UDVALG

Erhvervs- og vækstudvalget

MØDE

Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager

STED

Mødelokale H7 + H8 på Regionsgården

STARTTIDSPUNKT

31-05-2016 18:30:00

SLUTTIDSPUNKT

31-05-2016 21:00:00


PUNKTER

1. Beslutningssag: Budget 2017
2. Beslutningssag: Høring om forventede aktiviteter i 2016 for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne
3. Beslutningssag: Puljen til store internationale kultur- og sportsevents
4. Drøftelsessag: Principper for regionens indsats for udbredelse af deleøkonomi
5. Orienteringssag: Status på projektet "Samling af vævsprøver i fælles frysehus og biobankstruktur"
6. Drøftelsessag: Erhvervs- og vækstudvalgets studietur til Hamborg
7. Eventuelt1. Beslutningssag: Budget 2017

Beslutningssag: Budget 2017

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Erhvervs- og vækstudvalget og miljø- og trafikudvalget godkendte på møder den 3. maj 2016 at have en fælles drøftelse af forslag til budget 2017. Hensigten med den fælles drøftelse er at drøfte og beslutte fælles forslag til forretningsudvalget.
 
Til grundlag for drøftelsen er udarbejdet en oversigt over fremsendte forslag, inklusive uddybende beskrivelser af forslag (bilag 1).
 
Drøftelsen indledes med en kort præsentation.

INDSTILLING
Administrationen indstiller til erhvervs- og vækstudvalget:
 1. at indkomne forslag til budget 2017 drøftes, og
   
 2. at godkende de forslag, som miljø- og trafikudvalget og erhvervs- og vækstudvalget sender fælles til forretningsudvalget.

POLITISK BEHANDLING
Indstillingens punkt 1 blev drøftet.
 
Indstillingens punkt 2 blev godkendt, idet Enhedslisten trak budgetforslag 9.15 tilbage og budgetforslag 9.01 tilføjes alle budgetstillere, som er: Dansk Folkeparti, Konservative, Liberal Alliance, Venstre, Radikale og Socialdemokratiet.
 
Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Erhvervs- og vækstudvalget skal i budget 2017 være med til at indfri de opstillede politiske mål på det regionale udviklingsområde. Forretningsudvalget har i januar 2016 vedtaget et råderum på 5-10 mio. kr. til nye initiativer til det formål.
 
Der er fremsat 29 forslag i alt, heraf 23 forslag fra medlemmerne i miljø- og trafikudvalget samt i erhvervs- og vækstudvalget og 6 forslag fra administrationen. Der er i alt fremsat forslag for 115 mio. kr. hvilket overstiger det råderum, der er besluttet af forretningsudvalget i væsentligt omfang.
 
I bilaget (1) er først en oversigt over forslagene fordelt på erhvervs- og vækstudvalget samt miljø- og trafikudvalget. Af oversigten fremgår det også, om forslagene finansieres af midler fra regional udvikling eller af sundhedsmidlerne (knyttet til regional udvikling). De forslag, som foreslås finansieret af begge finansierings"kasser" er anført to gange på oversigten, så man kan se fordelingen af midler mellem de to kasser.
 
Oversigten efterfølges af de uddybende forslag.
 
Der er kommet et politisk ønske om at kunne prioritere brug af uforbrugte midler i slutningen af et budgetår. Forslag til initiativer til udmøntning via prioriteringspuljen skal derfor kunne effektueres hurtigt (fx indkøb) og/eller have begrænset varighed (fx ét år). Denne prioriteringspulje vil blive en del af de kommende budgetforhandlinger.
 
Den videre proces
Der er mulighed for at få kvalificeret de allerede fremsatte forslag yderligere inden de sendes til forretningsudvalget. Fristen for ønsker hertil er mandag den 6. juni 2016. Administrationen fremsender derefter forslag til forretningsudvalget til brug for de videre forhandlinger. Det vil fremgå af forslagene, hvorvidt der er opnået enighed i udvalgene og/eller hvem, der fremsætter forslaget.
 
Fremsatte forslag, der ønskes yderligere kvalificeret, sendes til Anja Storgaard på emailadressen anja.storgaard@regionh.dk
 
Nye forslag bliver som udgangspunkt ikke kvalificeret af administrationen, men skal løftes ind i forhandlingerne via forhandlingsberettigede medlemmer. Alternativt kan forslag rejses som budgetspørgsmål frem til ultimo august, når forslagskatalogerne med budgetforslag er sendt ud primo august.

KONSEKVENSER
På baggrund af drøftelsen samles forslagene til levering til forretningsudvalget. Det bliver anført om der er opnået enighed om forslagene eller ej.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
16021022


1.pdf
2.pdf

Bilag

Budgetforslag 2017
Præsentation vist på mødet


2. Beslutningssag: Høring om forventede aktiviteter i 2016 for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

Beslutningssag: Høring om forventede aktiviteter i 2016 for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet koordinerer i samarbejde med voksenuddannelsescentrene og andre udbydere af forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne indsatsen i regionen for at sikre et tilstrækkeligt og varieret tilbud til alle, jf. lovgivningen.
 
Sagen forelægges, fordi voksenuddannelsescentrene årligt skal høre regionsrådet om deres planer for den forventede aktivitet, både når det gælder forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at erhvervs- og vækstudvalget over for forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler:
 
1. at tage voksenuddannelsescentrenes indberettede planer og prognoser for 2016 til efterretning.
 
