UDVALG

Erhvervs- og vækstudvalget

MØDE

Erhvervs- og vækstudvalget - meddelelser

STED

Mødelokale H7+ H8 på regionsgården

STARTTIDSPUNKT

22-06-2016 14:30:00

SLUTTIDSPUNKT

22-06-2016 16:30:00


PUNKTER

1. Meddelelser - En national forældrekampagne som skal sikre flere faglærte
2. Meddelelser - 2. kvartalsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål
3. Meddelelser - Aktuel orientering
4. Meddelelser - Rullende dagsorden1. Meddelelser - En national forældrekampagne som skal sikre flere faglærte

Meddelelser - En national forældrekampagne som skal sikre flere faglærte

Meddelelser
Med afsæt i målsætningen om at 25 % af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse har Den regionale ungeenhed i Region Hovedstaden taget initiativ til at iværksætte en landsdækkende kampagne målrettet forældre, som skal øge søgningen til erhvervsuddannelserne.
  1. Kerneaktivitet: Udvikle og lancere en forældrekampagne som bl.a. involverer film og annoncer, der skal være med til at øge søgningen til de erhvervsfaglige uddannelser. Kampagnen lanceres ultimo september 2016 og kører frem til juni 2017.
  2. Formål: Kampagnen har til formål at skabe en holdningsændring hos forældre ved at udfordre deres mindset i forhold til, hvad der er den rette og sikre uddannelsesvej for deres barn.
  3. Kampagnen forventes at have følgende resultater:

Journalnummer
16030690


1.pdf

Bilag

Projektbeskrivelse af forældrekampagne


2. Meddelelser - 2. kvartalsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål

Meddelelser - 2. kvartalsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål

Meddelelser
Baggrund
Som led i regionsrådets kvartalsvise opfølgning på status og fremdrift på driftsmålene blev 2. kvartalsrapportering drøftet i forretningsudvalget den 7. juni og regionsrådet den 14. juni 2016. Der redegøres her for status på kongeindikatorer og driftsmål af relevans for miljø- og trafikudvalgets og erhvervs- og vækstudvalgets område.
 
Kongeindikatorer
Hjemtagning af eksterne midler til forskning og innovation fra offentlige og private kilder
Dette er indikatoren for den politiske målsætning "ekspansive vidensmiljøer".
 
Efter justering af indikatoren ved den årlige opdatering af kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveauer måles der på regionens samlede indhentning af eksterne midler i form af indtægter til forskning og innovation fordelt på hospitaler, virksomheder og centre. Der er fastlagt et ambitionsniveau på minimum 100 mio. kr. pr. år i eksterne forsknings- og innovationsmidler. Dette mål ventes foreslået justeret ved den næste årlige opdatering.
 
Målopfyldelse ved denne måling (april 2016): 302 mio. kr. for perioden januar - april 2016.
 
CO2
Dette er indikatoren for den politiske målsætning "grøn og innovativ metropol".
 
For hovedstadsregionen som geografi beregnes data om CO2-udledning via den kommende kommunale CO2-beregner. Data kommer fra de 29 kommuners opgørelser og samles til en årlig regional opgørelse. Energistyrelsens nye CO2-beregner er fortsat forsinket, og lancering er nu udskudt til ultimo juni 2016.
 
For Region Hovedstaden som virksomhed viser Klimaregnskab 2015, at den samlede CO2-udledning fra el, varme og transport fra Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og koncerncentre var 109.423 tons i 2015 mod 122.080 tons i baselineåret 2013. Den sparede CO2-udledning som følge af genanvendelse af affald var 3.057 tons i 2015 mod 2.839 tons i baselineåret 2013. Klimaregnskab 2015 forelægges til godkendelse i miljø- og trafikudvalget og regionsrådet i juni 2016.
 
Næste årlige opdatering vil foreligge via koncernens årlige klimaregnskab til afrapporteringen i 2. kvartal 2017.
 
Ambitionsniveauet for kongeindikatoren for CO2 for energi og transport er fastlagt til en reduktion fra 122.080 tons i baselineåret 2013 til 54.000 tons i 2025. For affald er ambitionsniveauet at øge den sparede CO2-udledning som følge af øget genanvendelse fra 2.839 tons i baselineåret 2013 til 6000 tons i 2025.
 
Driftsmål
I forbindelse med 2. kvartalsrapportering er der ikke særlige bemærkninger til udviklingen i driftsmålene på det regionale udviklingsområde. Status og fremdrift for driftsmålene fremgår af bilag 1.

Journalnummer
15011475


2.pdf

Bilag

Status på driftsmål regional udvikling 2016


3. Meddelelser - Aktuel orientering

Meddelelser - Aktuel orientering

Meddelelser
Erhvervs- og vækstudvalget har modtaget følgende orienteringer:

Journalnummer
14002193
4. Meddelelser - Rullende dagsorden

Meddelelser - Rullende dagsorden

Meddelelser
Rullende dagsorden for emner til erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder er vedlagt som bilag. Den rullende dagsorden er foreløbig, og der kan opstå behov for udskydelse af emner eller supplering med ekstra punkter, hvilket vurderes løbende af administrationen.

Journalnummer
14002193


3.pdf

Bilag

Rullende dagsorden erhvervs- og vækstudvalget