UDVALG

Sundhedskoordinationsudvalget

MØDE

Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

STED

Plejecenter Kastanjehaven

STARTTIDSPUNKT

22-06-2018 14:30:00

SLUTTIDSPUNKT

22-06-2018 15:30:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Beslutningssag: Status på Sundhedsaftalen 2015 - 2018
3. Beslutningssag: Godkendelse af endelig Forretningsorden for Sundhedskoordinationsudvalget
4. Orientering om status på forhandlingerne i forhold til lægebetjening af de kommunale akutfunktioner
5. Orientering om status på oprettelsen af de særlige pladser i psykiatrien
6. Meddelelser
7. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 
at Sundhedskoordinationsudvalget godkender den foreliggende dagsorden som grundlag for mødets afvikling.
 

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
 
 
 
 
2. Beslutningssag: Status på Sundhedsaftalen 2015 - 2018

Beslutningssag: Status på Sundhedsaftalen 2015 - 2018

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Sundhedskoordinationsudvalget skal følge op på status for den nuværende Sundhedsaftales implementering. Herunder skal udvalget vurdere om der er behov for at justere aftalen fx. ved at tilføje eller nedlukke indsatser.
 
I denne mødesag foreslås, at 5 indsatser i den nuværende Sundhedsaftale for 2015-2018 afsluttes.
 
Sagen indeholder desuden en kort status for arbejdet med de øvrige indsatser i Sundhedsaftale 2015 - 2018.
 

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 
at Sundhedskoordinationsudvalget godkender, at insatserne 14, 26, 28, 41 og 46 i Sundhedsaftale 2015-2018, lukkes ned.
 
 
 

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
 
 

SAGSFREMSTILLING
Den Administrative Styregruppe for Sundhedsaftalen igangsatte i 2017 et servicetjek af den nuværende Sundhedsaftale 2015 -2018.
 
Formålet med servicetjekket var blandt andet at få et overblik over, om nogle af den nuværende Sundhedsaftales 73 indsatser burde lukkes ned, fordi indsatsen var blevet uaktuel, eller fordi der var opstået væsentlige barrierer for arbejdet med indsatsen - herunder blev også ressourceforbruget vurderet.
 
Servicetjekket blev afsluttet i foråret 2018 og har resulteret i, at Den Administrative Styregruppe anbefaler, at følgende 5 indsatser afsluttes.
 
image
 
Aktuel status på de øvrige indsatser i Sundhedsaftale 2015-2018.
 
Der er udarbejdet en status på de øvrige indsatser primo juni. Oversigtsskema er vedlagt som bilag.
 
Afsluttede indsatser:
Arbejdet med udvikling og konkretisering af indsatser i Sundhedsaftale 2015 -2018 foregå i en række tværsektorielle arbejdsgrupper og projekter.
 
Arbejdsgrupper og projekter har afsluttet deres arbejde med 26 ud af 73 indsatser. Efterfølgende er der på forskellig vis arbejdet med implementering af de 26 indsatser via det tværsektorielle samarbejde i samordningsudvalgene.
 
Igangværende indsatser:
Der arbejdes forsat med udvikling og konkretisering af 38 indsatser. Heraf forventes, at arbejdet med af 30 ud af de 38 indsatser afsluttes inden for aftaleperioden.
 
Arbejdet med udvikling og konkretisering af 8 indsatser forventes at strække sig udover aftaleperioden. Det handler blandt andet om nogle forskningsprojekter og indsatser, som har et nationalt ophæng. Fx. handler en del af indsats 2 om national udrulning af model for hjemmemonitorering af KOL-patienter.
 
Endelig er arbejdet med 4 indsatser pauseret. Det drejer sig om indsatser, hvor vi afventer nationale udmeldinger. Fx. er arbejdet med forløbsprogram for mennesker med psykisk sygdom pauseret, idet vi afventer en udmelding om den fremtidige arbejdsdeling for borgere både psykisk sygdom og misbrug.
 


1.pdf

Bilag

- Status - Sundhedsaftalen - juni 2018 A4_WEB K1


3. Beslutningssag: Godkendelse af endelig Forretningsorden for Sundhedskoordinationsudvalget

Beslutningssag: Godkendelse af endelig Forretningsorden for Sundhedskoordinationsudvalget

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I denne mødesag fremlægges forslag til endelig Forretningsorden for Sundhedskoordinationsudvalget gældende for resten af valgperioden 2018 - 2021.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 
at Sundhedskoordinationsudvalget godkender forslag til Forretningsorden for Sundhedskoordinationsudvalget, gældende for valgperioden 2018 -2021.
 