Administrationen indstiller endvidere, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler:
 
2. at kompetencen som høringsberettiget part i voksenuddannelsescentrenes årlige planer og prognoser fremadrettet delegeres til erhvervs- og vækstudvalget.

POLITISK BEHANDLING
Anbefalet.
 
Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.
 

SAGSFREMSTILLING
Grundlæggende faglige forudsætninger i dansk og regning er et grundvilkår for virksomhedernes vækst og for den enkeltes beskæftigelse og livskvalitet. Forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne er centrale tilbud for at sikre kompetent arbejdskraft.
 
En undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) fra 2013 peger på, at op mod hver 8. borger i Region Hovedstaden mellem 16 og 65 år har ringe læse- eller regnefærdigheder. I aldersgruppen mellem 16 og 25 år har hver 10. hhv. hver 5. ringe færdigheder i dansk hhv. regning. Ca. halvdelen af alle med ringe læse- hhv. regnefærdigheder er ufaglærte. De fleste har ikke indvandrerbaggrund, men i gruppen af ikke vestlige indvandrere har hver 4. hhv. hver 3. borger ringe læse- hhv. regnefærdigheder.
 
Voksenuddannelsescentrene har ansvaret for både forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. Voksenuddannelsescentrene tilbyder selv undervisningen, men har også indgået driftsoverenskomster med andre aktører i overensstemmelse med lovgivningen. I voksenuddannelsescentrenes årlige opgørelser af det forventede aktivitetsniveau indgår også de forventede resultater hos de parter, som har driftsoverenskomst med voksenuddannelsescenteret.
 
Der er i Region Hovedstaden syv voksenuddannelsescentre, heraf et på Bornholm. Forberedende voksenundervisning tilbydes i Region Hovedstaden på 33 uddannelsessteder ud over voksenuddannelsescentrene, ordblindeundervisning på 17 steder ud over voksenuddannelsescentrene. Voksenuddannelsescentrene har indberettet resultaterne for aktiviteterne i 2015 og de forventede aktiviteter for 2016 for de to undervisningstilbud, sådan som det fremgår af nedenstående tabel:
 
Voksenuddannelsescenter
Forberedende voksenundervisning
Ordblindeundervisning for voksne
dansk
matematik
2015
2016
2015
2016
2015
2016
 
prognose
resultat
prognose
prognose
resultat
prognose
prognose
resultat
prognose
VUF
970
828
762
340
274
280
228
197
136
HF & VUC Nordsjælland
1.649
1.275
1.438
179
331
337
633
643
638
Vestegnen HF og VUC
3.055
2.270
2.270
220
410
410
1.009
598
598
KBH Syd hf og VUC
1.302
1.391
1.391
40
125
120
551
437
430
VUC Lyngby
1.850
2.666
2.451
300
281
335
800
1.590
1.735
KVUC
8.791
6.797
7.477
400
762
838
2.711
1.820
2.002
VUC Bornholm
285
291
290
50
41
45
145
154
166
total
17.902
15.518
16.079
1.529
2.224
2.365
6.077
5.439
5.705
 
Forberedende voksenundervisning
Forberedende voksenundervisning er et tilbud til alle, der har forudsætninger for at få udbytte af undervisningen. Som udgangspunkt skal man være fyldt 18 år. Undervisningstilbuddet omfatter dansk og matematik.
 
Voksenuddannelsescentrene har indberettet et aktivitetsniveau for 2015, der for danskundervisning er ca. 13 % mindre end forventet, men for undervisning i matematik er ca. 45 % større. Voksenuddannelsescentrene forventer på baggrund af resultatet i 2015 et stort set uændret aktivitetsniveau i 2016 med en vækst på hhv. ca. 3 % og 6 % i dansk- hhv. matematikundervisning.
 
Aktiviteterne bidrager til at løfte ambitionen i den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) om at sikre kompetent arbejdskraft, herunder at flere bliver uddannelses- og jobparate.
 
Ordblindeundervisning for voksne
Ordblindeundervisning for voksne er et tilbud til alle, der efter undervisningspligtens ophør har basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget og har forudsætningerne for at få udbytte af ordblindeundervisning.
 
Voksenuddannelsescentrene har indberettet et aktivitetsniveau for 2015, der er ca. 12 % mindre end forventet. Sammenlignet med resultatet for 2015 forventer voksenundervisningscentrene en vækst på ca. 5 % i aktivitetsniveauet i 2016.
 
Administrationens bemærkninger
Administrationen vurderer om forberedende voksenundervisning:
Administrationen bemærker om ordblindeundervisning for voksne:
Administrationen vurderer, at det af voksenuddannelsescentrene forventede aktivitetsniveau for 2016 er realistisk under hensyn til de opnåede resultater for 2015. Det gælder både forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.
 
Administrationen har ikke i øvrigt grundlag for at vurdere aktivitetsniveauet, og Region Hovedstaden har generelt ikke selvstændigt mulighed for at regulere aktivitetsniveauet gennem voksenuddannelsescentrenes planer og prognoser. Administrationen anbefaler derfor, at kompetencen som høringsberettiget part i voksenuddannelsescentrenes årlige planer og prognoser fremadrettet delegeres til erhvervs- og vækstudvalget.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstilling nummer et indebærer ikke andre konsekvenser end i det sagen henviste.
 
