UDVALG

Sundhedskoordinationsudvalget

MØDE

Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

STED

Mødelokale på regionsgården

STARTTIDSPUNKT

10-02-2017 09:00:00

SLUTTIDSPUNKT

10-02-2017 11:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af samarbejds­aftaler på psykiatri­-området
3. Drøftelse af status på Sundhedsaftalens indsatser om børn
4. Orientering om nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden
5. Sundhedshuset i Helsingør Kommune - orientering om status og videre proces
6. Håndtering af Freestyle Libre glukosemåler
7. Meddelelse - Offentliggørelse af den nationale demenshandlingsplan
8. Meddelelse - Orientering om gennemsigtigshedsrapport
9. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

INDSTILLING
Det indstilles:
 
at Sundhedskoordinationsudvalget godkender den foreliggende dagsorden som grundlag for mødets afvikling.
 
 
 

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den foreliggende dagsorden som grundlag for mødets afvikling.
2. Godkendelse af samarbejds­aftaler på psykiatri­-området

Godkendelse af samarbejds­aftaler på psykiatri­-området

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Denne sag handler om godkendelse af to nye regionsdækkende samarbejdsaftaler mellem kommunerne og Region Hovedstadens Psykiatri om voksne borgere henholdsvis børn og unge med psykisk sygdom. Udarbejdelsen af de nye regionsdækkende samarbejdsaftaler er aftalt i Sundhedsaftalen for 2015–2018 og indgik i Implementeringsplanen for 2015.
 
Det skal bemærkes, at det var forventet, at almen praksis ville indgå som aftalepart. Desværre lykkkedes det ikke - trods længerevarende dialog omkring aftalevilkårene - at få almen praksis med i aftalerne.

INDSTILLING
Det indstilles:
 
at Sundhedskoordinationsudvalget godkender samarbejdsaftalen om voksne borgere med psykisk sygdom (bilag 1).
 
at Sundhedskoordinationsudvalget godkender samarbejdsaftalen om børn/unge med psykisk sygdom (bilag 2).
 
 
 
 

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
Sundhedskoordinationsudvalget godkendte samarbejdsaftalen om voksne borgere med psykisk sygdom (bilag 1) og
samarbejdsaftalen om børn/unge med psykisk sygdom (bilag 2)
 
Sundhedskoordinationsudvalget tilkendegav, at udvalget ser frem til, at der - i regi af Praksisplanen - kommer en aftale om sikker opgaveoverdragelse.
 
 
 

SAGSFREMSTILLING
Region Hovedstadens Psykiatri har siden 2007 haft samarbejdsaftaler med hver enkelt kommune i regionen. De nuværende aftaler beskriver samarbejde og snitflader mellem regionen og alle kommunerne i forbindelse med henvisning, udredning, behandling og rehabilitering af voksne borgere henholdsvis børn og unge med psykisk sygdom.
 
For at understøtte mere sammenhæng i borgernes forløb blev det i Sundhedsaftalen for 2015–2018 aftalt, at de nuværende bilaterale aftaler skulle erstattes af to regionsdækkende samarbejdsaftaler om voksne borgere henholdsvis børn og unge med psykisk sygdom. Herudover var målsætningen, at de nye regionsdækkende samarbejdsaftaler også skulle tydeliggøre almen praksis rolle i samarbejdet omkring den enkelte borgers forløb.
 
Arbejdet med revisionen af samarbejdsaftalerne indgik som indsatser i Sundhedsaftalens Implementerings­plan for 2015. Opgaven blev forankret i to tidsafgrænsede arbejdsgrupper med deltagelse af repræsentanter fra kommunerne, almen praksis og Region Hovedstadens Psykiatri. I foråret 2016 blev arbejdsgruppernes udkast til nye regionsdækkende samarbejdsaftaler udsendt i høring.
 
I samarbejdsaftalerne er der lagt stor vægt på, at aftalerne klart beskriver de mål, der ligger til grund for samarbejdet, herunder at:
Aftalerne beskriver rammerne for samarbejdet og opgavefordelingen i forbindelse med:
Aftalerne har endvidere stort fokus på den tværsektorielle koordinering i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger af borgere, som på grund af deres sygdoms sværhedsgrad og/eller sociale forhold, er særligt sårbare. I aftalerne er der derfor specifikke afsnit om opgavefordeling og koordinering bl.a. i forhold til borgere, der bor på botilbud, hjemløse borgere og borgere med samtidig psykisk sygdom og misbrug.
 
