UDVALG

Regionsvalgsbestyrelsen 2017

MØDE

Regionsvalgbestyrelsen

STED

Regionsgården, Formandens mødelokale - blok A

STARTTIDSPUNKT

04-10-2017 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

04-10-2017 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af kandidatlister og valgforbund og listeforbund
2. Tildeling af bogstavbetegnelser til godkendte kandidatlister
3. Meddelelse - Status siden valgbestyrelsens møde i juni
4. Meddelelse - Henvendelse i forbindelse med pligtmæssig annoncering af valget
5. Eventuelt1. Godkendelse af kandidatlister og valgforbund og listeforbund

Godkendelse af kandidatlister og valgforbund og listeforbund

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsvalgbestyrelsen skal efter udløbet af fristen for indlevering af kandidatlister tage stilling til, om de rettidigt indleverede kandidatlister er gyldige. Valgbestyrelsen skal endvidere undersøge om kandidaterne på hver enkelt kandidatliste opfylder lovens betingelser, eller om nogen af kandidaterne skal slettes af kandidatlisterne. Valgbestyrelsens møde holdes dagen efter, at fristen for indlevering af kandidatlister udløber. Administrationens indstilling om godkendelse af kandidatlister vil derfor blive omdelt på mødet.
 
Efter en ændring af valgloven er navne på kandidatlister og kandidater fortrolige, indtil valgbestyrelsen har offentliggjort dem. Offentliggørelse sker, når fristen for endelig godkendelse er udløbet den 9. oktober 2017.
 
Valgforbund og eller listeforbund mellem kandidatlister kan anmeldes indtil mandag den 9. oktober kl. 12.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
  1. at regionsvalgbestyrelsen tiltræder de indstillinger om godkendelse af kandidatlister, som fremgår af bilag 1, der omdeles på mødet,
  2. at administrationen bemyndiges til at meddele kandidatlisterne valgbestyrelsens beslutninger og begrundelserne for dem,
  3. at de godkendte kandidatlister med de foretagne berigtigelser danner udgangspunkt for udarbejdelse af stemmesedlen.

POLITISK BEHANDLING
Regionsvalgbestyrelsens beslutning den 4. oktober 2017:
 
Der var omdelt fortrolige bilag med indstillinger om godkendelse af kandidatlister.
 
Godkendt.
 
Abbas Razvi (B) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Karin Friis Bach (B). Per Roswald (V) og dennes stedfortræder Niels Høiby (I) deltog ikke i sagens behandling.
 

SAGSFREMSTILLING
Kandidatlister
Fristen for indlevering af kandidatlister udløber tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 12.00. Regionsvalgbestyrelsen skal efter udløbet af fristen for indlevering af kandidatlister tage stilling til, om de rettidigt indleverede kandidatlister er gyldige. Valgbestyrelsen skal endvidere undersøge, om kandidaterne på hver enkelt kandidatliste kan godkendes, eller om nogen af kandidaterne skal slettes af kandidatlisterne.
 
På valgbestyrelsens møde omdeles en oversigt over rettidigt indleverede kandidatlister med administrationens indstilling om godkendelse.
 
Hvis valgbestyrelsen finder, at en kandidatliste på grund af væsentlige mangler må erklæres ugyldig, eller at en eller flere kandidater skal slettes af kandidatlisten efter lovens regler, skal listens kontaktperson senest lørdag den 7. oktober underrettes om det. Senest kl. 12.00 mandag den 9. oktober kan der foretages en afhjælpning af manglerne eller indleveres en ny kandidatliste. Valgbestyrelsens formand træffer herefter afgørelse om kandidatlistens gyldighed og om godkendelsen af kandidaterne.
 
Det bemærkes, at kandidatlister, som opnåede valg til regionsrådet sidste gang og som pr. 19. september 2017 fortsat er repræsenteret i regionsrådet, efter anmodning er fritaget for kravet om underskrift fra stillere.
 
Valgforbund og listeforbund
Mandag den 9. oktober 2017 kl. 12.00 er sidste frist for anmeldelse af valgforbund og listeforbund. Valgbestyrelsen har den 6. juni 2017 bemyndiget administrationen til at udføre kontrol af anmeldte forbund med henblik på, om de overholder lovens krav.

KOMMUNIKATION
Offentliggørelse
Når der er taget endelig stilling til godkendelse af kandidatlister og forbund, offentliggøres oplysningerne snarest muligt og sendes til kommunerne af hensyn til brevstemmeafgivningen.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges regionsvalgbestyrelsen den 4. oktober 2017. Der er for en sikkerheds skyld reserveret et møde i valgbestyrelsen til den 10. oktober i forlængelse af forretningsudvalgets møde af hensyn til drøftelse af eventuelle tvivlsspørgsmål.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

JOURNALNUMMER
17015785
2. Tildeling af bogstavbetegnelser til godkendte kandidatlister

Tildeling af bogstavbetegnelser til godkendte kandidatlister

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsvalgbestyrelsen skal tildele de godkendte kandidatlister en bogstavbetegnelse. En række bogstaver er reserverede til de partier som er opstillingsberettigede til Folketingsvalg. Andre lister, som opstillede til regionsrådet sidste gang, har i et vist omfang fortrinsret til det bogstav, som de opstillede med.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
  • at regionsvalgbestyrelsen godkender det forslag til bogstavbetegnelser, som fremgår af bilag 1, der omdeles på mødet.

