UDVALG

REGIONSRÅD

MØDE

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

15-11-2016 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

15-11-2016 20:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af forslag til prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med KKR Hovedstaden
2. Midler fra Klimaplan til Interreg-projekt
3. Udsendelse af regionens oversigt over den forventede offentlige indsats på jordforureningsområdet i 2017 til offentlig kommentering
4. Medfinansiering af International AIDS Society's ”Conference on HIV Science” i København i 2019
5. Indstilling om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse, grundforløb 2
6. Udbud af almen praksis
7. Godkendelse af Praksisplan for fodterapi 2017-2020
8. Psykiatrisk Akutberedskab - ophævelse af besparelse fra 2017
9. Organisering af den specialiserede håndkirurgi
10. Godkendelse af syv revisionspåtegnede investeringsregnskaber
11. Regionsrådsmedlem Katrine Vendelbo Denckers (O) midlertidige fravær - fordeling af poster
12. Regionsrådsmedlem Tormod Olsens (Ø) midlertidige fravær - fordeling af poster
13. Medlemskab af Klimapolitisk Forum1. Godkendelse af forslag til prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med KKR Hovedstaden

Godkendelse af forslag til prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med KKR Hovedstaden

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet behandlede den 16. august 2016 sagen om prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen og tiltrådte, at en række konkrete projekter kunne indgå som udgangspunkt for drøftelserne om en fælles kommunal og regional prioritering af infrastrukturtiltag. Herudover ønskede regionsrådet, at følgende projekter skal prioriteres: En ombygning af Hillerød station, et projekt i den sydlige del af Ring 5/transportkorridoren, en udvidelse af Helsingørmotorvejen fra Hørsholm C til Hørsholm S, og som et virkemiddel, en bedre organisering og større sammenhæng i den kollektive trafik med udgangspunkt i DOT.
 
Endelig godkendte regionsrådet, at regionsrådsformanden bemyndiges til, med forbehold for regionsrådets endelige godkendelse, at aftale et antal prioriterede projekter og virkemidler, som kommuner og region skal gå i dialog med staten om at få gennemført. På mødet i KKR Hovedstaden den 13. september 2016, hvor regionsrådsformanden deltog, blev en prioriteret liste besluttet. Administrationen fremlægger hermed dette forslag til politisk behandling.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at godkende at der kan arbejdes videre med de i bilag 1 nævnte projekter og virkemidler for at tiltrække infrastrukturinvesteringer til hovedstadsområdet
 2. at godkende at regionen, i fællesskab med KKR Hovedstaden, arbejder videre med en fælles kommunikation i forhold til regering og Folketing, og
 3. at godkende, at regionsrådsformanden bemyndiges til, på regionsrådets vegne, at rette henvendelse til transport- og bygningsministeren om at fremme udvidelsen af Helsingørmotorvejen fra Hørsholm C til Hørsholm S.

POLITISK BEHANDLING
Miljø- og trafikudvalgets beslutning den 1. november 2016
Indstillingens punkt 1, 2 og 3 blev anbefalet.
Tormod Olsen (Ø) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 8. november 2016:
Formanden satte indstillingen under afstemning:
For stemte: A (3), C (2), F (1), O (2) og V (2), i alt 10.
Imod stemte: Ø (2).
Undlod at stemme: B (2).
I alt 14.
Indstillingen var herefter anbefalet.
Medlemmerne af Det Radikale Venstre oplyste, at gruppens medlemmer vil tilkendegive deres stillingtagen ved Regionsrådets behandling af sagen.
Martin Geertsen deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 15. november 2016:
 
Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag:
”Der tilføjes et at-punkt:
Formuleringen i bilag 1, side 2, under overskriften ”Prioriterede vejprojekter # VIP Projekter” og underoverskriften ”-Vestlig transportkorridor, der skal aflaste Ring 3 og 4 VVM-undersøgelse” forstås således, at der undersøges løsninger på baggrund af senarier uden en Ring 5 forbindelse."
 
Formanden satte Enhedslistens ændringsforslag under afstemning:
For stemte: Ø (5).
Imod stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (3) og V (7), i alt 34.
Undlod at stemme: 0.
I alt 39.

Enhedslistens ændringsforslag var herefter forkastet.
 
Formanden satte herefter forretningsudvalgets indstilling under afstemning:
For stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (3) og V (7), i alt 34.
Imod stemte: Ø (5).
Undlod at stemme: 0.
I alt 39.
 
Indstillingen var herefter godkendt.
 
Katrine Vendelbo Dencker (O), Martin Geertsen (V) og Ole Stark (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortræder deltog Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

SAGSFREMSTILLING
Baggrund
På mødet i KKR Hovedstaden den 13. september 2016, hvor regionsrådsformanden deltog, blev et forslag til fælles infrastrukturprioriteringer godkendt. Forslagene var forinden blev drøftet på mødet i KKU (kommunekontaktudvalget) den 31. august 2016.
 
Det er hensigten, at forslaget fremadrettet skal udgøre KKR Hovedstadens og Region Hovedstadens politiske grundlag for det videre arbejde med at tiltrække infrastrukturinvesteringer. Der har i denne proces været enighed om, at det er vigtigt at holde oplægget fokuseret på forholdsvis få såkaldte VIP-projekter, og der har været en forståelse for, at det derfor har været nødvendigt at indgå kompromisser, så KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden samlet kan stå bag et fælles grundlag for at tiltrække infrastrukturinvesteringer til hovedstaden.
 
De konkrete forslag
Det er aftalt, at følgende projekter på både vej og bane prioriteres:
 
Vejinvesteringer
 
Kollektive trafikinvesteringer
 
I forlængelse af de prioriterede projekter peges der på, at der er et særligt behov for:
 
Herudover er der behov for to yderligere undersøgelser:
 
Trafikale virkemidler og strategier der kan medvirke til at reducere trængsel
 
Som det fremgår af listen, så er der sket både en afvejning mellem projekter på vej og bane, ligesom hele hovedstadsregionen er blevet tilgodeset i forhold til at skabe de fornødne geografiske sammenhænge og løsne op for de værste trængselsknuder. Se bilaget for flere detajler.
 
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at det samlede oplæg set med regionale briller, ser ganske fornuftigt ud. Det eneste af regionsrådets forslag, som ikke blev tilgodeset, er udvidelsen af Helsingørmotorvejen fra Hørsholm C til Hørsholm S. Administrationen skal derfor foreslå, at regionsrådet selv vælger at rejse det overfor transport- og bygningsministeren.
 
Såfremt regionsrådet tiltråder det fremlagte forslag, vil administrationen foreslå, at KKR og regionen i fællesskab arbejder videre med en fælles kommunikationsplatform, da det er vigtigt, at der er et samarbejde om at få regering og Folketing i tale.
 
Administrationen vil endvidere henlede opmærksomheden på, at såfremt regionen vil blive involveret økonomisk i nogle af projekterne, vil sagen blive forelagt politisk.
 

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen godkendes, at regionen sammen med KKR Hovedstaden arbejder videre med påvirkningsarbejdet af de i bilag 1 nævnte projekter i forhold til regering og Folketing efter en fælles kommunikationsplan.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen risici.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Der vil ske en løbende kommunikationsindsats.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 8. november 2016 og regionsrådet den 15. november 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
15020297


1.pdf
2.pdf
3.pdf

Bilag

Forslag til infrastrukturprioriteringer i Hovedstaden. MTU 1. november 2016
Oplæg på MTU den 1. november 2016
Ændringsforslag stillet af Enhedslisten


2. Midler fra Klimaplan til Interreg-projekt

Midler fra Klimaplan til Interreg-projekt

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Et af temaerne i den Regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er grøn vækst med et mål om fossilfrihed. For at sikre fokus på målet, er der fra regional side sat flere initiativer i gang. Denne mødesag omhandler flytning af midler fra et CO2-reduktionsprojekt til et andet, for at sikre mest mulig effekt for pengene.
 
Den 16. december 2014 besluttede regionsrådet at afsætte 5 mio. kr. til at udarbejde en overordnet, regional klimaplan. Projektet blev imidlertid ’overhalet’ af en fælles regional og kommunal indsats (Energi på Tværs), der førte til, at regionsrådet og KKR Hovedstaden (Kommunekontaktrådet) i juni 2015 godkendte en fælles energivision.
 