Efter høringsfasen tilrettede de to arbejdsgrupper samarbejdsaftalerne med afsæt i de indkomne høringssvar.
 
Tilretningen omhandlede primært sproglige præciseringer. Herunder er beskrivelserne af borgernes muligheder for at indkalde til de såkaldte "netværksmøder" blevet tydeliggjort. Netværksmøder er møder som skal understøtte et velkoordineret forløb. Deltagerne i netværksmøderne er borgeren, dennes netværk (hvis borgeren ønsker det), samt de relevante fagpersoner fra kommunen og Region Hovedstadens Psykiatri. Almen praktiserende læge kan deltage i sådanne møder, hvis der er behov. Den praktiserende læges deltagelse sker altid efter dialog med denne.
 
Endvidere var der i kommunernes høringssvar stort fokus på de tidsfrister, der indgår i aftalerne. På baggrund af høringssvarene blev tidsfristen for indkaldelse til "netværksmøder vedr. borgere, der er indlagt", ændret fra 3 hverdage til 5 hverdage. Det er ikke intentionen, at den forlængede tidsfrist skal forlænge indlæggelsestiden.
 
Herudover pågik der drøftelser mellem PLO-H og Regionsadministrationen om vilkårene for almen praksis' deltagelse i samarbejdsaftalerne. Uenigheden, der først blev tydeligt sent i processen, vedrører kommunikationen mellem det Psykiatriske Center og almen praksis i forbindelse med udskrivning og afslutning på ambulante forløb, hvor almen praksis skal følge op på igangsat behandling. Konkret kan det f.eks. vedrøre medicin-nedtrapning.
 
PLO-Hovedstaden fremsatte krav om, at der altid skal være en direkte dialog fra det Psykiatriske Center til den praktiserende læge, samt at den praktiserende læge aktivt skal give accept, inden der kan ske en opgaveoverdragelse i forbindelse med udskrivning.
 
Regionen mener i henhold til gældende retningslinjer, at den gode epikrise (national standard) udgør grundlaget for dialogen med almen praksis i forbindelse med udskrivelsen. Samtidig anerkendes, at der kan forekomme situationer, hvor det af hensyn til patientsikkerheden kan være nødvendigt at supplere epikrisen med anden form for kommunikation.
 
I drøftelserne med PLO-H har regionen derfor foreslået, at samarbejdsaftalernes beskrivelser af kommunikationen i forbindelse med udskrivning kan konkretiseres yderligere, når der i regi af Praksisplanen foreligger aftale om sikker opgaveoverdragelse.
 
PLO-H kunne ikke acceptere dette. Regionsadminstrationen har vurderet, at det indenfor en rimelig tidshorisont ikke vil være muligt at indgå aftale med PLO-H om indholdet i samarbejdsaftalerne.
 
Både kommunerne og regionen har vurderet, at de praktiserende læger har en forholdsvis begrænset rolle i forhold til det samlede patientforløb for de borgere, som er i målgruppen for samarbejdsaftalerne. Et velfungerende samarbejde mellem regionen og kommunerne er helt afgørende for, at borgere med psykisk sygdom kan opleve sammenhæng i deres forløb. Derfor er regionen og kommunerne enige om, at der er et meget stort behov for at få implementeret samarbejdsaftalerne trods de praktiserende lægers manglende tilslutning.
 
Regionen og kommunerne besluttede derfor at gennemskrive forslagene til nye regionsdækkende samarbejdsaftaler således, at de dele af aftalerne, der forudsatte godkendelse af PLO-H, nu er taget ud af aftalerne. De foreliggende udkast til nye samarbejdsaftaler vil derfor kunne godkendes og implementeres uden medvirken fra PLO-H.
 
