UDVALG

REGIONSRÅD

MØDE

EKSTRAORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

22-06-2015 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

22-06-2015 10:00:00


PUNKTER

1. 2. økonomirapport 2015
2. Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse
3. Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 20201. 2. økonomirapport 2015

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I økonomirapporterne redegøres for det forventede årsresultat i Region Hovedstaden. Samtidig søges om godkendelse af bevillingsændringer.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
  1. at godkende tillægsbevillingerne, jf. bilag 2 til sagen,
  2. at bemyndige administrationen til at iværksætte kompenserende forslag til dispositionsbegrænsninger svarende til 6 mio. kr. på sundhedsområdet, og
  3. at regionsrådet i øvrigt godkender økonomirapporten.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 9. juni 2015:
Anbefalet, således at sagen kan behandles på regionsrådets ekstraordinære møde den 22. juni 2015.
Partierne oplyste, at grupperne vil tilkendegive deres endelige stillingtagen ved regionsrådets behandling af sagen.
Charlotte Fischer (B) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 22. juni 2015:
 
Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF og Liberal Alliance stillede ændringsforslag om et nyt 2. indstillingspunkt:
 
”2. at bemyndige administrationen til at udmønte 25 mio. kr. til energirenoveringer, der blev udskudt ved Regionsrådet beslutning af 14. april 2015,”
 
2. og 3. indstillingspunkt bliver herefter nr. 3. og 4.
 
Enhedslisten havde stillet ændringsforslag om et nyt 2. indstillingspunkt:
 
”2. at bemyndige administrationen til at udmønte de 25 mio. kr. til at reducere de besparelser på 75 mio. kr. som regionsrådet besluttede den 14. april,”
 
2. og 3. indstillingspunkt bliver herefter nr. 3. og 4.
 
Enhedslisten trak under debatten ændringsforslaget.
 
Regionsrådet godkendte uden afstemning sagen med det ændringsforslag stillet af Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF og Liberal Alliance.
 
Erik R. Gregersen (A), Maja Holt Højgaard (A), Abbas Razvi (B), Hans Toft (C), Lise Müller (F), Kenneth Kristensen Berth (O), Marlene Harpsøe (O), Carsten Scheiby (V), Martin Geertsen (V), Ole Stark (V), Randi Mondorf (V), Marianne Frederik (Ø), Susanne Langer (Ø) og Torben Conrad (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Majbritt Brander (A), Troels Neiiendam (A), Vivian Heinola-Nielsen (B), Bent Larsen (V), Peter Fjerring (V), Thomas Koed (V), Annette Skinhøj (Ø) og Torben Conrad (Ø).

SAGSFREMSTILLING
Sundhedsområdet
Ved behandlingen af 1. økonomirapport traf regionsrådet beslutning om iværksættelse af dispositionsbegrænsninger på 115 mio. kr. ud over de tidligere besluttede besparelser på hospitaler m.v. på 75 mio. kr.
 
Det er vurderingen i 2. økonomirapport, at der vil kunne opnås budgetoverholdelse i år, og det er samtidig vurderingen, at de allerede i 1. økonomirapport iværksatte tiltag er nødvendige.
 
Budgetbalancen i 2. økonomirapport fremkommer som følge af en række op- og nedadgående bevægelser i forhold til forventningen ved 1. økonomirapport.
 
Bevægelserne siden 1. økonomirapport er fremhævet i følgende oversigt:
 
image 
 
Der vurderes at være et yderligere merforbrug på tilskud til medicinudgifter på 20 mio. kr., idet prognosen efter yderligere to måneders regnskab tyder på merudgifter på 180 mio. kr. i stedet for de 160 mio. kr., der var forventningen ved 1. økonomirapport.
 
Der er omvendt i forhold til den tidligere vurdering for øvrige udgifter til praksis et mindreforbrug på ca. 10 mio. kr., idet prognosen nu tyder på en merudgift på 20 mio. kr. i stedet for de 30 mio. kr., der var forventningen i 1. økonomirapport.
 
Der er derudover en forværring på 15 mio. kr. vedrørende sygehusbehandling uden for regionen, som især kan henføres til stigende udgifter på områder, hvor der er ventetid til udredning, der overstiger 30 dage.
 
For patienterstatninger viser prognosen et yderligere mindreforbrug på 15 mio. kr. Mindreudgifter på 20 mio. kr. i 1. økonomirapport forventes nu forøget til 35 mio. kr. med de seneste måneders erstatningsudbetalinger.
 