Ved tiltrædelse af indstilling nummer to delegeres kompetenencen som høringsberettiget part i voksenuddannelsescentrenes årlige planer og prognoser fremadrettet til erhvervs- og vækstudvalget.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 7. juni 2016 og regionsrådet den 14. juni 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg /Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
16001011


3.pdf

Bilag

7 voksenuddannelsescentre, hver sit geografiske område


3. Beslutningssag: Puljen til store internationale kultur- og sportsevents

Beslutningssag: Puljen til store internationale kultur- og sportsevents

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Som en del af midlerne til øvrig regional udvikling udgør puljen til store, internationale kultur- og sportsevents i alt 50 mio. kr. (10 mio. kr. årligt i perioden 2015-2019). Den 14. april 2015 har regionsrådet godkendt et eventvurderingsværktøj til at vurdere ansøgninger til puljen. Eventvurderingsværktøjet har således været benyttet som del af administrationens samlede vurdering af de tre ansøgninger i sagen.
 
Regionsrådet besluttede den 19. maj 2015, at midlerne til puljen ansøges og udmøntes hvert kvartal.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at erhvervs- og vækstudvalget overfor forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler:
 1. at ansøgningen til EM i Svømning 2017 godkendes,
   
 2. at ansøgningen til Copenhagen Maker & Creative Business Cup ikke godkendes, og
   
 3. at ansøgningen til Den Interantionale Racing Festival ikke godkendes
Administrationen indstiller endvidere, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler:
 1. at bevilge 6 mio. kr. af midlerne til store, internationale kultur- og sportsevents til medfinansiering af EM i Svømning 2017. Medfinansieringen sker under forudsætning af, at de øvrige offentlige parter, Københavns Kommune og Sport Event Denmark medfinansierer projektet, og
   
 2. at godkende, at regionens støtte på 875.000 kr. til Velothon Copenhagen 2016 overføres til Velothon Copenhagen 2017.

POLITISK BEHANDLING
Indstillingens punkt 1, 2 og 3 blev anbefalet.
 
Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
EM i Svømning 2017
 
Region Hovedstaden har modtaget en ansøgning fra Dansk svømmeunion, der søger 6 mio. kr. til afvikling af EM i Svømning 2017 i den kommende Royal Arena. EM i svømning afholdes den 13.-17. december og har et samlet projekt budget på 25,7 mio. kr.
 
Dansk Svømmeunion vandt sammen med Wonderful Copenhagen og Sport Event Denmark i efteråret 2015 EM i kortbanesvømning til København til afvikling i december 2017. EM skal afvikles i den kommende multiarena, Royal Arena, og bliver den første sportevent, som afvikles i arenaen.
 
EM i kortbane bliver af ansøger beskrevet som den ypperste svømmeevent, der kan afholdes på dansk jord, da et verdensmesterskab er uden for Dansk Svømmeunion og dets partneres økonomiske rækkevidde.
 
I 2011 afholdt Dansk Svømmeforbund EM i kortbanesvømning i Herning, og man vil gøre brug af erfaringerne herfra til at optimere en række forhold i forbindelse med afviklingen af EM i København i 2017.
 
Ansøgers risikovurdering
Ansøgningen indeholder en detaljeret risikovurdering for afholdelse af EM i Svømning 2017. Desuden har ansøger udarbejdet et udgiftsbudget, hvor budgetposterne er baseret på erfaringer fra EM i Svømning 2011 i Boxen i Herning. I budgettet har Dansk Svømmeunion reserveret 1,5 mio. kr. (ca. 6 % af budgettet) til uforudsete udgifter. Det fremgår ligeledes af risikovurderingen, at eventen er afhængig af offentlig støtte på 18 mio. kr. (6 mio. kr. fra henv. Region Hovedstaden, Københavns Kommune og Sport Event Denmark). Ansøger har været i dialog med Københavns Kommune og Sport Event Danmark og vurderer, at der er lav risiko for, at disse ikke medfinansierer eventen. Såfremt, der ikke tilvejebringes nok finansiering til at afholde eventen, vil regionens støtte tilbageføres til puljen.
 
Såfremt eventen får tilsagn om regional medfinansiering, vil det fremgå af bevillingsaftalen, at Region Hovedstaden ikke hæfter i tilfælde af et evt. budgetunderskud, og at Region Hovedstadens risiko er begrænset til det ansøgte støttebeløb på 6 mio. kr.
 
Derudover vil det fremgå, at ansøgninger om supplerende tilskud ikke kan forventes imødekommet i tilfælde af, at budgetforudsætningerne viser sig ikke at holde, samt at Region Hovedstaden ved bevilling af tilskud ikke har påtaget sig et økonomisk ansvar for afholdelse af eventen.
 
Administrationens vurdering
Den samlede vurdering viser, at ansøgningen opfylder kriterierne for at opnå støtte fra puljen til store, internationale kultur- og sportsevents.
 
