UDVALG

Konstituering regionsrådet 2018

MØDE

KONSTITUERING Regionsrådet

STED

Regionsrådssalen

STARTTIDSPUNKT

05-12-2017 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

05-12-2017 19:00:00


PUNKTER

1. Indledning: Regionsrådets konstituering - redegørelse for lovgrundlag mv.
2. Valg af formand for regionsrådet
3. Valg af første og anden næstformand
4. Om valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser mv.
5. Valg til Forretningsudvalget
6. Valg til følgegrupper vedr. kvalitetsfondsbyggerier
7. Valg til Epidemikommissionen for Region Hovedstaden
8. Valg til Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden
9. Valg til De videnskabsetiske komiteer for Region Hovedstaden (A-F)
10. Valg til Samarbejdsudvalget for almindelig og vederlagsfri fysioterapi
11. Valg til Det regionale samarbejdsudvalg vedr. kiropraktisk behandling
12. Valg til Samarbejdsudvalget vedr. tandlæger i Region Hovedstaden
13. Valg til Regionstandlægenævnet i Region Hovedstaden
14. Valg til Det regionale samarbejdsudvalg vedr. almen praksis i Region Hovedstaden
15. Valg til Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden
16. Valg til Det regionale samarbejdsudvalg for speciallægepraksis
17. Valg til Det regionale samarbejdsudvalg for psykologhjælp
18. Valg til Samarbejdsudvalget vedr. fodterapi i Region Hovedstaden
19. Valg til Praksisplanudvalget for Region Hovedstaden
20. Valg til Bestyrelsen for den selvejende institution Blindecenter Bredegaard
21. Valg til Bestyrelsen for den selvejende institution Jonstrupvang
22. Valg til Bestyrelsen for den selvejende institution Plejehjemmet Solgaven
23. Valg til Bestyrelsen for den selvejende institution Instituttet for blinde og svagsynede
24. Valg til Bestyrelsen for Frelsens Hærs krisecenter Svendebjerggård
25. Valg til Bestyrelsen for den selvejende institution Røde Kors` Herberg for kvinder
26. Valg til Bestyrelsen for Kommunikationscentret - Region Hovedstaden
27. Valg til Bestyrelsen for Trafikselskabet Movia
28. Valg til Vækstforum Hovedstaden
29. Valg til Bestyrelsen for Copenhagen Capacity
30. Valg til Bestyrelsen for Wonderful Copenhagen
31. Valg til Bestyrelsen for The Greater Copenhagen & Skåne Committee
32. Valg til Overvågningsudvalget for Øresund-Kattegat-Skagerrak-Programmet (2014-2020)
33. Valg til Styringsudvalget for Delprogram Øresund
34. Valg til Bestyrelsen for Østersøpartnerskabet
35. Valg til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden
36. Valg til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm
37. Valg til Styregruppen for Strategisk Uddannelsesforum Hillerød
38. Valg til Bestyrelsen for netværket HH-Gruppen
39. Valg til Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S
40. Valg til Bestyrelsen for foreningen Copenhagen EU Office
41. Valg til Bestyrelsen for By- og Pendlercykelfonden
42. Valg til Bestyrelsen for Gate 21
43. Valg til Bestyrelsen for Lokaltog A/S
44. Valg til Bestyrelsen for Rødovre Gymnasium
45. Valg til Bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF
46. Valg til Bestyrelsen for HF-Centret Efterslægten
47. Valg til Bestyrelsen for Gentofte HF
48. Valg til Bestyrelsen for VUC Hvidovre-Amager
49. Valg til Bestyrelsen for Københavns VUC
50. Valg til Bestyrelsen for VUC Nordsjælland
51. Valg til Bestyrelsen for Frederiksborg Gymnasium og HF
52. Valg til Bestyrelsen for Frederiksværk Gymnasium og HF
53. Valg til Bestyrelsen for Social- og Sundhedsuddannelsescentret Brøndby, Gladsaxe og Herlev
54. Valg til Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
55. Valg til Bestyrelsen for SOPU i København & Nordsjælland
56. Valg til Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC (University College Capital)
57. Valg til Bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol
58. Valg til Bibliarium
59. Valg til Særligt sagkyndige retsmedlemmer1. Indledning: Regionsrådets konstituering - redegørelse for lovgrundlag mv.

Indledning: Regionsrådets konstituering - redegørelse for lovgrundlag mv.

REDEGØRELSE

Lovgrundlag

Det følger af regionslovens § 9, stk. 1, at det nyvalgte regionsråd skal afholde konstituerende møde i tidsrummet 1. til 15. december 2017. Indkaldelse til mødet foretages af det medlem, der længst har været medlem af regionsrådet, eller, hvis flere har været medlemmer lige længe, af det ældste af disse.
 
Efter regionslovens § 9, stk. 2, vælger regionsrådet på det konstituerende møde sin formand blandt sine medlemmer. Valget ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet. Valget af formand foretages som flertalsvalg.
 
Så snart valget af formand har fundet sted, vælger regionsrådet efter regionslovens § 9, stk. 4, blandt sine medlemmer en første og en anden næstformand til i den nævnte rækkefølge at fungere i tilfælde af formandens forfald. Valget ledes af den nyvalgte formand (eller i dennes forfald af det medlem, der har ledet formandsvalget). Valget af næstformænd foretages under ét som forholdstalsvalg.
 
Det følger af Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden, at den umiddelbare forvaltning af regionens anliggender - bortset fra forretningsudvalgets lovbestemte opgaver – som udgangspunkt varetages af regionsrådet, samt at regionsrådet har nedsat stående udvalg, som varetager den umiddelbare forvaltning af specifikke dele af regionens anliggender.
 
I medfør af den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 1, vælger regionsrådet således medlemmer af forretningsudvalget med det i Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden fastsatte antal medlemmer (15). Regionsrådets formand er født medlem af og formand for forretningsudvalget.
 
Det fremgår af konstitueringsaftalen for 2018-2021 imellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Alternativet, at der ønskes nedsat følgende seks stående udvalg i regionsrådets funktionsperiode: Sundhedsudvalget, Social- og Psykiatriudvalget, Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng, Erhvervs- Vækst- og Forskningsudvalget, Miljø- og Klimaudvalget samt Trafikudvalget.
 
De seks stående udvalg planlægges nedsat hurtigst muligt primo 2018.
 
Regionsrådet vil på sit første møde i 2018 få forelagt en sag om ændring af Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden, således at de seks nye stående udvalg fremgår af styrelsesvedtægten. Hertil kommer i samme forbindelse en sag om delegation af kompentence fra regionsrådet til udvalgene. Forslag til ændring af styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i regionsrådet, og en beslutning om nedsættelse af de seks nye stående udvalg vil således først have virkning fra regionsrådets endelige vedtagelse af ændringen af styrelsesvedtægten i 2018.
 
Regionsrådet vælger endvidere i medfør af den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 2, medlemmer af de udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori regionsrådet eller regionen i henhold til andre bestemmelser skal være repræsenteret.
 
Regionsrådet har i medfør af den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4, mulighed for at nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller med rådgivende eller forberedende opgaver for regionsrådet, forretningsudvalget eller de stående udvalg.
 
Det fremgår af konstitueringsaftalen for 2018-2021, at der ønskes nedsat et særligt udvalg: Udvalget for Værdibaseret Styring.
 
Dette særlige udvalg planlægges i lighed med de seks stående udvalg nedsat hurtigst muligt primo 2018.
 
Det fremgår endvidere af konstitueringsaftalen for 2018-2021, at der ønskes nedsat et særligt udvalg under forretningsudvalget: Følgegruppe vedr. Sundhedsplatformen. Sag om nedsættelse af dette særlige udvalg foreslås forelagt forretningsudvalget på udvalgets første møde i 2018.
 
Regionsrådet besluttede endelig på møder hhv. den 23. marts 2010 og den 21. juni 2011 at nedsætte syv særlige udvalg i form af følgegrupper tilknyttet regionens kvalitetsfondsbyggerier og Nyt Hospital Glostrup. Disse følgegrupper blev efter det forrige regionsrådsvalg videreført ved beslutning på regionsrådets konstituerende møde den 3. december 2013. Da der er et ønske om at sikre byggeprojekternes fremdrift, lægges der i den foreliggende dagsorden op til, at de syv følgegrupper endnu en gang videreføres på det konstituerende møde.
 
Hertil kommer, at regionsrådet på sit møde den 2. februar 2016 besluttede at nedsætte følgegruppen Nyt Hospital for Børn, Unge og Fødende ved Rigshospitalet. Også denne følgegruppe foreslås af hensyn til projektets fremdrift videreført på det konstituerende møde.
 
Opmærksomheden henledes på, at nedsættelse af særlige udvalg på det konstituerende møde forudsætter enighed om dette, således at ingen protesterer imod valget.
 
Valgmetoder
Det følger af regionsloven, at valg af rådets formand foretages som flertalsvalg efter reglerne i den kommunale styrelseslovs § 24, stk. 1. Valg af første og anden næstformand foretages efter regionsloven under ét som forholdstalsvalg efter reglerne i den kommunale styrelseslovs § 24, stk. 3.
 
Valg til udvalg, kommissioner, bestyrelser mv. foretages enten som flertalsvalg eller forholdstalsvalg afhængigt af det antal medlemmer, der skal udpeges.
 