Den 19. april 2016 godkendte regionsrådet, at midler fra klimaplanprojektet kunne anvendes til modning af projekter indenfor et virkemiddelkatalog, der er udviklet i regi af klimaplanprojektet, og som angiver retningen for mulige CO2-reducerende indsatser (bilag 1). Det så på daværende tidspunkt ud til, at det drejede sig om 900.000 kr., men efter Gate 21's færdiggørelse af regnskabet, har det vist sig, at der er i alt 1,6 mio. kr. (inklusiv de 900.000 kr. der i april 2016 blev godkendt til andre formål).
 
Disse midler er endnu ikke anvendt, og det foreslås i denne mødesag, at hele beløbet anvendes i sammenhæng med et kommende Greater Copenhagen projekt med titlen 'Fremtidens intelligente energi- og ressourcesystem i Greater Copenhagen' (bilag 2).

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at godkende, at klimaplanprojektet afsluttes.
 2. at godkende, at de overskydende midler fra klimaplanprojektet, inklusive de midler der var afsat til at modne projekter indenfor virkemiddelkataloget stilles til rådighed som regionens medfinansiering ved gennemførelse af projektet 'Fremtidens intelligente energi- og ressourcesystem i Greater Copenhagen'.
 3. at godkende at bevillingen til projektet 'Fremtidens intelligente energi- og ressourcesystem i Greater Copenhagen' løber fra 2016-2018 (i alt 1,0 mio. kr.).

POLITISK BEHANDLING
Miljø- og trafikudvalgets beslutning den 1. november 2016
Indstillingens punkt 1 og 2 blev anbefalet.
Tormod Olsen (Ø) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 8. november 2016:
Ændringsforslag stillet af partierne bag budgetaftalen 2017-2020 (Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance), blev omdelt (bilag 3)
” Indstillingen foreslås ændret i at-punkt 3 til følgende:
3. "at godkende at bevillingen til projektet ’Fremtidens intelligente energi- og ressourcesystem i Greater Copenhagen’ løber fra 2016-2018 (i alt 1,0 mio. kr.).”
Indstillingen med det stillede ændringsforslag blev anbefalet.
 
Regionsrådets beslutning den 15. november 2016:
 
Godkendt.
 
Vagn Majland (A), Katrine Vendelbo Dencker (O), Martin Geertsen (V) og Ole Stark (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortræder deltog Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

SAGSFREMSTILLING
Indledning
I det aktuelle danske energisystem produceres hovedparten af elforbruget på store centrale kraftværker, og fossile brændsler som olie, kul og naturgas udgør omkring 80 % af energiforsyningen. Systemet har en høj forsyningssikkerhed, både hvad angår energikilder og systemets tekniske kvalitet. Elforbruget udgør ca. en tredjedel af det samlede energiforbrug. De øvrige to tredjedele bruges til transport, til opvarmning af bygninger og til industriens processer. Næsten to tredjedele af elproduktionen kommer fra nogle få store centrale kraftvarmeværker, der ligger i eller omkring de store byer som bl.a. København, Aarhus, Aalborg og Odense. Den resterende elproduktion kommer fra mindre decentrale kraftvarmeværker og vindmøller.
 
Der er en række udfordringer forbundet med omstillingen til fossilfri energiforsyning, blandt andet:
I praksis betyder det at en omstilling til fossilfrihed i energiforsyningen, skal foregå i et samspil mellem mange forskellige offentlige og private aktører: Offentlige myndigheder, forsyningsselskaber, renseanlæg (biogas), vindmøllelaug, producenter af energiteknik, industrivirksomheder og landbrugssektoren, boligejere etc.
 
Ambitionerne med hensyn til omstilling af energiforsyningen til fossilfrihed er høje i hovedstadsregionen. Det betyder, at mange aktører handler, og at indsatser påbegyndt et sted, nogle gange naturligt afløses af andre indsatser. Dette kan skyldes, at der er fremkommet ny viden, eller at andre aktører er lykkedes med at modne projekter, der har bredere opbakning hos interessenterne. Indenfor et kompleks felt som omstilling af energisystemet til fossilfrihed, er dette en præmis, som regionen må håndtere på bedst mulig måde.
 
Denne mødesag er et eksempel på dette, og i det følgende skitseres kort, hvordan midler givet til et 'snævert' regionalt projekt i 2014, nu kan bidrage til at løfte et projekt med samme formål, men med bred forankring i Greater Copenhagen i perioden 2016-2018.
 
Klimaplan erstattet af fælles strategisk energiplan
Regionsrådet besluttede i 2014, at der skulle udarbejdes en regional klimaplan, med det formål at skabe fælles retning for kommunernes og regionens indsatser for CO2-reduktion.
 
Arbejdet med klimaplanen blev imidlertid overhalet indenom, idet regionsrådet og KKR Hovedstaden i juni 2015 vedtog en fælles energivision udviklet i regi af det tværkommunale projekt 'Energi på Tværs. Med den politiske vision og mission, blev der skabt et ejerskab hos kommuner og forsyningsselskaber til ideen om, at udvikle en fælles strategisk energiplan.
 
Regionsrådet besluttede derfor i april 2016, at der ikke skulle udarbejdes en regional klimaplan som oprindeligt planlagt, og midlerne fra Klimaplanprojektet skulle anvendes til at modne mindre enkeltstående projekter indenfor rammen af klimaplanprojektets væsentligeste output, nemlig et virkemiddelkatalog.
 
Virkemiddelkataloget er et sammendrag af flere omfattende analyser, der er udarbejdet indenfor klimaplanprojektets tre hovedtemaer, nemlig omstilling af energiforsyningen og transportsektoren samt energieffektiviseringer af bygninger og anlæg. Virkemiddelkataloget præsenterer for første gang et samlet overblik over de mest omkostningseffektive CO2-reducerende indsatser i hovedstadsregionen på kort og mellemlang sigt. Udover analyser samt virkemiddelkatalog er klimaplanprojektets midler anvendt til Gate 21's projektledelse herunder dialogprocesser med en lang række relevante i hovedstadsregionen.
 
Da Gate 21 i sensommeren 2016 endeligt opgjorde regnskabet for klimaplanprojektet, viste det sig, at der er i alt 1,6 mio. kr. tilbage i projektet (inklusiv de 900.000 kr. der i april 2016 blev godkendt til modning af virkemiddelkatalog-projekter). Det er administrationens vurdering, at det vil give langt større effekt at pulje dem med midler fra Region Skåne og Region Sjælland i et fælles Greater Copenhagen projekt, frem for at gennemføre de oprindeligt planlagte aktiviteter indenfor virkemiddelkataloget.
 
Nyt fælles projekt i Greater Copenhagen
Projektet 'Fremtidens intelligente energi- og ressourcesystem i Greater Copenhagen'
Som et resultat af en beslutning den 17. december 2015 i Greater Copenhagens bestyrelse om, at der skal ansøges om Interreg midler til energiomstillingen, har Region Skåne, Region Sjælland og Region Hovedstaden været i tæt dialog hen over foråret 2016. Resultatet er udformningen af et fælles projekt i Greater Copenhagen: 'Fremtidens intelligente energi- og ressourcesystem i Greater Copenhagen'.
 
Som skitseret ovenfor, er der en lang række udfordringer forbundet med omstillingen til et fossilfrit energisystem. Derudover findes der ikke i dag et samlet energi- og ressourcesystem. Projektet vil bidrage til at synliggøre, hvordan et samlet fokus på energisystemet og øget genanvendelse, kan bidrage til at der på sigt kan udvikles et fossilfrit energisystem med stor forsyningssikkerhed, samtidig med at materialer med høj værdi oparbejdes og genanvendes i produktionen.
 
Da projektideen rummer en stor kompleksitet, har parterne besluttet at gennemføre et forprojekt (se projektbeskrivelse, bilag 1), med henblik på at modne projektideen til et niveau, hvor der kan ansøges om midler til et markant hovedprojekt indenfor Interreg's ØKS program i september 2017. Der søges om midler til forprojektet fra Interregs ØKS program, men forprojektet vil blive gennemført uanset hvad.
 