Konkret vurderes det bl.a., at projektet skaber en fornuftig turismeøkonomisk omsætning, og at der er bygget en stærk og erfaren organisation op omkring afviklingen af projektet. Dansk Svømmeunion og Sport Event Denmark har gode erfaringer med afviklingen af EM i Svømning 2011 i Herning. I forhold til EM i Herning vil projektet have stort fokus på at tiltrække internationale tilskuere, da placeringen af EM i København gør det mere attraktivt for internationale rejsende at besøge eventen. Det forventes, at de omkring 7500 deltagere (udøvere, tilskuere, officials mv.) ved eventen vil generere ca. 9000 overnatninger og skabe en turismeomsætning på 31,2 mio. kr. (beregningen er fortaget af Wonderful Copenhagen og tager udgangspunkt i evalueringen af de turismeøkonomiske effekter ved afviklingen af EM i Svømning 2011 i Herning).
 
Ansøger forventer, at eventen vil tiltrække 100 internationale mediefolk og blive overværet af mere end 145 mio. tv-seere. Det vurderes, at den tilskuer- og mediemæssige interesse for eventen vil have positiv effekt for markedsføring af Greater Copenhagen.
 
Administration vurderer samlet, at de samfundsøkonomiske gevinster ved EM i Svømning 2017, mediedækningen og inddragelse af borgerne i regionen (fx gennem borgerrettede svømmeevents), bevirker, at eventen spiller ind til den overordnede vision om hovedstadsregionen som en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.
 
Administrationen anbefaler, at eventen modtager medfinansiering fra Region Hovedstaden.
 
Copenhagen Maker & Creative Business Cup
 
Region Hovedstaden har modtaget en ansøgning fra Copenhagen Maker & Creative Business Cup, der søger 1,3 mio. kr. til afvikling af Copenhagen Maker & Creative Business Cup i november 2016. Arrangementet skal afholdes den 17.-21. november 2016 og har et samlet projektbudget på 8,35 mio. kr.
 
Copenhagen Maker er en festival, der skal demokratisere brugen af kreative ideer og tilgange til alle borgere. Maker-festivaler findes flere steder i verden og beskrives af ansøger som en international kulturbegivenhed, der fejrer maker-kultur, makere og kreativt teknisk iværksætteri. Bag Copenhagen Maker står komiteen Maker, der har til formål at fremme maker-kulturen i Norden. Maker-kulturen er en model for innovation, der gennem bl.a. åbenhed, deling af ressourcer og aktivering af vidensnetværk af eksperter, brugere og praktikere driver projekter og forretningsideer frem.
 
Creative Business Cup har til formål at styrke særligt dygtige kreative virksomheders forretningsmæssige kompetencer og dermed bidrage til udviklingen af bæredygtige virksomheder. Creative Business Cup er en non-profit forening, der tidligere var del af det nu nedlagte statsfinansierede initiativ Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi.
 
Ansøger søger regionen om støtte til at sammenlægge de to begivenheder med henblik på at skabe synergieffekter, der vil øge tiltrækningskraften og opmærksomheden for begge events. Sammenlægningen skal: ’koble maker-miljøets spirende ideer med iværksætter-miljøets markedspotentiale og herigennem udfolde et hidtil uforløst vækstpotentiale’. Relateret hertil beskrives det, at der eksisterer et kompetence-gab mellem evnen til at udvikle nye ideer og det at kunne skabe vækstvirksomheder inden for de kreative erhverv.
 
Ansøgers risikovurdering
Ansøgningen indeholder en risikovurdering for afholdelse af Copenhagen Maker & Creative Business Cup. Af denne fremgår det bl.a., at man arbejder på at skalere begivenhederne, så man i tilfælde af faldende indtægter ikke gennemføre aktiviteter, der ikke er økonomisk dækning for.
 
Administrationens vurdering
Ansøgningen opfylder flere af de kriterier, som er opstillet for vurdering af ansøgninger til puljen, herunder forventning om en fornuftig turismeøkonomisk omsætning. Desuden er Creative Business Cup allerede en succesfuld international begivenhed med en professionel organisering.
 
Administrationen anderkender ansøgers beskrivelse af behovet for markedsmodning, professionalisering og kommercialisering af de kreative erhverv og bemærker, at regionen i regi af ReVUS beskæftiger sig med denne problemstilling gennem økonomisk engagement i Design Society og Interactive Denmark.
 
Såfremt man ikke opnår medfinansiering fra regionen, forventes begge begivenheder at blive afholdt alligevel, men som to separate begivenheder. Man forventer samlet set 1500 ikke-regionale deltagere (800 internationale, 700 nationale) til de to begivenheder, hvilket ifølge eventvurderingsværktøjet svarer til en turismeøkonomisk omsætning på ca. 8,5 mio. kr.
 
Administrationen vurderer, at det faktum, at de to begivenheder forventes afholdt uagtet regionens medfinansiering betyder, at en markant del af den turismeøkonomiske omsætning, tilfalder hovedstadsregionen under alle omstændigheder. Det fremgår ikke af ansøgningen, hvor stor del af den turismeøkonomiske omsætning, der er et resultat af selve sammenlægningen af de to begivenheder.
 
Administrationen vurderer, at der ikke er tale om en egenligt kulturevent, og at den etablerede del af eventen, Creative Business Cup, i højere grad er en kongres end en turismerettet event. Region Hovedstaden støtter tiltrækning af kongresser gennem Wonderful Copenhagens indsats MeetDK.
 
Administrationen anbefaler, at eventen ikke modtager medfinansiering fra Region Hovedstaden.
 
