatriområdet

Meddelelse - Orientering om status på revision af samarbejdsaftalerne på psykiatriområdet

Meddelelser
Region Hovedstaden og kommunerne i regionen har siden 2007 haft bilaterale samarbejdsaftaler, der beskriver samarbejde og snitflader mellem regionen og kommunerne i forbindelse med henvisning, udredning, behandling og rehabilitering af voksne borgere henholdsvis børn og unge med psykisk sygdom.
 
I Sundhedsaftalen for 2015–2018 blev det aftalt, at samarbejdsaftalerne skulle revideres og omdannes til to generiske aftaler - for voksne borgere henholdsvis børn- og unge med psykisk sygdom - gældende for hele regionen. Herunder blev det aftalt, at de reviderede aftaler skal tydeliggøre almen praksis rolle i samarbejdet omkring de enkelte borgeres forløb.
 
Arbejdet med revisionen af samarbejdsaftalerne indgik som indsatser i Sundhedsaftalens implementerings­plan for 2015. Opgaven blev forankret i to tidsafgrænsede arbejdsgrupper med deltagelse af repræsentanter fra kommunerne, almen praksis og region hovedstadens psykiatri.
 
Der foreligger udkast til reviderede samarbejdsaftaler. De to udkast har været i en administrativ høring frem til 17. maj 2016. Den Administrative Styregruppe vil på sit møde den 8. juni drøfte de indkomne høringssvar. Herunder vil det blive afklaret om den endelige godkendelse af samarbejdsaftalerne kan ske på Sundhedskoordinationsudvalget møde den 30. september 2016, eller om der skal ske en individuel godkendelse hos alle parter (herunder i alle 29 kommuner).
 
 
 
 
 

Journalnummer
Tomt indhold
13. Meddelelse - tidsplan for revision af forløbsprogram for demens

Meddelelse - tidsplan for revision af forløbsprogram for demens

Meddelelser
Det forventes, at Regeringen kommer med en national handlingsplan for demens i løbet af 4. kvartal 2016. Igansættelsen af den planlagte revision af Regions Hovedstadens forløbsprogram for demens udskydes derfor også til 4. kvartal 2016, således at nye nationale initiativer kan indarbejdes i det reviderede forløbsprogram.
 
Arbejdet med indsatsen vil være forankret i arbejdsgruppen vedørende ”Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom” og følges af Demensrådet.

Journalnummer
Tomt indhold
14. Eventuelt

Eventuelt

Meddelelse til Sundhedskoordinationsudvalget om Psykiatriudvalgets treårsplan
Formanden omdelte nedenstående meddelelse:
 
Meddelelse til Sundhedskoordinationsudvalget om Psykiatriudvalgets treårsplan
 
Som led i budgetaftalen skal Psykiatriudvalget udarbejde en treårsplan for udvikling af psykiatrien. Psykiatriudvalget drøftede et første udkast til planen på sit møde den 24. maj 2016.
 
Der er ikke planlagt en egentlig høringsproces, da planen er Region Hovedstadens politiske udspil til udvikling af psykiatrien.

Der er løbende inddraget både kliniske repræsentanter, repræsentanter fra de faglige organisationer samt bruger- og pårørende organisationerne (Psykiatriforeningernes Fællesråd), ligesom regionens sundhedsfaglige råd på psykiatriområdet har givet bemærkninger undervejs.
 
En del af anbefalingerne har til formål at understøtte udviklingen af et samlet sundhedsvæsen, og implementering af disse involverer således både almen praksis og kommunerne. Det er derfor vigtigt at understrege, at de anbefalinger, som går på tværs af sektorer, skal drøftes nærmere med de berørte parter og konkretiseres med afsæt i, hvad der i praksis er mulighed og behov for.
 
Planen forventes godkendt i Psykiatriudvalget den 21. juni 2016 og endelig behandlet i forretningsudvalget og regionsrådet i august måned 2016.