 
 

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
 
 
 

SAGSFREMSTILLING
Sundhedskoordinationsudvalget godkendte på sit møde den 3. april 2018 forslag til en midlertidig forretningsorden for Sundhedskoordinationsudvalget mhp at forslag til endelig forretningsorden skulle fremlægges til godkendelse, når den nye bekendtgørelse og vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler forelå.
 
Herudover tilkendegav udvalget et ønske om at formuleringen af anførte tidsfrister – beskrevet under forretningsordens punkt 2 vedrørende frist for indmeldelse af dagsordenspunkter og udsendelse af den endelige dagsorden ændres fra dage til hverdage.
 
Den nye bekendtgørelse samt vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler blev offentliggjort primo juni måned. Bekendtgørelsen og vejledningen giver ikke anledning til at ændre indholdet i forretningsordenen.
 
I vedhæftede forslag til endelig forretningsorden er der derfor kun foretaget mindre tilretninger. Der er således indsat referencer til den nye bekendtgørelse og vejledning. Herudover er formuleringen ændret fra dage til hverdage for de ovenfor omtalte tidsfrister.
 
 
 
 


2.pdf
3.pdf

Bilag

Forretningsorden for sundhedskoordinationsudvalget
Vejledning 04-06-2018 om Sundhedskoordinationsudvalg og Sundhedsaftaler


4. Orientering om status på forhandlingerne i forhold til lægebetjening af de kommunale akutfunktioner

Orientering om status på forhandlingerne i forhold til lægebetjening af de kommunale akutfunktioner

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Den Administrative Styregruppe har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle velfungerende løsninger for lægebetjening af de kommunale akutfunktioner. Arbejdsgruppen følger op på intentionerne i Praksisplanen og Sundhedsaftalen herom. Det er arbejdsgruppens målsætning at indgå en aftale, som kan præsenteres for SKU i efteråret 2018.
 
Med aftalen ønsker kommunerne, region hovedstadens akutberedskab, regionens hospitaler og de alment praktiserende læger at sikre høj kvalitet, patientsikkerhed og sammenhæng i forløb for borgere i den kommunale akutfunktion i hjemmesygeplejen. Det skal ske via et velfungerende samarbejde mellem hospitaler, region hovedstadens akutberedskab, almen praksis og de kommunale akutfunktioner. Grundprincippet for samarbejdet er, at ingen borgere skal opleve fagligt ubegrundede overgange eller unødvendige indlæggelser.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 
at Sundhedskoordinationsudvalget tager orienteringen til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
 

SAGSFREMSTILLING
I 2016 vedtog regeringen en national handleplan for den ældre medicinske patient, som indeholder otte indsatsområder, herunder styrkelse af de kommunale akutfunktioner. Siden 2016 har akutfunktionerne i fase I skulle leve op til dele af Sundhedsstyrelsens eksisterende anbefalinger fra 2014. I fase II skal kommunerne fra 1. januar 2018 leve op til Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarter for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen.
 
Den Administrative Styregruppe har 2. februar 2018 nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle velfungerende løsninger for lægebetjening af de kommunale akutfunktioner. Arbejdsgruppen følger op på intentionerne i Praksisplanen og Sundhedsaftalen herom. Det er arbejdsgruppens målsætning at indgå en aftale, som kan præsenteres for SKU den 5. oktober 2018.
 
Samarbejdsaftalen skal beskrive samarbejdet mellem de kommunale akutfunktioner, de praktiserende læger, region hovedstadens akutberedskab og hospitalerne. Der er fokus på det lægelige samarbejde, behandlingsansvaret og kommunikation med de kommunale akutfunktioner. Aftalen skal omhandle samarbejde om de indsatser i de kommunale akutfunktioner, som er krav i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarter for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen.
 
Målgruppe for de kommunale akutfunktioner
Målgruppen af borgere for de kommunale akutfunktioner er:
 
 
Involvering af parternes baglande
Når der foreligger en samarbejdsaftale vil region og kommuner forventeligt skulle forhandle med almen praksis om eventuelle honorarer for ydelser fra almen praksis, som vurderes nødvendige for at kunne efterleve samarbejdsaftalen. Der vil udelukkende blive forhandlet om ydelser, som ikke i forvejen er dækket af Overenskomst 2018 for almen praksis.
 
