UDVALG

Sundhedskoordinationsudvalget

MØDE

Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

STED

Mødelokale på regionsgården

STARTTIDSPUNKT

21-06-2019 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

21-06-2019 11:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Beslutningssag: Drøftelse af proces for arbejdet om aftalen om kommunale akutfunktioner
3. Beslutningssag: Godkendelse af tidsplan for temadrøftelser om Sundhedsaftalens fokusområde samt
4. Orienteringssag: Opfølgning på drøftelse af muligheder for mere deling af data og projekt om læseadgang via SP-link
5. Meddelelser -
6. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

 

at Sundhedskoordinationsudvalget godkender den foreliggende dagsorden som grundlag for mødets afvikling.
 


POLITISK BEHANDLING

Udvalgets beslutning:

 

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den foreliggende dagsorden som grundlag for mødets afvikling.

 

 

 

 

2. Beslutningssag: Drøftelse af proces for arbejdet om aftalen om kommunale akutfunktioner

Beslutningssag: Drøftelse af proces for arbejdet om aftalen om kommunale akutfunktioner

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

at Sundhedskoordinationsudvalget drøfter videre proces for udarbejdelse af samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden, herunder indgåelse af honoreringsaftale med almen praksis.


POLITISK BEHANDLING

Udvalgets beslutning:

 

Sundhedskoordinationsudvalget besluttede, at parterne skal genoptage arbejdet med en samarbejdsaftale og honoreringsaftale om kommunale akutfunktioner med inspiration fra løsningen i Region Midtjylland.

 

 

 

 


SAGSFREMSTILLING

Sundhedskoordinationsudvalget nedsatte i 2018 en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde en aftale mellem de kommunale akutfunktioner i regionen, regionens hospitaler, 1813 og praktiserende læger om samarbejdet vedrørende forløb, kommunikation med og henvisninger til de kommunale akutfunktioner, herunder fastlæggelse af det lægefaglige behandlingsansvar.

 

Arbejdet med aftalen har været pauseret siden primo 2019, da det ikke har været muligt at opnå enighed mellem parterne om honorering af de praktiserende læger for deres opgaver i relation til de kommunale akutfunktioner.

 

Praksisplanudvalget i Region Midtjylland har på møde 27. maj 2019 godkendt en samarbejdsaftale om rammer for samarbejdet mellem praktiserende læger, hospitaler og kommunale akutfunktioner. Indholdet i aftalen adskiller sig ikke væsentligt fra det aftaleudkast arbejdsgruppen i Region Hovedstaden har udarbejdet. 

 

Praksisplanudvalget i Region Midtjylland godkendte samtidig en aftale om forsøgsordning om honorering af praktiserende læger ved kommunikation/rådgivning om patienter tilknyttet kommunale akutfunktioner. Det centrale i aftalen er, at lægerne kan honoreres for den kommunikation (mundtligt og skriftligt), der finder sted mellem kommunens akutfunktion og lægen før, under og efter akutfunktionens kliniske vurdering af patienten.

 

Begge aftaler fra Region Midtjylland er vedlagt som bilag.

 

Det foreslås, at parterne beslutter at genoptage arbejdet med en samarbejdsaftale og honoreringsaftale om kommunale akutfunktioner med inspiration fra løsningen i Region Midtjylland.


Journalnummer

Tomt indhold1.pdf
2.pdf

Bilag

Samarbejdsaftale Region Midtjylland
Honoreringsaftale


3. Beslutningssag: Godkendelse af tidsplan for temadrøftelser om Sundhedsaftalens fokusområde samt

Beslutningssag: Godkendelse af tidsplan for temadrøftelser om Sundhedsaftalens fokusområde samt

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Arbejdet med den nye Sundhedsaftales fokusområder og mål skal igangsættes gennem temadrøftelser i Sundhedskoordinationsudvalget.

 

I denne mødesag fremlægges forslag til ramme og tidsplan for temadrøftelser i perioden 2. halvår 2019 – 1. halvår 2020. Endvidere foreslås, at Sundhedskoordinationsudvalget drøfter ønsker og forslag til emner i temadrøftelserne.


INDSTILLING

Administrationen indstiller:

 

at Sundhedskoordinationsudvalget godkender forslag til ramme og tidsplan for temadrøftelser om Sundhedsaftalens tre fokusområder.

 

at Sundhedskoordinationsudvalget drøfter ønsker og forslag til emner i temadrøftelserne.

 


POLITISK BEHANDLING

Udvalgets beslutning:

 

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte forslag til ramme og tidsplan for temadrøftelser om Sundhedsaftalens tre fokusområder.

 

Sundhedskoordinationsudvalget drøftede ønsker og forslag til emner i temadrøftelserne.
 

 

 


SAGSFREMSTILLING

Det er aftalt i Sundhedsaftale 2019-2023, at arbejdet med de tre fokusområder og de i alt seks mål, som indgår i aftalen, skal igangsættes gennem temadrøftelser i Sundhedskoordination­sudvalget.

 

Formålet med temadrøftelserne er, at der opstilles klare politiske pejlemærker for det videre arbejde med aftalens fokusområder og mål. Det skal være tydeligt for alle, hvad der ønskes opnået. Herunder skal arbejdet med fokusområderne understøtte Sundhedsaftalens bærende principper om bl.a. helhedssyn, brugerinvolvering og samme høje kvalitet.

