UDVALG

Erhvervs- og vækstudvalget

MØDE

Erhvervs- og vækstudvalget - meddelelser

STED

Mødelokale på regionsgården

STARTTIDSPUNKT

03-05-2016 14:30:00

SLUTTIDSPUNKT

03-05-2016 16:30:00


PUNKTER

1. Meddelelser - Aktuel orientering
2. Meddelelser - Vækstforum annoncerer efter ansøgninger vedrørende inklusion samt erhvervs- og videregående uddannelser
3. Meddelelser - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål
4. Meddelelser - Rullende dagsorden for erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder1. Meddelelser - Aktuel orientering

Meddelelser - Aktuel orientering

Meddelelser
Der er den 6. april 2016 udsendt et opfølgende notatet til erhvervs- og vækstudvalget på temadrøftelsen den 2. februar 2016 om grøn vækst.
 
Der er den 8. april 2016 udsendt et notat om Det Nationale Turismeforums statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne, herunder status for Region Hovedstadens turisme.

Journalnummer
14002193
2. Meddelelser - Vækstforum annoncerer efter ansøgninger vedrørende inklusion samt erhvervs- og videregående uddannelser

Meddelelser - Vækstforum annoncerer efter ansøgninger vedrørende inklusion samt erhvervs- og videregående uddannelser

Meddelelser
Vækstforum annoncerer efter ansøgninger vedrørende inklusion samt erhvervs- og videregående uddannelser
Vækstforumsekretariatet afholdt torsdag den 10. marts informationsmøde for potentielle ansøgere til Vækstforums ansøgningsrunde under Socialfonden. Ansøgningerne skal fokuseres mod enten ’inklusionsindsatser’ eller indsatser inden for ’erhvervs- eller videregående uddannelser’.
 
Ca. 80 deltagere fra organisationer, kommuner og uddannelsesinstitutioner var mødt op for at høre mere om mulighederne i Socialfonden og indsatser, der understøtter ReVUS. Deltagerne fik indblik i et konkrete projekt, da projektleder, Flemming Pedersen, fra projekt ’Ungeguide’ fra Bornholm fortalte om erfaringer med at være et af de første projekter i Danmark, som har fået støtte til inklusionsaktiviteter under Socialfonden. Infomødet blev afsluttet med tid til netværk, hvor deltagerne fik mulighed for at tale sammen i grupper efter interesser.
 
Der blev under informationsmødet twittet om arrangementet. Oplæg og relevant materiale blev efterfølgende sendt ud til alle deltagerne og lagt på hjemmesiden www.regionh.dk/vaekstforum.
 
Fakta
Der er 24 mio. kr. i Socialfonden til inklusionsindsatser
Der er 21 mio. kr. i Socialfonden til indsatser inden for erhvervs- og videregående uddannelser
 
Proces
1. juni 2016: Ansøgningsfrist.
14. september: Behandling på Vækstforums møde
September: Erhvervs- og vækstudvalget vil blive orienteret om de indstillede ansøgninger.

Journalnummer
16017155
3. Meddelelser - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål

Meddelelser - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål

Meddelelser
Baggrund
Som led i regionsrådets kvartalsvise opfølgning på status og fremdrift på driftsmålene blev 1. kvartalsrapportering drøftet i forretningsudvalget den 12. april og regionsrådet den 19. april 2016. Der redegøres her for status på kongeindikatorer og driftsmål af relevans for erhvervs- og vækstudvalgets område.
 
Kongeindikator
CO2
CO2 er indikatoren for "grøn og innovativ metropol". For hovedstadsregionen som geografi beregnes data om CO2-udledning via den kommende kommunale CO2-beregner. Data kommer fra de 29 kommuners opgørelser og samles til en årlig regional opgørelse. Energistyrelsens nye CO2-beregner skulle have ligget klar med data i januar 2016, men færdiggørelsen af CO2-beregneren er imidlertid forsinket. Det forventes, at den vil blive lanceret i marts, og dermed at data kan indgå i 2. kvartalsrapport 2016. Den samlede CO2-udledning fra el, varme og transport fra Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og koncerncentre er for 2014 opgjort til 111.915 ton mod 120.408 tons i 2013. Næste årlige opdatering for regionen som virksomhed forventes at foreligge via koncernens årlige klimaregnskab i 3. kvartal 2016.
 