 
 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Den videre proces
Når samarbejdsaftalerne er godkendt, vil de blive udsendt til til alle kommunerne, de Psykiatriske Centre, og til Samordningsudvalgene for Psykiatrien, der skal sikre, at aftalerne implementeres og efterleves i det lokale samarbejde. Herudover orienteres de praktiserende læger om samarbejdsaftalerne.
 
For at understøtte den lokale implementering og brug af samarbejdsaftalerne vil samarbejdsaftalerne blive offentliggjort i elektronisk form.


1.pdf
2.pdf

Bilag

Bilag 1 - Samarbejdsaftale voksne120117
Bilag 2 - Samarbejdsaftale - børn 09012017


3. Drøftelse af status på Sundhedsaftalens indsatser om børn

Drøftelse af status på Sundhedsaftalens indsatser om børn

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Det er tidligere aftalt, at Sundhedskoordinationsudvalget skal have en status på Sundhedsaftalens indsatser på børneområdet. Det er nyt med den nuværende Sundhedsaftale, at der også er fokus på børn (inkl. nyfødte), hvilket var et krav i følge bekendtgørelsen for sundhedsaftaler.
 

INDSTILLING
Det indstilles:
 
at Sundhedskoordinationsudvalget tager orienteringen til efterretning.
 
 
 
 

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
Sundhedskoordinationsudvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Sundhedskoordinationsudvalget besluttede endvidere, at udvalget på et passende tidspunkt i 2017 orienteres om, hvordan der konkret arbejdes med at udbrede kendskabet til brug af underretninger i forbindelse med bekymring om et barns trivsel.
 
 

SAGSFREMSTILLING
Der blev i 2016 under sundhedsaftalen etableret en tidsafgrænset arbejdsgruppe vedr. børneområdet. Den blev nedsat senere end de øvrige arbejdsgrupper, da det blev tydeligt, at der var en række indsatser på børneområdet, som ikke kunne håndteres i de øvrige arbejdsgrupper.
 
Arbejdsgruppen har afrapporteret status for 2016 og udarbejdet en arbejdsplan for 2017 til Den Administrative Styregruppe (DAS), som blev godkendt på styregruppens møde den 27. januar 2017.
 
Arbejdsgruppen har udover drøftelser af de konkrete indsatser haft en række generelle drøftelser af særlige udfordringer i det tværsektorielle samarbejde på børneområdet. Blandt andet er kommunernes organisering på området forskellig, hvilket er en udfordring for hospitalernes og almen praksis kendskab til, hvordan de etablerer kontakt til relevante samarbejdsparter i kommunerne. Det er også en udfordring, at børneområdet i det kommunale system er omfattet af flere forskellige lovgivninger. I sundhedsaftalearbejdet er det nyt, at børneområdet har fået mere fokus, hvilket har tydeliggjort, at den administrative organisering af arbejdet med Sundhedsaftalen ikke tilgodeser, at samarbejdsparterne på børneområdet er organiseret anderledes end sundhedsområdet i kommunerne.
 
De indsatser som Arbejdsgruppen har arbejdet med i 2016 er:
 
De to indsatser om børn i familier med misbrug hænger tæt sammen. Det er vigtigt, at kommunen får kendskab til en misbrugsproblematik i en familie for at kunne igangsætte den rette hjælp. Arbejdsgruppen anbefaler, at der ikke indgås specifikke varslingsaftaler, men i stedet arbejdes for at udbrede kendskabet til brugen af ”underretning” i alle sektorer. Kort beskrevet skal en underretning anvendes ved en bekymring om et barns trivsel, og det er en indgang til at få Servicelovens bestemmelser i spil i kommunerne. Arbejdsgruppen har drøftet den aktuelle brug af og kendskab til underretning samt gennem oplæg sat sig ind i lovgivningen omkring underretning. Herudfra blev det vurderet, at brugen af underretning vil kunne dække behovet for, at kendskab til en misbrugsproblematik i en familie kan videregives til kommunen. Samtidig er det vurderingen, at der er behov for en indsats for at styrke kendskabet til brugen af underretning i alle sektorer. Den Administrative Styregruppe godkendte den 9. december 2016, at Arbejdsgruppen arbejder videre med en plan for, hvordan kendskabet til underretning kan styrkes.
 