Efter den kommunale styrelseslov foretages valg af ét medlem således som flertalsvalg, mens valg af to eller flere medlemmer foretages som forholdstalsvalg. Hvis der er enighed mellem regionsrådets medlemmer, kan en anden valgmetode end forholdstalsvalgmetoden anvendes. Valg af ét medlem til hvert af flere ensartede hverv, fx medlemmer af skolebestyrelser, foretages således som udgangspunkt som flertalsvalg. Regionsrådets medlemmer vil dog, hvis der er enighed om det, kunne aftale en fordeling af de pågældende hverv.
 
I de tilfælde, hvor regionsrådet skal foretage indstilling af én eller flere kandidater til en anden myndighed, besluttes indstillingen ved almindelig flertalsafstemning. Hvis indstillingen er bindende, skal der dog anvendes forholdstalsvalg.
 
Forholdstalsvalg foretages efter den kommunale styrelseslov på grundlag af d’Hondts metode. Dette indebærer, at medlemmerne, før afstemningen påbegyndes, anmelder for formanden, hvem der stemmer sammen i en valggruppe. Anmeldelsen kan i princippet gives før valg til hvert enkelt hverv, men gives normalt som en samlet anmeldelse for den samlede konstituering. Ud fra hver enkelt gruppes medlemstal beregnes herefter de kvotienter, som bestemmer den rækkefølge, hvori de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.
 
Valg af henholdsvis medlemmer og stedfortrædere betragtes som to forskellige valg, der foretages hver for sig ved flertalsvalg.
 
Såfremt der på det konstituerende møde ikke foreligger navne til konkrete hverv, som ønskes besat, anses regionsrådets formand for at have modtaget bemyndigelse til at modtage navne.
 
Ligestilling
Hvis andre myndigheder eller organisationer skal indstille én kandidat til regionsrådets udpegning til et udvalg mv., skal de pågældende myndigheder eller organisationer efter ligestillingsloven indstille både en kvinde og en mand.
 
Hvis andre myndigheder eller organisationer skal indstille to eller flere kandidater til regionsrådets udpegning til et udvalg mv., skal de pågældende myndigheder eller organisationer efter ligestillingsloven indstille lige mange kvinder og mænd.
 
Det samme gælder, hvis myndigheden eller organisationen skal udpege ét eller flere kandidater til et udvalg.
 
Myndigheden eller organisationen kan fravige kravet om at indstille både kvinder og mænd, hvis der foreligger særlige grunde. Der skal i givet fald gives oplysning om de særlige grunde.
 
Hvis en myndighed eller organisation ikke indstiller eller udpeger både kvinder og mænd i overensstemmelse med de ovennævnte regler, kan et enigt regionsråd beslutte, at det udvalg mv., som regionsrådet skal nedsætte, kan fungere uden repræsentation fra den pågældende indstillende myndighed eller organisation. Et enigt regionsråd kan træffe den samme beslutning, hvis rådet ikke kan acceptere de særlige grunde, som myndigheden eller organisationen måtte have givet for at fravige kravet om at indstille både kvinder og mænd i overensstemmelse med reglerne.
 
Det er dog en betingelse for regionsrådets mulighed for således at nedsætte et udvalg mv. uden medlemmer fra en indstillingsberettiget myndighed eller organisation, at sammensætningen af udvalget mv. er reguleret i lovgivningen, og at udvalget mv. ikke træffer konkrete eller generelle afgørelser.
 
Hvor regionsrådet selv skal indstille eller udpege én kandidat til offentlige udvalg mv., der nedsættes af en minister til at forberede fastsættelse af regler eller til at forberede planlægning af samfundsmæssig betydning, skal rådet i medfør af ligestillingsloven foreslå både en kvinde og en mand. Hvis der skal indstilles eller udpeges flere kandidater, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd.
 
Ligestillingsreglerne vedrører alene valg af medlemmer - ikke valg af stedfortrædere.
 

Generel habilitet for regionsrådets medlemmer

Det følger af den kommunale styrelseslovs § 29 om udvalgsmedlemmers habilitet, at medlemskab af et stående udvalg udelukket for følgende personer:
 1. Ansatte, der over for udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et forvaltningsområde, og disses stedfortrædere og
 2. Ansatte, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhører under udvalget.
Det følger videre af den kommunale styrelseslovs § 29 om udvalgsmedlemmers habilitet, at medlemskab af et forretningsudvalg er udelukket for følgende personer:
 1. Ansatte i den del af forvaltningen, der varetager administrationen af forretningsudvalgets lovbestemte opgaver,
 2. Ansatte, der er umiddelbart ansvarlige for eller i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for andre forvaltningsområder, som forestås af forretningsudvalget, og
 3. Ansatte, der er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et under et stående udvalg hørende forvaltningsområde.
Ansatte i regionen, som enten er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et forvaltningsområde i administrationen eller er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af en virksomhed i Region Hovedstaden, er således udelukket fra medlemskab af de nævnte udvalg.
 
De samme regler gælder for medlemmer af regionsrådet, der lever i ægteskab eller ægteskabslignende forhold med ansatte i Region Hovedstaden, som har ledende funktioner af den nævnte karakter.
 

Valg der skal foretages af regionsrådet på det konstituerende møde

Det vil fremgå af de følgende sager, hvis der er tale om et hverv, der - som nævnt ovenfor - alene ved enighed blandt regionsrådets medlemmer kan besættes på regionsrådets konstituerende møde.
 
Det bemærkes, at udpegning til hverv, der besættes af Danske Regioner efter indstilling fra regionsrådet, vil blive forelagt regionsrådet på et senere tidspunkt forud for Danske Regioners generalforsamling. Det samme gælder hverv, der besættes af regionsrådet efter indstilling fra Danske Regioner.
 
 
DIREKTØRGODKENDELSE
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen
 
2. Valg af formand for regionsrådet

Valg af formand for regionsrådet

SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet vælger sin formand blandt sine medlemmer. Valget ledes af det medlem, der har indkaldt til det konstituerende møde.
 
Ingen, der er ansat i regionen, kan være formand for regionsrådet. Endvidere kan regionsrådets formand ikke samtidig være borgmester i en kommunalbestyrelse, medlem af magistraten i en magistratsstyret kommune (fx Frederiksberg Kommune) eller formand for et stående udvalg i en kommune med delt administrativ ledelse (fx Københavns Kommune). Regionsrådets formand har krav på fritagelse, dersom vedkommende vælges til et af de nævnte hverv.
 
Valget af regionsrådets formand foretages som flertalsvalg efter reglerne i kommunestyrelseslovens § 24, stk. 1. Det vil sige, at den, som får stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, er valgt. Opnås et sådant flertal ikke ved den 1. afstemning, foretages en ny afstemning. Ved den 2. afstemning er en kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende. Bringer 2. afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg imellem de to, der ved 2. afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (3. afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved den 3. afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning.
 
Valget har virkning for regionsrådets funktionsperiode.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Formand for regionsrådet: Sophie Hæstorp Andersen (A)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
 
 
JOURNALNUMMER
17033061
3. Valg af første og anden næstformand

Valg af første og anden næstformand

SAGSFREMSTILLING
Så snart regionsrådet har valgt en formand, vælger rådet blandt sine medlemmer en første og en anden næstformand til i den nævnte rækkefølge at fungere i tilfælde af formandens forfald. Valget ledes af den nyvalgte formand eller i tilfælde af dennes forfald af det medlem, der har ledet formandsvalget.
 
Valget foretages under ét som forholdstalsvalg efter reglerne i kommunestyrelseslovens § 24, stk. 3.
 
Valget har virkning for regionsrådets funktionsperiode.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ :
 
1.: Første næstformand for regionsrådet: Henrik Thorup (O)
 
2.: Anden næstformand for regionsrådet: Karin Friis Bach (B)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
JOURNALNUMMER
17033061
4. Om valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser mv.

Om valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser mv.

REDEGØRELSE
Umiddelbart efter valget af regionsrådets formand og næstformænd samt valget til forretningsudvalget foretages valg til eksterne udvalg, kommissioner, styrelser o. lign., hvori regionsrådet i henhold til andre bestemmelser skal være repræsenteret.
 
Inden foretagelse af valg til i henhold til andre bestemmelser søges det afklaret, om regionsrådet ønsker foretaget valg til særlige udvalg, jf. den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4. En betingelse for foretagelse af valg til særlige udvalg på det konstituerende møde er som tidligere nævnt, at der er enighed blandt regionsrådets medlemmer om foretagelse af sådanne valg på mødet.
 
Alle valgene har, hvor ikke andet er angivet, virkning for regionsrådets funktionsperiode.
 
Ved regionsrådets valg af medlemmer til udvalg mv., hvori regionsrådets formand skal have sæde, regnes formandens plads som den ene af de pladser, der tilkommer den valggruppe, som formanden tilhører.
 
Hvis et medlem af et udvalg mv. udpeges af regionsrådet i enighed eller i øvrigt uden afstemning, skal der efter forretningsordenen samtidig træffes bestemmelse om, hvilken valggruppe der ved ledighed skal besætte den pågældende plads efter reglerne i kommunestyrelsesloven.
 
Oversigt over rubrikker, som de følgende sager om udpegninger indgår i:
 
I. Interne udvalg mv.
II. Sundhed
 
 
III. Psykiatri og social
IV. Regional udvikling
IV. A. Erhverv, trafik og international
IV. B. Gymnasier, HF og VUC
IV. C. Social- og sundhedsskoler, handelsskoler og tekniske skoler
IV. D. Erhvervsakademier og professionshøjskoler
V. Særlige områder
 
5. Valg til Forretningsudvalget

Valg til Forretningsudvalget

SAGSFREMSTILLING
Umiddelbart efter valget af regionsrådets formand og næstformænd foretages valg til forretningsudvalget.
 