De 29 kommuner har været inddraget administrativt i en vurdering af deres behov for ydelser fra almen praksis. Der vil i den videre proces være en administrativ høring de kommunale forvaltninger med henblik på at sikre faglig forankring, så aftalen kan blive et reelt værktøj til gavn for personalet i de kommunale akutfunktioner.
 
Regionen har fremsat ønske om, at alle kommunerne i Hovedstaden kommer med i aftalen, herunder at alle kommuner har fungerende akutfunktioner.
 
 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
 
Når arbejdsgruppen har færdiggjort aftalen, og der er forhandlet eventuelle ydelser med almen praksis, vil aftalen blive præsenteret for Den Administrative Styregruppe og sendt i høring iblandt parterne (de 29 kommuner, regionens hospitaler ogregion hovedstadens akutberedskab, samt hos PLO Hovedstaden).
 
Det er arbejdsgruppens målsætning, at aftalen og resultatet af høringen kan præsenteres for SKU den 5. oktober 2018.
5. Orientering om status på oprettelsen af de særlige pladser i psykiatrien

Orientering om status på oprettelsen af de særlige pladser i psykiatrien

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Folketinget vedtog den 8. juni 2017 lov om oprettelse af særlige pladser på psykiatriske afdelinger.
 
I denne mødesag gives en kort orientering om status for arbejdet med oprettelsen af de særlige pladser i Region Hovedstaden.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 
at Sundhedskoordinationsudvalget tager orienteringen til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
 
 

SAGSFREMSTILLING
De særlige pladser på psykiatriske afdelinger er målrettet en mindre gruppe særligt udsatte personer med svære psykiske lidelser, udadreagerende og uforudsigelig adfærd, gentagne indlæggelser og afbrudte behandlingsforløb samt ofte misbrug og/eller dom til behandling.
 
Med pladserne skal der gives et intensivt og helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringstilbud, der skal medvirke til at nedbringe antallet af voldsepisoder og konflikter, opnå bedre sikkerhed for andre patienter og medarbejdere samt nedbringe brugen af tvang.
 
Regionerne har driftsansvaret for pladserne og kommunerne har visitationsansvaret. På landsplan oprettes 150 pladser, hvoraf de 47 pladser etableres i Region Hovedstaden.
 
Status
I Region Hovedstaden etableres de særlige pladser på Psykiatrisk Center Nordsjælland (Frederikssund). Denne lokation blev valgt blandt andet fordi det var muligt at etablere de nye tilbud inden for de eksisterende fysiske rammer.
 
Åbningen af de første 32 pladser har fundet sted den 1. juni 2018. De sidste 15 pladser forventes at kunne tages i brug i efteråret 2018.
 
Arbejdet med planlægningen af de særlige pladser har fra starten været tilrettelagt i en proces, hvor der har været lagt stor vægt på et tæt samspil mellem Region Hovedstadens Psykiatri og de 29 kommuner i Regionen.
 
Den overordnede styring af projektet varetages af en styregruppe, hvor der sidder fem kommunale repræsentanter. Herudover bliver der løbende orienteret om etableringen af de særlige pladser i de fire samordningsudvalg for psykiatri.
 
Ud over involveringen i styregruppen har en lang række kommunale repræsentanter deltaget i workshops og arbejdsgrupper, blandt andet i forhold til at tilrettelægge visitationsprocedurerne. Herunder deltager kommunerne aktuelt i et arbejde, der går ud på at fastlægge behandlingsindholdet.
 
Antal visiterede borgere
 
På nuværende tidspunkt er der kun visiteret 2 borgere til de særlige pladser i Region Hovedstaden. Vanskelighederne med at få visiteret borgere til pladserne gælder ikke kun i Region Hovedstaden, men er en udfordring i hele Danmark.
 
I Økonomiaftalen for 2019 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening er problemstillingen beskrevet. Det fremgår af Økonomiaftalen, at kommunerne vil arbejde på at udbrede kendskabet til de særlige pladser og øge antallet af borgere
i den relevante målgruppe, der indstilles til visitation. Endvidere fremgår det af aftalen, at Regeringen vil tage initiativ til at drøfte justeringer af visitationen til de særlige pladser med satspuljepartierne med henblik på at søge Folketingets opbakning til at foretage justeringer, således at visitationen ikke begrænses unødigt.
 
 
 
 
 
6. Meddelelser

Meddelelser

Meddelelser
Der er ingen meddelelser.
7. Eventuelt

Eventuelt