UDVALG

Sundhedskoordinationsudvalget

MØDE

Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

STED

Mødelokale på regionsgården

STARTTIDSPUNKT

15-09-2017 09:00:00

SLUTTIDSPUNKT

15-09-2017 11:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orienteringssag: Anbefalinger for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
3. Temadrøftelse: Fortsættelse af drøftelse om den kommende Sundhedsaftale 2019 – 2022
4. Beslutningssag: Udviklingen i Sundhedsaftalens indikatorer
5. Orientering status på aktiv patientstøtte
6. Orienteringssag: Oprettelse af særlige pladser i psykiatrien
7. Meddelelser -
8. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

INDSTILLING
Det indstilles:
 
at Sundhedskoordinationsudvalget godkender den foreliggende dagsorden som grundlag for mødets afvikling.
 

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
 
 
2. Orienteringssag: Anbefalinger for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Orienteringssag: Anbefalinger for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I forbindelse med økonomiaftalerne for 2016 blev det besluttet, at nedsætte et udvalg, som skulle komme med forslag til initiativer, der kan understøtte udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
 
Udvalget, der bestod af KL, Danske Regioner og staten, har i juni måned afleveret sine anbefalinger. Regeringen vil sidst på året med baggrund i anbefalingerne fra Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen præsentere konkrete initiativer, der skal sikre bedre kvalitet og sammenhæng for patienterne.
 
Sundhedsministeren har dog allerede i brev af 10. juli 2017 til regionerne og kommunerne oplyst, at hun på baggrund af Udvalgets anbefalinger har besluttet, at kadencen for indsendelse af Sundhedsaftaler ændres med et halvt år, således at næste Sundhedsaftale først skal indsendes til Sundhedsstyrelsen 1. juli 2019.
 

INDSTILLING
Det indstilles
 
at Sundhedskoordinationsudvalget tager orienteringen, om anbefalingerne fra Udvalget vedr. det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, til efterretning.
 

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
 
 
 

SAGSFREMSTILLING
Afrapporteringen fra Udvalget vedr. det nære og sammenhængende sundhedsvæsen tager afsæt i en vision, at "Sundhedsvæsenet understøtter patienten i at mestre egen sygdom i patientens nære miljø, gennem høj ensartet kvalitet og samarbejde, så patienten kan leve et liv med højest mulig livskvalitet".
 
Konkret har udvalget formuleret målsætninger for tre patientgrupper:
 
Den ældre medicinske patient: Forebyggende indsatser, behandling, pleje og rehabilitering i forhold til den veludredte ældre medicinske patient sker i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i 2025.
 
Patienter med kroniske sygdomme: Forebyggende indsatser, behandling og rehabilitering i forhold til borgere med de mest hyppige kroniske sygdomme sker i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i 2025.
 
Mennesker med psykiske lidelser: Mennesker med psykiske lidelser oplever en sammenhængende indsats og understøttes i selv at tage aktiv del i arbejdet hen imod bedring.
 
Udvalget er kommet med 20 anbefalinger, der er kategoriseret i fire temaer. Anbefalingerne er kort gengivet nedenfor i 4 søjler, én for hvert tema.
 