Den Internationale Racing Festival
 
Region Hovedstaden har modtaget en ansøgning fra Den Internationale Racing Festival ved Thorkild Thyrring, der søger 2,4-2,5 mio. kr. til afvikling af Den Internationale Racing Festival. Arrangementet skal holdes enten to dage i april eller oktober og har et samlet projektbudget på 10-11 mio. kr.
 
Det fremgår ikke eksplicit af ansøgningen præcis, hvilken type event, der er tale om. Administrationen er dog bekendt med, at der er tale om et event, hvor borgere kan se på sportsvogne få mulighed for at købe prøveture i dem offentlig vej, der er spærret af til formålet. Eventen har tidligere været afholdt i København i 2010 og 2012, og i Roskilde i 2014.
 
Ansøgers risikovurdering
Ansøger vurderer, at der ikke er behov for en risikovurdering, som følge af, at eventen ved alle tidligere afviklinger har præsenteret et overskud. Det er administrationens vurdering, at ansøgningen med fordel kunne have indeholdt en risikovurdering, der bl.a. tager højde for svigtende billetsalg og ikke mindst den sikkerhedsrisiko, der er forbundet med en event for hurtige biler.
 
Administrationens vurdering
Ansøgningen scorer lavt på væsentlige parametre i regionens eventvurderingsværktøj og indeholder en række afgørende mangler. Der er fx ikke opstillet et indtægtsbudget for eventen. Administrationen er bekendt med, at begivenheden primært opretholdes økonomisk af sponseret indhold, herunder lån af biler, brændstof mv. Det konstateres i ansøgningen, at man har udgifter til en værdi 10-11 mio. kr. og et bilag med supplerende oplysninger præsenterer et udgiftsbudget. Det fremgår ikke heraf, hvordan de respektive poster indtægtsdækkes, hvorfor der ikke kan skabes fuldt overblik over eventøkonomien. Dertil fremgår det ikke, hvilken indtjening man har ved fx salg af billetter til arrangementet. Desuden konkretiseres det, at det beløb, der ansøges hos Region Hovedstaden, skal benyttes til betonafspærringer for fastholdelse af sikkerhed ved arrangementet.
 
Ansøger forventer, at eventen, som ved tidligere afviklinger, genererer overskud, som kan doneres til godgørende formål. Det fremgår ikke af ansøgningen, hvor stort et overskud, der kan forventes, hvorfor administrationen ikke har mulighed for at vurdere nødvendigheden af et evt. tilskud fra regionen.
 
Ved seneste afvikling af begivenheden i København (2012), hvor 57.000 personer deltog, anslår ansøger, at ca. halvdelen af de besøgende til eventen kom udefra regionen. Det fremgår ikke, hvor mange af disse, som vurderes at være internationale besøgende. Desuden er administrationen bekendt med, at antallet af ikke-regionale besøgende ikke er baseret på en evaluering af begivenheden i 2012, men et kvalificeret bud, hvorfor estimatet må beskrives som usikkert. En sådan usikkerhed gør det vanskeligt at benytte eventvurderingsværktøjet til at få et retvisende billede af eventens forventede turismeøkonomiske effekter.
 
Endvidere fremgår det ikke af ansøgningen, om man vil samarbejde med relevante aktører, fx Visit Denmark. Ligeledes mangler ansøgningen bl.a. information om præcis lokalitet og dato for afviklingen af eventen, blot at man vil afholde i april eller oktober. Endvidere fremgår det ikke, hvordan evetnten skal eksponeres i udlandet.
 
Administrationen er bekendt med, at ansøger ønsker at afvikle eventen på offentlig vej centralt i København. Dette fremgår ikke af ansøgningen og det fremgår heller ikke, at dette kræver en tilladelse fra Københavns Kommune. Københavns Kommune har på nuværende tidspunkt ikke udstedt en sådan tilladelse.
 
Administrationen anbefaler, at eventen ikke modtager medfinansiering fra Region Hovedstaden.
 
Status på puljen
Der er afsat i alt 10 mio. kr. årligt i perioden 2015-2019. Der er indtil videre i 2016 bevilget 4 mio. kr. til Tour de France starten i Danmark 2019 eller 2020. Såfremt regionsrådet imødekommer administrationens indstilling, vil samtlige midler til store, internationale kultur- og sportsevents være forbrugt for budgetåret 2016. Der er yderligere to ansøgningsfrister i 2016. Næste ansøgningsrunde er sat til erhvervs- og vækstudvalgets møde i september 2016, men såfremt puljen er tom til mødet i september, vil administrationen opfordre evt. ansøgere til at søge puljen i 2017. Wonderful Copenhagen oplyser i forlængelse heraf, at man ikke forventer, at der er flere store, internationale sportsevents, der har behov for at søge eventmidlerne i den resterende del af 2016.
 
Overførsel af midler fra Velothon Copenhagen 2016 til Velothon Copenhagen 2017
Regionsrådet bevilgede den 15. december 2015 875.000 kr. til afvikling af cykelløbet Velothon Copenhagen 2016. Projektejer SportEventGroup har informeret administrationen om, at det ikke er muligt at afvikle cykelløbet i efteråret 2016, da det ikke er lykkedes at finde en løsning med Københavns Kommune og politiet om at lukke byen af, så både løbene for de professionelle ryttere og motionisterne kan afvikles sportsligt forsvarligt.
 