POLITISK BEHANDLING
Regionsvalgbestyrelsens beslutning den 4. oktober 2017:
 
Der var omdelt fortroligt bilag med forslag til bogstavbetegnelser.
 
Godkendt.
 
Abbas Razvi (B) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Karin Friis Bach (B). Per Roswald (V) og dennes stedfortræder Niels Høiby (I) deltog ikke i sagens behandling.
 

SAGSFREMSTILLING
Valgbestyrelsen skal tildele de godkendte kandidatlister en bogstavbetegnelse efter valglovens regler. På stemmesedlen anføres kandidatlisterne med listens navn og bogstavbetegnelse og i alfabetisk rækkefølge efter bogstavet. Hvis der godkendes flere lister end alfabetet har bogstaver, anføres de sidst anmeldte lister uden bogstavbetegnelse nederst på stemmesedlen i alfabetisk rækkefølge efter listens navn.
 
Reserverede bogstaver
Følgende bogstaver er reserveret til partier, som er opstillingsberettiget til folketingsvalg:
A. Socialdemokratiet
B. Radikale Venstre
C. Det Konservative Folkeparti
D. Nye Borgerlige
F. SF - Socialistisk Folkeparti
I. Liberal Alliance
O. Dansk Folkeparti
S. Slesvigsk Parti
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne
Å. Alternativet
Ikke reserverede bogstaver
følgende bogstaver er ikke-reserverede:
E, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, T, U, W, Y, Z, Æ.
Bogstavet X må ikke anvendes. Økonomi- og Indenrigsministeriet henstiller i sin vejledning, at bogstavet W ikke anvendes på grund af forvekslingsmuligheden med V, medmindre valgbestyrelsen løber tør for bogstaver. W blev anvendt ved sidste valg til regionsrådet.
Princippet for tildeling af de ikke-reserverede bogstaver er som ved sidste valg i udgangspunktet først til mølle-princippet, idet ministeriet dog i sin vejledning henstiller, at lister som stillede op til sidste regionsrådsvalg i 2013 får fortrinsret til samme bogstavbetegnelse, hvis de ønsker det. For nogle bogstaver, som har været anvendt ved tidligere folketingsvalg, gælder dog, at ministeriet i sin vejledning henstiller, at en tidligere brug ved folketingsvalg indgår i beslutningsgrundlaget for valgbestyrelsens beslutning, hvis disse lister stiller op til regionsrådsvalget. Det drejer sig om følgende bogstaver og lister:
M. Minoritetspartiet (opstillede til folketingsvalget i 2005)
Z. Fremskridtspartiet (opstillede til folketingsvalget i 2001)
U. Unionsmodstanderne Demokratisk Fornyelse (opstillede til folketingsvalget i 1998)
Forslag til tildeling af bogstaver
Administrationens indstilling om samlet tildeling af de ikke-reserverede bogstavbetegnelser vil som bilag 1 blive omdelt på mødet.

KOMMUNIKATION
Offentliggørelse
Når der er taget endelig stilling til godkendelse af kandidatlister og forbund offentliggøres også oplysninger om bogstavbetegnelser snarest muligt og sendes til kommunerne af hensyn til brevstemmeafgivningen.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges regionsvalgbestyrelsen den 4. oktober 2017. Eventuelle tvivlsspørgsmål kan drøftes på det reserverede møde i valgbestyrelsen den 10. oktober 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

JOURNALNUMMER
17015785
3. Meddelelse - Status siden valgbestyrelsens møde i juni

Meddelelse - Status siden valgbestyrelsens møde i juni
Baggrund
Valgbestyrelsen blev orienteret på sit møde i juni om en række aktiviteter, herunder kommunikation målrettet kandidater og borgere, planlægning af eventuel fornyet fintælling mv, som der gives en kort status på her.
 
Status
 
Information til borgere
Region Hovedstaden har nu skudt stem.dk kampagnen i gang i samarbejde med de øvrige regioner, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Kampagnen har til formål at sikre en høj stemmeprocent og det overordnede budskab lyder "Tænk dig om før du ikke stemmer".
 
Der er planlagt 14 ungevalgmøder på erhvervsskolerne, hvoraf 3 er afviklet. Der er repræsentation fra alle partier, der er opstillingsberettigede til Folketinget ud fra de fordelingsprincipper, som blev godkendt af valgbestyrelsen i juni. På møderne deltager også elever fra de gymnasiale uddannelser.
 