Det er en kommunal opgave at have de rette tilbud til børn i en familie med misbrugsproblemer. Tilbud af denne type sammensættes altid individuelt, hvorfor det væsentligte er, at kommunerne, fx gennem en underretning, får kendsskab til familierne. Derudover anbefaler Arbejdsgruppen, at der arbejdes med at synliggøre den kommunale indgang til tilbuddene til børn i familier med misbrugsproblemer på SOFT-portalen (side på www.sundhed.dk med oversigt over forebyggelsestilbud opdelt på kommuner og hospitaler). SOFT-portalen er ikke så kendt på børneområdet. Det er godkendt i DAS (den 9. december 2016), at der arbejdes videre med brugen af SOFT-portalen hertil.
 
Der er udarbejdet en projektbeskrivelse for en samarbejdsmodel, som skal styrke indsatsen for børn med type 1 diabetes i socialt sårbare familier. Det er valgt at fokusere på type 1 diabetes, da det er en sygdom, som stiller store krav til forældrenes håndtering heraf samtidig med, at der er en social skævhed i, hvilke børn som har en dårlig sygdomskontrol. Endvidere kan en dårlig regulering af diabetes have permanente negative helbredskonsekvenser. Projektet forankres på Herlev Hospital, og omhandler hvordan det tværsektorielle samarbejde kan styrkes ift. børn med dårlig reguleret type 1 diabetes eller børn, som er i risiko herfor. Projektet er godkendt af DAS (den 27. januar 2017), og der arbejdes nu videre med igangsættelse af projektet.
 
I 2017 skal Arbejdsgruppen - udover de allerede igangsatte indsatser - arbejde med:
4. Orientering om nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden

Orientering om nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Den 14. oktober 2016 indgik satspuljepartierne en aftale om en handlingsplan til forebyggelse af vold og overgreb på landets socialpsykiatriske botilbud. Aftalen indebærer en række indsatser, herunder etableringen af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger i de fem regioner med i alt 150 pladser på landsplan til en gruppe af særligt udsatte borgere med svære psykiske lidelser, udadreagerende adfærd og ofte også med misbrugsproblemer.
 
 
 

INDSTILLING
Det indstilles:
 
at Sundhedskoordinationsudvalget tager orienteringen til efterretning.
 
 
 
 

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
Sundhedskoordinationsudvalget tog orienteringen til efterretning.
 
 

SAGSFREMSTILLING
 
Regionerne får ansvaret for at etablere og drive de nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger
Den 14. oktober 2016 indgik satspuljepartierne en aftale om en handlingsplan til forebyggelse af vold og overgreb på landets socialpsykiatriske botilbud. Aftalen indebærer en række indsatser, herunder etableringen af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger i de fem regioner med i alt 150 pladser til en gruppe af særligt udsatte borgere med svære psykiske lidelser, udadreagerende adfærd og ofte også misbrugsproblemer.
 
Det er fastlagt, at regionerne får ansvaret for at etablere og drive de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger, og at de skal stå færdig primo 2018. Afdelingerne forudsættes etableret ved omdannelse og opgradering af eksisterende bygninger. Det fremgår samtidig af aftalen, at afdelingerne så vidt muligt skal placeres i nær tilknytning til behandlingspsykiatrien.
 
De socialpsykiatriske afdelinger skal rumme både en socialfaglig/rehabiliterende indsats, psykiatrisk behandling og misbrugsbehandling under samme tag. Formålet med afdelingerne er gennem en intensiv og helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringsindsats at stabilisere borgerens helbred, herunder behandle et eventuelt misbrug og forbedre borgerens evne til at mestre hverdagen. Formålet er ligeledes at nedbringe antallet af voldsepisoder og konflikter, opnå bedre sikkerhed for andre beboere og medarbejdere samt at nedbringe anvendelsen af tvang.
 
Ansvaret for etablering og drift af de socialpsykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden placeres i regionens driftsvirksomhed "Den Sociale Virksomhed" (DSV), der i dag står for driften af regionens øvrige tilbud på social- og psykiatriområdet.
 