Formålet med forprojektet er at tilvejebringe et overblik over hvilke indsatser, der skal igangsættes, for at fremme en helhedsorienteret udvikling af fremtidens energi- og ressourcesystem i Greater Copenhagen. Projektet har fokus på tre elementer: Governancestrukturer, fysisk infrastruktur, samt formidling af energi og ressourcer via fælles markedsplatforme. Et væsentligt output fra forprojektet vil være kortlægning samt overblik over udfordringer og potentialer, samt at der er etableret et stærkt samarbejde på tværs af Greater Copenhagen om omstilling til fossilfrihed. Derudover forventes modnet en række konkrete cases, der kan indgå i et hovedprojekt som 1:1 afprøvning og demonstration af elementer i fremtidens intelligente energi- og ressourcessystem. Endelig forventes forprojektet i sig selv at kunne skabe en forandring hen imod fremtidens intelligente energi- og ressourcessystem i Greater Copenhagen.
 
Udvidelse af aktiviteterne i forprojektet 'Fremtidens energi- og ressourcesystem i Greater Copenhagen'
Ved at tilføre midlerne fra klimaplan-projektet til forprojektet 'Fremtidens intelligente energi- og ressourcesystem i Greater Copenhagen', vil partnerskabet kunne gå mere i dybden med tværgående analyser af energisystemet og metoder til ressourcehåndtering i de tre regioner. Samtidig vil der være mulighed for at modne og synliggøre flere cases, og dermed skabe et større overblik over udfordringer og potentialer i forbindelse med at sammentænke ressourcehåndtering (energi og materialer) på tværs af landegrænser.
 
Derudover vil midlerne fra klimaplanprojektet kunne muliggøre en bredere kommunikation af forprojektets resultater frem mod en eventuel tildeling af Interreg-midler til et efterfølgende hovedprojekt.
 
Administrationen vurderer, at en lukning af klimaplanprojektet og anvendelse af midlerne til modning af et større projekt i samarbejde mellem Region Hovedstaden, Region Skåne og Region Sjælland, vidensinstitutioner, kommuner og virksomheder, kan skabe merværdi for alle parter. Derudover kan projektet kvalificere Greater Copenhagen's fremtidige deltagelse i større EU projekter på tværs af landegrænser om omstilling til fossilfrihed, blandt andet ved, at der fremsendes en ansøgning til Interreg ØKS ved forprojektets afslutning. Denne ansøgning bliver sendt til godkendelse i regionsrådet inden fremsendelse til Interreg.

KONSEKVENSER
Den direkte konsekvens af de i mødesagens anbefalede beslutninger, er at Klimaplan-projektet lukkes, og at midlerne gives til projektet 'Fremtidens energi- og ressourcessystem i Greater Copenhagen', der forventes at forløbe fra 2016-2018.
 
Det er administrationens vurdering, at en sammentænkning af indsatserne i regi af Greater Copenhagen, vil give en øget effekt for pengene, i forhold til at nå regionens ambitiøse mål om omstilling til fossilfrihed.
 

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer umiddelbart ingen risici.
 

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
De overskydende 1,6 mio. kr. er afsat til en regional klimaplan, og bevilliget af regionale udviklingsmidler, under bevillingsområdet øvrig regional udvikling i en tre-årig periode fra 2014-2016.
 
Ved at lukke 'Klimaplanprojektet' og tilføre midlerne til Interreg forprojektet: 'Fremtidens intelligente energi- og ressourcesystem', der gennemføres i Greater Copenhagen-regi, vil det have den bevillingsmæssige konsekvens, at midlerne til det nye projekt, skal kunne anvendes i perioden 2016-2018.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 8. november 2016 og regionsrådet den 15. november 2016

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
14011407


4.pdf
5.pdf
6.pdf

Bilag

Virkemidler på vej mod et fossilfrit energi- og transportsystem_sammenfattende overblik
projektbeskrivelse ansøgning ØKS Interreg
Ændringsforslag - midler fra klimaplan til udmøntning af øvrig regional udvikling d 8-11-2016


3. Udsendelse af regionens oversigt over den forventede offentlige indsats på jordforureningsområdet i 2017 til offentlig kommentering

Udsendelse af regionens oversigt over den forventede offentlige indsats på jordforureningsområdet i 2017 til offentlig kommentering

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet skal i henhold til § 18 i Lov om forurenet jord en gang årligt udarbejde en oversigt over den forventede offentlige indsats på jordforureningsområdet. Oversigten skal angive på hvilke grunde regionen forventer at foretage undersøgelser eller oprensning. Offentligheden skal inddrages forud for udarbejdelse af den endelige oversigt.
 
Udkastet til regionens prioriterede jordforureningsindsats i 2017, understøtter endvidere regionens overordnede mål som den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet. Rent vand og uforurenet jord er en af forudsætningerne for vækst, bl.a. fordi et sundt og uforurenet miljø er en af de faktorer, der har betydning for at tiltrække virksomheder og kvalificeret arbejdskraft.
 
Efter offentlig kommentering vil den endelige oversigt blive forelagt regionsrådet i foråret 2017 inden fremsendelse til Miljøstyrelsen.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at godkende, at udkast til den forventede offentlige indsats på jordforureningsområdet i 2017 (Bilag 1) sendes til kommentering i offentligheden forud for udarbejdelse af den endelige prioritering af indsatsen.

POLITISK BEHANDLING
Miljø- og trafikudvalgets beslutning den 1. november 2016
Anbefalet.
Tormod Olsen (Ø) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 8. november 2016:
Anbefalet.
 
Regionsrådets beslutning den 15. november 2016:
 
Godkendt.
 
Vagn Majland (A), Katrine Vendelbo Dencker (O), Martin Geertsen (V) og Ole Stark (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortræder deltog Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet skal en gang årligt, jævnfør § 18 i Lov om forurenet jord, udarbejde en oversigt over den offentlige undersøgelses- og afværgeindsats.
 
Administrationens udkast til Region Hovedstadens prioriterede indsats inden for jordforurening i 2017 (bilag 1) er udarbejdet i overensstemmelse med regionsrådets plan for jordforureningsindsatsen "Vejen til ren jord og rent vand" (RR 18. november 2014), der har som mål, inden for 10 år, at få beskyttet 80 % af det grundvand, der indvindes i regionen til drikkevand.
 
Hurtigere rent grundvand
Regionens undersøgelsesindsats på jordforureningsområdet har siden vedtagelsen af jordplanen i 2014 været områdeorienteret. Dvs. der har været fokus på at færdiggøre indsatsen indenfor udvalgte indvindingsoplande, frem for at sprede indsatsen over hele regionen.
 
Videregående undersøgelser og oprensninger i forhold til grundvand og indeklima i boliger - 2017
I 2017 vil indsatsen med videregående undersøgelser og oprensninger derfor primært finde sted i udvalgte områder inden for jordplanens prioriterede områder, samt på enkelte boliggrunde.
 
Fokus er i overensstemmelse med jordplanen rettet mod forureninger med klorerede opløsnings­midler (kemikalier som er anvendt bl.a. til affedtning og tøjrensning). De klorerede opløsningsmidler udgør den væsent­ligste trussel mod drik­kevands­res­sourcen, idet selv små mængder af klorerede opløsningsmidler kan være årsag til massiv forurening i grundvandet. Klorerede opløsningsmidler kan også fordampe fra jorden op og i boliger og påvirke indeklimaet.
 
I 2016 har administrationen af tekniske og administrative årsager valgt at slå de ca. 150 indvindingsoplande, hvorfra 80 % af drikkevandet indvindes i Region Hovedstaden, sammen i 51 grundvandområder (bilag 2). Grundvandsområderne er fastlagt ved at gruppere overlappende eller sammenhængende indvindingsoplande. Derved opnås mindre følsomhed i forhold til små ændringer i drikkevandsindvindingen, og derved opnås større robusthed af udstrækningen af de områder, hvor undersøgelses- og oprensningsindsatsen gennemføres. Det har haft den konsekvens, at de indvindingsoplande, hvor administrationen i 2015-2016 har igangsat de resterende undersøgelser af de højt prioriterede forureninger, nu i de fleste tilfælde indgår i et større grundvandsområde, hvor der stadig resterer undersøgelser af de særligt kritiske, højt prioriterede stoffer. Indvindingsoplande for almene vandindvindinger udpeges af hhv. kommunerne og Naturstyrelsen.
 