I henhold til Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden vælger regionsrådet blandt regionsrådets medlemmer 15 medlemmer til forretningsudvalget. Regionsrådets formand er født formand for forretningsudvalget. Formandens plads regnes som en af de pladser, der tilkommer den valggruppe, som formanden tilhører.
 
Valget foretages under ét som forholdstalsvalg efter reglerne i kommunestyrelseslovens § 24, stk. 3.
 
 

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Formand for forretningsudvalget Sophie Hæstorp Andersen (A)
 
2.: Leila Lindén (A)
 
3.: Lars Gaardhøj (A)
 
4.: Flemming Pless (A)
 
5.: Kim Rockhill (A)
 
6.: Karin Friis Bach (B)
 
7.: Per Tærsbøl (C)
 
8.: Christoffer Buster Reinhardt (C)
 
9.: Jens Mandrup (F)
 
10.: Henrik Thorup (O)
 
11.: Martin Schepelern (Å)
 
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ:
 
1.: Martin Geertsen (V)
 
2.: Anne Ehrenreich (V)
 
3.: Randi Mondorf (V)
 
4.: Marianne Frederik (Ø)
 
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
JOURNALNUMMER
17033066
6. Valg til følgegrupper vedr. kvalitetsfondsbyggerier

Valg til følgegrupper vedr. kvalitetsfondsbyggerier

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
 1. at regionsrådet viderefører de otte følgegrupper vedr. Region Hovedstadens kvalitetsfondsprojekter og Nyt Hospital Glostrup med hver seks medlemmer, hvoraf regionsrådet udpeger en formand til hver følgegruppe,
 2. at regionsrådet udpeger medlemmerne til hver af de otte følgegrupper, og
 3. at regionsrådet udpeger en formand til hver af de otte følgegrupper.

SAGSFREMSTILLING
Der gennemføres p.t. tolv større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden, hvoraf seks af byggeprojekterne gennemføres med finansiering fra den statslige kvalitetsfond. Regionsrådet besluttede på møder hhv. den 23. marts 2010 og den 21. juni 2011 at nedsætte syv sådanne særlige udvalg i form af følgegrupper tilknyttet regionens kvalitetsfondsbyggerier og Nyt Hospital Glostrup. Byggeprojektet Nyt Neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital finansieres af regionale midler, men er i forrige valgperiode blevet håndteret på samme vis som kvalitetsfondsprojekterne grundet projektets størrelse. Det foreslås, at disse syv følgegrupper videreføres i den nye funktionsperiode.
 
Regionsrådet besluttede endvidere på møde den 2. februar 2016 at nedsætte følgegruppen Nyt Hospital for Børn, Unge og Fødende ved Rigshospitalet. Også denne følgegruppe foreslås af hensyn til projektets fremdrift videreført på det konstituerende møde.
 
Valg af medlemmer til hvert enkelt udvalg sker som udgangspunkt ved forholdstalsvalg, mens valg af formand sker ved flertalsvalg. Valggruppen ABCFOÅ vil her få fire medlemmer, og valggruppen IVØ vil få to medlemmer.
 
Valggrupperne ABCFOÅ og IVØ er imidlertid enige om at pulje udpegningen af medlemmer til to af de otte følgegrupper, således at udpegningen sker ved almindeligt flertalsvalg.
 
Det afklares på det konstituerende møde, hvilke to følgegruppers medlemmer udpeges ved flertalsvalg.
 
Valg af formand sker i alle tilfælde ved flertalsvalg.
 
Som nævnt i afsnit 1 ovenfor forudsætter nedsættelse af særlige udvalg på det konstituerende møde enighed om dette, således at ingen protesterer imod valget.
 
Videreførelse af politiske følgegrupper til projekterne
Det foreslås, at de politiske følgegrupper videreføres, således at der for hvert af følgende byggeprojekter nedsættes en politisk følgegruppe med seks regionsrådsmedlemmer, hvoraf regionsrådet udpeger et medlem som formand:
 
A. Det Nye Rigshospital,
B. Nyt Hospital Herlev,
C. Nyt Hospital Hvidovre,
D. Ny Retspsykiatri Sct. Hans,
E. Nyt Hospital Nordsjælland,
F. Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg,
G. Nyt Hospital Glostrup,
H. Nyt Hospital for Børn, Unge og Fødende ved Rigshospitalet.
 
Den politiske følgegruppe følger realiseringen af det nye byggeri og orienteres om projektets fremdrift, ligesom følgegruppen deltager i idéudvekslingen omkring projektet og drøfter projektets faseskift mv., herunder forud for forelæggelser for forretningsudvalg og regionsråd. Herudover skal andre væsentlige spørgsmål forelægges den politiske følgegruppe forud for forelæggelse i forretningsudvalg og regionsråd. Følgegruppen overvåger, at beslutninger truffet i regionsrådet, og at retningslinjer for det enkelte projekt følges.
 
Af hensyn til projekternes fremdrift forventes det, at der i første halvår 2018 holdes møder i de politiske følgegrupper som skitseret nedenfor.
 
 
Projekt:
Tidspunkt:
Nyt Hospital Glostrup
9. februar 2018 kl. 9.00 – 11.00
Det Nye Rigshospital/sterilcentral
21. februar 2018 Kl. 14.00 – 16.00
Nyt Hospital Herlev / SDCC
1. marts 2018 Kl. 13.00 – 16.00 med efterfølgende rundvisning
Nyt Hospital Hvidovre
2. marts 2018 Kl. 12.00-14.00 med efterfølgende rundvisning
Ny Retspsykiatri Sct. Hans
5. marts 2018 Kl. 15.00-16.30
Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg
7. marts 2018 kl. 14.00 – 16.00
BørneRiget
9. marts 2018 Kl. 9.00-11.00
Nyt Hospital Nordsjælland
14. marts 2018 Kl. 12.00 – 14.00
 
 
 

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
A. DET NYE RIGSHOSPITAL
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Leila Lindén (A) - formand
 
2.: Flemming Pless (A)
 
3.: Stinus Lindgreen (B)
 
4.: Line Ervolder (C)
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ:
 
5.: Jacob Rosenberg (I)
 
6.: Anne Ehrenreich (V)
 
 
B. NYT HOSPITAL HERLEV
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Martin Baden (A)
 
2.: Özkan Kocak (A)
 
3.: Annette Randløv (B)
 
4.: Henrik Thorup (O)
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ:
 
5.: Randi Mondorf (V) - formand
 
6.: Torben Kjær (Ø)
 
 
C. NYT HOSPITAL HVIDOVRE
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Erik Gregersen (A)
 
2.: Hanne Andersen (A)
 
3.: Christoffer Buster Reinhardt (C)
 
4.: Jens Mandrup (F)
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ:
 
5.: Marianne Frederik (Ø) - formand
 
6.: Martin Geertsen (V)
 
 
D. NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Finn Rudaizky (O) - formand
 
2.: Hanne Andersen (A)
 
3.: Maria Gudme (A)
 
4.: Martin Schepelern (Å)
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ:
 
5.: Marianne Frederik (Ø)
 
6.: Annie Hagel (Ø)
 
 
E. NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Per Tærsbøl (C) - formand
 
2.: Kim Rockhill (A)
 
3.: Susanne Due Kristensen (A)
 
4.: Freja Södergran (O)
 
5.: Qasam Ahmad (Å)
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ:
 
6.: Peter Frederiksen (V)
 
 
F. NYT HOSPITAL OG NY PSYKIATRI BISPEBJERG
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Lars Gaardhøj (A) - formand
 
2.: Hanne Andersen (A)
 
3.: Karsten Skawbo-Jensen (C)
 
4.: Karoline Vind (F)
 
5.: Martin Schepelern (Å)
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ:
 
6.: Christine Dal (V)
 
 
G. NYT HOSPITAL GLOSTRUP
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Özkan Kocak (A) - formand
 
2.: Jesper Clausson (A)
 
3.: Christoffer Buster Reinhardt (C)
 
4.: Peter Westermann (F)
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ:
 
5.: Carsten Scheibye (V)
 
6.: Annie Hagel (Ø)
 
 
H. NYT HOSPITAL FOR BØRN, UNGE OG FØDENDE VED RIGSHOSPITALET
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Leila Lindén (A) - formand
 
2.: Erik Gregersen (A)
 
3.: Line Ervolder (C)
 
4.: Peter Westermann (F)
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ:
 
5.: Niels Høiby (I)
 
6.: Anne Ehrenreich (V)
 
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
JOURNALNUMMER
17038523, 17038526, 17038527, 17038528, 17038529, 17038530, 17038531, 17038524
7. Valg til Epidemikommissionen for Region Hovedstaden

Valg til Epidemikommissionen for Region Hovedstaden

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
I henhold til lovbkg. nr. 814 af 27. august 2009 om foranstaltninger imod smitsomme og andre overførbare sygdomme nedsættes med en politidirektør som formand en epidemikommission for hver region.
 
Regionsrådet udpeger tre medlemmer til Epidemikommissionen for Region Hovedstaden.
 
 

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Leif Luxhøj (A)
 
2.: Kurt Christensen (C)
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ:
 
1.: Niels Høiby (I)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
 
JOURNALNUMMER
17032688
8. Valg til Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden

Valg til Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
I henhold til sundhedsloven nedsætter regionsrådet i samarbejde med kommunalbestyrelserne i regionen et sundhedskoordinationsudvalg, som skal arbejde med den regionale og kommunale indsats på sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget skal endvidere have fokus på indsatsen for sammenhæng imellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer.
 