Lovgivningen for området er i høring
De lovgivningsmæssige rammer for afdelingerne er i høring, så der er fortsat en række forhold, der ikke er endelig afklaret. Der lægges i lovforslaget op til, at visitationen skal foregå i et visitationsforum bestående af regioner og kommuner samt øvrige relevante aktører. I tilfælde af uenighed i visitationsforummet er det borgerens handlekommune, der har den endelige beslutningskompetence. Finansiering sker via en takstmodel, hvor kommunerne finansierer 80 procent af de forudsatte omkostninger og regionerne 20 procent. Dette gælder også for evt. ledige pladser. Her fordeles kommunernes andel af omkostningerne på 80 procent via en objektiv fordelingsnøgle. Endelig fremgår det af lovteksten, at der lægges op til at aftalegrundlag for dimensioneringen af pladser lægges i regi af rammeaftalerne på det specialiserede socialområde.
 
Tæt samarbejde med kommunerne om etableringen af socialpsykiatrisk afdeling(er) i Region Hovedstaden
Det er afgørende for en vellykket planlægning, etablering og fremtidig drift af de nye socialpsykiatriske afdelinger, at det sker i et tæt og forpligtende samarbejde mellem regionen og kommunerne i hovedstadsområdet. Der er derfor i regionens projektorganisation for etablering af afdelingerne lagt stor vægt på en løbende orientering og inddragelse af kommunerne. Denne orientering er en del af dette. Endvidere vil regionen orientere KKR's embedsmandsudvalg på socialområdet, Kommunekontaktudvalget og Den Administrative Styregruppe.
 
Der nedsættes en følgegruppe sammensat af de væsentligste interessenter i projektet, herunder kommunale repræsentanter. Følgegruppens opgave er at bidrage med sparring og input af både faglig og organisatorisk karakter i projektperioden. Dette arbejde skal kvalificere og kvalitetssikre projektet, så slutresultatet i videst muligt omfang lever op til interessenternes ønsker og forventninger.
 
Indledningsvis i processen er der behov for tæt dialog med kommunerne for at få skabt et så klart og præcist overblik som muligt over målgruppens sammensætning, størrelse og nuværende situation. Regionen vil derfor, så snart der er endelig klarhed over målgruppeafgrænsningen, skrive til kommunerne i hovedstadsområdet og bede den enkelte kommune undersøge, hvor mange borgere der indenfor de sidste to år, ville have været i målgruppen for tilbuddet. Spørgerunden skal bidrage til at sikre, at de nye socialpsykiatriske afdelinger etableres i den takt som de efterspørges og undgå ledige pladser eller mangel på pladser. Der er taget kontakt til KKR's embedsmandsudvalg for hhv. socialområdet og sundhedsområdet for at få opbakning til dette.
 
Med afsæt i ovenstående udarbejder regionen et notat, der beskriver behovet for og ønsker til pladser i hovedstadsområdet. Notatet præsenteres for og kvalificeres dels i følgegruppen og i KKR's embedsmandsudvalg for socialområdet. Den Administrative Styregruppe, Kommunekontaktudvalget og Sundhedskoordinationsudvalget får notatet til orientering, når det foreligger.

Journalnummer
17001280
5. Sundhedshuset i Helsingør Kommune - orientering om status og videre proces

Sundhedshuset i Helsingør Kommune - orientering om status og videre proces

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådsmedlem Annie Hagel har bedt om en status for arbejdet med udvikling af et fælles sundhedshus i Helsingør Kommune.
 

INDSTILLING
Det indstilles:
 
at Sundhedskoordinationsudvalget tager orienteringen til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
Sundhedskoordinationsudvalget tog orienteringen til efterretning.
 
 

SAGSFREMSTILLING
Helsingør Kommune og Region Hovedstaden arbejder sammen om at etablere et fælles sundhedshus i Helsingør. Det fælles sundhedshus danner rammen om et tæt samarbejde om at sikre sammenhængende patientforløb, bl.a. indenfor nedenstående områder:
 
Område
Eksempler på synergi og opgavefælleskaber
Behandling af akutte patienter og borgere:
Tæt samarbejde mellem akutklinik og kommunale akutfunktioner og døgnforløbspladser.
Rehabilitering af borgere og patienter:
Én indgang og individuelt tilpassede forløb for borgeren og et samlet opgavefælleskab om rehabilitering.
Palliativ behandling:
Bedre tilgængelighed, koordinering og faglige fællesskaber.
Børn, unge og familier:
Etablering af familie/børnehjørne og tæt koordinering af indsatser på tværs af forvaltninger.
 