Størstedelen af de nye undersøgelser, der igangsættes i 2017 og 2018, vil derfor være på lokaliteter i de 22 grundvandsområder, hvor der i 2015-2016 er igangsat undersøgelser i de udvalgte indvindingsoplande med henblik på at få afsluttet undersøgelsesindsatsen. Det fremgår af bilag 2 i hvilke grundvandsområder der er undersøgelser i gang, og hvilke der er færdigundersøgt. Grundvandsområderne er endvidere vist på kort, bilag 3.
 
I de grundvandsområder hvor undersøgelsesindsatsen er i gang, er den indledende opsporing af alle kritiske jordforureninger gennemført, så der er overblik over de mest kritiske forureninger. Herved sikres det bedst muligt, at oprensningsindsatsen sker, hvor den har størst mulig effekt. Når undersøgelsesindsatsen over for de særligt kritiske stoffer i de udvalgte grundvandsområder er afsluttet, har administrationen overblik over de værste forureningstrusler mod grundvandet og kan planlægge en helhedsorienteret oprensningsindsats. Herefter kan alle nødvendige oprensninger i et område blive genenmført på en gang, med mulighed for at opnå stordriftsfordele ved en samlet oprensningsindsats indenfor et grundvandsområde.
 
Administrationens udkast til den forventede indsats i 2017 er vedlagt som bilag 1.
 
Parallelt med grundvandsindsatsen sker der også en indsats i forhold til indeklima på boliggrunde. I 2017 prioriteres det, at der igangsættes undersøgelse på 2-4 boliggrunde. Her er der ved indledende undersøgelser konstateret forurening i poreluften (den luft der er i jorden imellem jordpartiklerne) i så store mængder, at forureningen kan dampe op og evt. give et uaccceptabelt højt bidrag til indeklimaet i boligen.
 
I 2017 forventer administrationen at videreføre og igangsætte videregående undersøgelser på ca. 60 og ca. 20 lokaliteter fordelt på ca. 20 kommuner (bilag 4). Der forventes egentlige afværgeaktiviteter på ca. 6 lokaliteter. På ca. 18 lokaliteter sker opfølgende arbejde f.eks. i form af måling af effekten af den udførte afværge eller retablering af arbejdsområde o.l. (bilag 5). Der forventes kun i meget begrænset omfang at være midler i 2017 til igangsætning af nye afværgeaktiviteter, idet størstedelen af afværgebudgettet i 2017 er disponeret til gennemførelse af flere, meget dyre afværgeprojekter igangsat i slutningen af 2016. Der vil dog være midler til forberedelse af afværgeprojekter til gennemførelse i 2018. Endvidere fortsættes driften på knap 100 tekniske driftsanlæg (bilag 6).
 
De væsentligste oprensningsaktiviteter som forventes videreført og/eller afsluttet i 2017 er etablering af afværgepumpning til fiksering af grundvandsforureningen fra en tidligere virksomhed på Egeskovvej 18 i Kvistgård, afgravning af forurening på Engvej 20 i Ølstykke, varmeoprensning på Kongevejen 155 i Virum samt omlægning og optimering af afværgepumpningen på Cheminova (Måløv Byvej) i Ballerup.
 
Budgettet forventes at udgøre ca. 70 mio. kr. i 2017 til afgrænsende undersøgelser og oprensning.
 
Regionens plan for indsats i 2017 sendes ud til kommentering i offentligheden
Udkastet til oversigt over regionens offentlige indsats i 2017 udsendes derfor til kommentering i offentligheden i 8 uger i henhold til §18 i Jordforureningsloven. Oversigten ligger på regionens hjemmeside i denne periode med opfordring til at komme med kommentarer til udkastet. Offentligheden informeres om muligheden for at kommentere på regionens planlagte indsats gennem annoncering i ugeaviserne i regionen. Kommunerne i regionen, HOFOR og Nordvand informeres ved direkte henvendelse.

KONSEKVENSER
Udkast til oversigt over regionens offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet udsendes til kommentering i offentligheden, herunder til kommunerne, HOFOR og Nordvand.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen risici.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Der vil løbende blive kommunikeret om de nye undersøgelser og oprensninger, der igangsættes i 2017. Direkte berørte lodsejere bliver informeret særskilt med brev fra administrationen inden aktiviteter igangsættes.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 8. november 2016 og regionsrådet den 15. november 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
16038739


7.pdf
8.pdf
9.pdf
10.pdf
11.pdf
12.pdf
13.pdf

Bilag

Udkast til oversigt over offentlig indsats 2017
Grundvandsområderne hvorfra 80% af indvindingen i Regionen hentes - liste
Grundvandsområder - Kortbilag
Igangværende og nye afgrænsende undersøgelser
Igangværende og nye oprensninger
Tekniske oprensningsanlæg
Oplæg på MTU 1. november 2016


4. Medfinansiering af International AIDS Society's ”Conference on HIV Science” i København i 2019

Medfinansiering af International AIDS Society's ”Conference on HIV Science” i København i 2019

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
AIDS Fondet har sammen med den danske bidding komité for foreningen International AIDS Society ansøgt Region Hovedstaden om 3,0 mio. kr. i medfinansiering til afholdelse af den internationale konference "Conference on HIV Science" i København i 2019.
 
Afholdelse af International AIDS Society konferencen 2019 i København spiller ind i Region Hovedstadens ambition i den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) om at tiltrække flere turister til regionen ('Kreativ vækst'-tema). Desuden kan konferencen ses som bidragende til ReVUS' mål om at tiltrække forskere og medarbejdere til Greater Copenhagen ('Sund vækst'-tema).

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at godkende ansøgningen (bilag 1) fra AIDS Fondet og den danske bidding komité for International AIDS Society og dermed bakke op om afholdelsen af "Conference on HIV Science" i København i 2019.
 2. at godkende at Region Hovedstaden senest den 1. januar 2019 udmønter 3,0 mio. kr. af midler til øvrig regional udvikling til medfinansiering af afholdelse af International AIDS Society konference i København i 2019, under forudsætning af, at der som minimum tilvejebringes en samlet økonomisk støtte til konferencen på 5,5 mio. kr.

POLITISK BEHANDLING
Erhvervs- og vækstudvalgets beslutning den 1. november 2016:
Anbefalet.
Per Roswall (V) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 8. november 2016:
Anbefalet, idet forretningsudvalget opfordrer til, at der er en tydelig kommunikation om hvor og hvordan, der kan søges om støtte til at hente store internationale konferencer til regionen.
Martin Geertsen deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 15. november 2016:
 
Godkendt.
 
Katrine Vendelbo Dencker (O), Martin Geertsen (V) og Ole Stark (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortræder deltog Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

SAGSFREMSTILLING
Den danske bidding komité sekretariatsbetjenes af Wonderful Copenhagen og består af godt 10 personer fra bl.a. danske universiteter, videninstitutioner samt repræsentanter fra hospitaler. Formålet med denne komité er, på en saglig, videnskabelig samt velfunderet måde, at kunne komme med forslag til bl.a. store medicinske konferencer, som man skal forsøge at tiltrække til Danmark.
 
The International AIDS Society (IAS) er en professionelt drevet medlemsforening med ca. 10.000 medlemmer fra mere en 180 lande og dermed verdens største forening for HIV fagfolk. Foreningens medlemmer arbejder på alle fronter i forhold til AIDS og tæller forskere, læger/klinikere og andet sundhedspersonale, folk der arbejder med policy/administration samt en række øvrige.
IAS har siden 1988 arbejdet på alle fronter af det globale AIDS-arbejde, og det overordnede mål er at formidle den nyeste viden om HIV behandling, og hvilke indsatser der gør en forskel for HIV-patienters livskvalitet og sundhed.
 
IAS Conference on HIV Science afholdes hvert andet år og er en forskningskonference rettet mod læger og forskere.
 
Formål med at tiltrække konferencen til København
International AIDS Society Conference on HIV Science er en af verdens mest anerkendte og betydningsfulde sundhedskonferencer hvad angår forskning inden for HIV og AIDS. Konferencen er en global begivenhed, der tiltrækker ca. 6000 deltagere fra forskningscentre, universiteter, interesseorganisationer, ministerier, kommuner og internationale organisationer.
 