Det følger af Forretningsorden for Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden, at Region Hovedstaden udpeger fem medlemmer til sundhedskoordinationsudvalget. Kommunekontaktrådet udpeger ligeledes fem medlemmer og Praksisudvalget for almen praksis i regionen to medlemmer til udvalget.
 
Sundhedskoordinationsudvalget vælger sin formand blandt regionsrådets repræsentanter i udvalget.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Flemming Pless (A)
 
2.: Jesper Clausson (A)
 
3.: Annette Randløv (B)
 
4.: Freja Södergran (O)
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ:
 
1.: Christine Dal Jensen (V)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
 
JOURNALNUMMER
17032765
9. Valg til De videnskabsetiske komiteer for Region Hovedstaden (A-F)

Valg til De videnskabsetiske komiteer for Region Hovedstaden (A-F)

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
 1. at regionsrådet udpeger seks ikke-sundhedsfaglige og fem sundhedsfaglige medlemmer til hver af de seks videnskabsetiske komiteer i Region Hovedstaden, og
 2. at regionsrådets formand bemyndiges til i valgperioden at udpege nye sundhedsfaglige medlemmer af komiteerne efter modtagelse af indstilling fra de indstillingsberettigede forskningsfaglige fora og til at fritage sundhedsfaglige medlemmer efter anmodning.

SAGSFREMSTILLING
I henhold til lov om et videnskabsetisk komitésystem mv. skal regionsrådene nedsætte regionale videnskabsetiske komiteer. I den forløbne funktionsperiode har der været nedsat seks komiteer i Region Hovedstaden. Hver komité har 11 medlemmer, hvoraf seks medlemmer er ikke-sundhedsfaglige medlemmer. Fem medlemmer er sundhedsfaglige medlemmer, indstillet af relevante sundhedsfaglige fora.
 
Der nedsættes seks videnskabsetiske komiteer i Region Hovedstaden. Regionsrådet skal således udpege seks ikke-sundhedsfaglige medlemmer til hver af de seks komiteer. De ikke-sundhedsfaglige medlemmer kan ikke have aktuel tilknytning til sundhedsprofessionerne.
 
Der skal herudover – efter indstilling fra relevante forskningsfaglige fora - udpeges fem sundhedsfaglige medlemmer til hver af de seks komiteer. Da de nødvendige indstillinger fra Københavns Universitet endnu ikke foreligger, foreslås det, at formanden bemyndiges til at foretage udpegning, når indstillingerne foreligger.
 
For alle medlemmer gælder det, at de skal have tilknytning (bopæl eller arbejde) til Region Hovedstaden.
 
Genudpegning kan ske to gange.
 
Valg af medlemmer til hvert enkelt komité sker som udgangspunkt ved forholdstalsvalg. Valggruppen ABCFOÅ vil her få fire medlemmer, og valggruppen IVØ vil få to medlemmer af hver komité.
 
Hver enkelt komité vælger selv sin formand og én næstformand blandt komiteens medlemmer. Komiteens formand skal være et sundhedsfagligt medlem, og komiteens næstformand skal være et ikke-sundhedsfagligt medlem. Valg af formænd og næstformænd sker ved flertalsvalg.
 
Valggrupperne ABCFOÅ og IVØ er imidlertid enige om at pulje udpegningen af medlemmer af komiteerne, således at valggruppen ABCFOÅ får 26 medlemmer og valggruppen IVØ ti medlemmer.
 
Til gengæld får valggruppen ABCFOÅ fire næstformandsposter og valggruppen IVØ to næstformandsposter. Valg til komiteernes formandskab foretages af de enkelte komiteer.
 
Fordelingen af medlemmer og næstformandsposter på de enkelte komiteer sker så vidt muligt på det konstituerende møde.
 
 
 

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Komité A
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Jarl Feyling (A)
 
2.: Søren Burcharth (B)
 
3.: Trine Stougaard Madsen (F)
 
4.: Finn Rudaizky (O)
 
5.: Kristina Bjerknæs Fallesen (O)
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ:
 
1.: Anne Jeremiassen (I)
 
 
Komité B
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Özkan Kocak (A)
 
2.: Richard Kokholm-Erichsen (A)
 
3.: Jacob Nettebjerg (B)
 
4.: Isabella Sarchar (O)
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ:
 
1.: Lars Kristensen (V)
 
2.: Lisbeth-Dupont-Rosenvold (V)
 
 
Komité C
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Leila Lindén (A)
 
2.: Johanne Langdal Kristiansen (E)
 
3.: Martin Rask Olsen (K)
 
4.: Jette Jul Stenbæk Jensen (F)
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ:
 
1.: Susanne Langer (Ø)
 
2.: Annie Hagel (Ø)
 
 
Komité D
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Marianne Stendell (A)
 
2.: Flemming Hørdum Gertsen (A)
 
3.: Rikke Mortensen (B)
 
4.: Mikkel Wrang (C)
 
5.: Cilie Herborg Nathan (C)
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ:
 
1.: Niels Hammer-Jespersen (I)
 
 
Komité E
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Vagn Majland (A)
 
2.: Sven Dyrholm Pedersen (A)
 
3.: Birgitte Thunbo Christensen (C)
 
4.: Ken Petersson (Å)
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ:
 
1.: Camilla Søe (V)
 
2.: Erik Sejersten (V)
 
 
Komité F
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Bodil Kornbek (A)
 
2.: Jakob Thiemann (A)
 
3.: Erik Lund (C)
 
4.: Freja Södergran (O)
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ:
 
1.: Per Roswall (V)
 
2.: Lars Christian Steenberg (Ø)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
JOURNALNUMMER
17032767, 17032769, 17032771, 17032773, 17032775, 17032776
10. Valg til Samarbejdsudvalget for almindelig og vederlagsfri fysioterapi

Valg til Samarbejdsudvalget for almindelig og vederlagsfri fysioterapi

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
I henhold til Overenskomst om vederlagsfri fysioterapi udpeger regionsrådet to medlemmer til samarbejdsudvalget.
 
Samarbejdsudvalget består af i alt otte medlemmer, hvoraf regionsrådet udpeger de to. Kommunerne i regionen udpeger også to medlemmer, og Danske Fysioterapeuter udpeger fire medlemmer.
 
Samarbejdsudvalget behandler sager, der er omfattet af overenskomsten om fysioterapi og overenskomsten om vederlagsfri fysioterapi, dvs. fx sager vedrørende praksisplanlægning og sager vedrørende nedsættelsestilladelse.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Maria Gudme (A)
 
2.: Stig Jørgensen (I)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
JOURNALNUMMER
17032779
11. Valg til Det regionale samarbejdsudvalg vedr. kiropraktisk behandling

Valg til Det regionale samarbejdsudvalg vedr. kiropraktisk behandling

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
I henhold til samarbejdsudvalgets forretningsorden udpeger regionsrådet to medlemmer til samarbejdsudvalget.
 
Samarbejdsudvalget består af i alt seks medlemmer, hvoraf regionsrådet udpeger de to. Kommunerne i regionen udpeger ét medlem, og tre medlemmer udpeges blandt kiropraktorerne i Region Hovedstaden.
 
Samarbejdsudvalget behandler sager, der er omfattet af landsoverenskomst om kiropraktisk behandling, dvs. fx en samlet planlægning af den kiropraktiske behandling i regionen og en løbende vurdering af ydelses- og udgiftsudviklingen med henblik på iværksættelse af eventuelle relevante initiativer ved ændringer i forbruget af kiropraktiske ydelser.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Qasam Ahmad (Å)
 
2.: Torben Conrad (Ø)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
JOURNALNUMMER
17032780
12. Valg til Samarbejdsudvalget vedr. tandlæger i Region Hovedstaden

Valg til Samarbejdsudvalget vedr. tandlæger i Region Hovedstaden

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
I henhold til Landsoverenskomst om tandlægehjælp udpeger regionsrådet to medlemmer til samarbejdsudvalget.
 
Samarbejdsudvalget består af i alt seks medlemmer, hvoraf regionsrådet udpeger de to. Kommunerne i regionen udpeger ét medlem, og Dansk Tandlægeforenings regionsbestyrelse udpeger tre medlemmer.
 
Samarbejdsudvalget vejleder bl.a. om forståelsen af tandlægeoverenskomstens regler og behandler klager over forhold, der er omfarttet af overenskomsten, og klager over sagsbehandlingen i Regionstandlægenævnet i Region Hovedstaden.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Jarl Feyling (A)
 
2.: Søren Rasmussen (V)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
JOURNALNUMMER
17032781
13. Valg til Regionstandlægenævnet i Region Hovedstaden

Valg til Regionstandlægenævnet i Region Hovedstaden

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
Efter bekendtgørelse nr. 1340 af 18. december 2012 om afgrænsning af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns virksomhed og behandlingen af klager over privatpraktiserende tandlæger sammensættes et regionstandlægenævn af seks medlemmer, hvoraf regionsrådet udpeger de to. Herudover udpeger Tandlægeforeningens regionsbestyrelse tre medlemmer, ligesom Forbrugerrådet udpeger ét medlem.
 
Samarbejdsudvalget vedr. tandlæger i Region Hovedstaden har i henhold til tandlægeoverenskomsten mulighed for at fastsætte en anden paritetisk sammensætning af regionstandlægenævnet på baggrund af de regionale forhold. Samarbejdsudvalget har i denne forbindelse besluttet, at Regionstandlægenævnet i Region Hovedstaden skal bestå af i alt 12 medlemmer, som konstituerer sig i to delnævn.
 