Oprindeligt havde Helsingør Kommune besluttet at placere det kommende fælles sundhedshus i det tidligere sygehus på Esrumvej i Helsingør. Regionsrådet godkendte d. 8. marts 2016, at der er arbejdes videre med at udvikle og etablere et fælles sundhedshus på Esrumvej 145 under forudsætning af, at der kan etableres god tilgængelighed med offentlig transport og at de regionale funktioner i det fælles sundhedshus kan etableres med samme økonomi, som den eksisterende i sundhedshuset i Murergade. På baggrund af en analyse af den trafikale tilgængelighed med offentlig transport godkendte Regionsrådet i august 2016, at der arbejdes videre med udvikling og etablering af et fælles sundhedshus på Esrumvej 145.
 
Helsingør Kommunes beslutning om ny placering
I budgetforliget for 2017 besluttede Helsingør Kommune imidlertid at afdække en række nye placeringer for sundhedshuset. I december 2017 besluttede byrådet i Helsingør Kommune at placere sundhedshuset på en ledig byggegrund ved Prøvestenen i Snekkersten. Den ændrede lokation betyder, at tidsplanen for det fælles sundhedshus er udskudt et år, således at det nu forventes at stå klar i 2021.
 
Med henblik på at afdække, om der kan etableres god tilgængelighed med offentlig transport til et fælles sundhedshus på den nye placering på Prøvestenen, er der igangsat en trafikanalyse svarende til den, der blev gennemført ved placeringen på Esrumvej. Analysen forventes forelagt Regionsrådet i april 2017. I mellemtiden arbejder parterne videre med udviklingen af det fælles sundhedshus.
6. Håndtering af Freestyle Libre glukosemåler

Håndtering af Freestyle Libre glukosemåler

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Medlem af Sundhedskoordinationsudvalget Birgit Roswall har på baggrund af verserende sag om Freestyle Libre Glukosemåler anmodet om, at Sundhedskoordinationsudvalget drøfter håndtering af sager hvor borgere i en forsøgsperiode for mulighed for at afprøve nye produkter uden der foreligger afklaring om brug af produkterne efter forsøgsperiodens ophør.
 
Freestyle Libre glykosemåleren kan anvendes af mennesker med diabetes. Målerne er baseret på en lille sensor, som er skubbet ind i overhuden, hvor den kan sidde i 14 dage. Apparaturet kan herefter scanne sensoren, som kontinuerligt måler blodsukkerværdier. I modsætning til de traditionelle målinger med blod og strips kan blodsukkerværdien derfor måles uden at patienten skal stikkes i forbindelse med hver måling.
 
 

INDSTILLING
Det indstilles:
at Sundhedskoordinationsudvalget - på baggrund af verserende sag om Freestyle Libre Glukosemåler - drøfter håndtering af sager, hvor borgere i en forsøgsperiode får mulighed for at afprøve nye produkter uden der foreligger afklaring om brug af produkterne efter forsøgsperiodens ophør.
 

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
Sundhedskoordinationsudvalget afventer principafgørelsen fra Ankestyrelsen.
 
Regionen anmodes om, at redegøre for hvordan hospitalerne indgår i afprøvning med nye apparater mv. Målet skal være, at det ikke skal stille borgeren ringere.
 
 
 

SAGSFREMSTILLING
Medlem af Sundhedskoordinationsudvalget Birgit Roswall har på baggrund af verserende sag om Freestyle Libre Glukosemåler anmodet om, at Sundhedskoordinationsudvalget drøfter håndtering af sager, hvor borgere i en forsøgsperiode får mulighed for at afprøve nye produkter.
 
Som baggrund for sagen har Birgit Roswall oplyst, at hun har erfaret, at en borger med diabetes er kommet i klemme i sundhedsvæsenet efter afprøvning af en såkaldt Freestyle Libre Glukosemåler.
 