 

Den administrative styregruppe for Sundhedsaftalen har henover foråret drøftet, hvordan temadrøftelserne bedst tilrettelægges. Afsættet for drøftelserne har været, at temadrøftelserne skal tilrettelægges sådan, at mulighederne for grundige drøftelser og bred involvering fremmes. Samtidig er der brug for en forholdsvis hurtig igangsætning af arbejdet med alle tre fokusområder. Derfor foreslås, at:

 

 

Med afsæt i ovenstående ramme foreslås følgende tidsplan for den første runde af temadrøftelser, som foreslås afholdt i perioden 2. halvår 2019 – 1. halvår 2020.

 

 

image

* Mødekalender for 2020 drøftes på Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 9. oktober 2019

 

 

 

 

 3.pdf

Bilag

Forslag til Sundhedsaftale_2019-2023 (2)


4. Orienteringssag: Opfølgning på drøftelse af muligheder for mere deling af data og projekt om læseadgang via SP-link

Orienteringssag: Opfølgning på drøftelse af muligheder for mere deling af data og projekt om læseadgang via SP-link

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Sundhedskoordinationsudvalget aftalte på udvalgets møde den 23. april 2019, at mulighederne for at dele flere data mellem hospitaler, kommuner og almen praksis, skal undersøges.  

 

I forbindelse hermed blev administrationen bedt om at undersøge mulighederne for at iværksætte et projekt fx mellem Bispebjerg Hospital, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune med henblik på at give kommunerne læseadgang til Sundhedsplatformen gennem det såkaldte SP-link. I denne mødesag gives en orientering om status for arbejdet.


INDSTILLING

Administrationen indstiller:

at Sundhedskoordinationsudvalget tager orienteringen til efterretning.


POLITISK BEHANDLING

Udvalgets beslutning:

 

Sundhedskoordinationsudvalget tog orienteringen til efterretning.

 


SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Tværsektoriel kommunikation og deling af relevante informationer er basisforudsætninger for gode og sammenhængende forløb på tværs af sektorer. Gennem de seneste 10 år er der implementeret en lang række elektroniske meddelelsestyper og aftaler om, hvordan der skal kommunikeres mellem sektorerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivelser af borgere, som har brug for opfølgende indsatser i kommunen (se vedlagt bilag). Disse meddelelsestyper og kommunikationsaftaler har i stort omfang bidraget til at forbedre kommunikationen, og der skal fortsat arbejdes med at videreudvikle og styrke de nuværende platforme og aftaler om tværsektoriel kommunikation - herunder opdatering af Fælles Medicin Kort.

 

Derudover er der på tværs af sektorerne behov for at få adgang til flere relevante informationer om konkrete patientforløb, og der ønskes derfor bedre muligheder for deling af data. Som led heri kan etablering af SP-link være et godt skridt på vejen, selvom løsningen formentlig ikke vil dække alle behov.     

 

SP-Link er en teknisk løsning, som kan være et supplement til de nuværende kommunikationsformer. Løsningen kan give kommunerne adgang til relevante og tidstro informationer. Brugen af SP-link kræver oplæring, og personalets viden om, hvordan de orienterer sig i patientens journal via SP-link, skal løbende vedligeholdes. Derfor er det vigtigt med en regelmæssigt brug af funktionen. Det vurderes derfor, at SP-link primært vil være relevant for sundhedsfagligt personale i kommunerne, som står for pleje og/eller træning af borgere, der har komplekse pleje og/eller træningsbehov.

 

Afprøvning af SP-link  

Bispebjerg Hospital, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune har på et møde den 12.  juni 2019 drøftet muligheder for at afprøve SP-Link i en kortere periode med henblik på at indhente flere erfaringer, som kan danne grundlag for en evt. beslutning om en større udrulning af løsningen.  

 

Der var enighed om at gå efter et enkelt set-up i afprøvningsperioden med afprøvning af SP-link på kommunale akutpladser og midlertidige pladser i de to kommuner. I senere faser vil andre enheder også kunne blive omfattet, fx specialiserede genoptræningsenheder.

 

Inden der kan iværksættes en afprøvning af SP-link, skal der ske en yderligere afklaring af en række forhold, blandt andet i relation til datasikkerhed, sundhedsloven, persondataforordningen samt teknisk og organisatorisk implementering. Parterne var enige om at afklare disse spørgsmål i et samarbejde, og udarbejde en samlet beskrivelse af rammerne for afprøvning af SP-link. Dette arbejde forventes at blive færdigt på den anden side af sommeren. En foreløbig vurdering er, at selve afprøvningen vil kunne starte op i 4. kvartal 2019.

 

Sundhedskoordinationsudvalget vil blive orienteret om status på arbejdet på udvalgets møde den 9. oktober 2019.4.pdf

Bilag

Overblik over digital tværsektorielt kommunikation


5. Meddelelser -

Meddelelser -

Meddelelser

Der var ingen meddelelser.

6. Eventuelt

Eventuelt

Eventuelt

Det blev aftalt, at Sundhedskoordinationsudvalget får en orientering om organiseringen af Region Hovedstadens Demens-enheder på udvalgets møde den 9. oktober 2019.