Aftalen med Region Sjælland om rabat i forbindelse med patientbehandling udløser mindreudgifter på 5 mio. kr., og derudover er der merindtægter på 5 mio. kr. fra færdigbehandlede patienter m.v.
 
For Den Præhospitale Virksomhed har Akkuttelefonen 1813 fortsat rekrutteringsproblemer. Virksomheden er derfor nødsaget til at anvende mere højtlønnet personale og vikarer til telefonopgaverne end forudsat. Der er derfor merudgifter på 12 mio. kr. Beløbet modsvares af, at der kan disponeres 4 mio. kr. af den i budget 2015 afsatte pulje til enstrenget og visiteret akutsystem.
 
Endelig er der for en række øvrige poster samlet en forbedring på 8 mio. kr. Det vedrører blandt andet øgede huslejeindtægter.
 
Det er i øvrigt vurderingen vedrørende udgifter til sygehusmedicin, at en ændring i forhold til den hidtidige anvendelse af lægemidler bl.a. til behandling af gigtsygdomme vil kunne føre til en forbedring i efteråret 2015 på skønsmæssigt 25 mio. kr. Der er ikke taget højde for ændringen i tabellen ovenfor og i økonomirapporten.
 
Det kan tilføjes, at det er usikkert, om resultatet af økonomiforhandlingerne for 2016 også vil have konsekvenser for 2015.
 
I forbindelse med de tidligere besluttede dispositionsbegrænsninger blev det anført i 1. økonomirapport, at der ved en forbedring i økonomien i 2. økonomirapport kunne træffes beslutning om disponering til de oprindelige udgiftsformål.
 
Det er vurderingen, at et beløb ikke senere i 2015 vil kunne disponeres til de oprindelige udgiftsformål, selvom der viser sig en ny forbedring i økonomien i efteråret 2015. Det skyldes det nu fremskredne tidspunkt, og at en eventuel senere disponering til de pågældende formål ikke vil kunne realiseres med udgiftsvirkning i 2015.
 
Det er i øvrigt vurderingen, at de afsatte puljer til aktivitet og renovering har nået et minimum af det nødvendige niveau for den resterende del af året, idet der til aktivitet resterer 41 mio. kr. mens der til renoveringsprojekter er et restbudget på 28 mio. kr.
 
Ved behandlingen af 1. økonomirapport 2015 besluttede regionsrådet at reducere besparelsen i forhold til elevområdet med 6 mio. kr., og at administrationen skulle komme med kompenserende forslag til dispositionsbegrænsninger for et tilsvarende beløb.
 
De 6 mio. kr. foreslås opnået på følgende områder:
 
For hospitalerne skal det bemærkes, at især Herlev og Gentofte Hospital er udfordret på økonomien i 2015. Der er siden 1. økonomirapport iværksat en række tiltag for at sikre budgetoverholdelse på hospitalet - de væsentligste er iværksættelse af en spareplan sammen med et ansættelsesstop. Det er hospitalets vurdering, at de udmeldte besparelser og ansættelsesstoppet er tilstrækkelige til at opnå balance i 2015 samlet set. På øvrige hospitaler forventes budgetoverholdelse.
 
Social- og specialundervisningsområdet og regional udvikling
På social- og specialundervisningsområdet er det vurderingen, at der er balance i det forventede regnskab for 2015.
 
På det regionale udviklingsområde forventes årets oprindelige budget anvendt, således at der sikres overholdelse af økonomiaftalen for 2015.
 
Bevillingsændringer
Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten.
 
Der overføres 12 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til en række projekter på investeringsområdet, primært vedrørende den afsatte pulje til renovering.
 
Driftsbudgetterne er samtidig tilpasset svarende til de forventede afvigelser og besluttede dispositionsbegrænsninger ved 1. økonomirapport, lavere pris- og lønudvikling, budgetomplaceringer mellem hospitalerne og mellem hospitaler og fælleskontoen, herunder udmøntning af puljebeløb m.v.
 
Puljebeløbene vedrører blandt andet aktivitetspuljen, hvor der forventes en yderligere aktivitetsstigning, som der er taget højde for med korrektionerne i rapporten. Der er i den forbindelse indarbejdet tilførsler til hospitalerne på 54 mio. kr. fra puljen. Heraf vedrører 27 mio. kr. akutte medicinske patienter på Amager og Hvidovre Hospital, Herlev og Gentofte Hospital, samt Nordsjællands Hospital. Beløbet tilføres til imødegåelse af, at der for de tre hospitaler har været en betydelig stigning i antallet af akutte indlæggelser på det medicinske område.
 