Formålet med at bringe konferencen til Region Hovedstaden er at bruge regionen som platform for at profilere den styrkeposition dansk HIV-forskning har i verden, samt sætte fokus på Danmarks rolle som global bidragsyder til at give de mest HIV-udsatte i verden adgang til forebyggelse og behandling.
Afholdelse af konferencen i København vil give danske forskere en enestående mulighed for at fremvise resultater af den danske forskning inden for HIV, hepatitis og tuberkulose, samt eksponere det danske arbejde for at nedbringe HIV-epidemien dels i Baltikum og dels i tredjeverdenslande, hvor Udenrigsministeriet via DANIDA har kørt en række projekter. Konferencen kan derved bidrage til at fastholde og tiltrække internationale forskere, som skal danne grundlag for vækst og udvikling.
 
Finansiering af konference
International AIDS Society har det fulde ansvar for økonomien omkring afviklingen af konferencen i København 2019 og dermed også for budgettet.
IAS beder om et kontant, finansielt bidrag på ca. 5,5 mio. kr., som skal bruges til afvikling af konferencen. Beløbet søges finansieret således:
I det tilfælde at der opnås støtte på mere end 5,5 mio. kr., vil der ske en tilsvarende reduktion af det ansøgte beløb fra Region Hovedstaden. De 3,8 mio. kr. i in-kind bidrag kan ikke tælle med i det beløb International AIDS Society beder om. De services og effekter in-kind beløbet dækker over kan ses i vedlagte bilag. Det er vurderingen at disse bidrag vil være medvirkende til, at International AIDS Society vælger København som destination for konferencen i 2019.
Staten er engageret i konferencen, men ikke økonomisk. Der er dialog med Videnskabsministeriet – og via dem Sundhedsministeriet samt Erhvervs- og Vækstministeriet. Som sponsor af konferencen bærer Region Hovedstaden intet økonomisk ansvar for afholdelsen af konferencen.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen godkendes ansøgningen fra AIDS Fondet og International AIDS Society og regionsrådet tilkendegiver sin støtte til at afholde "Conference on HIV science" i København i 2019.

RISIKOVURDERING
International AIDS Society står alene til ansvar for afvikling af konferencen samt styring af budgettet. Det er dermed også IAS, der bærer det fulde ansvar for de risici, der er forbundet med at afholde konferencen. Region Hovedstaden bærer som sponsor intet økonomisk ansvar for afholdelse af konferencen og en aftale om tilbagebetaling af sponsorbeløbet, i tilfælde af at konferencen aflyses, aftales med IAS.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen godkendes, at Region Hovedstaden senest den 1. januar 2019 udmønter 3,0 mio. kr. af midler til øvrig regional udvikling til medfinansiering af afholdelse af International AIDS Society konference i København i 2019, under forudsætning af, at der som minimum tilvejebringes en samlet økonomisk støtte til konferencen på 5,5 mio. kr.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges regionsrådet den 15. november 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
16043817


14.pdf

Bilag

Ansøgning om støtte fra Region Hovedstaden til International AIDS Society 2019


5. Indstilling om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse, grundforløb 2

Indstilling om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse, grundforløb 2

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet skal ifølge lovgivningen afgive indstilling til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om placering af erhvervsuddannelsernes grundforløb 1 og 2.
 
Regionsrådet godkendte på mødet den 17. maj 2016 alle udbudsønsker som led i implementeringen af erhvervsuddannelsesreformen, bortset fra to uddannelsesudbud fra Roskilde Tekniske skole og et fra NEXT Uddannelse København. Regionens indstilling blev afgivet den 26. maj 2016. Ministeriet udsendte den 30. september 2016 afgørelsen om udbud af erhvervsuddannelser fra august 2017 og tilkendegav i denne sammenhæng, at ministeriet forventer, at skolerne udbyder uddannelserne på de adresser, de har forudsat i deres ansøgninger. Hermed er regionens målsætning om etablering af nye campusdannelser med en bred geografisk dækning med et bæredygtigt udbud af uddannelserne sikret.
 
Ministeriet har ved brev af 23. september 2016 indhentet ny indstilling vedr. grundforløb 2 på uddannelsen til pædagogisk assistent, PAU, da antallet af praktikpladser i hele Danmark er halveret. Af hensyn til skolernes udbud af uddannelsespladser primo 2017 var ministeriets frist for regionernes høringssvar den 10. oktober 2016.
 
Administrationen har på grund af den korte tidsfrist afgivet indstilling om udbuddet af den pædagogiske assistentuddannelse, grundforløb 2 med forbehold for regionsrådets godkendelse.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at godkende den afsendte indstilling til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling af 10. oktober 2016 om udbud af grundforløb 2 på uddannelsen til pædagogisk assistent (bilag 1).

POLITISK BEHANDLING
Erhvervs- og vækstudvalgets beslutning den 1. november 2016:
Anbefalet.
Per Roswall (V) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 8. november 2016:
Anbefalet.
 
Regionsrådets beslutning den 15. november 2016:
 
Godkendt.
 
Katrine Vendelbo Dencker (O), Martin Geertsen (V) og Ole Stark (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortræder deltog Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

SAGSFREMSTILLING
I forlængelse af trepartsaftalen fra sommeren 2016 om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser indgik regeringen, KL Danske Regioner og LO den 1. september 2016 aftale om dimensionering af PAU. Formålet med aftalen var at sikre, at der uddannes faglærte pædagogiske assistenter i et omfang, der svarer til arbejdsmarkedets behov, og at der ikke optages for mange elever på grundforløb 2, som ikke kan få praktikplads og mulighed for at færdiggøre deres uddannelse.
 
Dimensioneringsaftalen betyder, at kommunerne på landsplan forpligter sig til at tilvejbringe 700 uddannelsesaftaler pr. år på PAU, mens det nuværende antal er 1.569 pladser. I hovedstadsregionen har kommunerne forpligtet sig til at oprette minimum 240 praktikpladser mod hidtil maksimalt 469 praktikpladser. Hertil kommer et mindre antal praktikpladser ved private udbydere samt forventeligt 10 pladser ved Region Hovedstaden.
Relativt set er nedgangen af praktikpladser mindre i hovedstadsregionen end i resten af landet, fx Region Sjælland, hvor nedgangen er fra 265 til 90 pladser. Situationen for skolerne i vores region er derfor mindre presset end for skolerne i de øvrige regioner.
 
De nuværende udbydere af PAU er Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, SOPU København og Nordsjælland, Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C samt Professionshøjskolen UCC. Professionshøjskolen UCC er dog kun godkendt til at udbyde PAU hovedforløb.
 
Udbyderne har med frist den 21. september 2016 afgivet deres ønsker til udbud af GF2, PAU, og alle udbydere har fastholdt deres oprindelige udbudsønsker:
- 2 udbud på Bornholm, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole og Professionshøjskolen UCC - mod 1 idag
- 1 udbud i Hillerød, SOPU København og Nordsjælland - som i dag
- 7 udbud i Storkøbenhavn, Professionshøjskolen UCC (1), SOPU København og Nordsjælland (1) samt Social- og Sundhedsuddannelses Centret, SOSU C (5) - mod i dag i alt 4
 
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har udmeldt følgende kriterier, som regionsrådets indstilling skal tage udgangspunkt i:
1. Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til erhvervsudvikling og herunder det forventede lokale/regionale praktikpladspotentiale.
2. Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer.
3. Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til efterspørgsel og behov.
4. Bidrag til opfyldelse af de fire klare reformmål:
- Flere elever skal vælge erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse
- Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
- Erhvervsuddannelser skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
- Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes.
 
På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at antallet af udbydere er passende i forhold til antallet af forventede praktikpladser, men at antallet af udbudssteder i hovedstadsregionen bør bevares på det nuværende niveau.
 
Administrationen har derfor - med forbehold for regionsrådets godkendelse - indstillet, at der bevares:
Hermed sikres en kritisk masse til uddannelsen og samtidig en tilstrækkelig bred udbredelse af udbuddet.
 
Regionen indstiller videre, at alle fire udbydere godkendes til udbud af grundforløb 2, PAU: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, Professionshøjskolen UCC, SOPU København og Nordsjælland samt Social- og Sundhedsuddannelses Centret, SOSU C. Professionshøjskolen UCC indstilles med det forbehold, at deres grundforløb 2-udbud placeres på adressen i København, således at et udbud på Bornholm varetages af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.
 