Regionsrådet skal derfor udpege i alt fire medlemmer til de to delnævn.
 
Regionstandlægenævnet behandler klager fra patienter over overenskomsttilmeldte tandlæger for så vidt angår rent faglige forhold.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Jens Mørk Lauridsen (A)
 
2.: Inge-Merete Sams (C)
 
3.: Rita Rahbek Russell (O)
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ:
 
1.: Stig Larsen (Ø)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
 
JOURNALNUMMER
17032784
14. Valg til Det regionale samarbejdsudvalg vedr. almen praksis i Region Hovedstaden

Valg til Det regionale samarbejdsudvalg vedr. almen praksis i Region Hovedstaden

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
I henhold til samarbejdsudvalgets forretningsorden udpeger regionsrådet fem medlemmer til samarbejdsudvalget.
 
Samarbejdsudvalget består af i alt 12 medlemmer, hvoraf regionsrådet udpeger de fem. Kommunerne i regionen udpeger ét medlem, og Praksisudvalget for Hovedstadens Praktiserende Læger udpeger seks medlemmer.
 
Samarbejdsudvalget vejleder bl.a. om forståelsen af overenskomstens regler og behandler klager over lægebetjeningen.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Jesper Clausson (A)
 
2.: Søren Burcharth (B)
 
3.: Lise Müller (F)
 
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ:
 
1.: Torben Kjær (Ø)
 
2.: Jens Christian Pedersen (I)
 
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
 
JOURNALNUMMER
17032785
15. Valg til Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Valg til Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
 1. at regionsrådet udpeger to politiske medlemmer til Kvalitets-og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden, og
 2. at regionsrådet bemyndiger regionsrådsformanden til at udpege to administrative medlemmer af Kvalitets-og Efteruddannelsesudvalget.

SAGSFREMSTILLING
Af Forretningsorden for Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden praksis fremgår det, at der i Region Hovedstaden nedsættes et regionalt kvalitets- og efteruddannelsesudvalg som fast underudvalg under Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har otte medlemmer, hvoraf regionsrådet udpeger to, regionens administration to og PLO Hovedstaden fire medlemmer.
 
 

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Annette Randløv (B)
 
2.: Gitte Hemmingsen (O)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
JOURNALNUMMER
17032787
16. Valg til Det regionale samarbejdsudvalg for speciallægepraksis

Valg til Det regionale samarbejdsudvalg for speciallægepraksis

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
I henhold til samarbejdsudvalgets forretningsorden udpeger regionsrådet fire medlemmer til samarbejdsudvalget.
 
Samarbejdsudvalget består af i alt otte medlemmer, hvoraf de fire øvrige medlemmer skal være fire speciallæger, som udpeges af Foreningen af Speciallægers regionsbestyrelse i Region Hovedstaden.
 
Samarbejdsudvalget behandler bl.a. klager, indgår aftaler vedr. lokale forhold og rekrutterings- og fastholdelsestiltag og udtaler sig om udkast til praksisbeskrivelser og udkast til praksisplan.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Hanne Andersen (A)
 
2.: Dorthe La Cour (C)
 
3.: Bent Johansen (F)
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ:
 
1.: Anne Ehrenreich (V)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
 
JOURNALNUMMER
17032789
17. Valg til Det regionale samarbejdsudvalg for psykologhjælp

Valg til Det regionale samarbejdsudvalg for psykologhjælp

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
I henhold til Overenskomst om psykologhjælp udpeger regionsrådet to medlemmer til samarbejdsudvalget.
 
Samarbejdsudvalget består af i alt seks medlemmer, hvoraf regionsrådet udpeger de to. Kommunerne i regionen udpeger ét medlem, og Dansk Psykologforening udpeger tre medlemmer blandt psykologer i regionen.
 
Samarbejdsudvalget behandler bl.a. klager og spørgsmål vedrørende overenskomstens forståelse og gennemførelse.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Nina Berrig (C)
 
2.: Martin Schepelern (Å)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
JOURNALNUMMER
17032790
18. Valg til Samarbejdsudvalget vedr. fodterapi i Region Hovedstaden

Valg til Samarbejdsudvalget vedr. fodterapi i Region Hovedstaden

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
I henhold til Aftale om fodterapi udpeger regionsrådet to medlemmer til samarbejdsudvalget.
 
Samarbejdsudvalget består af i alt fire medlemmer, hvoraf regionsrådet udpeger de to. Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter udpeger de to øvrige blandt de fodterapeuter, som har tiltrådt Aftale om fodterapi.
 
Samarbejdsudvalget behandler bl.a. klager og spørgsmål vedrørende overenskomstens forståelse og gennemførelse.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Bodil Kornbek (A)
 
2.: Vakant (ABCFOÅ)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
JOURNALNUMMER
17032792
19. Valg til Praksisplanudvalget for Region Hovedstaden

Valg til Praksisplanudvalget for Region Hovedstaden

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
Det følger af sundhedsloven, at der i hver region skal nedsættes et praksisplanudvalg bestående af tre medlemmer af regionsrådet, fem medlemmer udpeget blandt kommunalbestyrelsesmedlemmer fra kommunerne i regionen og tre medlemmer udpeget blandt alment praktiserende medlemmer i regionen, der behandler gruppe 1-sikrede patienter.
 
Der skal tilstræbes enighed i udvalget om den endelige udformning af praksisplanen. Er det ikke muligt at opnå enighed, tilfalder den endelige beslutning vedrørende praksisplanens udformning regionsrådet.
 
Regionsrådet varetager formandskabet for og sekretariatsbetjener udvalget.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Flemming Pless (A)
 
2.: Karoline Vind (F)
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ:
 
1.: Peter Frederiksen (V)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
 
JOURNALNUMMER
17032793
20. Valg til Bestyrelsen for den selvejende institution Blindecenter Bredegaard

Valg til Bestyrelsen for den selvejende institution Blindecenter Bredegaard

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
I henhold til vedtægterne for den selvejende sociale handicapinstitution Bredegaard udpeger regionsrådet to personer til Bredegaards bestyrelse.
 
Efter Bredegaards vedtægt er Bredegaard et specialiseret tilbud med bolig, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud for voksne personer med betydeligt synshandicap samt fysiske og/eller psykiske handicap. Bredegaard har efter sin vedtægt endvidere til formål at at forbedre den enkelte borgers sociale og personlige funktioner og udviklingsmuligheder samt at tilbyde dagtilbud til eksterne voksne, der på grund af synshandicap ikke er i stand til at opnå og/eller fastholde beskæftigelse i det almindelige erhvervsliv.
 
Udpegningerne i sag 22-28 puljes, således at udpegningerne foretages ved flertalsvalg på det konstituerende møde.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Erik Vinding (A)
 
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ:
 
1.: Thomas Bak (V)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
 
JOURNALNUMMER
17032937
21. Valg til Bestyrelsen for den selvejende institution Jonstrupvang

Valg til Bestyrelsen for den selvejende institution Jonstrupvang

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
I medfør af vedtægt for den selvejende institution for fysisk handicappede Jonstrupvang udpeger regionsrådet et medlem til bestyrelsen.
 
Efter vedtægten har Jonstrupvang til formål i samarbejde med beboerne at bidrage til, at beboerne gives de optimale muligheder med henblik på at opnå den bedst mulige fysiske, psykiske og sociale udvikling.
 
Udpegningerne i sag 22-28 puljes, således at udpegningerne foretages ved flertalsvalg på det konstituerende møde.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Hanne Andersen (A)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
 
JOURNALNUMMER
17032940
22. Valg til Bestyrelsen for den selvejende institution Plejehjemmet Solgaven

Valg til Bestyrelsen for den selvejende institution Plejehjemmet Solgaven

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
I henhold til vedtægten for den selvejende sociale handicapinstitution Solgaven udpeger regionsrådet to medlemmer til institutionens bestyrelse.
 
Efter vedtægterne har Plejehjemmet Solgaven til formål at tilbyde boliger til og yde omsorg for ældre blinde og svagsynede beboere og daggæster med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne samt at opretholde og forbedre de personlige færdigheder og livsvilkår.
 
Udpegningerne i sag 22-28 puljes, således at udpegningerne foretages ved flertalsvalg på det konstituerende møde.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Erik Gregersen (A)
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ:
 
1.: Torben Kjær (Ø)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
JOURNALNUMMER
17032941
23. Valg til Bestyrelsen for den selvejende institution Instituttet for blinde og svagsynede

Valg til Bestyrelsen for den selvejende institution Instituttet for blinde og svagsynede

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
I henhold til vedtægten for bestyrelsen for Instituttet for blinde og svagsynede udpeger regionsrådet et medlem til bestyrelsen.
 
Institutionen er efter sin vedtægt et natinalt rehabiliteringscenter for unge og voksne med nedsat syn.
 
Udpegningerne i sag 22-28 puljes, således at udpegningerne foretages ved flertalsvalg på det konstituerende møde.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Susanne Damsgaard (O)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
JOURNALNUMMER
17032945
24. Valg til Bestyrelsen for Frelsens Hærs krisecenter Svendebjerggård

Valg til Bestyrelsen for Frelsens Hærs krisecenter Svendebjerggård

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
I henhold til vedtægten for Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård udpeger regionsrådet et medlem til bestyrelsen for krisecenteret Svendebjerggård.
 
Institutionen har efter sin vedtægt bl.a. til formål at tilbyde midlertidigt husly, sikkerhed, omsorg og rådgivning til voksne og deres medfølgende børn, der er hjemløse grundet en akut social situation, med henblik på senere udflytning til egen bolig.
 