Bedre samarbejde mellem sygehuse, kommuner og praksissektorRette komptencer til rette opgaverEnsartet kvalitet over hele landetBedre digital understøttelse og brug af data
1. Kommuner og regioner, herunder praksissektoren, skal afprøve og udbrede integrerende samarbejdsmodeller, eksempelvis fælles finansiering, ledelse og planlægning7. Sundhedsaftalesystemet skal fornys og sikre bedre rammer for, at regionerne og kommunerne laver forpligtende aftaler om opgaver på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis 13. Sundhedsstyrelsen skal udvikle en national model for kvalitetsplanlægning i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen18. Digitale løsninger, der understøtter patientens mulighed for aktivt at tage del i egen behandling, skal udbredes til hele landet
2. Håndtering af hjælpemidler og behandlingsredskaber skal forbedres8. Reglerne om benyttelse af medhjælp skal revideres, så de understøtter klare og fleksible rammer for varetagelse af delegerede opgaver14. Almen praksis skal styrke og ensarte kvaliteten samt udvikles til at varetage flere opgaver fx i forhold til patienter med kroniske sygdomme19. Patienter og relevante sundhedspersoner skal have adgang til relevante oplysninger på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis
3. Kommuner og regioner, herunder praksissektoren, skal systematisk øge fokus på somatiske lidelser hos mennesker med psykiske lidelser og kognitiv funktionsnedsættelse9. Reglerne for hjemmesygeplejen skal afspejle hjemmesygeplejens centrale rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen15. Sundhedsvæsenet skal differentiere indsatserne ud fra patientens individuelle behov, ressourcer og målsætninger, blandt andet gennem involvering af patienten, egenmestring og en populationsbaseret tilgang20. Der skal være synlighed om aktivitet og resultater for alle aktører på tværs af sundhedsvæsenet
4. Kommuner og regioner skal sikre forløbskoordination for relevante patienter med forløb på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis10. Regionernes rådgivningsforpligtelse skal tilpasses udviklingen i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen16. De effektive indsatser af høj kvalitet for mennesker med psykiske lidelser og samtidig misbrug skal dokumenteres og udbredes 
5. Regioner og kommuner skal forbedre brugen af planer, der sikrer koordination af indsatserne for mennesker med psykiske lidelser og mennesker med samtidigt misbrug11. Kommuner og regioner skal løfte kompetencerne i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen med fokus på tidlig opsporing og koordinering samt understøttelse af komplekse patientforløb17. Det tværsektorielle samarbejde om børn og unge med psykiske udfordringer skal styrkes 
6. Det hensigtsmæssige i en ændret ansvarsfordeling for misbrugsbehandling af en mindre del af gruppen af mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug skal vurderes12. Der skal etableres en specialuddannelse til en mindre gruppe sygeplejersker i kommuner og almen praksis målrettet borgere med forløb på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis  
 
Overordnet set peger mange af anbefalingerne i en retning, som regionen og kommunerne i Region Hovedstaden allerede er godt i gang med i regi af Sundhedsaftalen. Herunder illustrerer anbefalingerne, at kommunerne og regionerne langt hen ad vejen er enige om ambitionerne og retningen for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Dog har KL mindretalsudtalelse til anbefaling 7 og 13 med ønske om at opgaveflytning adresseres.
 
Det kan bemærkes, at der med anbefaling 6 lægges op til en vurdering af, om regionerne skal have ansvaret for misbrugsbehandling for en mindre del af borgere med psykisk lidelse og samtidigt misbrug. Årsagen er, at misbrugsbehandling ofte er en forudsætning for den psykiatriske behandling og omvendt.
 
Herudover kan særligt fremhæves, at der med anbefaling 7 lægges op til en fornyelse af sundhedsaftalesystemet og derigennem sikre bedre rammer for at kunne lave forpligtende aftaler om opgaver, der går på tværs af sektorerne. Formålet er bl.a. at sikre, at sundhedsaftalerne bliver mindre bureaukratiske og administrativt tunge, og holde fokus på klare politiske mål for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Konkret betyder det, at bekendtgørelse og vejledning for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revideres.
 
Derudover har Sundhedsministeren allerede meddelt, at hun på baggrund af Udvalgets anbefalinger har besluttet, at kadencen for indsendelse af Sundhedsaftaler ændres med et halvt år, således at sundhedsaftaler fremover skal indsendes til Sundhedsstyrelsen senest den 1. juli i andet år af en valgperiode. Den næste Sundhedsaftale skal således indsendes senest den 1. juli 2019.
 
Ændringen bygger på et fælles ønske fra Danske Regioner og KL om at give nyvalgte politikere i regioner og kommuner mere tid til at sætte sig ind i området, inden de skal udarbejde aftalerne.
 