Endeligt anbefaler Regionen, at SOSU C, der har søgt om godkendelse af udbud af PAU på i alt fem adresser, får godkendelse til udbud på maksimalt tre adresser, og at der ved godkendelsen tages hensyn til, at SOSU C ønsker at indgå i campusdannelser med udbydere af andre hovedområder, hvilket regionen støtter for at sikre et bredt og bæredygtigt udbud af erhvervsuddannelser.
 
Det samlede antal dimensionerede praktikpladser i hovedstadsregionen gældende fra 2017 stemmer nogenlunde overens med det nuværende antal elever. Således vurderes nedgangen i dimensioneringen ikke umiddelbart at være problematisk for regionen samlet, og understøtter anbefalingen om at opretholde samme antal udbudssteder.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen godkendes administrationens forslag til indstilling om udbud af grundforløb 2 på uddannelsen til pædagogisk assistent.
Såfremt indstillingen ikke følges, vil administrationen videregive regionsrådets trufne beslutning til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, der kan tage denne med i den videre dialog med skolerne. Det skal dog tilføjes, at det kan blive vanskeligt at implementere en ny beslutning fra regionsrådet, da dimensioneringen træder i kraft allerede fra januar 2017.
 
Regionsrådets indstilling danner sammen med indstilling fra de faglige udvalg og Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser grundlag for ministeriets beslutning om ret til udbud af grundforløb på uddannelsen til pædagogisk assistent.
 
Den store nedgang af praktikpladser vil givet øge konkurrencen mellem udbyderne af PAU.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen vil medføre, at PAU udbydes færre steder, hvorved den geografiske uddannelsesdækning mindskes. Som nævnt vurderes der dog med indstillingen at være en fortsat god balance mellem den geografiske dækning og den kritiske masse i uddannelsesstederne.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 8. november og regionsrådet den 15. november.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
15008796


15.pdf
16.pdf

Bilag

Indstilling om pædagogisk assistentuddannelse til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Uddybende notat vedr. tilgang til den pædagogiske assistentuddannelse


6. Udbud af almen praksis

Udbud af almen praksis

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde tog den 24. maj 2016 til efterretning, at administrationen påbegyndte det forberedende arbejde med et udbud på Bornholm på baggrund af manglende mulighed for at sikre lægedækningen via et samarbejde med PLO-Hovedstaden på overenskomstvilkår. Aktuelt er lægedækningen sikret ved et midlertidig almenmedicinsk tilbud - Praksisklinikken på Bornholm Hospital. Sundhedslovens § 227, stk. 6, giver imidlertid alene mulighed for denne løsning i en kort periode.
 
Traditionelt set har praksissektoren være "selvforsynende" med praktiserende læger, og lægedækningen har dermed været sikret via køb og salg af praksis fra en almen mediciner til en anden. Dette er ikke længere tilfældet i alle områder af regionen, hvorfor nogle kapaciteter overdrages regionen. PLO-H, kommune og regionen igangsætter en proces med henblik på rekruttering af praktiserende læger på vanlige vilkår. Lykkes dette ikke, kan regionen udbyde drift af praksis for at undgå lægemangel.
 
Regionen har aktuelt en række områder, hvor der kan forudses mangel på læger. Administrationen har derfor udarbejdet et materiale, der kan anvendes, hvis udbud af en kapacitet bliver nødvendig i et område af regionen. Administrationen forelægger materiale for udvalget med henblik på en anbefaling til videre behandling i regionsrådet.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at vedlagte generiske udbudsmateriale (bilag 2-4) godkendes som grundlag for kommende udbud af drift af praksis,
 2. at det godkendes, at der rettes henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet om dispensation for udbud på Bornholm grundet projektet Udviklingshospital Bornholm, med henblik på at videreføre praksisklinikken i op til fire år.

POLITISK BEHANDLING
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejdes møde den 25. oktober 2016:
1. Anbefalet.
2. Anbefalet, idet udvalget ønsker at følge erfaringerne fra Praksisklinikken på Bornholm.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 8. november 2016:
Anbefalet, idet administrationen til brug for behandlingen af sagen i regionsrådet fremlægger et teknisk ændringsforslag om, hvordan sagen kan sendes i høring.
 
Regionsrådets beslutning den 15. november 2016:
 
Der var omdelt følgende tekniske ændringsforslag, stillet af forretningsudvalget (bilag 5):
 
”Dagsordenspunktet foreslås tilføjet et ekstra punkt:
3. at udbudsmaterialet sendes i høring.”
 
Formanden satte indstillingens punkt 1 under afstemning:
For stemte: A (13), B (3), C (4), I (1), O (3) og V (7) og Ø (5), i alt 36.
Imod stemte: 0.
Undlod at stemme: F (2).
I alt 38.
Indstillingens punkt 1 var herefter godkendt.
Per Tærsbøl (C) deltog ikke i afstemningen.
 
Formanden satte indstillingens punkt 2 under afstemning:
For stemte: A (13), B (3), C (4), F (2), I (1), O (3) og V (7) og Ø (5), i alt 38.
Imod stemte: 0.
Undlod at stemme: 0.
I alt 38.
Indstillingens punkt 2 var herefter godkendt.
Per Tærsbøl (C) deltog ikke i afstemningen.
 
Formanden satte forretningsudvalgets tekniske ændringsforslag under afstemning:
For stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (3) og V (7) og Ø (5), i alt 37.
Imod stemte: 0.
Undlod at stemme: F (2).
I alt 39.
Indstillingen med det stillede tekniske ændringsforslag var herefter godkendt.
 
Socialistisk Folkeparti ønskede følgende tilført protokollen:
”Vi erkender mangel på praktiserende læger og den lovgivning, der er på området. Vi har dog set erfaringerne med udbudsklinikker og de er dyrere og dårligere. Patienterne er kede af de skiftende læger og den manglende kontinuitet og prisen er noget højere.
Vi finder det mere hensigtsmæssigt at bruge flere penge på det samme - bare i en dyrere og dårligere version - ønsker vi at bruge de penge på et udviklingsarbejde enten i de eksisterende klinikker eller i vores egne klinikker. Her kunne vi afprøve nye organiseringsmodeller og inddragelse af forskellige faggrupper.”
 
Lars Gaardhøj (A), Katrine Vendelbo Dencker (O), Martin Geertsen (V) og Ole Stark (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortræder deltog Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

SAGSFREMSTILLING
I henhold til sundhedsloven har Region Hovedstaden ansvaret for at tilvejebringe og sikre borgerne lægedækning og dermed et tilbud om vederlagsfri behandling i hele regionen.
 
Når en praktiserende læge varsler ophør, uden at praksis overtages af en anden læge, går PLO-Hovedstaden og administrationen i tæt samarbejde om at afsøge muligheder for at finde læger, der kan overtage den ledige praksis. Der samarbejdes om en bred palet af muligheder for at sikre borgerne lægedækning. Et udbud af lægepraksis vil først kunne gennemføres efter en række andre tiltag, der iværksættes for at sikre borgerne lægedækning.
 
I henhold til sundhedslovens § 227, stk. 3 kan regionen udbyde drift af praksis. Hvis der ikke er private leverandører, der deltager i udbuddet, eller regionsrådet forkaster de fremsendte bud, fx fordi de ikke lever op til kravsspecifikationen eller overskrider den fastsatte maksimale pris, kan regionsrådet etablere en praksis i en periode på op til 4 år ifølge sundhedslovens § 227, stk. 5. Det er således ikke muligt at oprette en regionsklinik uden først at have gennemført et udbud, med mindre det sker i en akut situation.
 
Administrationen har udarbejdet et generisk udbudsmateriale, som vil kunne anvendes i de fremtidige udbud af drift af praksis (bilag 2-4). Udbuddet er udformet således, at et hospital får mulighed for at give et kontrolbud på drift af praksis.
 
Udbudsmaterialet beskriver regionens krav til tilbudsgiverens drift af praksis. Ud over, at budgiver skal leve op til kravene i Overenkomst om almen praksis (fx vedr. personale, behandlingsstandarder, journalføring, klagebestemmelser m.v), er der i materialet stillet skærpede krav på områder, som regionen har fokus på som udviklingstemaer:
Derudover vedlægges "aftale vedr. drift af almen lægepraksis" (bilag 3), der specificerer de nærmere aftalevilkår samt tilbudslisten (bilag 4), hvor tilbudsgiver skal angive en pris pr. patient pr. år for drift af et alment medicinsk tilbud. Materialet er udformet som et generelt udbud således, at det kan anvendes ved udbud de steder i regionen, hvor det ikke er muligt at sikre lægedækningen på anden vis.
 