For kvalitetsfondsprojekterne er budgetterne tilpasset ved en nedsættelse med 19 mio. kr. Øvrige investeringsprojekter er tilrettet svarende til -13,8 mio. kr. (herunder salg af ejendomme).
 
Likviditet
Likviditetsprognosen er udarbejdet på grundlag af bevillingsændringerne. Disse korrektioner fører til en ultimolikviditet på -533 mio. kr., hvilket er 550 mindre end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2015 på 17 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning skønnes for 2015 at udgøre 2,5 mia. kr. Opgørelsen af ultimolikviditeten tager ikke hensyn til forskydninger til 2016, som vil føre til en betydelig forøgelse af ultimobeholdningen.
 
Standardiseret økonomiopfølgning og status for overholdelse af den økonomiske ramme
Den standardiserede økonomiopfølgning, som indberettes til staten efter udgangen af hvert kvartal, ses i forhold til regionens andel af de økonomiske rammer i økonomiaftalen for 2015.
 
Det er forventningen, at den aftalte ramme for driften i 2015 på sundhedsområdet og regional udvikling overholdes.
 
Med hensyn til investeringer, er der heller ikke på nuværende tidspunkt forventning om, at udgifterne vil overstige rammen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten på drifts- og investeringsbudgettet. Ændringerne indebærer en likviditetsforøgelse på 37 mio. kr., især som følge af indtægter fra salg af ejendomme. Endvidere foretages en række likviditetsneutrale omplaceringer mellem bevillingsområderne og udmøntning af puljebeløb m.v.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. juni 2015 og regionsrådes ekstraordinære møde den 22. juni 2015.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg /Jens Gordon Clausen

Journalnummer
15007979

1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf

Bilag

2. økonomirapport 2015 - Bilag 1
2. økonomirapport 2015 - Bilag 2
Ændringsforslag sag 1 - Stillet af Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF og Liberal Alliance
Ændringsforslag sag 1 - stillet af Enhedslisten


2. Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Det blev på forretningsudvalgets møde d. 3. marts 2015 besluttet at indhente forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse svarende til 75 mio. kr. i 2015, stigende til 225 mio. kr. i 2016 og følgende år fra hospitalet og virksomheder, så løsningsforslag vil kunne indgå i udarbejdelsen af budgetforslaget for 2016 med tilhørende budgetoverslag for årene 2017-19.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 9. juni 2015:
Der var omdelt revideret høringssvar fra RMU.
Anbefalet, således at sagen kan behandles på regionsrådets ekstraordinære møde den 22. juni 2015.
Partierne oplyste, at grupperne vil tilkendegive deres endelige stillingtagen ved regionsrådets behandling af sagen.
Charlotte Fischer (B) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 22. juni 2015:
 
Formanden satte indstillingen til afstemning:
For stemte: A (13), B (3), C (4), F (2), I (1), O (2) og V (7), i alt 32.
Imod stemte: Ø (5), i alt 5
Undlod at stemme: 0.
I alt 37.
 
Indstillingen var herefter godkendt.
 
Erik R. Gregersen (A), Maja Holt Højgaard (A), Abbas Razvi (B), Hans Toft (C), Kenneth Kristensen Berth (O), Marlene Harpsøe (O), Carsten Scheiby (V), Martin Geertsen (V), Ole Stark (V), Randi Mondorf (V), Marianne Frederik (Ø), Susanne Langer (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Majbritt Brander (A), Troels Neiiendam (A), Vivian Heinola-Nielsen (B), Bent Larsen (V), Peter Fjerring (V), Thomas Koed (V), Annette Skinhøj (Ø) og Torben Conrad (Ø).

SAGSFREMSTILLING
Hospitaler, virksomheder og administration har den 16. april 2015 indsendt forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse svarende til 225 mio. kr. De fremsendte forslag og et oversigtsnotat er vedlagt (bilag 1 og 2). Forslagene omhandler ændret arbejdstilrettelæggelse, hvor man med en mindre ressourceindsats kan varetage de samme arbejdsopgaver, og hvor patienterne i det store og hele ikke oplever en ændring i niveauet for de leverede ydelser.
 
De stående udvalg har fået forelagt forslagene, og der har været drøftelser på to møder. Der har derudover været mulighed for at stille uddybende spørgsmål til administrationen om de indkomne forslag frem til 2. juni kl.12, og en række af spørgsmålene er blevet besvaret og publiceret i budgetmappen, samt på regionens hjemmeside. Det tilstræbes, at alle spørgsmål er besvaret og publiceret senest den 9. juni 2015.
 