Regeringen vil sidst på året med baggrund i anbefalingerne fra Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen præsentere konkrete initiativer, der skal sikre bedre kvalitet og sammenhæng for patienterne.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
-


1.pdf
2.pdf

Bilag

Afrapportering om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
Orientering om ændring af kadance for indsendelse af sundhedsaftaler


3. Temadrøftelse: Fortsættelse af drøftelse om den kommende Sundhedsaftale 2019 – 2022

Temadrøftelse: Fortsættelse af drøftelse om den kommende Sundhedsaftale 2019 – 2022

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
På mødet d. 19. maj 2017 havde Sundhedskoordinationsudvalget en drøftelse af den kommende sundhedsaftale for 2019-2022. Udvalget besluttede, at drøftelserne om den kommende sundhedsaftale fortsættes på de kommende møder henholdsvis d. 15. september og 1. december, med respekt for at beslutning om form og indhold i den kommende sundhedsaftale træffes af det kommende Sundhedskoordinationsudvalg.

INDSTILLING
Det indstilles:
at Sundhedskoordinationsudvalget drøfter Den Administrative Styregruppes forslag til strukturering af det videre arbejde, fordelt på fire temaer: Mennesket i centrum, Tillid og samarbejde, Aftalens form og indhold samt Organisering.

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
 
 
 
 

SAGSFREMSTILLING
På mødet i maj besluttede Sundhedskoordinationsudvalget en række fokuspunkter som Den Administrative Styregruppe skulle komme med et forslag til strukturering og prioritering af. Fokuspunkterne var:
Den Administrative Styregruppe har på den baggrund foreslået at strukturere det videre arbejde under fire temaer. De fire temaer præsenteres nedenfor og vil også blive uddybet i en præsentation på mødet.Torben Lauren, næsteformand i Den Administative Styregruppe, og Michala Jessen fra Sundhedsaftalesekretariatet står for præsentationen, og faciliterer efterfølgende en kort workshop om temaerne.
 
Mennesket i centrum
Borgernes behov for sammenhæng og kvalitet i eget forløb, er på mange måde essensen af, hvorfor regioner og kommuner skal udarbejde sundhedsaftaler. I den nuværende sundhedsaftale har aktivt samarbejde med borgere og pårørende været et indsatsområde. I Den administrative styregruppe var der et fokus på, om der i forbindelse med udarbejdelsen af den kommende sundhedsaftale, kan gøres endnu mere for at aktivere de borgere, patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle, som bliver berørt af sundhedsaftalens outcome. For på den måde at sikre, at sundhedsaftalen også resulterer i løsninger, der relevante for dem det drejer sig om.
 
Tillid og samarbejde
En sundhedsaftale forudsætter et tillidsfuldt tværsektorielt samarbejde. Det fremhæves gang på gang, at det skal være patientens situation, der styrer forløbet, eller at vi skal tage udgangspunkt i borgerens behov. Imidlertid kan det godt opleves som om, at hensyn til økonomi og organisatoriske behov vægtes højere end målsætningen om at sætte mennesket i centrum. Det foreslås derfor, at der i den forberedende fase arbejdes aktivt med, hvordan vi kan fastholde tilliden til, at vi sætter mennesket i centrum.
 
Aftalens form og indhold 
Der er et stærkt ønske fra både region og kommuner om at få en sundhedsaftale, der er mere fokuseret og forenklet. I Den administrative styregruppe har det været foreslået, at Sundhedsaftalen bygges op omkring de tværsektorielt forankrede nationale kvalitetsmål. Det foreslås derfor, at der arbejdes videre med forslag til, hvordan den kommende sundhedsaftale kan integrere de nationale kvalitetsmål. Ligesom der også foreslås, at der arbejdes videre med, hvordan der kan skabes plads til løbende udvikling hen over aftaleperioden, såvel politisk som fagligt.
 