Områder i Region Hovedstaden, hvor der aktuelt er udfordringer med lægedækningen
Tingbjerg (Brønshøj Husum)
Regionsrådet godkendte den 8. marts 2016 opslag af to kapaciteter i Tingbjerg, Brønshøj-Husum. Desværre var der ingen kvalificerede ansøgere. Administrationen er i fortsat dialog med Københavns Kommune og PLO-H om mulighederne for at tiltrække ansøgere og det forventes, at kapaciteterne genopslås i efteråret.
 
Ishøj
En praktiserende læge i Ishøj har varslet ophør pr. 31. december 2016. Lukkes praksis, vil det gennemsnitlige antal sikrede pr. kapacitet være 2.078 mod det ønskede 1.542. Der er derfor behov for en indsats for at undgå lægemangel. Der har været afholdt møde med Ishøj Kommune den 18. august 2016. Region Hovedstaden og Ishøj Kommune har nu sammen udarbejdet et opslag med input fra PLO-H, og der er samlet opslået 2-3 kapaciteter. Bliver alle kapaciteterne besat vil der altså være to flere kapaciteter end før. Der er frist for ansøgninger den 7. november 2016.
 
Halsnæs
Det er vanskeligt for nytilflyttere og flygtninge at få tildelt en læge i kommunen, da samtlige læger har lukket for tilgang af nye patienter. To kapaciteter er tildelt læger, men ikke besat. Der er frist for besættelse den 31. december 2016. Der har været afholdt administrativt møde den 25. august 2016, hvor blandt andet muligheden for at afgive de to ubesatte kapaciteter før tid blev drøftet. PLO-Hovedstaden har meldt tilbage, at den praksis, som aktuelt ejer de to kapaciteter, ikke ønsker at afhænde dem før tid, men har ønske om at bibeholde dem. Det er samtidig oplyst at en praktiserende læge bliver ansat i den ene kapacitet.
 
Administrationen vil i alle ovenstående områder samarbejde med PLO-H og kommunerne om løsninger.
 
Bornholm
På Bornholm var det ikke muligt for regionen at tilvejebringe og sikre borgerne lægedækning og dermed et tilbud om vederlagsfri behandling, da to praktiserende læger valgte at gå på pension, og der ikke kunne rekrutteres læger til de frigjorte kapaciteter. Regionen etablerede derfor som en midlertidig løsning et almen medicinsk tilbud - Praksisklinikken på Bornholms Hospital.
 
Der er i øjeblikket lukket for tilgang af patienter i alle praksis på Bornholm bortset fra Praksisklinikken på Bornholms Hospital. Den 1. september havde klinikken 2.508 patienter.
 
Regionsrådsformand i Region Nordjylland Ulla Astman har fremsat bemærkninger til denne del af sundhedsloven i en kronik i Jyllandsposten (bilag 1). Ulla Astman anfører, at der er behov for, at regionerne får mulighed for at indgå og afprøve nye organisationsformer for at kunne sikre lægedækningen i en situation med mangel på praktiserende læger, hvor samtidig flere forlader deres klinikker grundet alder. En af de løsningsmodeller, Ulla Astman fremfører, er bl.a. at etablere et alment medicinsk tilbud på hospitaler, hvor lægerne kunne få mulighed for ansættelse dels i en praksisklinik, dels i en anden hospitalsfunktion.
 
Region Hovedstaden kan ikke fortsætte den nuværende praksisklinik på Bornholm grundet den lovgivning, der omtales i kronikken. Der skal derfor enten igangsættes et udbud af to kapaciteter på Bornholm ultimo 2016, eller der skal rettes henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet med henblik på, at praksisklinikken kan fortsætte som en del af udviklingsprojektet på Bornholm. Sidstnævnte vil have væsentlig betydning for belysning af samarbejdsmulighederne mellem almen praksis og hospitalet, herunder muligheden for at skabe bedre rammer for et sammenhængende patientforløb, specielt for patienter med kroniske lidelser, der følges i begge sektorer.
 
Administrationen anbefaler, at regionen som første prioritet ansøger Sundheds- og Ældreministeriet om dispensation, således at praksisklinikken kan fortsætte som en del af udviklingsprojektet på Bornholm. Hvis dette afvises af ministeriet, anbefaler administrationen, at der igangsættes et udbud af praksis på Bornholm.
 
Tiltag for at sikre lægedækningen på Bornholm:
Administrationen, PLO-H og Bornholms Regionskommune har været i tæt dialog om etablering af permanente løsninger for borgerne på Bornholm. Følgende tiltag har været afprøvet:
Dialogen mellem parterne har dermed ikke givet løsningsmodeller hverken på kort eller langt sigt for de af øens borgere, der ikke har egen læge.
 

KONSEKVENSER
Ved en tiltrædelse af indstillingerne udbuddet sikres, at der kan handles hurtigt på lægedækningsudfordringer i regionen, dér hvor alt andet er afprøvet. Endvidere sikres en permanent løsning af lægemanglen på Bornholm, enten ved en privat leverandør eller ved at praksisklinikken videreføres i en periode på op til 4 år.

RISIKOVURDERING
Ved eventuel ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet om dispensation må der forventes modstand fra PLO-Hovedstaden, idet PLO-H ønsker at praksis skal drives i henhold til overenskomst om almen praksis. Hvis ministeriet ikke imødekommer ansøgningen, kan lægedækningen sikres via et udbud af praksis på Bornholm, således at regionen opfylder forpligtelsen om at sikre almen medicinsk lægebetjening til alle borgere på Bornholm.
 

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Udgifter relateret til drift af praksis vil forventeligt være de samme ved et udbud.

KOMMUNIKATION
Der planlægges en presseindsats

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 8. november 2016 og regionsrådet den 15. november 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Svend Hartling / Else Hjortsø

JOURNALNUMMER
15008145


17.pdf
18.pdf
19.pdf
20.pdf
21.pdf

Bilag

Ulla Astman artikel - familielægen på pension
Kravspecifikation
Udkast til aftale om drift af almen lægepraksis
Tilbudsliste
Ændringsforslag stillet af Forretningsudvalget


7. Godkendelse af Praksisplan for fodterapi 2017-2020

Godkendelse af Praksisplan for fodterapi 2017-2020

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde anbefalede i april 2016 de regionale medlemmer af Samarbejdsudvalget vedr. fodterapi at godkende Praksisplan for fodterapi til udsendelse i høring.
 
Høringsperioden er nu afsluttet og der er på baggrund af høringssvareme foretaget tilføjelser og mindre ændringer i planen.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at Praksisplan for fodterapi 2017-2020 godkendes.

POLITISK BEHANDLING
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejdes møde den 25. oktober 2016:
Anbefalet, idet udvalget ønsker, at der i implementeringen af planen ses på at lade trafikal tilgængelighed indgå som kriterie ved flytning og ikke kun i forbindelse med nynedsættelser.
Udvalget har endvidere opmærksomhed på, at der arbejdes videre med de tekniske muligheder for indberetning af ventetider.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 8. november 2016:
Anbefalet.
 
Regionsrådets beslutning den 15. november 2016:
 
Godkendt.
 
Lars Gaardhøj (A), Katrine Vendelbo Dencker (O), Per Roswall (V), Martin Geertsen (V) og Ole Stark (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

SAGSFREMSTILLING
Praksisplanen for fodterapi har til formål at tilrettelægge den fodterapeutiske betjening i praksissektoren og indgår i regionens samlede sundhedsplanlægning. Praksisplanen skal understøtte hensigtsmæssig kapacitetsplanlægning, udvikling af kvaliteten i fodterapipraksis og styrke samarbejdet mellem fodterapipraksis og det øvrige sundhedsvæsen.
 
Praksisplan for Fodterapi 2017-2020 er en visionsplan som prioriterer mål og anbefalinger. Implementerings- og udviklingsarbejdet sker i planperioden i form af konkrete tiltag, aktiviteter og projekter.
 
Af konkrete mål og anbefalinger kan nævnes:
Høringssvarene
Der er indkommet 11 høringssvar til planen fra henholdsvis Sundhedsstyrelsen, Patientinddragelsesudvalget (PIU), Regionshandicaprådet (RHR), Danske Fodterapeuter, hospitaler og kommuner. Samtlige høringssvar fremgår af bilag 3.
 