Hjemtagning af eksterne midler til forskning og innovation fra offentlige og private kilder
Dette er indikatoren for "ekspansive vidensmiljøer". Indikatoren er væsentligt ændret som følge af regionsrådets beslutning af 2. februar 2016. Indikatoren omfatter nu alle eksterne midler i form af indtægter til forskning og innovation, som administrationen henter fra offentlige og private finansieringskilder, mens den tidligere indikator alene omfattede forskningsmidler hjemtaget af regionens centrale forskningsenhed. Ambitionsniveauet er fastholdt som 100 mio. kr, hvilket dog er lavt sat i lyset af det udvidede potentiale. Ambitionsniveauet hæves, når der foreligger erfaringer på området.
 
Driftsmål
CO2 udledning
Der er igangsat et pilotprojekt for udvikling af driftsmål for CO2 udledning for Region Hovedstaden som virksomhed. Pilotprojektet omfatter aflæsning af hovedelmålere på alle hospitaler og i Region Hovedstadens Psykiatri med henblik på at afdække, hvordan driftsmålsstyring kan indføres, og hvilke praktiske udfordringer det giver. El vælges, fordi der er let og central adgang til forbrugsdata for disse målere via Energi Danmarks hjemmeside, og fordi de dækker langt størstedelen af regionens elforbrug. El forårsager en meget stor del af CO2 belastningen fra hospitaler, og det er også inden for el-besparelser, at de største potentialer for energibesparelser ligger. De første målinger indgår i kvartalsrapporten. Driftsmålet forventes senere udvidet til at omfatte en større del af energiforbruget (flere el-målere, varme, naturgas, olie). CO2 - udledning fra regionen som virksomhed er steget med 0,3% i januar 2016 i forhold til december 2015. Ambitionsniveau fastlægges, når der foreligger erfaringer på området.
 
Strukturfondsmidler udmøntes 100 % (disponering og forbrug)
Der er disoponeret 32,9 % af strukturfondsmidlerne, hvilket er i overensstemmelse med ambitionsniveauet for perioden. Forbrug er på 0,4 %, hvilket er lavere end forventet i den planlagte forbrugsprofil. Det skyldes, at der er tale om en ny strukturfondsperiode, hvor projekterne typisk først afrapporterer forbrug i forbindelse med 2. halvårsregnskab. Administrationen følger udviklingen i forbruget tæt.
 
Hjemtagning af eksterne midler til forskning og innovation fra offentlige og private kilder
Driftsmålet er nyt/revideret i forbindelse med opdateringen, og det gælder fremadrettet for regionen som virksomhed og baseres på ny registeringspraksis af eksterne indtægter til forskning og innovation. Indikatoren er fortsat under etablering, og data skal derfor tages med forbehold for, at de nye retningslinjer for kontering af eksterne indtægter til forskning og innovation ikke er fuldt implementeret. Til forskning og innovation er der i januar og februar 2016 til dato samlet genereret knap 141 mio kr. i eksterne indtægter til forskning og innovation.

Journalnummer
15011475
4. Meddelelser - Rullende dagsorden for erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder

Meddelelser - Rullende dagsorden for erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder

Meddelelser
Rullende dagsorden for emner til erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder er vedlagt som bilag. Den rullende dagsorden er foreløbig, og der kan opstå behov for udskydelse af emner eller supplering med ekstra punkter, hvilket vurderes løbende af administrationen.

Journalnummer
14002193


1.pdf

Bilag

rullende dagsorden til 03-05-2016