Der er fremsendt udtalelser fra Sundhedsudvalget, Kræftudvalget, Psykiatriudvalget, Erhvervs- og Vækstudvalget, Miljø- og Trafikudvalget samt It- og Afbureaukratiseringsudvalget, jf. bilag 3-8.
 
Der har været drøftelser i hospitaler og virksomheders MED-udvalg, og udtalelserne fremgår af materialet i bilag 1. Det regionale medarbejderudvalg (RMU) har desuden drøftet sagen igen på møde den 1. juni. Høringssvar fra RMU er vedlagt som bilag 9.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
De bevillingsmæssige konsekvenser af beslutningen d. 3. marts 2015 er indarbejdet i forbindelse med 1. økonomirapport 2015. Efter vedtagelsen kan hospitaler, virksomheder og administrationen påbegynde processen med at effektuere effektiviseringerne.

KOMMUNIKATION
Der planlægges en pressemeddelelse, når sagen er tiltrådt af regionsrådet.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. juni 2015 og regionsrådes ekstraordinære møde den 22. juni 2015.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

Journalnummer
15000505

3.pdf
4.pdf
5.pdf
6.pdf
7.pdf
8.pdf
9.pdf
10.pdf
11.pdf

Bilag

Samlede forslag
Effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse - hospitaler m
SUND Høringssvar til FU - effektiviseringer
PSU Høringssvar til FU - effektiviseringer
KRÆFT Høringssvar til FU - effektiviseringer
EVU høringssvar til FU - effektiviseringer
MTU høringssvar til FU - effektiviseringer
ITA Høringssvar til FU - effektiviseringer
RMU formandskabet - nyt høringssvar på budget 2015 og 2016


3. Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Budgetaftalen for 2015 fastlægger, at Hospitals- og Psykiatriplan 2020 (HOPP 2020) skal revideres. Regionsrådet har til mødet den 3. februar 2015 efter indstilling fra administrationen sendt 11 forslag til ændringer af HOPP 2020 i bred høring.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
  1. at følgende ændringsforslag indgår i revisionen af ’Hospitals- og Psykiatriplan 2020’:
a. Der skal arbejdes hen i mod en ensretning af optageområderne for kvinde-barn specialerne, og en pædiatriske patient er aldersgruppen 0-18 år,
b. regionens to afdelinger for hudsygdomme og allergi sammenlægges på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (Bispebjerg),
c. regionens to brystkirurgiske afdelinger inkl. mammaradiologien og ledelsen af brystkræftscreeningsprogrammet sammenlægges på Herlev og Gentofte Hospital (Herlev),
d. specialet klinisk onkologi (kræftbehandling) samles på to afdelinger på henholdsvis Rigshospitalet (Blegdamsvej) og Herlev og Gentofte Hospital (Herlev),
e. den ortopædkirurgiske funktion på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler (Frederiksberg) lukkes, og opgaverne fra afdelingen vil fremadrettet blive varetaget af regionens øvrige ortopædkirurgiske afdelinger, og de fordeles mellem afdelingerne efter optageområde,
f. varetagelsen af den specialiserede håndkirurgi fra hele regionen skal samles på Herlev og Gentofte Hospital (Gentofte) med undtagelse af enkelte funktioner, som fortsat varetages på Nordsjællands Hospital,
g. den urologiske aktivitet samles på to afdelinger på henholdsvis Rigshospitalet (Blegdamsvej) og Herlev og Gentofte Hospital (funktion på begge matrikler),
h. regionens fire reumatologiske afdelinger (gigtsygdomme) samles organisatorisk til én afdeling ledet af Rigshospitalet (den sengebårne aktivitet for hele regionen samles fysisk på Glostrup-matriklen),
i. organisatorisk og fysisk sammenlægning af Psykiatrisk Center København med Psykiatrisk Center Frederiksberg,
j. organisatorisk sammenlægning af Psykiatrisk Center Glostrup med Psykiatrisk Center Hvidovre.
  1. at revisionen af ’Hospitals- og Psykiatriplan 2020’ får titlen ’Hospitalsplan 2020’.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 9. juni 2015:
Anbefalet, således at sagen kan behandles på regionsrådets ekstraordinære møde den 22. juni 2015.
Partierne oplyste, at grupperne vil tilkendegive deres endelige stillingtagen ved regionsrådets behandling af sagen.
Charlotte Fischer (B) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 22. juni 2015:
 
Regionsrådet erklærede Pia Illum (A) inhabil i sagens behandling, og Pia Illum (A) forlod salen under behandlingen.
 
Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF og Liberal Alliance stillede ændringsforslag om en ændret affattelse af indstillingens punkt 1b:
 
”b. at der gennemføres en analyse områderne hud og allergi, og at der nedsættes en gruppe med deltagelse af ledelsen af afdelingerne på henholdsvis Herlev og Gentofte Hospital og Bispebjerg og Frederiksberg hospital samt repræsentanter fra relevante fagområder,”
 
Enhedslisten stillede ændringsforslag om en ændret affattelse af indstillingens punkt 1b:
 
”Ingen funktioner flyttes fra Gentofte, før alt kan samles i nye fysiske rammer på Nyt Hospital Bispebjerg. Personalet inddrages i god tid inden flytningen, så det velfungerende forskningsmiljø i Allergicenteret bevares, og så det sikres, at det eksisterende samarbejde med andre specialer, herunder børnelægerne på Herlev Hospital fastholdes,”
 
Enhedslisten trak under debatten ændringsforslaget.
 
Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF og Liberal Alliance stillede ændringsforslag om en at indstillingens punkt 1d udgår.
 
Ændringsforslagene stillet af Socialdemokraterne, Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF og Liberal Alliance blev godkendt uden afstemning.
 
Formanden satte den samlede indstilling under afstemning:
For stemte: A (12), B (3), C (4), F (2), I (1), O (2) og V (7), i alt 31.
Imod stemte: Ø (5), i alt 5
Undlod at stemme: 0.
I alt 36.
 
Indstillingen var herefter godkendt.
 
Enhedslistens medlemmer ønskede følgende tilført protokollen:
”Vi støtter ikke revision af HOPP 2020, da det fører til centraliseringer, længere afstande for patienterne og manglende sammenhængende patientforløb. De lokale akutcentre, sundhedshuse, lægehuse samt forebyggende og efterbehandlende enheder er ikke opbygget, når centraliseringerne og supersygehusene etableres.”
 
Erik R. Gregersen (A), Maja Holt Højgaard (A), Pia Illum (A), Abbas Razvi (B), Hans Toft (C), Kenneth Kristensen Berth (O), Marlene Harpsøe (O), Carsten Scheiby (V), Martin Geertsen (V), Ole Stark (V), Randi Mondorf (V), Marianne Frederik (Ø), Susanne Langer (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Majbritt Brander (A), Troels Neiiendam (A), Vivian Heinola-Nielsen (B), Bent Larsen (V), Peter Fjerring (V), Thomas Koed (V), Annette Skinhøj (Ø) og Torben Conrad (Ø).

SAGSFREMSTILLING
Rammen for revisionen af Hospitals- og Psykiatriplan 2020
Den 8. september 2014 indgik syv partier aftale om regionens budget for 2015. Aftalen fastlægger, at der skal laves en revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 (HOPP 2020). I aftalen er rammerne for en revision af HOPP 2020 beskrevet. For uddybning af budgetaftalen for 2015 henvises til:
https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/Budgetaftale-bygger-fremtiden-for-hovedstadsregionen.aspx
 
Formål med en revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020
Region Hovedstaden er landets største hospitalsvæsen. Målet er, at det også skal være landets førende hospitalsvæsen, som leverer behandling af høj kvalitet på internationalt niveau. Regionens hospitaler skal derfor være kendetegnet ved at levere:
Revisionen af HOPP 2020 skal understøtte, at disse mål kan opnås. Samtidig skal revisionen understøtte, at de pejlemærker og den nye ledelsesstruktur, der er besluttet med budgetaftalen for 2015, kan implementeres, og den forventede effekt i forhold kvalitet, effektivitet og optimal anvendelse af de fysiske rammer kan opnås.
 
Høringssvar fra organisationerne og borgere
I perioden den 4. februar til 24. april 2015 har ændringsforslagene været sendt i bred høring, og der er afviklet en række høringsaktiviteter. Bl.a. har der været omdelt 'postkort' på hospitalerne, således at patienter, pårørende og andre interesserede let har kunnet tilkendegive deres mening. Der har været etableret debatfora på regionens hjemmeside, der er gennemført HOPP-aktiviteter på facebook, og der er afholdt høringsmøder for både ansatte og patientforeninger.
 