Organisering
Den nuværende organisering omkring Sundhedsaftalen og aftalens implementering, samt den arbejdsdeling der har været mellem Sundhedskoordinationsudvalget, Den Administrative Styregruppe og arbejdsgrupperne, har betydet, at Sundhedskoordinationsudvalget kun haft en mindre del af indsatserne til godkendelse. Sundhedsaftalen kunne stå stærkere ved at have et større politisk ejerskab gennem hele aftaleperioden, og derfor foreslås det fra den administrative styregruppe, at der arbejdes på at gentænke organiseringen.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
På baggrund af anbefalingerne fra regeringens udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, der blev offentliggjort i slutningen af juni, har Sundhedsministeren valgt at ændre kadencen for indsendelse af sundhedsaftalerne således, at disse skal indsendes senest 1. juli i kommunalbestyrelsernes og regionsrådets valgperiodes andet år. Det vil sige, at de næste sundhedsaftaler skal indsendes til Sundhedsstyrelsen d. 1. juli 2019.
 
I nedenstående udkast til en overordnet procesplan tages derfor udgangspunkt i denne dato.
Procesplanen er et første bud på hvordan den politiske del af processen kan tilrettelægges.
 
 
Foreløbig overordnet procesplan
1. december 2017
SKU: Godkendelse af overlevering til NY-SKU
April 2018
  1. NY-SKU møde:
  • Sættemøde
  • Præsentation af rammer
  • Drøfte overlevering fra Gammel-SKU
  • Godkende forslag til proces for udarbejdelse af sundhedsaftalen.
Juni 2018
  1. SKU møde
September 2018
  1. SKU møde
November 2018
  1. SKU møde
Januar-marts 2019
 
Høringsfase (kommuner, hospitaler, almen praksis, patientforeninger mv.) inkl. Behandling af høringssvar
Marts-april 2019
Godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget
Maj-juni 2019
Godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsråd
  1. juli 2019
Aftale sendes til godkendelse
 
4. Beslutningssag: Udviklingen i Sundhedsaftalens indikatorer

Beslutningssag: Udviklingen i Sundhedsaftalens indikatorer

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I denne mødesag præsenteres en opfølgning på udviklingen i Sundhedsaftalens indikatorer fra 2015 til 2016. Herunder indeholder præsentationen regionsdækkende data for udviklingen i antal færdigbehandlede somatiske patienter.

INDSTILLING
Det indstilles:
 
at Sundhedskoordinationsudvalget godkender, at der ikke arbejdes videre med at opstille indikatorer vedrørende borgeren som aktiv samarbejdspart (indikator 1) og middellevetid for borgere med psykisk sygdom (indikator 3).
 
at Sundhedskoordinationsudvalget tager opfølgningen på Sundhedsaftalens øvrige indikatorer til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
 
 
 
 
 

SAGSFREMSTILLING
Sundhedskoordinationsudvalget drøftede på sit møde den 19. maj 2017 midtvejsstatus for arbejdet med Sundhedsaftalen samt oversigt over status på nye initiativer, som kommunerne har igangsat eller forventer igangsat i 2017 for at understøtte hurtig hjemtagning af borgere, der er færdigbehandlede på hospitalet.
 
På grund af registreringsudfordringer i forbindelse med indførelsen af Sundhedsplatformen indeholdte sagerne ikke opfølgning på Sundhedsaftalens indikatorer – herunder regionsdækkende data for udviklingen i antal færdigbehandlede somatiske patienter i 2016. Det blev derfor aftalt, at 2016-data præsenteres i Sundhedskoordinationsudvalget, når den endelige indberetning til Landspatientregistreret (LPR) var gennemført og regnskabet for den kommunale medfinansiering i 2016 var afsluttet.
 
Regnskabet for 2016 er nu afsluttet, og der er som bilag vedlagt opfølgning på Sundhedsaftalens indikatorer samt et supplerede bilag med oversigt over antal færdigbehandlede patienter /færdigbehandlingsdage fordelt på kommuner.
 
