UDVALG

Erhvervs- og vækstudvalget

MØDE

Erhvervs- og vækstudvalget - meddelelser

STED

Mødelokale H7+H8 på Regionsgården

STARTTIDSPUNKT

17-01-2017 19:00:00

SLUTTIDSPUNKT

17-01-2017 21:00:00


PUNKTER

1. Meddelelser - Temadag om Copenhagen Health Science Partners i Mærsk Tårnet
2. Meddelelser - Copenhagen Skills 2016
3. Meddelelser - 4. kvartalsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål
4. Meddelelser - Aktuel orientering
5. Meddelelser - Rullende dagsorden1. Meddelelser - Temadag om Copenhagen Health Science Partners i Mærsk Tårnet

Meddelelser - Temadag om Copenhagen Health Science Partners i Mærsk Tårnet
Samarbejdet mellem Region Hovedstaden og Københavns Universitet i Copenhagen Health Science Partners (CHSP) skal fremme synergier og samarbejde mellem excellent forskning, klinisk arbejde og uddannelse og på den måde bidrage til at skabe fremtidens sundhedsvæsen. CHSP vil i de kommende år igangsætte en række store satsninger, herunder faglige samarbejder i Clinical Academic Groups (CAGs).
 
På den baggrund vil administrationen i Region Hovedstaden og på Københavns Universitet arrangere en temadag om CHSP i den nyligt opførte Mærsk bygning.
 
På mødet vil direktøren for CHSP og partnerorganisationerne, Københavns Universitet og Region Hovedstaden, være til stede. Her vil de forklare om baggrunden for etableringen af CHSP, samt hvilke visioner organiseringen har for sundhedsforskningen fremadrettet.
 
Temadagen kommer til at finde sted d. 23. marts 2017, kl. 13-16 i Mærsk bygningen (Blegdamsvej 3B, 2200 København N). Regionsrådet vil snarest modtage en invitation med uddybende information omkring arrangementet.

Journalnummer
16048041
2. Meddelelser - Copenhagen Skills 2016

Meddelelser - Copenhagen Skills 2016

Meddelelser
I hovedstadsregionen har erhvervskolerne siden 2015 udviklet projektet Copenhagen Skills i samarbejde med kommuner og Region Hovedstaden. Copenhagen Skills består af en fælles introduktionsdag på erhvervsskolerne til alle erhvervsuddannelserne, samt et årligt uddannelsesevent i Bella Center. Målet med projektet er at skabe en fælles og overskuelig ramme for erhvervsskolernes udbud til grundskolerne fra 7. - 10. kl., kendetegnet ved kvalitet og indblik i alle de muligheder en erhvervsuddannelse rummer.
Copenhagen Skills introdage for 8. klasser
Region Hovedstaden og alle erhvervsskoler i regionen har igen i efteråret 2016 arrangeret introdage med introduktion til erhvervsuddannelserne og konkurrencer for alle 8. klasser. Dagene blev afholdt på erhvervsskoler i hovedstadsregionen fra 27. august til 7. oktober i 2016. I introdagene var fokus på at få 8. kl. elever til at reflektere over deres egne ønsker og muligheder – samt informere dem om de over 100 uddannelser på erhvervsskolerne, der kan føre til et godt job, et liv som selvstændig eller bruges som springbræt til en videregående uddannelse. Mere end 14.000 elever og lærere har deltaget på dagene.
Copenhagen Skills uddannelsesevent i Bella Center
Copenhagen Skills Uddannelsesevent blev afholdt i Bella Center og blev igen i år en stor succes med besøg af over 30.000 udskolingselever, lærere og forældre. På uddannelseseventen udstilledes de mange ungdomsuddannelser, de forskellige uddannelsesveje, videreuddannelsesmuligheder og fremtidige jobmuligheder. Derudover blev afholdt et særskilt arrangement for forældre til elever i grundskolens afgangsklasser, hvor forældrene bliver klædt på til at støtte deres børn i uddannelsesvalget.
Som noget helt nyt er der udviklet en app, der binder alle aktiviteter omkring Copenhagen Skills sammen. App’en har til formål at gøre konceptet omkring Introdagene samt Uddannelseseventen mere ”strømlinet”, samt at sætte aktiviteterne ”før”, ”under” og ”efter” mere i system.
App’ens aktiviteter kobles sammen via en point-konkurrence, hvor eleverne dyster individuelt samt klassevis. Den klasse med flest point efter afholdelsen af Copenhagen Skills Uddannelsesevent, vinder en tur i Tivoli med turpas.
DM i Skills til Købehavn i 2020
Der er løbende blevet arbejdet på at trække DM i Skills tilbage til hovedstadsområdet. I forlængelse heraf er værtsskabet for DM i Skills nu tilbudt København i 2020. DM i Skills ligger i direkte forlængelse af Copenhagen skills og alle de vejledningsaktiviteter der er udviklet herunder. De indledende forberedelser til DM i Skills vil blive påbegyndt i 2017.
Søgetallet til erhvervsuddannelserne for næste skoleår offentliggøres den 15. marts 2017 - det samlede formål med Copenhagen Skills er, at bidrage til at komme tættere på målet om at 25 % af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse.