Generelt har der været stor interesse for at afgive høringssvar og deltage i debatten om regionens hospitaler. Administrationen har modtaget 105 høringssvar fra organisationer/større grupper, 122 høringssvar fra borgere (enkeltpersoner/par/familier) samt mange bidrag via debatforum, facebook og 'postkort'.
 
Hovedlinjerne i ændringsforslagene støttes af høringsparterne. De foreslåede ændringer kommenterer høringsparterne på i større eller mindre grad. Der kommenteres primært på forslaget om at samle onkologien på to matrikler, samle de to afdelinger for hudsygdomme og allergi ledelsesmæssigt og på sigt fysisk, samt at samle brystkræftbehandligen og mammaradiologien på et hospital. Der kommenteres i høringssvarene desuden på opgaver og placering af specialer og funktioner, som ikke er sendt i høring, og der er høringssvar, som adresserer Sundhedsstyrelsens specialeplan, og derfor ikke er relevante i denne sammenhæng.
 
En opsummering af alle høringssvarene samt en opsummering af de nævnte ekstra aktiviteter såsom debatfora og postkort er vedlagt som bilag 2. Alle høringssvarene kan desuden læses i deres fulde længde på www.regionh.dk.
 
I høringsperioden blev der endvidere afholdt to høringsmøder. Et møde var målrettet ansatte i regionen og de personalepolitiske organisationer inkl. MED-udvalgene, og et andet møde var målrettet patientorganisationerne. Til møderne havde de indbudte målgrupper mulighed for at få uddybet ændringsforslagene samt debattere både indbydes og med medlemmer af regionsrådet om regionens hospitalsplan.
 
Rådgivning og bemærkninger fra Sundhedsstyrelsen
Regionen har i overensstemmelse med sundhedsloven fremsendt ændringsforslagene til Sundhedsstyrelsen med henblik på at modtage rådgivning. Styrelsen giver generelt udtryk for, at planen indeholder mange gode hensigter og mål for fremtidens sygehusvæsen i regionen. Overordnet ønsker Styrelsen, at planen indeholder en oversigt over, hvilke specialer og funktoner, der skal være på de enkelte matrikler. Regionens hospitalsplan er en overordnet beskrivelse af organiseringen og specialefordelingen mellem regionens hospitaler, og idet alle regionens hospitaler har funktioner på flere matrikler (med undtagelse af Bornholms Hospital) vil planen ikke indeholde en oversigt af denne art. Ansøgninger til Sundhedsstyrelsen i forhold til varetagelse af specialfunktioner vil selvfølgelig være matrikel-specifikke og i fuld overensstemmelse med Styrelsens anbefalinger og krav til varetagelse af specialfunktioner (rådgivningsbrevet er vedlagt som bilag 5).
 
De foreslåede ændringerne indenfor somatik støttes generelt, eller så har Styrelsen ingen bemærkninger til dem. Der anmodes om en uddybninger på et par områder, bl.a. mener Styrelsen ikke, at det fremgår tydeligt hvor i ensretningen af kvinde-barn specialerne består i og de bemærker, at det heller ikke fremgår af ændringsforslaget på hvilken matriklen brystkræftbehandlingen skal samles. De uddybende bemærkninger og ønsker til konkretiseringer Styrelsen ønsker, er der redegjort for i brev af (bilag 6) til Styrelsen.
 
Sundhedsstyrelsen yder i deres brev rådgivning om en række forhold inden for psykiatrien, som ikke er sendt i høring, og som er vedtaget i forbindelse med ’Psykiatriplan 2007’ eller ’Hospitals- og Psykiatriplan 2020’. Administrativt er det vurderingen, at styrelsen har misforstået hvilke ændringsforslag, regionen har anmodet om rådgivning om. Der er derfor i det fremsendte et brev til Styrelsen, hvori ændringsforslagene er uddybet, og det er tydeliggjort, hvad der er ’nye’ og ’gamle’ ændringer.
 
Administrationens indstilling til ændringer af Hospitals- og Psykiatriplan 2020
På baggrund af den gennemførte høringsproces anbefaler administrationen forretningsudvalget og regionsrådet, at følgende forslag indgår i revisionen af Hospitals- og Psykiatriplan 2020:
 
Herudover har to forslag været sendt i høring, som administrationen foreslår ikke indgår i revisionen af Hospitals- og Psykiatriplan 2020:
Alle administrationens indstillinger er uddybet og begrundet i vedlagte bilag 3.
 