Pga. de registreringsudfordringer, der kom i forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen, er det imidlertid ikke al aktivitet på regionens hospitaler, som er blevet registreret i 2016. Den faktiske aktivitet har således været højere end den registrerede aktivitet. Der må derfor tages et forbehold, når aktivitetsdata fra 2016 sammenlignes med aktiviteten i 2015. Vurderingen er dog, at data afspejler de faktiske bevægelser i aktivitetsudviklingen fra 2015 til 2016 - herunder udviklingen i antal færdigbehandlede patienter.
 
Indikatorernes udvikling
Sundhedsaftalen indeholder 12 indikatorer, der blandt andet vedrører udviklingen i:
Inden for de ovennævnte områder har de største bevægelser fra 2015 til 2016 fundet sted i forhold til andel af epikriser, som afsendes rettidigt og i forhold til antal færdigbehandlede patienter.
 
I forbindelse med indgåelsen af Sundhedsaftalen blev det aftalt, at fristen for rettidig afsendelse af epikriser blev rykket fra 3 døgn til, at epikrisen skal afsendes inden for et døgn (hverdag) efter udskrivelsen. I 2. halvår 2016 blev 77,3 procent af epikriserne fremsendt inden for et døgn efter udskrivelse, mens det kun gjaldt for 64,7 procent i først halvår 2015.
 
Der har ligeledes været en positiv udvikling i forhold til antallet af færdigbehandlede somatiske patienter og i antallet af færdigbehandlingsdage. Opgørelsen viser således, at der i 2016 på de somatiske hospitaler blev registreret i alt 19.642 færdigbehandlingsdage fordelt på 4.950 patienter. Det tilsvarende tal for 2015 var 26.591 færdigbehandlingsdage fordelt på 5.711 patienter.
 
Inden for psykiatrien er billedet dog anderledes, idet antallet af færdigbehandlede patienter steg fra 111 patienter i 2. halvår 2015 til 140 patienter i 2. halvår 2016.
 
I forhold til de øvrige indikatorer ses kun mindre forskelle i aktivitetsudviklingen fra 2015 til 2016.
 
Andre bemærkninger
Indikator 1 og 3: I Sundhedsaftalen blev det aftalt, at der skulle udarbejdes en indikator vedr. borgeren som aktiv samarbejdspart (indikator 1), og en indikator for middellevetiden for borgere med psykisk sygdom (indikator 3).
 
Arbejdet med visionsområdet borgeren som aktiv samarbejdspart viste imidlertid, at det ikke var muligt at udpege specifikke valide metoder til styrkelse af den organisatoriske brugerinddragelse i det tværsektorielle felt. Den Administrative Styregruppe har derfor besluttet, at der lokalt træffes beslutning om, hvordan der arbejdes med indsatsen. Dette arbejde kan følges op kvalitativt. Det vurderes derfor, at der ikke kan udpeges en entydig relevant indikator. Selve arbejdet med indsatsen fortsætter uændret.
 
Indikator 3 - Middellevetiden for borgere med psykisk sygdom: Sundhedskoordinationsudvalget godkendte på møde den 27. maj 2016, at indikatoren skulle forsøges tilrettet, således at fokus rettes mod status på indsatser, der iværksættes med henblik på at øge middellevetiden for borgere med psykisk sygdom. Den Administrative Styregruppe har efterfølgende vurderet mulighederne herfor og har måttet konkludere, at der på nuværende tidspunkt ikke kan udpeges en relevant indikator med et tværsektorielt fokus. Selve arbejdet med indsatserne fortsætter uændret.
 
På den baggrund foreslås, at der ikke arbejdes videre med at opstille indikatorer vedrørende borgeren som aktiv samarbejdspart og middellevetid for borgere med psykisk sygdom. Arbejdet følges via statusrapporteringer fra arbejdsgrupper mv. til Den Administrative Styregruppe.
 