Journalnummer
16025275
3. Meddelelser - 4. kvartalsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål

Meddelelser - 4. kvartalsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål

Meddelelser
Som led i regionsrådets kvartalsvise opfølgning på status og fremdrift på driftsmålene blev 4. kvartalsrapportering drøftet i forretningsudvalget den 6. december og regionsrådet den 13. december 2016. Der redegøres her for status på kongeindikatorer og driftsmål af relevans for det regionale udviklingsområde.
 
Kongeindikatorer
Hjemtagning af eksterne midler til forskning og innovation fra offentlige og private kilder
Dette er indikatoren for den politiske målsætning "ekspansive vidensmiljøer".
 
Der måles på regionens samlede indhentning af eksterne midler til forskning og innovation fordelt på hospitaler, virksomheder og centre. Der er fastlagt et ambitionsniveau på minimum 100 mio. kr. pr. år i eksterne forsknings- og innovationsmidler.
 
Målopfyldelse ved denne måling (oktober 2016): 823,5 mio. kr. for perioden januar -oktober 2016.
 
I lighed med seneste måling er målet opfyldt. Det daværende resultat var 531 mio. kr.
 
CO2
Dette er indikatoren for "grøn og innovativ metropol".
 
For hovedstadsregionen som geografi beregnes data om CO2-udledning via den kommende kommunale CO2-beregner. Data kommer fra de 29 kommuners opgørelser og samles til en årlig regional opgørelse. Energistyrelsens nye CO2-beregner er blevet lanceret den 26. oktober 2016. Afrapporteringens data er udarbejdet på basis af denne samt regionens og kommunernes nyligt afsluttede klimabenchmark.
 
Kommunerne i hovedstadsregionen har generelt stort fokus på at reducere CO2-udslippet og energiforbruget. Det ses bl.a. ved, at kommunerne som minimum har som mål at reducere CO2-udslippet med 2 pct. om året. Derudover er kommunerne generelt aktive med at igangsætte indsatser, der skal bidrage til en fossilfri varme og energiforsyning.
 
Over tid har kommunerne i hovedstadsregionen reduceret CO2-udledningen med 10 % i årene fra 2010 til 2014.
 
Det samlede CO2-udslip var i 2010: 6.181.926 tons mod 5.551.577 tons i 2014, svarende til 3,2 tons pr. indbygger.
 
For Region Hovedstaden som virksomhed er der ikke nye data. Klimaregnskab 2015 viser, at den samlede CO2-udledning fra el, varme og transport fra Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og koncerncentre var 109.423 tons i 2015 mod 122.080 tons i baselineåret 2013. Den sparede CO2-udledning som følge af genanvendelse af affald var 3.057 tons i 2015 mod 2.839 tons i baselineåret 2013. Klimaregnskab 2015 er forelagt til godkendelse i miljø- og trafikudvalget og regionsrådet i juni 2016. Næste årlige opdatering vil foreligge via koncernens årlige klimaregnskab til afrapporteringen i 2. kvartal 2017.
 
Den samlede CO2-udledning fra el, varme og transport fra regionens hospitaler, virksomheder og koncerncentre er faldet med ca. 10 % fra 2013 til 2015 (som ovenfor nævnt fra 122.080 tons til 109.423 tons). Dette dækker over store forskelle mellem energi og transport. På energiområdet (el og varme) er CO2-udledningen faldet med 18 % fra 2013 til 2015, mens CO2-udledningen fra transport er steget med 75 %. Den umiddelbare stigning i CO2-udledningen fra regionens transport på 75 % skyldes, at datakvaliteten på transportområdet forbedres fra år til år. Det indebærer, at det i dag ikke er muligt at sammenligne transportdata på tværs af årene 2013-2015.
 
Affaldsressourceområdet er inde i en positiv udvikling. Region Hovedstaden har forbedret CO2-regnskabet for affald med 8 % fra 2013 til 2015.
 
Driftsmål
I forbindelse med 4. kvartalsrapportering er der ikke særlige bemærkninger til udviklingen i driftsmålene på det regionale udviklingsområde. Status og fremdrift for driftsmålene fremgår af bilag.

Journalnummer
15011475


1.pdf

Bilag

Status -driftsmål - 4 kvartal 2016


4. Meddelelser - Aktuel orientering

Meddelelser - Aktuel orientering

Meddelelser
Erhvervs- og vækstudvalget har modtaget følgende orienteringer:

Journalnummer
14002193
5. Meddelelser - Rullende dagsorden

Meddelelser - Rullende dagsorden

Meddelelser
Rullende dagsorden for emner til erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder er vedlagt som bilag. Den rullende dagsorden er foreløbig, og der kan opstå behov for udskydelse af emner eller supplering med ekstra punkter, hvilket vurderes løbende af administrationen.

Journalnummer
14002193


2.pdf

Bilag

Rullende dagsorden for erhvervs- og vækstudvalget