Hospitalsplan 2020
Med revisionen af hospitalsplanen får regionen følgende hospitaler:
De seks somatiske hospitaler i regionen har hver deres kliniske profil og optageområde. Sammen med Region Hovedstadens Psykiatri (regionens psykiatri hospital) udgør de seks somatiske hospitaler regionens samlede hospitalsvæsen, og de har et fælles ansvar for at levere den bedst mulige hospitalsbehandling til alle regionens borgere.
 
De fire akuthospitaler har alle de specialer og funktioner tilstede på matriklen med akutmodtagelse, som varetagelsen af denne opgave forudsætter ifølge Sundhedsstyrelsen krav og anbefalinger, men derudover er der forskel på de fire akuthospitalers størrelse og kliniske profil. Optageområderne for regionens akuthospitaler er alle blandt de største i landet.
 
Akuthospitalernes kliniske profiler kan ikke - og skal ikke - være ens. Der er nogle specialer, som kun er på et eller to af regionens akuthospitaler. Frem for at se de fire akuthospitaler som ens og lige store, tydeliggør revisionen, at der er forskel på akuthospitalerne både i størrelse og klinisk profil. Det kan ikke være anderledes inden for de rammer regionen skal organisere hospitalsdriften. Målet er ikke at etablere fire akuthospitaler af samme størrelse og med samme profil, men derimod at sikre den bedst mulige behandling for regionens borgere indenfor de givne rammer, hvor akuthospitaler uanset størrelse og kliniske profil forventes at samarbejde på tværs af ledelser og matrikler til gavn for patienterne.
 
Hospitalernes forskellige kliniske profiler betyder, at der på en række områder i højere grad skal samarbejdes mellem (akut)hospitalerne. Eksempelvis skal der etableres et tættere samarbejde mellem hospitalerne i henholdsvis planlægningsområde Nord og Midt og planlægningsområder Syd og Byen for at sikre et ensartet hospitalstilbud til borgerne uanset bopæl, se vedlagte bilag 4 for uddybning af hospitalsprofilerne.
 
Regionens hospitalsplan beskriver en overordnet ramme for hospitalernes opgavevaretagelse, og planen fastlægger kun i begrænset omfang fastlægge fordelingen af opgaver mellem de hospitalsmatrikler, der er sammenlagt under samme hospitalsdirektion. Det er dog fortsat vigtigt, at der fastholdes en ensartethed på tværs af regionens planlægningsområder, så at der sikres et ensartet tilbud til regionens borgere, uanset hvor man bor. Der vil derfor være funktioner, hvor hospitalsplanen fastlægger, hvor (på hvilken matrikel) en funktion skal varetages, eksempelvis placeringen af akutmodtagelser og akutklinikker. Der vil ligeledes være funktioner/specialer, hvor en direktion ikke kan ændre på, hvor funktionen fysisk varetages på grund af de rammer for hospitalsdriften, som kvalitetsfondsbyggerierne fastlægger eller på grund af Sundhedsstyrelsens kriterier for at varetage en funktion (specialeplan).
 
Herudover vil hospitalsdirektionen i samarbejde med koncerndirektionen have muligheden for at tilpasse hovedparten af aktiviteten og funktionerne på de forskellige matrikler, hvis en ændret fordeling mellem matriklerne i endnu højere grad vil kunne understøtte høj faglig kvalitet, sammenhæng og driftsoptimering.
 
Regionens hospitalsplan hedder ’hospitals- og psykiatriplan’. Det foreslås, at navngivningen af planen ændres til ”Hospitalsplan”, idet Region Hovedstadens Psykiatri er ét hospital, og psykiatri er ét lægeligt speciale på lige fod med øvrige hospitaler og specialer. Revisionen af HOPP 2020 vil derved blive navngivet ” Hospitalsplan 2020 ” (HOP 2020). En revideret udgave af "Hospitalsplan 2020" med synlige rettelser i forhold til høringsudgaven af HOPP 2020 med administrationens ædringsforslag, er vedlagt som bilag 1.
 
Implementeringsplan
Der er med inddragelse af de berørte hospitalsdirektioner udarbejdet en overordnet implementeringsplan, der skitserer, hvornår ændringsforslagene kan implementeres, jf. bilag 7.
 
Såfremt ændringsforslagene vedtages, vil implementeringsplanen skulle yderligere konkretiseres. Det er vigtigt med en koordineret implementering, hvor der sikres en aktiv involvering af alle berørte hospitalsdirektioner, afdelingsledelser og MED-udvalg. Alle ændringsforslag vil blive gennemført i overensstemmelse med regionens personalepolitiske principper, og de ansvarlige hospitalsdirektioner vil sikre en tæt dialog med de relevante medarbejderudvalg og afdelingsledelser.
 
