UDVALG

Konstituering regionsrådet 2018

MØDE

Tillægsdagsorden - KONSTITUERING Regionsrådet

STED

Regionsrådssalen

STARTTIDSPUNKT

05-12-2017 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

05-12-2017 19:00:00


PUNKTER

1. Nedsættelse af stående udvalg
2. Nedsættelse af særligt udvalg1. Nedsættelse af stående udvalg

Nedsættelse af stående udvalg

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
  1. at regionsrådet nedsætter følgende seks stående udvalg:
  1. Sundhedsudvalget (11 medl.),
  2. Social- og Psykiatriudvalget (9 medl.),
  3. Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng (9 medl.),
  4. Erhvervs- Vækst- og Forskningsudvalget (9 medl.),
  5. Miljø- og Klimaudvalget (7 medl.),
  6. Trafikudvalget (9 medl.).
 
  1. at regionsrådet udpeger det ovenfor angivne antal medlemmer til hvert stående udvalg.

SAGSFREMSTILLING
Det fremgår af konstitueringsaftalen for 2018-2021 imellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Alternativet, at der ønskes nedsat følgende seks stående udvalg i regionsrådets funktionsperiode: Sundhedsudvalget, Social- og Psykiatriudvalget, Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng, Erhvervs- Vækst- og Forskningsudvalget, Miljø- og Klimaudvalget samt Trafikudvalget.
 
Regionsrådet vælger derfor i medfør af den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 1, medlemmer til hvert af de nævnte stående udvalg.
 
Regionsrådet vil på sit første møde i 2018 få forelagt en sag om ændring af Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden, således at de seks nye stående udvalg fremgår af styrelsesvedtægten. Hertil kommer i samme forbindelse en sag om delegation af kompetence fra regionsrådet til udvalgene. Forslag til ændring af styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i regionsrådet, og en beslutning om nedsættelse af de seks nye stående udvalg på det konstituerende møde vil således først have virkning fra regionsrådets endelige vedtagelse af ændringen af styrelsesvedtægten i 2018.
 
Udvalgene vælger selv deres formandskab.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
A. SUNDHEDSUDVALGET
 
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Karin Friis Bach (B)
2.: Christoffer Buster Reinhardt (C)
3.: Line Ervolder (C)
4.: Finn Rudaizky (O)
5.: Karoline Vind (F)
6.: Leila Lindén (A)
7.: Lars Gaardhøj (A)
8.: Jesper Clausson (A)
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ:
 
1.: Niels Høiby (I)
2.: Annie Hagel (Ø)
3.: Christine Dal (V)
 
 
 
B. SOCIAL- OG PSYKIATRIUDVALGET
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Martin Schepelern (Å )
2.: Peter Westermann (F)
3.: Karsten Skawbo-Jensen (C)
4.: Susanne Due Kristensen (A)
5.: Hanne Andersen (A)
6.: Maria Gudme (A)
7.: Henrik Thorup (O)
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ:
 
1.: Niels Høiby (I)
2.: Marianne Frederik (Ø)
 
 
 
C. UDVALGET FOR FOREBYGGELSE OG SAMMENHÆNG
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Annette Randløv (B)
2.: Qasam Ahmad (Å)
3.: Karsten Skawbo-Jensen (C)
4.: Jesper Clausson (A)
5.: Flemming Pless (A)
6.: Freja Södergran (O )
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ:
 
1.: Jacob Rosenberg (I)
2.: Carsten Scheibye (V)
3.: Torben Kjær (Ø)
 
 
 
D. ERHVERVS, VÆKST- OG FORSKNINGSUDVALGET
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Stinus Lindgreen (B)
2.: Line Ervolder (C)
3.: Lars Gaardhøj (A)
4.: Martin Baden (A)
5.: Erik Rostell Gregersen (A)
6.: Maria Gudme (A)
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ:
 
1.: Peter Frederiksen (V)
2.: Christine Dal (V)
3.: Tormod Olsen (Ø)
 
 
 
E. MILJØ- OG KLIMAUDVALGET
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Stinus Lindgreen (B)
2.: Peter Westermann (F)
3.: Kim Rockhill (A)
4.: Özkan Kocak (A)
5.: Charlotte Holtermann (A)
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ:
 
1.: Randi Mondorf (V)
2.: Tormod Olsen (Ø)
 
 
 
F. TRAFIKUDVALGET
 
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Jens Mandrup (F)
2.: Christoffer Buster Reinhardt (C)
3.: Martin Baden (A)
4.: Erik Rostell Gregersen (A)
5.: Susanne Due Kristensen (A)
6.: Freja Södergran (O)
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ:
 
1.: Martin Geertsen (V)
2.: Anne Ehrenreich (V)
3.: Tormod Olsen (Ø)
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
JOURNALNUMMER
17038523, 17038526, 17038527, 17038528, 17038529, 17038530, 17038531, 17038524
 
2. Nedsættelse af særligt udvalg

Nedsættelse af særligt udvalg

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
  1. at regionsrådet nedsætter et særligt udvalg, Udvalget for værdibaseret styring, og
  2. at regionsrådet udpeger ti medlemmer til udvalget, heraf en formand og en næstformand for udvalget.

SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet har i medfør af den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4, mulighed for at nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller med rådgivende eller forberedende opgaver for regionsrådet, forretningsudvalget eller de stående udvalg.
 
Det fremgår af konstitueringsaftalen for 2018-2021, at der ønskes nedsat et særligt udvalg: Udvalget for Værdibaseret Styring. Det særlige udvalg skal have ti medlemmer samt en formand og en næstformand.
 
Nedsættelse af særlige udvalg på det konstituerende møde forudsætter enighed om dette.
 
Såfremt der er enighed om at nedsætte det nævnte særlige udvalg, foreslås udvalgets medlemmer samt formand og næstformand udpeget på det konstituerende møde.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING
Regionsrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ:
 
1.: Formand: Karin Friis Bach (B)
2.: Næstformand: Özkan Kocak (A)
3.: Hanne Andersen (A)
4.: Qasam Ahmad (Å)
5.: Karoline Vind (F)
6.: Karsten Skawbo-Jensen (C)
7.: Freja Södergran (O)
 
Efter indstilling fra valggruppen IVØ:
 
1.: Jacob Rosenberg (I)
2.: Carsten Scheibye (V)
3.: Annie Hagel (Ø)
 
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V).
 
JOURNALNUMMER
17038517