Udpegningerne i sag 22-28 puljes, således at udpegningerne foretages ved flertalsvalg på det konstituerende møde.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Ann Sofie Orth (C)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
 
JOURNALNUMMER
17032946
25. Valg til Bestyrelsen for den selvejende institution Røde Kors` Herberg for kvinder

Valg til Bestyrelsen for den selvejende institution Røde Kors` Herberg for kvinder

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
I henhold til vedtægten for den selvejende institution Røde Kors`herberg for kvinder udpeger regionsrådet et medlem til institutionens bestyrelse.
 
Efter vedtægten har institutionen til formål at yde voksne kvinder i akut krise støtte til at tage ansvar for eget liv.
 
Udpegningerne i sag 22-28 puljes, således at udpegningerne foretages ved flertalsvalg på det konstituerende møde.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Søs Haugaard (B)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
 
JOURNALNUMMER
17032948
26. Valg til Bestyrelsen for Kommunikationscentret - Region Hovedstaden

Valg til Bestyrelsen for Kommunikationscentret - Region Hovedstaden

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
I henhold til vedtægt for Kommunikationscentret - Region Hovedstaden udpeger regionsrådet et medlem til centrets bestyrelse.
 
Institutionen udbyder efter sin vedtægt, udover specialundervisning og specialpædagogisk bistand i henhold til lov om specialundervisning for voksne, ydelser efter lov om social service m.v., der har en naturlig tilknytning til institutionens opgaver, og hvor institutionen har særlige kompetencer med hensyn til opgavevaretagelsen.
 
Udpegningerne i sag 22-28 puljes, således at udpegningerne foretages ved flertalsvalg på det konstituerende møde.
 

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ:
 
1.: Birgit Tystrup (V)
 
1.a.: Stedfortræder Anne Ehrenreich (V)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
JOURNALNUMMER
17032952
27. Valg til Bestyrelsen for Trafikselskabet Movia

Valg til Bestyrelsen for Trafikselskabet Movia

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
I henhold til vedtægt for Trafikselskabet Movia udpeger regionsrådet blandt sine medlemmer et medlem og en personlig stedfortræder for medlemmet til bestyrelsen for Movia.
 
Valget af medlemmet og stedfortræderen foregår ved to flertalsvalg.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: (medlem). Christoffer Buster Reinhardt (C)
 
1.a.: (stedfortræder) Line Ervolder (C)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
JOURNALNUMMER
17032954
28. Valg til Vækstforum Hovedstaden

Valg til Vækstforum Hovedstaden

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
 1. at regionsrådet udpeger tre medlemmer til Vækstforum Hovedstaden, og
 2. at regionsrådets formand bemyndiges til i valgperioden at udpege medlemmer af Vækstforum Hovedstaden efter modtagelse af indstilling fra de indstillingsberettigede myndigheder og organisationer.

SAGSFREMSTILLING
I henhold til lov om erhvervsfremme og regional udvikling udpeger regionsrådet medlemmer til det regionale vækstforum. Der er 21 ordinære medlemmer af det regionale vækstforum, som sammensættes således:
Regionsrådet udpeger straks de tre medlemmer, der kan udpeges på regionsrådets eget initiativ.
 
Den videre etablering af vækstforum afventer blandt andet regionsrådets udvælgelse af indstillingsberettigede erhvervsorganisationer og videns- og uddannelsesinstitutioner samt eventuelle observatører (det afgående vækstforum havde seks observatører). Sag om disse udvælgelser forelægges regionsrådet på dettes møde i december 2017.
 
Regionsrådet udpeger - efter inddragelse af vækstforummets medlemmer - vækstforummets formand blandt vækstforummets medlemmer.
 
Det regionale vækstforum har bl.a til opgave:

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Sophie Hæstorp Andersen (A)
 
2.: Erik Lund (C)
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ:
 
1.: Morten Buchwald (I)
 

Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
JOURNALNUMMER
17032959
29. Valg til Bestyrelsen for Copenhagen Capacity

Valg til Bestyrelsen for Copenhagen Capacity

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
Copenhagen Capacity er regionens investeringsfremmeorganisation, som arbejder for at tiltrække udenlandske virksomheder og investeringer til regionen. Copenhagen Capacity´s bestyrelse består af en kombination af politikere og erhvervsledere mv.
 
I henhold til hhv. Vedtægter for Copenhagen Capacity og lov om erhvervsfremme udpeger regionsrådet - på basis af indhentet godkendelse fra Vækstforum Hovedstaden - fire medlemmer af regionsrådet til bestyrelsen for Copenhagen Capacity.
 
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand.
 
 

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Lars Gaardhøj (A)
 
2.: Hans Toft (C)
 
3.: Peter Westermann (F)
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ:
 
1.: Tormod Olsen (Ø)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
JOURNALNUMMER
17032961
30. Valg til Bestyrelsen for Wonderful Copenhagen

Valg til Bestyrelsen for Wonderful Copenhagen

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
Wonderful Copenhagen er regionens officielle event-, kongres- og turismeorganisation, som arbejder med at tiltrække flere turister, kongresser, begivenheder og krydstogter mv. til regionen. Wonderful Copenhagen´s bestyrelse består af en kombination af politikere og erhvervsledere mv.
 
I henhold til hhv. Fundats for Fonden Wonderful Copenhagen og lov om erhvervsfremme udpeger regionsrådet - på basis af indhentet godkendelse fra Vækstforum Hovedstaden - to medlemmer af regionsrådet til bestyrelsen for Wonderful Copenhagen.
 
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand for tre år ad gangen.
 
 

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Sophie Hæstorp Andersen (A)
 
2.: Finn Rudaizky (O)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
JOURNALNUMMER
17032962
31. Valg til Bestyrelsen for The Greater Copenhagen & Skåne Committee

Valg til Bestyrelsen for The Greater Copenhagen & Skåne Committee

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet besluttede på sit møde i november 2015 at tilslutte sig nedsættelsen af The Greater Copenhagen & Skåne Committee.
 
Komiteen er et erhvervspolitisk samarbejde imellem regioner og kommuner i Skåne og Hovedstaden samt på Sjælland, der har til formål at øge væksten og skabe nye arbejdspladser i hele metropolregionen.
 
Komiteens bestyrelse har 18 folkevalgte politikere som medlemmer, hvoraf ni medlemmer udpeges af regionerne og kommunerne i Hovedstaden og på Sjælland, og andre ni medlemmer af regionen og kommunerne i Skåne.
 
Region Hovedstaden, Københavns Kommune, KKR Hovedstaden og KKR Sjælland skal af deres midte udpege tilsammen i alt 9 repræsentanter til bestyrelsen. Det er mere præcist aftalt, at posterne fordeles således, at de to regioner tilsammen udpeger de to regionsrådsformænd samt yderligere to medlemmer, at Københavns Kommune udpeger overborgmesteren, og at kommunerne udpeger fire borgmestre.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Sophie Hæstorp Andersen (A)
 
2.: Martin Geertsen (V)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
JOURNALNUMMER
17032968
32. Valg til Overvågningsudvalget for Øresund-Kattegat-Skagerrak-Programmet (2014-2020)

Valg til Overvågningsudvalget for Øresund-Kattegat-Skagerrak-Programmet (2014-2020)

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
Overvågningsudvalget foretager overvågning, administration og bevilling af midler til grænseoverskridende projekter i EU´s Interreg IV A-Program for Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS-Programmet).
 
Foruden norske og svenske regioner er fire danske regioner omfattet af programmet: Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland.
 
I henhold til aftale imellem de fire regioner og Erhvervs- og Byggestyrelsen udpeger regionsrådet et medlem og en stedfortræder til overvågningsudvalget for ØKS-programmet.
 
Valget af medlemmet og stedfortræderen foregår ved to flertalsvalg.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: (medlem) Erik Gregersen (A)
 
1.a.: (stedfortræder) Maria Gudme (A)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
JOURNALNUMMER
17032975
33. Valg til Styringsudvalget for Delprogram Øresund

Valg til Styringsudvalget for Delprogram Øresund

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
 1. at regionsrådet udpeger et medlem og en stedfortræder til styringsudvalget, og
 2. at regionsrådets formand bemyndiges til i valgperioden at udpege medlemmer af styringsudvalget efter modtagelse af indstilling fra de indstillingsberettigede eksterne parter.

SAGSFREMSTILLING
Øresund-Kattegat-Skagerrak-Programmet består af to delprogrammer: Et nordligt Kattegat-Skagerrak-Program og Delprogram Øresund. Bevilling af midler til Øresundsprojekter foretages af Styringsudvalget, som har et ligeligt antal hhv. danske og svenske medlemmer.
 
I henhold til aftale imellem de fire deltagende regioner og Erhvervs- og Byggestyrelsen udpeger regionsrådet et medlem og en stedfortræder til styringsudvalget.
 
Derudover udpeger regionsrådet et medlem og en stedfortræder efter indstilling fra hver af de følgende eksterne parter:
Indstillinger fra de nævnte eksterne parter vil blive indhentet og forelagt regionsrådet primo 2018.
 
Valget af medlemmet og stedfortræderen foregår ved to flertalsvalg.
 
Øvrige danske medlemmer udpeges på tilsvarende vis af Region Sjælland.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: (medlem) Martin Baden (A)
 
1.a.: (stedfortræder) Erik Gregersen (A)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
JOURNALNUMMER
17032979
34. Valg til Bestyrelsen for Østersøpartnerskabet

Valg til Bestyrelsen for Østersøpartnerskabet

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
I henhold til vedtægten for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme udpeger regionsrådet et medlem til foreningens bestyrelse.
 