Den pågældende borger fik - via Endokrinologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital - i efteråret 2016 i en 14 dags-periode mulighed for at afprøve Freestyle Libre Glukosemåleren. Birgit Roswall har oplyst at borgeren havde en positiv oplevelse med brugen af glukose-måleren samt at borgeren rettede henvendelse til Gribskov Kommune for at få bevilliget en Freestyle Libre Glukosemåler som et hjælpemiddel jf. Servicelovens paragraf §112 om støtte til indkøb af hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 
Gribskov Kommune afviste ansøgningen, idet kommunen vurderede, at der er tale om et behandlingsredskab. Borgeren har klaget over kommunens afgørelse og sagen ligger nu - sammen med en række identiske sager - i Ankestyrelsen. Sagerne vedrører såvel borgere med bopæl i kommuner i Region Hovedstaden som borgere med bopæl i kommuner uden for Region Hovedstaden.
 
Supplerende oplysninger.
Det kan supplerende oplyses, at regionsadministrationen ultimo november 2016 fik henvendelser fra flere hospitaler og fra en borger, som ønskede afklaring på hvorvidt glukosemålerne skal anses som et hjælpemiddel (som kommunen skal sørge for) eller som et behandlingsredskab (som regionen skal sørge for).
 
På baggrund af de ovennævnte henvendelser udsendte regionsadaministrationen primo december 2016 en skrivelse til alle regionens hospitaler og Steno Diabetes Center, hvoraf det fremgik, at afgørelse af hvorvidt glykosemåleren er et hjælpemiddel eller et behandlingsredskab afventer principafgørelse fra Ankestyrelsen.
 
Endvidere fremgik det af regionsadministrationens skrivelse, at indtil der foreligger en principafgørelse fra Ankestyrelsen er det regionsadministrationens vurdering, at det er en lægefaglig vurdering, hvorvidt den enkelte patient med diabetes skal tildeles en glukosemåler som en del af behandlingen. Såfremt der vurderes at være en lægefaglig indikation for tildeling af glykosemåleren skal regionen dække udgiften hertil indtil der foreligger en principafgørelsen fra Ankestyrelsen.
 
Det forventes, at Ankestyrelsen træffer en princip afgørelse i sagen inden udgangen af 1. kvartal 2017.
 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
-
7. Meddelelse - Offentliggørelse af den nationale demenshandlingsplan

Meddelelse - Offentliggørelse af den nationale demenshandlingsplan

Meddelelser
Sundhedskoordinationsudvalget havde ved møde den 2. december 2016 en temadrøftelse vedr. demens. På mødet blev Sundhedskoordinationsudvalget præsenteret for et oplæg vedr. indhold og fokusområder i den nationale demenshandlingsplan 2017-2025. Regeringen og de øvrige partier i satspuljekredsen har efterfølgende (den 15. december 2016) indgået en politisk aftale om udmøntning af de 470 mio. kr., der er afsat til demenshandlingsplanen.
 
Handlingsplanen opstiller tre nationale mål for demensindsatsen frem mod 2025:
De tre nationale mål understøttes af fem temaer:
De fem temaer er yderligere udfoldet i 23 konkrete initiativer. Den konkrete udmøntning samt en beskrivelse af handlingsplanens 23 indsatser kan læses på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside på følgende link http://www.sum.dk/Temaer/National%20demenshandlingsplan/23-initiativer.aspx
En række af initiativerne skal udvikles og implementeres i enten regioner, kommuner eller almen praksis. Disse initiativer vil have indflydelse på det tværsektorielle samarbejde. Men flere initiativer har et direkte tværsektorielt fokus. Det gælder følgende:
 
Initiativ nr. 1: Værktøj til tidlig opsporing af demens.
Til dette initiativ udmøntes 1,6 mio. kr. til Nationalt Videnscenter for Demens til udvikling, validering, implementering og projektstyring.
 
Initiativ nr. 5: Nedbringelse af forbruget af antipsykotika til mennesker med demens.
Her afsættes 0,84 mio. kr. til øget fokus på lægers udskrivning af antipsykotika, som udmøntes til Styrelsen for Patientsikkerhed til det udvidede tilsyn i form af screening af medicinering og opfølgning. Der afsættes 5,3 mio. kr. til mere læring og information om korrekt medicinering, heraf udmøntes 3,3 mio. kr. til Styrelsen for Patientsikkerhed og 2 mio. kr. til Sundhedsstyrelsen til iværksættelsen af en læringsindsats.
 