Derfor har SportEventGroup anmodet om, at regionens midler i stedet benyttes til afvikling af Velothon Copenhagen 2017. Dermed skabes der mulighed for at finde en dato og en løbsrute, der kan godkendes af Københavns Kommune og politiet. Forskydningen af løbet til 2017 får ikke betydning for eventens samlede budget.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen medfinansierer Region Hovedstaden EM i Svømning 2017 med 6 mio. kr. Copenhagen Maker & Creative Business Cup, samt Den Internationale Racing Festival modtager ikke støtte fra Region Hovedstaden.
 
Tiltrædelsen resulterer ligeledes i en godkendelse af, at Velothon Copenhagen afholdes i 2017, og ikke som tidligere godkendt i 2016.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Den indstillede støtte på 6 mio. kr. afholdes af puljen til store, internationale kultur- og sportsevents. Puljen er på 10 mio. kr. årligt i perioden 2015-2019 (i alt 50 mio. kr.). Der er tale om midler fra bevillingsområdet øvrig regional udvikling. Midlerne tilsagnsbudgetteres, således at hele udgiften, i henhold til budgetreglerne, bogføres i 2016. Såfremt regionsrådet imødekommer administrationens indstilling, vil samtlige midler til store, internationale kultur- og sportsevents være forbrugt for budgetåret 2016.
 
Overførslen af midler fra Velothon Copenhagen 2016 til Velothon Copenhagen 2017 får ikke bevillingstekniske konsekvenser, da tilskuddet på 875.000 kr. allerede er tilsagnsbudgetteret i 2015.

KOMMUNIKATION
Det aftales med bevillingsmodtager, at de inddrager Region Hovedstaden i kommunikationen ifbm. med afholdelse af begivenheden.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 7. juni 2016 og regionsrådet den 14. juni 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
15004834


4.pdf
5.pdf
6.pdf
7.pdf
8.pdf
9.pdf

Bilag

EM Svømning Region Hovedstaden ansøgning 11 april
EM i Svømning 2017 budget 11 april
EM Svømning Risikoanalyse EM i svømning 2017
Ansøgning - Copenhagen Business Cup og Copenhagen Maker
Ansøgning - International Racing Festival
Supplerende oplysninger - International Racing Festival


4. Drøftelsessag: Principper for regionens indsats for udbredelse af deleøkonomi

Drøftelsessag: Principper for regionens indsats for udbredelse af deleøkonomi

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Deleøkonomi er en vigtig del af regionens vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) med ambitiøse mål og relevans for alle væksttemaer i strategien. Deleøkonomi vil derfor indgå i en række initiativer for udmøntning af strategien. Deleøkonomi er et nyt begreb, som også udfordrer eksisterende samfundsstrukturer på en række områder.
 
På den baggrund har administrationen forberedt en sag, der beskriver, hvad deleøkonomi er, og lægger op til en politisk debat om, hvilke principper, der skal styre regionens fremadrettede arbejde med udbredelse af deleøkonomi.

INDSTILLING
Administrationen indstiller til erhvervs- og vækstudvalget:
 • at drøfte principper for regionens fremadrettede arbejde med udvikling af deleøkonomi med henblik på realisering af ReVUS.

POLITISK BEHANDLING
Drøftet.
 
Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Det fremgår af den Regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS), at der er betydelige potentialer for grøn omstilling og jobskabelse i Greater Copenhagen ved at styrke udviklingen inden for deleøkonomi, som for eksempel brugen af delebiler. Dette er udmøntet i et ambitiøst mål om smart vækst: ’Greater Copenhagen er internationalt anerkendt for at være i front med udviklingen af deleøkonomien i 2020’ (for uddybning af begrebet deleøkonomi samt samfundsmæssige udfordringer, se bilag 1).
 
Der er en række samfundsmæssige udfordringer forbundet med deleøkonomi, som aktualiserer en politisk stillingtagen til, hvordan regionen arbejder for udbredelse af en socialt ansvarlig deleøkonomi.
 
I det følgende præsenteres centrale aspekter af social ansvarlighed forbundet med udbredelsen af virksomheder baseret på deleøkonomiske principper.
 
Arbejdstagerrettigheder
Beskæftigelse i deleøkonomien er typisk organiseret på en måde, der medfører, at bidragsydere til deleøkonomien ofte arbejder freelance. Det har vist sig i praksis, at mennesker der vælger at basere deres indtjening på deleøkonomiske tjenester, ikke altid er omfattet af samme arbejdstagerrettigheder som medarbejdere i traditionelle virksomheder. Dette kan for den enkelte have negative konsekvenser i form af mindre sikkerhed, dårligere løn og arbejdsvilkår, og for samfundet som helhed er der risiko for, at det vil medføre social dumping og flere mennesker, der periodevis er uden beskæftigelse.
 
Forbrugersikkerhed
Deleøkonomien byder på nye muligheder for forbrug, der kan være billigere, mere fleksibelt og måske også mere miljømæssigt bæredygtigt. Der er imidlertid en udfordring i forhold til sikring af forbrugernes sikkerhed forbundet med køb af deleøkonomiske tjenester. De etablerede brancher har fastsat regler og normer for, hvordan arbejdet udføres, hvilken uddannelse der kræves, samt i hvor høj grad medarbejderne skal have ren straffeattest, sundhedstjek etc. Derudover kan der være forhold som forsikring, garantistillelse, klageadgang m.m., der ikke helt er på plads.
 