Implementeringsplanen forudsætter, at der på ’modtagerhospitalerne’ skabes de nødvendige fysiske rammer før indflytningerne kan ske. Det vurderes på den baggrund, at ændringsforslagene vedr. følgende specialer vil kunne være implementeret med udgangen af 2016:
For kvinde-barn specialerne gælder, at implementering afventer erfaringerne med ændrede optageområder for fødsler (obstetrikken - ”fødselsrokaden”).
 
For ændringsforslagene vedr. de øvrige specialer er der en længere tidshorisont for implementeringen:

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Hvis indstillingen godkendes, vil de beskrevne ændringer i "Hospitalsplan 2020" kunne realiseres endeligt (jf. implementeringsplanen) ved de beslutninger, der træffes i forbindelse med budgetlægningen for de kommende år, herunder i takt med, at der kan skabes økonomisk mulighed for at realisere de med ændringerne forbundne etableringsudgifter.
 
Der er i det vedlagte bilag (bilag 8) foretaget en vurdering af de samlede økonomiske konsekvenser af implementeringsplanen.
 
Den samlede årlige driftsbesparelse ved fuld implementering i 2020 er på 40 mio. kr. Det er vurderingen at der i 2016 vil kunne opnås en driftsbesparelse på 12 mio. kr.
 
I notatet er også angivet konsekvenserne af den ovennævnte implementeringsplan, hvor der i 2016 og følgende år vil skulle afholdes etableringsudgifter for i alt 67 mio. kr., udover allerede besluttede investeringer. Det skal bemærkes, at der endnu ikke er foretaget en opgørelse af de etableringsudgifter, der er nødvendige for at samle ambulatoriefunktionerne for hudsygdomme og allergi.
 
I forhold til den del af implementeringsplanen, der vurderes mulig at implementere ved udgangen af 2016, vil de økonomiske konsekvenser, dvs. etableringsudgifter og mulige besparelser blive søgt indarbejdet i budget 2016.
 
Det kan tilføjes, at der for så vidt angår de foreslåede ændringer på det psykiatriske område vil kunne realiseres en samlet årlig driftsbesparelse på 6,0 mio. kr. på administration og ledelse ved den organisatoriske sammenlægning af centrene.
 
Med den fysisk sammenlægning af PC Frederiksberg og PC København vil der yderligere kunne nedbringes en række matrikelspecifikke udgifter og udgifter til beredskab, så som husleje, vedligeholdelse, bag- og forvagt samt lønudgifterne til tværfaglig ledelse.

KOMMUNIKATION
Efter Regionsrådet har truffet en beslutning om, hvad der skal indgå i revisionen af HOPP 2020, sendes der en pressemeddelelse ud, som også lægges på regionens hjemmeside. Derudover vil nyheder på blandt andet regionens intranet, i ledernyhedsbrevet KoncernNYT og andre kanaler formidle beslutningen til forskellige interessenter. Siderne på regionh.dk bliver desuden opdateret. En kort, tilgængelig oversigt over den reviderede HOPP 2020 og en længere publikation til særligt interesserede bliver også udarbejdet.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. juni 2015 og regionsrådes ekstraordinære møde den 22. juni 2015.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Svend Hartling

Journalnummer
14013453

12.pdf
13.pdf
14.pdf
15.pdf
16.pdf
17.pdf
18.pdf
19.pdf
20.pdf
23.pdf
24.pdf
25.pdf

Bilag

Hospitalsplan 2020 _med synlige rettelser ift. høringsversionen_juni 2015
RESUMÉ af høringssvar til revision af HOPP 2020_maj 2015
Notat administrationens endelige forslag til Hospitalsplan 2020_til forligskredsen
Notat hospitalsprofiler - Hospitalsplan 2020
Sundhedsstyrelsens rådgivning til revisionen af HOPP 2020_april 2015
Brev til SST vedr. rådgivning til revision af HOPP 2020 _juni 2015
Implementeringsplan Hospitalsplan 2020
Notat økonomiske konsekvenser ved implementering af Hospitalsplan 2020
Høringssvar HOPP-revision fra KRÆFT og SUND juni 2015
Ændringsforslag sag 3 1b - stillet af Socialdemokraterne, Venstre , Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF og Liberal Alliance
Ændringsforslag sag 3 1b - stillet af Enhedslisten
Ændringsforslag sag 3 1d - stillet af Socialdemokraterne, Venstre , Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF og Liberal Alliance