Initiativ nr. 6: Nationale anbefalinger til optimale tværsektorielle og tværfaglige forløb.
Arbejdet igangsættes i 2017 og afsluttes i 2018. Der udmøntes ialt 2 mio. kr. til Sundhedsstyrelsen til udarbejdelse af tværfaglige anbefalinger, herunder til udbud af ekstern evaluering af regionernes forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler.
 
Initiativ nr. 19: Ny national forskningsstrategi på demensområdet og ny forskning.
Der afsættes 1,2 mio. kr. til udarbejdelse af en national forskningsstrategi i regi af Sundhedsstyrelsen og med inddragelse af bl.a. Nationalt Videnscenter for Demens. Der afsættes 5,5 mio. kr. til erhvervsph.d.’er, der skal forske i demensområdet.
 
Initiativ nr. 21: Bedre data på demensområdet.
Der udmøntes 1 mio. kr. i 2019. Midlerne skal understøtte arbejdet i kommunerne og almen praksis med afklaring af relevante indikatorer og data til brug for databasen. Midlerne udmøntes efter en fordelingsnøgle til henholdsvis kommunerne over bloktilskuddet samt bliver indskrevet i overenskomsten med de praktiserende læger.
 
Initiativ nr. 22: Praksisnært kompetenceløft i regioner og kommuner.
Her afsættes i alt 145,36 mio. kr. over perioden 2017-2019. Der afsættes i alt 6,3 mio. kr. til Sundhedsstyrelsens forarbejde forud for puljeopslag, administration af puljen, styrelsens arbejde med demensrejsehold samt betaling af eksterne aktører for deltagelse i demensrejseholdet samt monitorering og evaluering. De resterende midler udmøntes i en ansøgningspulje, som administreres af Sundhedsstyrelsen.
 
Initiativ nr. 23: Årets demenspris.
Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt. Midlerne afsættes til Sundheds- og Ældreministeriets drift i forbindelse med annoncering, udvælgelse og uddeling af prisen.
 
 
 
 
 
 
 
8. Meddelelse - Orientering om gennemsigtigshedsrapport

Meddelelse - Orientering om gennemsigtigshedsrapport

Meddelelser
Ultimo 2016 blev der udsendt en rapport om ”Betydende faktorer for kommunal medfinansiering”. Rapporten er ét af de anbefalede initiativer, der blev peget på i ”Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende gennemsigtighed i kommunal medfinansiering” også kaldet ”Gennemsigtighedsrapporten”, udarbejdet af den Permanente arbejdsgruppe vedrørende Data om aktivitet og økonomi.
 
Rapporten analyserer hvilken betydning faktorer som alder, samlivsstatus, uddannelse mv. har på størrelsen af den kommunale medfinansiering. Supplerende analyseres sandsynligheden for at være blandt de hhv. 5 % og 1 % dyreste borgere med hensyn til kommunal medfinansiering. Rapporten findes på: https://www.regionh.dk/Sundhedsaftale/bilag-og-download/Documents/Betydende%20faktorer%20for%20kommunal%20medfinansiering%2016.12.2016.pdf
 
Sammen med rapporten er der udsendt en oversigt pr. kommune indeholdende nøgletal for kommunal medfinansiering i 2015 inkl. sammenligningstal ift. den kommunesocialgruppe kommunen tilhører og regionen som helhed. Denne oversigt vil blive udarbejdet hvert år.
 
I 2017 udarbejdes som afslutning på projektet en rapport over betydende faktorer for udviklingen i kommunal medfinansiering.
 
Det er Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, der står for udarbejdelse af rapporterne med inddragelse af medlemmer fra den Permanente arbejdsgruppe vedrørende Data om aktivitet og økonomi. Det er aftalt, at rapporterne finansieres fælles af kommunerne og regionen.
 
 
 
 
 
9. Eventuelt

Eventuelt

Eventuelt
Der var intet under eventuelt.