Konkurrencevilkår
Deleøkonomien har vist sig i praksis at udfordre den danske samfundsmodel, hvor alle, der er i stand til det, løser opgaver til gavn for samfundet med en arbejdstagers rettigheder finansieret af virksomheden. Mens de, der ikke har arbejde, er sikret gennem skattebetalte, sociale ydelser. Det har imidlertid vist sig, at der er en praktisk udfordring i at sikre systematisk skatteindbetaling i en deleøkonomi med mere eller mindre regulerede forhold. Dette, kombineret med, at virksomheder undlader at påtage sig det sociale ansvar for medarbejdere (sygdom, barsel, pension etc.), medfører ulige konkurrencevilkår mellem ydelser leveret på ’traditionelle’ vilkår og ydelser leveret ud fra deleøkonomiske forretningsmodeller.
 
Ressourceeffektivitet
Der kan principielt være miljømæssige gevinster at hente ved, at ressourcer i højere grad deles mellem flere, ved at hver enkelt vare dækker flere forbrugeres behov i sin levetid. Virksomheder baseret på deleøkonomiske forretningsmodeller, har derved potentiale for at bidrage positivt til en mere effektiv anvendelse af globale ressourcer. Samfundsmæssigt er der imidlertid den opmærksomhed, at billigere ydelser leveret af virksomheder baseret på deleøkonomi, kan medføre øget forbrug i andre sektorer. Der er derfor behov for en omstilling til et mere ressourceeffektivt samfund, hvor produktion baseres på genanvendelse, samtidig med at der sker en øget deling af varer.
 
Principper for regionens involvering i deleøkonomiske initiativer
I det følgende præsenteres forslag til fire principper, der kan tjene som grundlag for regionens fremtidige indsatser, der har til formål at fremme deleøkonomi.
 
Arbejdstagerrettigheder
Virksomheder indenfor deleøkonomien skal sikre arbejdstagerrettigheder og tage et socialt ansvar for de ansatte (sygdom, barsel, pension etc.) svarende til de gældende overenskomster.
 
Forbrugersikkerhed
Virksomheder og brugere indenfor deleøkonomien skal leve op til de høje standarder for forbrugersikkerhed, vi kender i Danmark - på lige fod med virksomheder, som de er i direkte konkurrence med.
 
Konkurrencevilkår
Virksomheder og brugere indenfor deleøkonomien skal betale skat, moms, afgifter osv. på lige fod med virksomheder, som de er i direkte konkurrence med.
 
Ressourceeffektivitet
Virksomheder og brugere indenfor deleøkonomien bidrager til et miljømæssigt bæredygtigt samfund, blandt andet ved at understøtte skiftet til et samfund baseret på cirkulær økonomi.
 
Principperne tages i anvendelse på initiativer, der har som formål at udvikle og implementere deleøkonomiske tiltag og modeller, hvor Region Hovedstaden indgår som en væsentlig part.
 
Regionen eller regionalt medfinansierede, eksterne juridiske enheder, fx fonde, har ikke til opgave at påse, om konkrete virksomheder udøver deres aktiviteter i henhold til den lovgivning, der regulerer det pågældende område. Det er en opgave for den eller de tilsynsførende myndigheder på området. Opstår der tvivl om lovgrundlaget for en deleøkonomisk virksomhed, kan regionen/den eksterne juridiske enhed henvise virksomheden til den relevante myndighed for en afklaring heraf.
 
Administrationens videre arbejde med deleøkonomi
Administrationen vil, for at indfri regionens Revusmål under Smart vækst, arbejde på flere fronter for at bringe hovedstadsregionen i front med udvikling af (en socialt ansvarlig) deleøkonomi i 2020. Som det fremgår af ReVUS, vil regionen sammen med relevante parter tage initiativ til at kortlægge de økonomiske potentialer og tilkoblede udfordringer for en styrkelse af en socialt ansvarlig deleøkonomi i Greater Copenhagen ved at undersøge potentialer for mindre brug af ressourcer ved deleøkonomi samt afdække barrierer for en styrkelse af deleøkonomien.
 
Konkret arbejder administrationen på at indgå i et partnerskab med Erhvervs- og Vækstministeriet samt eventuelt andre relevante parter i forbindelse med ministeriets kommende strategi for deleøkonomi.

KONSEKVENSER
På baggrund af erhvervs- og vækstudvalgets drøftelse vil administrationen arbejde videre med regionens principper for at udbrede deleøkonomi.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt indsats for kommunikation planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
På baggrund af erhvervs- og vækstudvalgets drøftelse vil udvalget blive forelagt en ny sag med henblik på en eventuel forelæggelse for forretningsudvalget og regionsrådet.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
16025410


10.pdf

Bilag

Notat om deleøkonomi


5. Orienteringssag: Status på projektet "Samling af vævsprøver i fælles frysehus og biobankstruktur"

Orienteringssag: Status på projektet "Samling af vævsprøver i fælles frysehus og biobankstruktur"

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Region Hovedstaden har en ambition om at øge forskningspotentialet i regionen blandt andet ved at etablere fælles frysehusfaciliteter og biobankstruktur for alle regionens hospitaler. Dette vil samtidig understøtte regionens strategiske indsats om styrkelse af forskning og innovation.
 