Efter vedtægten har foreningen til formål aktiovt at medvirke til fremme og udvikling af østersøturismen ved gennemførelse af en fælles handlingsplan for østersøturismen.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Kit Claudi (C)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
 
 
JOURNALNUMMER
17032980
35. Valg til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden

Valg til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
 1. at regionsrådet indstiller både en mand og en kvinde til beskæftigelsesministerens udpegning til posten som medlem af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden, og
 2. at regionsrådet indstiller enten en kvinde eller en mand til beskæftigelsesministerens udpegning til posten som stedfortræder for medlemmet af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden.

SAGSFREMSTILLING
I henhold til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. nedsætter beskæftigelsesministeren et beskæftigelsesråd i hver beskæftigelsesregion.
 
Det følger af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. sammen med ligestillingsloven, at regionsrådet i Region Hovedstadet skal indstille både en mandlig og en kvindelig kandidat til ministeriets udpegning af ét medlem af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden.
 
Regionsrådet indstiller herudover én kandidat til posten som suppleant for det udpegede medlem af arbejdsmarkedsrådet.
 
Ligestillingsreglerne omfatter kun medlemmer og ikke stedfortrædere.
 
Afgivelse af indstilling af én eller flere personer til et hverv besluttes ved almindelig flertalsafstemning.
 
 

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Regionsrådet har indstillet kandidater til beskæftigelsesminsterens udpegning til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden.
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
 
 
 
 
JOURNALNUMMER
17032983
36. Valg til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm

Valg til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
 1. at regionsrådet indstiller både en mand og en kvinde til beskæftigelsesministerens udpegning til posten som medlem af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm, og
 2. at regionsrådet indstiller enten en kvinde eller en mand til beskæftigelsesministerens udpegning til posten som stedfortræder for medlemmet af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm.

SAGSFREMSTILLING
I henhold til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. nedsætter beskæftigelsesministeren et beskæftigelsesråd i hver beskæftigelsesregion.
 
Det følger af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. sammen med ligestillingsloven, at regionsrådet i Region Hovedstadet skal indstille både en mandlig og en kvindelig kandidat til ministeriets udpegning af ét medlem af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm.
 
Regionsrådet indstiller herudover én kandidat til posten som suppleant for det udpegede medlem af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm.
 
Ligestillingsreglerne omfatter kun medlemmer og ikke stedfortrædere.
 
Afgivelse af indstilling af én eller flere personer til et hverv besluttes ved almindelig flertalsafstemning.
 

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Regionsrådet har indstillet kandidater til beskæftigelsesminsterens udpegning til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm.
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
 
 
JOURNALNUMMER
17032985
37. Valg til Styregruppen for Strategisk Uddannelsesforum Hillerød

Valg til Styregruppen for Strategisk Uddannelsesforum Hillerød

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
Hillerød Kommune har nedsat et strategisk uddannelsesforum, som har til opgave at forsøge at få flere unge i regionen i arbejde.
 
Hillerød Kommune har tilbudt regionsrådet, at et medlem af regionsrådet kan få plads som repræsentant i styregruppen. Repræsentanten har dog ikke stemmeret i tilfælde af afstemninger.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ:
 
1.: Peter Frederiksen (V)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
 
 
JOURNALNUMMER
17032986
38. Valg til Bestyrelsen for netværket HH-Gruppen

Valg til Bestyrelsen for netværket HH-Gruppen

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
HH-Gruppen, som arbejder for en fælles dansk-svensk beslutning om en fast forbindelse imellem Helsingør og Hälsingborg, har tilbudt Region Hovedstaden at blive repræsenteret med ét medlem i gruppens bestyrelse.
 
HH-Gruppen blev stiftet i 2009 af Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Transport og Logistik, Hälsingborg Stad, Helsingør Kommune, Region Skåne og Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Mikkel Wrang (C)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
 
JOURNALNUMMER
17032988
39. Valg til Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S

Valg til Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
 1. at regionsrådet blandt sine medlemmer udpeger to medlemmer og to stedfortrædere til bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S, og
 2. at regionsrådet blandt de to udpegede medlemmer - i enighed med de i I/S´et deltagende kommuner - udpeger den ene af bestyrelsens to næstformænd.

SAGSFREMSTILLING
Anlæg og drift af letbanen i Ring 3 er organiseret i et interessentskab, som udgøres af staten, Region Hovedstaden og 11 kommuner - idet kommunerne er repræsenteret som én interessent.
 
Selskabet ledes af en bestyrelse, hvor staten repræsenteres med tre medlemmer og hhv. Region Hovedstaden og kommunerne med to medlemmer hver.
 
Regionsrådet udpeger Region Hovedstadens medlemmer og suppleanter blandt rådets medlemmer. Bestyrelsens formand udpeges af staten blandt statens medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsens to næstformænd udpeges af hhv. Region Hovedstaden og kommunerne.
 
Regionsrådets udpegning af stedfortræder sker under forudsætning af efterfølgende godkendelse af de i I/S´et deltagende kommuner.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: (medlem;næstformand): Finn Rudaizky (O)
 
2.: (medlem): Jens Mandrup (F)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
JOURNALNUMMER
17032989
40. Valg til Bestyrelsen for foreningen Copenhagen EU Office

Valg til Bestyrelsen for foreningen Copenhagen EU Office

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
I henhold til Vedtægter for foreningen Copenhagen EU Office indstiller regionsrådet tre repræsentanter til udpegning til foreningens bestyrelse på foreningens generalforsamling.
 
Efter vedtægterne har foreningen Copenhagen EU Office til formål at danne ramme om et hovedstadsregionalt EU-kontor i Bruxeller, som understøtter implementering af regionale og kommunale erhvervsfremmestrategier i hovedstadsområdet.
 
Afgivelse af indstilling af en eller flere personer til et hverv besluttes ved almindelig flertalsafstemning.
 
 

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Regionsrådet har indstillet kandidater til Foreningen Copenhagen EU Ofice´s udpegning til foreningens bestyrelse.
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
 
 
 
 
JOURNALNUMMER
17032992
41. Valg til Bestyrelsen for By- og Pendlercykelfonden

Valg til Bestyrelsen for By- og Pendlercykelfonden

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
I henhold til Vedtægt for By- og Pendlercykelfonden - samt til konkret aftale med fonden - indstiller regionsrådet et medlem til By- og Pendlercykelfondens bestyrelses udpegning til egen bestyrelse.
 
Efter vedtægten By- og Pendlercykelfonden bl.a. til formål at understøtte ambitionen om at fremme brugen af offentlig transport ved at understøtte udvikling og drift af grøn mobilitet.
 
Afgivelse af indstilling af en eller flere personer til et hverv besluttes ved almindelig flertalsafstemning.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Regionsrådet har indstillet kandidat til By- og Pendlercykelfondens udpegning til sin bestyrelse.
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
 
 
 
 
JOURNALNUMMER
17032993
42. Valg til Bestyrelsen for Gate 21

Valg til Bestyrelsen for Gate 21

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet udpeger af sin midte et medlem til bestyrelsen for Gate 21.
 
Gate 21 er en medlemsforening, der arbejder for at styrke grøn omstilling med kommunerne som omdrejningspunkt.
 
 

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Özkan Kocak (A)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
 
 
JOURNALNUMMER
17032996
43. Valg til Bestyrelsen for Lokaltog A/S

Valg til Bestyrelsen for Lokaltog A/S

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
Trafikselskabet Movia har inviteret Region Hovedstaden til at indstille en kandidat til udpegning til bestyrelsen for Lokaltog A/S på aktieselskabets generalforsamling.
 
Afgivelse af indstilling af en eller flere personer til et hverv besluttes ved almindelig flertalsafstemning.
 

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Regionsrådet har indstillet kandidat til Lokaltog A/S´s udpegning til sin bestyrelse.
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
 
 
 
 
JOURNALNUMMER
17032999
44. Valg til Bestyrelsen for Rødovre Gymnasium

Valg til Bestyrelsen for Rødovre Gymnasium

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
I henhold til vedtægt for Rødovre Gymnasium udpeger regionsrådet et medlem til bestyrelsen for institutionen.
 
Genudpegning kan finde sted.
 
Medlemmet må ikke være fyldt 70 år.
 
Desuden kan medarbejdere og uddannelsessøgende ved institutionen ikke udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.
 
Udpegningerne i sag 46-54, således at udpegningerne foretages ved flertalsvalg på det konstituerende møde.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ pr. 1. maj 2018:
 
1.: Bjarne Kaspersen (A)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
 
 
JOURNALNUMMER
17033000
45. Valg til Bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF

Valg til Bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
I henhold til vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF udpeger regionsrådet et medlem til bestyrelsen for institutionen.
 
Genudpegning kan finde sted.
 
Medlemmet må ikke være fyldt 70 år.
 
Desuden kan medarbejdere og uddannelsessøgende ved institutionen ikke udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.
 
Udpegningerne i sag 46-54, således at udpegningerne foretages ved flertalsvalg på det konstituerende møde.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ pr. 1. maj 2018:
 
1.: Lars Rosenørn-Dohn (A)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
 
 
JOURNALNUMMER
17033001
46. Valg til Bestyrelsen for HF-Centret Efterslægten

Valg til Bestyrelsen for HF-Centret Efterslægten

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
I henhold til vedtægt for HF-Centret Efterslægten udpeger regionsrådet et medlem til bestyrelsen for institutionen.
 
Genudpegning kan finde sted.
 