Regionsrådet har afsat en pulje på 425.000 til supplerende kommunikationsindsatser rettet mod grupper med lav valgdeltagelse. 8 kommuner har ansøgt og fået del i puljen, og der er således bevilget i alt 183.276 kr.
 
Gladsaxe Kommune
15.000
Furesø Integrationsråd
15.000
Helsingør Kommune/Dansk Ungdoms Fællesråd
28.622
Gribskov Kommune
16.855
Københavns Kommune
59.000
Brøndby Kommune
16.094
Ballerup Kommune
22.305
Fredensborg Kommune
10.000
 
Regionsrådet behandlede i april sag om kommunikation i forbindelse med valget og i forlængelse heraf, arbejder administrationen blandt andet med MOVIA om en kampagne med slogan-covers på sæder i busserne.
 
Information til kandidater
Der er oprettet et website målrettet kandidater: www.regionh.dk/kandidat, hvor kandidater blandt andet kan downloade en informationspakke om regionen og orientere sig i vigtige deadlines for bl.a. indlevering af kandidatlister. Desuden blev der den 12. september afholdt et informationsmøde på regionsgården, hvor 29 kandidater til regionsvalget deltog.
 
Planlægning af en eventuelt fornyet fintælling
Det er aftalt med 28 ud af 29 kommuner, at de gennemfører en eventuel fornyet fintælling, hvis regionsvalgbestyrelsen beslutter hel eller delvis fornyet fintælling. Med Københavns Kommune er det aftalt, at regionen selv varetager en eventuel fornyet fintælling af stemmerne i kommunen, men med bistand fra kommunens administration. Der er rekrutteret knap 200 af regionens medarbejdere, der vil stå til rådighed ved en eventuelt fornyet fintælling. En eventuel fornyet fintælling vil blive overvåget af tilforordnede vælgere. Regionsrådsformanden blev på regionsrådets møde i april bemyndiget til at modtage navne på tilfordnede vælgere og valggrupperne har meldt navne ind.

Journalnummer
17015785
4. Meddelelse - Henvendelse i forbindelse med pligtmæssig annoncering af valget

Meddelelse - Henvendelse i forbindelse med pligtmæssig annoncering af valget
Valgbestyrelsens beslutning om pligtmæssig annoncering
Valgbestyrelsen godkendte på sit første møde i juni oplæg til annoncering af valget med den tilføjelse, at der også skulle indrykkes annoncer i lokalaviserne i de store bydele i København, Rødovre Lokal Nyt, Helsingør Dagblad, Gladsaxe Bladet og Vestegnsavisen. Valget blev herefter annonceret i uge 33 i følgende medier:
 
Berlingske (H)
Bornholms Tidende
Frederiksborg Amts Avis
MX (Metroxpress)
Politiken (H)
Hillerød Posten Weekend
Lokalavisen Frederikssund – Egedal Weekend
Lokalavisen Nordsjælland
Ugeposten Gribskov
Halsnæs Avis
Søndagsavisen Vestegnen
Amager Bladet
Det Grønne Område Weekend
Villabyerne
Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg
Ugebladet Hørsholm
Furesø Avis Weekend
Rudersdal Avis Weekend
Brønshøj-Husum Avis
Herlev Bladet
Allerød Nyt Weekend
Rødovre Lokal Nyt
Helsingør Dagblad
Gladsaxe Bladet
 
Henvendelse fra De Storkøbenhavnske Lokalaviser
Efter den pligtmæssige annoncering har regionsrådsformanden modtaget nedenstående henvendelse fra Niels Erik Madsen, formand for De Storkøbenhavnske Lokalaviser og chefredaktør for Hvidovre Avis:
 
"Region Hovedstaden
v/formanden Sophie Hæstrup Andersen
 
Til vor store forundring, har vi bemærket at Region Hovedstaden har fravalgt en række af de store lokalaviser (vore medlemmer), bl.a. i områderne Glostrup/Brøndby, Rødovre, Albertslund og Hvidovre omkring annonceringen af det forestående valg/kandidater til regionsrådsvalget 2017.
I stedet har man åbenbart foretrukket Vestegnen/Søndagsavisen, som normalt slet ikke beskæftiger sig med lokal- eller regionspolitik og ej heller har samme lokale læserdækning kun indeholder sporadisk lokalpolitisk debat.
Skal vi forstå dette fravalg af de store lokale aviser i de nævnte områder, som et ønske om at vi fremover skal afholde os fra at beskæftige os med de regionalpolitiske aspekter og debatter fra såvel læsere som politikere, meddeler jeg det gerne videre i systemet?"
 
Regionsrådsformanden har herefter svaret på henvendelsen med baggrund i valgbestyrelsens beslutning. Svaret er vedhæftet til orientering. Niels Erik Madsen har herefter formidlet svaret til De Storkøbenhavnske Lokalaviser.

Journalnummer
17015785


4.pdf

Bilag

Brev til Niels Erik Madsen


5. Eventuelt

Eventuelt