3.pdf
4.pdf

Bilag

Oversigt indikatorer 2015 -2016
Udviklingen i færdigbehandlede dage 2013-2016


5. Orientering status på aktiv patientstøtte

Orientering status på aktiv patientstøtte

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Analyser viser, at omkring 1 procent af befolkningen står for ca. 30 % af sundhedsudgifterne. Disse borgere indlægges og genindlægges i langt højere grad end resten af befolkningen og har mange akutte kontakter i sundhedsvæsenet. En stor del af denne gruppe har kroniske sygdomme som fx KOL og hjertekarsygdom og samtidigt en række andre sygdomme og udfordringer. Denne patientgruppe har store og komplekse sundhedsbehov, der for en stor dels vedkommende kan forebygges ved målrettet indsats.
 
På baggrund af erfaringer fra Sverige og fra et pilotprojekt i Region Sjælland er der i regionernes Økonomiaftale for 2016 besluttet, at der skal igangsættes et nationalt projekt med Aktiv Patientstøtte til en udvalgt gruppe af patienter, som vurderes at være i risiko for at havne blandt 1-procentsgruppen.
 
Projektet baseres på en fælles national prædiktionsmodel (model der kan forudsige risiko for indlæggelse), en fælles forskningsprotokol og en fælles model for kompetenceudvikling af de sygeplejersker, der skal fungere som patientstøtter.

INDSTILLING
Det indstilles:
 
at Sundhedskoordinationsudvalget tager orienteringen til efterretning.
 

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
 
 
 

SAGSFREMSTILLING
Aktiv Patientstøtte er en national indsats, der løber frem til udgangen af 2019. Det er i udmøntningsaftalen mellem Danske Regioner og Sundhedsministeriet beskrevet, at Aktiv Patientstøtte skal implementeres efter principperne i model udviklet i Sverige.
 
Aktiv Patientstøtte (APS) er målrettet den gruppe af borgere, som har det største forbrug af sundhedsydelser. Aktiv Patientstøtte har til formål at styrke borgeres egenomsorg og mestring af sygdom og herved forebygge indlæggelser. Udvælgelsen af borgere sker ud fra analyser af borgerens tidligere kontaktmønstre og diagnoser. Det er således ikke muligt for hverken praktiserende læger, hospitaler eller kommuner at henvise til indsatsen.
 
Indsatsen består af en midlertidig (typisk 6-9 måneder) individuel telefonisk støtte, hvor borgere tilknyttes en fast sygeplejerske, som er kompetenceuddannet i coachende samtale over telefonen.
 
I Region Hovedstaden startede indtaget af patienter ultimo juni 2017. De første patienter har alle bopæl i kommuner indenfor planområde Nord. I takt med - at der ansættes og uddannes sygeplejersker til at varetage opgaven som patientstøtte - vil indsatsen blive udvidet til at omfatte patienter/borgere fra kommuner i alle planområderne i Region Hovedstaden. Aktiv Patientstøtte forventes i projektperioden at inkludere ca. 4.500 patienter fra hele regionen.
 
Der er pr. 1. august 2017 ansat 6 sygeplejersker og det er planlagt, at der pr. 1. marts 2018 vil være ansat i alt 30 sygeplejersker i Region Hovedstaden. I Region Hovedstaden er Aktiv Patientstøtte-sygeplejerskerne både fysisk og ledelsesmæssigt forankret hos Den Præhospitale Virksomhed, Ballerup.
 
Aktiv Patientstøtte er på nationalt niveau organiseret med en fælles tværregional programledelse og sekretariat. Der er nedsat en tværregional forskningsledelse, der har ansvaret for den tilknyttede forskning og evaluering af indsatsen.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
-

Journalnummer
-
6. Orienteringssag: Oprettelse af særlige pladser i psykiatrien

Orienteringssag: Oprettelse af særlige pladser i psykiatrien

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Folketinget vedtog den 3. juni 2017, at regionerne skal oprette særlige pladser på psykiatriske afdelinger primo 2018. I denne sag orienteres om det igangsatte arbejde med oprettelse af nogle af pladserne samt den proces, der nu er igangsat i samarbejde med kommunerne.