Medlemmet må ikke være fyldt 70 år.
 
Desuden kan medarbejdere og uddannelsessøgende ved institutionen ikke udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.
 
Udpegningerne i sag 46-54, således at udpegningerne foretages ved flertalsvalg på det konstituerende møde.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ pr. 1. maj 2018:
 
1.: Henrik Rasmussen (Ø)

Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
 
 
JOURNALNUMMER
17033002
47. Valg til Bestyrelsen for Gentofte HF

Valg til Bestyrelsen for Gentofte HF

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
I henhold til vedtægt for Gentofte HF udpeger regionsrådet et medlem til bestyrelsen for institutionen.
 
Genudpegning kan finde sted.
 
Medlemmet må ikke være fyldt 70 år.
 
Desuden kan medarbejdere og uddannelsessøgende ved institutionen ikke udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.
 
Udpegningerne i sag 46-54, således at udpegningerne foretages ved flertalsvalg på det konstituerende møde.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ pr. 1. maj 2018:
 
1.: Esben Larsen (A)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
 
 
JOURNALNUMMER
17033005
48. Valg til Bestyrelsen for VUC Hvidovre-Amager

Valg til Bestyrelsen for VUC Hvidovre-Amager

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
I henhold til vedtægt for VUC Hvidovre-Amager udpeger regionsrådet et medlem til bestyrelsen for institutionen.
 
Genudpegning kan finde sted.
 
Medlemmet må ikke være fyldt 70 år.
 
Desuden kan medarbejdere og uddannelsessøgende ved institutionen ikke udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.
 
Udpegningerne i sag 46-54, således at udpegningerne foretages ved flertalsvalg på det konstituerende møde.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ pr. 1. maj 2018:
 
1.: Özkan Kocak (A)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
 
 
JOURNALNUMMER
17033007
49. Valg til Bestyrelsen for Københavns VUC

Valg til Bestyrelsen for Københavns VUC

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
I henhold til vedtægt for Københavns VUC udpeger regionsrådet et medlem til bestyrelsen for institutionen.
 
Genudpegning kan finde sted.
 
Medlemmet må ikke være fyldt 70 år.
 
Desuden kan medarbejdere og uddannelsessøgende ved institutionen ikke udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.
 
Udpegningerne i sag 46-54, således at udpegningerne foretages ved flertalsvalg på det konstituerende møde.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ pr. 1. maj 2018:
 
1.: Rita Rahbek Russell (O)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
 
 
JOURNALNUMMER
17033009
50. Valg til Bestyrelsen for VUC Nordsjælland

Valg til Bestyrelsen for VUC Nordsjælland

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
I henhold til vedtægt for VUC Nordsjælland udpeger regionsrådet et medlem til bestyrelsen for institutionen.
 
Genudpegning kan finde sted.
 
Medlemmet må ikke være fyldt 70 år.
 
Desuden kan medarbejdere og uddannelsessøgende ved institutionen ikke udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.
 
Udpegningerne i sag 46-54, således at udpegningerne foretages ved flertalsvalg på det konstituerende møde.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ pr. 1. maj 2018:
 
1.: Karina Rohrberg Jessen (V)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
 
 
JOURNALNUMMER
17033010
51. Valg til Bestyrelsen for Frederiksborg Gymnasium og HF

Valg til Bestyrelsen for Frederiksborg Gymnasium og HF

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
I henhold til vedtægt for Frederiksborg Gymnasium og HF udpeger regionsrådet et medlem til bestyrelsen for institutionen.
 
Genudpegning kan finde sted.
 
Medlemmet må ikke være fyldt 70 år.
 
Desuden kan medarbejdere og uddannelsessøgende ved institutionen ikke udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.
 
Udpegningerne i sag 46-54, således at udpegningerne foretages ved flertalsvalg på det konstituerende møde.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ pr. 1. maj 2018:
 
1.: Caspar Lange Jensen (C)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
 
 
JOURNALNUMMER
17033011
52. Valg til Bestyrelsen for Frederiksværk Gymnasium og HF

Valg til Bestyrelsen for Frederiksværk Gymnasium og HF

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
I henhold til vedtægt for Frederiksværk Gymnasium og HF udpeger regionsrådet et medlem til bestyrelsen for institutionen.
 
Genudpegning kan finde sted.
 
Medlemmet må ikke være fyldt 70 år.
 
Desuden kan medarbejdere og uddannelsessøgende ved institutionen ikke udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.
 
Udpegningerne i sag 46-54, således at udpegningerne foretages ved flertalsvalg på det konstituerende møde.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ pr. 1. maj 2018:
 
1.: Morten Lorenzen (B)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
 
 
 
JOURNALNUMMER
17033017
53. Valg til Bestyrelsen for Social- og Sundhedsuddannelsescentret Brøndby, Gladsaxe og Herlev

Valg til Bestyrelsen for Social- og Sundhedsuddannelsescentret Brøndby, Gladsaxe og Herlev

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
I henhold til vedtægt for Social- og Sundhedsskolen i Brøndby udpeger regionsrådet et medlem til bestyrelsen for institutionen.
 
Genudpegning kan finde sted.
 
Medlemmet må ikke være fyldt 70 år.
 
Desuden kan medarbejdere og uddannelsessøgende ved institutionen ikke udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.
 
Udpegningerne i sag 55-57, således at udpegningerne foretages ved flertalsvalg på det konstituerende møde.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ pr. 1. maj 2018:
 
1.: Vagn Majland (A)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
 
 
JOURNALNUMMER
17033028
54. Valg til Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Valg til Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
I henhold til vedtægt for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole udpeger regionsrådet et medlem til bestyrelsen for institutionen.
 
Genudpegning kan finde sted.
 
Medlemmet må ikke være fyldt 70 år.
 
Desuden kan medarbejdere og uddannelsessøgende ved institutionen ikke udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.
 
Udpegningerne i sag 55-57, således at udpegningerne foretages ved flertalsvalg på det konstituerende møde.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ pr. 1. maj 2018:
 
1.: Anne-Lise Olsen (Ø)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
 
 
JOURNALNUMMER
17033029
55. Valg til Bestyrelsen for SOPU i København & Nordsjælland

Valg til Bestyrelsen for SOPU i København & Nordsjælland

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
I henhold til vedtægt for SOPU (SundhedOmsorgPædagogikUddannelse) København & Nordsjælland udpeger regionsrådet et medlem til bestyrelsen for institutionen.
 
Medlemmerne skal have tilknytning til det geografiske område, som skolen dækker.
 
Medarbejdere og uddannelsessøgende ved institutionen kan ikke udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.
 
Udpegningerne i sag 55-57, således at udpegningerne foretages ved flertalsvalg på det konstituerende møde.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ pr. 1. maj 2018:
 
1.: Trine Stougaard Madsen (F)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
 
 
 
JOURNALNUMMER
17033031
56. Valg til Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC (University College Capital)

Valg til Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC (University College Capital)

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
I henhold til vedtægt for Professionshøjskolen UCC, University College Capital udpeger regionsrådet og kommunalbestyrelserne i Region Hovedstaden i forening to medlemmer til institutionens bestyrelse.
 
Det er aftalt med KKR Hovedstaden, at regionsrådet og KKR Hovedstaden hver især udpeger ét medlem.
 
Genudpegning kan finde sted.
 
Deltagere i uddannelse ved institutionen og institutionens medarbejdere kan ikke udpeges.
 
University College Capital har til opgave at udbyde og udvikle videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor.
 
Udpegningerne i sag 58-59, således at udpegningerne foretages ved flertalsvalg på det konstituerende møde.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ pr. 1. maj 2018:
 
1.: Bo Madsen (V)
 

Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
 
JOURNALNUMMER
17033032
57. Valg til Bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Valg til Bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
I henhold til vedtægt for Professionshøjskolen Metropol udpeger regionsrådet og kommunalbestyrelserne i Region Hovedstaden i forening to medlemmer til institutionens bestyrelse.
 
Det er aftalt med KKR Hovedstaden, at regionsrådet og KKR Hovedstaden hver især udpeger ét medlem.
 
Genudpegning kan finde sted.
 
Deltagere i uddannelse ved institutionen og institutionens medarbejdere kan ikke udpeges.
 
Metropol har til opgave at udbyde og udvikle videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ pr. 1. maj 2018:
 
1.: Karoline Vind (F)

Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
 
 
 
JOURNALNUMMER
17033033
58. Valg til Bibliarium

Valg til Bibliarium

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
Københavns Stift har anmodet regionsrådet om at udpege et medlem af repræsentantskabet for Bibliarium.
 
Bibliarium er et kulturhusprojekt, som har til formål at formidle bibelske fortællinger.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Simon Fredsted Nørrelykke (C)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
 
 
JOURNALNUMMER
17033047
59. Valg til Særligt sagkyndige retsmedlemmer

Valg til Særligt sagkyndige retsmedlemmer

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet indstiller to kandidater til Østre Landsrets udpegning af særligt sagkyndige medlemmer.
 
Kandidaterne skal have fast bopæl eller forretningssted i Region Hovedstaden og skal være uberygtede. De må endidere ikke have deres bo under konkursbehandling eller være fyldt 70 år.
 
Afgivelse af indstilling af én eller flere personer til et hverv besluttes ved almindelig flertalsafstemning.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Regionsrådet afventer navnet på 1 kandidat, hvorefter Region Hovedstaden kan indstille 2 kandidater til Østre Landsrets udpegning af særligt sagkyndige retsmedlemmer.
 

Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
 
JOURNALNUMMER
17033049