UDVALG

Erhvervs- og vækstudvalget

MØDE

Erhvervs- og vækstudvalget - meddelelser

STED

Mødelokale H7+H8 på Regionsgården

STARTTIDSPUNKT

02-05-2017 14:30:00

SLUTTIDSPUNKT

02-05-2017 16:30:00


PUNKTER

1. Meddelelser - 1. kvartalsrapportering 2017 på kongeindikatorer og driftsmål
2. Meddelelser - Aktuel orientering
3. Meddelelser - Rullende dagsorden1. Meddelelser - 1. kvartalsrapportering 2017 på kongeindikatorer og driftsmål

Meddelelser - 1. kvartalsrapportering 2017 på kongeindikatorer og driftsmål

Meddelelser
Som led i regionsrådets kvartalsvise opfølgning på status og fremdrift på driftsmålene blev 1. kvartalsrapportering drøftet i forretningsudvalget den 4. april og regionsrådet den 18. april 2017. Der redegøres her for status på kongeindikatorer og driftsmål af relevans for det regionale udviklingsområde.
 
Kongeindikatorer
Kongeindikator: Hjemtagning af eksterne midler til forskning og innovation fra offentlige og private kilder
Dette er indikatoren for den politiske målsætning "ekspansive vidensmiljøer".
 
Der måles på regionens samlede indhentning af eksterne midler til forskning og innovation fordelt på hospitaler, virksomheder og centre. Ambitionsniveauet for kongeindikatoren ekstern finansiering/eksterne indtægter til forskning og innovation fra offentlige og private kilder er 1 % årlig stigning i eksterne indtægter sammenlignet med det foregående år (målt i faste priser). Det er vanskeligt at fastlægge et realistisk konkret mål uden en baseline, men der vil som led i udvikling af den regionfælles handlingsplan for forskning, blive fastlagt et ambitiøst absolut mål for ekstern finansiering af forskning fra 2018 baseret på baseline for 2016.
 
I perioden januar-februar 2017 er der registreret 175,7 mio. kr. i eksterne indtægter svarende til 17 % af målopfyldelsen for 2017 (2% højere end i 2016).
 
Kongeindikator: CO2
Dette er indikatoren for "grøn og innovativ metropol".
 
Region Hovedstaden som virksomhed
Nøgletal for klimaregnskab fremgår af nedenstående tabel:
Klimaregnskab
2013 (baseline)
2015 Ambitionsniveau 2025
CO2-udledning*
122.080 tons
109.423 tons54.350 tons
Genanvendelse af affald**
2.839 tons
3.057 tons6.000 tons
 
 
 
 
 
 
 
* el, varme og transport fra Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og koncerncentre.
** sparet CO2-udledning som følge af øget genanvendelse.
 
Næste årlige opdatering vil foreligge via koncernens klimaregnskab 2016 til afrapporteringen i 2. kvartal 2017.
 
Region Hovedstaden som geografi
For hovedstadsregionen som geografi trækkes data fra Energistyrelsens energi og CO2-regnskab version 1.0 fra oktober 2016. Den første version af det kommunale Energi og CO2-regnskab skal tages med forbehold, da der udestår kvalitetssikring fra nogle kommuner samtidig med, at det ikke er muligt at korrigere i alle data.
 
Kommunerne i hovedstadsregionen har generelt stor fokus på at reducere CO2-udslippet og energiforbruget. Det ses bl.a. ved, at kommunerne som minimum har som mål at reducere CO2-udslippet med 2 pct. om året. Derudover er kommunerne generelt aktive med at igangsætte indsatser, der skal bidrage til en fossilfri varme og energiforsyning. I forhold til Energistyrelsens nye Energi og CO2-regnskab har kommunerne i hovedstadsregionen over tid reduceret CO2-udledningen med 10 % i årene fra 2010 til 2014.
 
Nøgletal for Energistyrelsens første version af energiregnskabet, fremgår af nedenstående tabel:
Energiregskab20102014
Samlede CO2-udslip for hovedstadsregionen6.181.926 tons5.551.577 tons
Tons pr. indbygger-3,2 tons
 
Data forventes lanceret årligt, og næste version i efteråret 2017.
 
Driftsmål
Status og fremdrift for alle driftsmål fremgår af bilag.

Journalnummer
15011475


1.pdf

Bilag

Status driftsma°l regional udvikling, 1. kvartalsrapportering 2017


2. Meddelelser - Aktuel orientering

Meddelelser - Aktuel orientering

Meddelelser
Erhvervs- og vækstudvalget har modtaget følgende orienteringer:

Journalnummer
14002193
3. Meddelelser - Rullende dagsorden

Meddelelser - Rullende dagsorden

Meddelelser
Rullende dagsorden for emner til erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder er vedlagt som bilag. Den rullende dagsorden er foreløbig, og der kan opstå behov for udskydelse af emner eller supplering med ekstra punkter, hvilket vurderes løbende af administrationen.

Journalnummer
14002193


2.pdf

Bilag

Rullende dagsorden for erhvervs- og vækstudvalget