Projektet "Samling af vævsprøver i fælles frysehus og biobankstruktur" vil skabe overblik og adgang til eksisterende og kommende biologisk materiale og data til brug for forskning og udvikling, herunder også i forhold til samarbejdet med andre forskningsinstitutioner og industrien.
 
På baggrund af en udarbejdet analyse arbejder administrationen med en projektplan for etablering af op til fire frysefaciliteter på regionens hospitaler, samt med udarbejdelse af et oplæg til beslutningsgrundlag for budgetforhandlingerne for 2017. Der er fra 2015 overflyttet fire mio. kr. (forskningspuljen under SUND Fælles budgettet) til budget 2016 til opstart af projektet, herunder IT understøttelse, og til udarbejdelse af beslutningsgrundlaget. Det påregnes, at en fuldstændig plan for gennemførsel foreligger i januar 2017.

INDSTILLING
Administrationen indstiller til erhvervs- og vækstudvalget:
 • at orienteringen om status på projektet "Samling af vævsprøver i fælles frysehus og biobankstruktur" tages til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Taget til efterretning.
 
Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Set i lyset af eksterne parters store fokus på biobanker gives en status på regionens projekt om fælles frysehus og biobankstruktur.
Målet med etablering af fælles frysehus-faciliteter og biobankstruktur er at sikre en bæredygtig, effektiv udnyttelse og synlighed af regionens kliniske data, forskningsregistre og af vævsprøver/biobanker. Faciliteterne skal bruges til forskning og udvikling, herunder fortsat udvikling af samarbejdet med andre forskningsinstitutioner og industrien. Målet er derudover en reduktion af driftsomkostninger, nedbringelse af CO2-udledning og øget sikkerhed ved opbevaringen af vævsprøver og driften af biobanker.
 
Samling af vævsprøver har stort forskningspotentiale, under forudsætning af at det gøres let tilgængeligt for forskerne. Et centralt mål er således at afklare, hvordan man kan sikre en mere effektiv tilgængelighed, udnyttelse og synlighed af regionens kliniske data, forskningsregistre og af biobankerne.
 
Administrationen har valgt en decentral model, hvor der etableres frysefaciliteter på op til 4 af de mest forskningsaktive hospitaler i regionen. Faciliteterne indrettes i eksisterende ikke-patient egnede lokaler som er klargjort til fremtidige fremfindingsrobotter. Der er ved denne model en betydelig energibesparelse (Bilag 1, Model A).
 
Status er, at der er udarbejdet overordnet forslag til en procesplan for det videre arbejde samt projektgrundlag, som er godkendt af nedsat projektstyregruppen (bilag 2).
 
En egentlig analyse, med fokus på den indledende projektbeskrivelse, skal udføres af en ekstern konsulentvirksomhed. Administrationen har den 9. maj 2016 udsendt mini-udbud ift. valg af konsulentvirksomhed jf. regionens rammeaftale om ingeniørrådgivning. Konsulentvirksomhedens opgave bliver:
Det forventes at valgt konsulentvirksomhed kan give et estimeret bud på omkostninger mm., således at administrationen kan levere et foreløbigt beslutningsoplæg til budgetforhandlingerne for 2017 med henblik på drøftelse af en anlægsinvestering. Ligeledes forventes det, at der kan forelægges et samlet beslutningsgrundlag primo 2017 med budgetvirkning fra 2017 eller senere.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere konsekvenser end det i sagen henviste.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges parallelt i sundhedsudvalget den 24. maj 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Svend Hartling / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
15005398


11.pdf
12.pdf

Bilag

Rapport frysehussag
Projektgrundlag for Frysehus af 31. marts 2016


6. Drøftelsessag: Erhvervs- og vækstudvalgets studietur til Hamborg

Drøftelsessag: Erhvervs- og vækstudvalgets studietur til Hamborg

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Som en del af styreformen efter skanderborgmodellen har de stående udvalg en helt central rolle, som værende politikformulerende og politikkontrollerende, samt for at initiere udviklingen af regionen. I forhold til at initiere udviklingen af regionen og regionens øvrige opgaveløsning indgår muligheden for at hente inspiration og input via studieture.
 
Erhvervs- og vækstudvalget var på studietur i Hamborg den 18.-19. maj 2016.
 
Erhvervs- og vækstudvalget havde besluttet, at studieturen skulle foregå i Hamborg. Hamborg er en af de regioner, som Region Hovedstaden og Greater Copenhagen både sammenlignes og er i konkurrence med.

INDSTILLING
Administrationen indstiller til erhvervs- og vækstudvalget:
 • at drøfte erfaringerne og udbyttet af studieturen til Hamborg den 18.-19. maj 2016.

POLITISK BEHANDLING
Drøftet.
 
Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Det endelige program for erhvervs- og vækstudvalgets studietur til Hamborg den 18.-19. maj 2016 indeholdt følgende overskrifter:
 
Onsdag den 18. maj 2016
 
Torsdag den 19. maj 2016
Det endelige program inklusiv tidsangivelse, specifikt indhold og andre relevante oplysninger fremgår af bilaget.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen drøfter erhvervs- og vækstudvalget erfaringerne og udbyttet af studieturen til Hamborg den 18.-19. maj 2016.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
14002193


13.pdf

Bilag

Program for studieturen


7. Eventuelt

Eventuelt

Eventuelt
Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.