INDSTILLING
Det indstilles:
  • at Sundhedskoordinationsudvalget tager orientering om status for oprettelse af særlige pladser i psykiatrien til efterretning.

SAGSFREMSTILLING
De særlige pladser på psykiatriske afdelinger er målrettet en mindre gruppe særligt udsatte personer med svære psykiske lidelser, udadreagerende og uforudsigelig adfærd, gentagne indlæggelser og afbrudte behandlingsforløb samt ofte misbrug og/eller dom til behandling.
 
Med pladserne skal der gives et intensivt og helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringstilbud, der skal medvirke til at nedbringe antallet af voldsepisoder og konflikter, opnå bedre sikkerhed for andre patienter og medarbejdere samt nedbringe brugen af tvang.
 
Regionerne har driftsansvaret for pladserne og kommunerne har visitationsansvaret. Pladserne er ikke omfattet af frit sygehusvalg. Pladserne skal være etableret primo 2018.
 
Kommunerne skal finansiere 80 procent og regionen 20 procent af udgiften pr. plads. Ledige pladser afregnes på tilsvarende måde af Region Hovedstaden og kommunerne i regionen. Med Økonomiaftalerne og satspuljen mellem regeringen, KL og Danske Regioner kompenseres kommuner og region for en mindre del af de samlede driftsudgifter.
 
Udgangspunktet for fordelingen af pladserne mellem regionerne er bloktilskudsfordelingen, hvilket betyder, at Region Hovedstadens andel udgør 47 pladser. Men der er ikke fastsat regler om fordelingen af pladserne. Fordelingen af pladserne aftales i rammeaftalen på baggrund af behov og efterspørgslen i regionen. Kommunerne i regionen er derfor gået igang med at lave en behovsvurdering, som vil indgå som input i den videre proces.
 
Den videre proces
Oprettelsen af de særlige pladser skal ske primo 2018, og der er kort tid til at tilvejebringe relevante fysiske rammer og foretage nødvendig istandsættelse, herunder relevante ombygninger.
 
Region Hovedstaden er derfor gået i gang med at tilvejebringe i første omgang 32 pladser på Psykiatrisk Center Nordsjælland på matriklen i Frederikssund, som kan stå klar ved udgangen af første kvartal 2018. Pladserne etableres i eksisterende fysiske rammer, hvilket er muligt i Frederikssund, hvor der er ledige afsnit. Med en overskuelig indsats kan området gøres klart til at huse 32 pladser tilpasset de særlige hensyn, idet regionen tidligere har anvendt de samme lokaler til et psykiatrisk afsnit.
 
Etablering af yderligere pladser afventer de nærmere drøftelser med kommunerne om behov og efterspørgsel.
 
Udover oprettelse af pladser er der en række opgaver, som også omfatter opmærksomhedspunkter rejst af KKR Hovedstaden, der skal afklares og igangsættes i samarbejde mellem kommunerne og regionen.
 
Det er afgørende for en vellykket planlægning, etablering og drift af de særlige pladser, at der er et tæt og forpligtende samarbejde mellem regionen og kommunerne i hovedstadsområdet. Arbejdet med etableringen af de særlige pladser forankres derfor i en tværsektoriel projektorganisation med deltagelse af repræsenter fra regionen, kommunerne og brugerorganisationer. Arbejdet er underlagt et stort tidspres, og umiddelbart skal følgende opgaver sættes i gang:

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sundhedskoordinationsudvalget orientereres om status på arbejdet med etableringen af de særlige pladser på udvalgets møde den 1. december 2017.

JOURNALNUMMER
16026844
7. Meddelelser -

Meddelelser -

Meddelelser
Tomt indhold
8. Eventuelt

Eventuelt

Eventuelt
Tomt indhold