Høringssvarene er generelt positive overfor praksisplanen. Eksempelvis anfører Sundhedsstyrelsen, at der er tale om en gennemarbejdet praksisplan med fokus på udviklingen af samarbejdet mellem fodterapipraksis og det øvrige sundhedsvæsen samt udvikling af kvaliteten i fodterapibehandlingen. Ligeledes påpeger Sundhedsstyrelsen, at praksisplanen vidner om planlægningsmæssigt overblik og relevante visioner på området.
 
Flere høringsparter er positive for praksisplanens fokus på patientinddragelse, både i behandlingsforløbet og på det organisatoriske niveau, herunder deltagelse fra patienter og pårørende i arbejdet med praksisplanen og med inddragelse af utilsigtede hændelser i kvalitetsudviklingen.
 
Flere af høringsparter peger i deres høringssvar desuden på følgende:
Praksisplanens parter er opmærksomme på indberetning af ventetider. Registrering af ventetider vil derfor fortsat være et centralt indsatsområde i praksisplanen, som Samarbejdsudvalget vedr. fodterapi vil følge op på. Ligeledes er der i praksisplanen fokus på at sikre tilstrækkelig kapacitet til at yde hjemmebehandling, fx indgår fodterapeuters tilbud om hjemmebehandling som kriterie ved nynedsættelser.
 
Bemærkninger fra PIU og RHR har bidraget til afsnit vedr. tilgængeligheden til fodterapipraksis og det aktive samarbejde med patienten samt vedr. behovet for at sikre kommunikation og samarbejde mellem fodterapraksis og det øvrige sundhedsvæsen. I praksisplanen gives konkrete forslag til, hvordan der kan sikres god patientinddragelse i fodterapipraksis.
 
I bilag 2 er en samlet oversigt over de indholdsmæssige kommentarer og forslag til ændringer.
 
En del svar har givet anledning til indholdsmæssige ændringer/justeringer i praksisplanen. Disse fremgår af bilag 1. Andre høringssvars bemærkninger og forslag inddrages i implementering af praksisplanens anbefalinger. Endelig er der kommentarer, som generelt er fundet relevante, men ikke af en karakter, der kræver ændringer i planen.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen vil betyde, at praksisplanen godkendes.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen risici.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Praksisplanen er udarbejdet i samarbejde mellem region og Danske Fodterapeuter, og formidles bredt ud som led i det videre arbejde. Såfremt planen godkendes vil den blive publiceret på regionens hjemmeside.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Såfremt indstillingen tiltrædes, vil sagen blive forelagt forretningsudvalget den 8. november 2016 og regionsrådet den 15. november 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Svend Hartling / Else Hjortsø

JOURNALNUMMER
15011549


22.pdf
23.pdf
24.pdf

Bilag

Bilag Udkast til Praksisplan for fodterapi 2017-2010
Bilag Oversigt over høringssvar og ændringsforslag
Bilag Høringssvar fra samtlige parter


8. Psykiatrisk Akutberedskab - ophævelse af besparelse fra 2017

Psykiatrisk Akutberedskab - ophævelse af besparelse fra 2017

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-2020 blev der samtidigt godkendt udmøntningen af en række besparelsesforslag. Et af disse forslag omfattede en reduktion af det psykiatriske akutberedskab med en besparelse på 1,92 mio. kr.
 
Der er efterfølgende indgået en politisk aftale af partierne bag budgetaftalen 2017-2020 (Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance), som betyder at besparelsen tilbageføres. I indeværende sag beskrives, hvorledes ændringen kan finansieres.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at godkende, at der af puljen "et sammenhængende sundhedsvæsen" i 2017 foretages en reservation på 1,92 mio. kr. som anvises som finansieringsløsning til videreførelse af det psykiatriske akutberedskab og som overføres til Den Præhospitale Virksomhed, og
 2. at bede administrationen om at redegøre for muligheden for at finde en alternativ løsning vedr. finansiering af videreførelsen af det psykiatriske akutberedskab i forbindelse med behandlingen af 4. økonomirapport 2016 .

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 8. november 2016:
Venstre stillede forslag om, at forslaget blev finansieret ved en reduktion af budgettet til bevillingsområdet ”fælles – driftsudgifter”.
Formanden satte ændringsforslaget under afstemning:
For stemte: V (3) og Ø (2), i alt 5.
Imod stemte: A (3), B (2), C (2), O (2) og F (1), i alt 10.
Undlod at stemme: 0.
I alt 15.
Ændringsforslaget var herefter forkastet.
Indstillingen var herefter anbefalet.
 
Regionsrådets beslutning den 15. november 2016:
 
Der var omdelt følgende ændringsforslag fra Venstre (bilag 1):
”Venstre stiller forslag om, at ophævelse af besparelsen i Psykiatrisk Akutberedskab finansieres ved en reduktion af budgettet til bevillingsområdet ”fælles – driftsudgifter”.”
 
Formanden satte Venstres ændringsforslag under afstemning:
For stemte: V (7) og Ø (5), i alt 12.
Imod stemte: A (12), B (3), C (5), F (2), I (1) og O (3), i alt 26.
Undlod at stemme: 0.
I alt 38.
Venstres ændringsforslag var herefter forkastet.
 
Forretningsudvalgets indstilling var herefter godkendt.
 
Lars Gaardhøj (A), Katrine Vendelbo Dencker (O), Martin Geertsen (V) og Ole Stark (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortræder deltog Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

SAGSFREMSTILLING
I forbindelse med budgetvedtagelsen 2017-2020 blev det besluttet at gennemføre en besparelse på 1,92 mio. kr. ved en reduktion af det psykiatriske akutberedskab.
 
Den Præhospitale Virksomhed foreslog, som et led i udmøntningen af virksomhedens besparelse på 4,2 mio. kr. ved budget 2017-2020, at man reducerede det psykiatriske akutberedskab fra at fungere syv dage om ugen til kun at fungere tre dage om ugen, fx lørdage, søndage og mandage. Forslaget betød, at fire dage om ugen vil henvendelser om akut psykiatriske ydelser enten blive visiteret til Regions Hovedstadens Psykiatris eksisterende tilbud eller blive håndteret af ambulancernes akutlæger og paramedicinere eller af ydelser via Akuttelefonen 1813. Der vil således ifølge forslaget kun være en speciallæge i psykiatri til rådighed for opgaveløsningen i forbindelse med de resterende tre dage i ugen.
 
Partierne bag budgetaftalen har imidlertid efterfølgende aftalt at trække besparelsen tilbage, idet der er fremkommet ny viden om opgaverne for det psykiatriske akutberedskab, særligt at akutberedskabet også betjener de psykiatriske bosteder.
 
Med henblik på at fastholde det psykiatriske akutberedskab foreslås det, at der tilvejebringes finansiering gennem en foreløbig reservation af 1,92 mio. kr. fra puljen "et sammenhængende sundhedsvæsen", som er midler afsat til at understøtte samarbejdet med kommunerne og den tværsektorielle indsats.
 
Såfremt det ved 4. økonomirapport 2016 viser sig muligt at finde en alternativ finansieringsmulighed, så vil der blive taget stilling til om de reserverede midler fra puljen "et sammenhængende sundhedsvæsen" kan frigives igen.
 
I forbindelse med 4. økonomirapport vil der blive foretaget en vurdering af om, der er ledigt råderum i 2016. Dette råderum vil jf. beslutning ved 3. økonomirapport 2016, blive anvendt til afdrag på leasinggæld, fremrykning af indkøb af sygehusmedicin eller anskaffelser. Teknisk set vil et ekstraordinært afdrag på leasinggæld på ca. 10 mio. kr. skabe råderum i de efterfølgende 5 år til finansiering af det psykiatriske akutberedskab.

KONSEKVENSER
Såfremt indstillingen godkendes kan det psykiatriske akutberedskab videreføres med uændret omfang fra 1. januar 2017. Hvis indstillingen ikke godkendes vil det psykiatriske akutberedskab fra 1. januar 2017 ikke være til rådighed på fire hverdage i tidsrummet fra kl. 16.00 til 08.00.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
De bevillingsmæssige konsekvenser vil blive indarbejdet i 1. økonomirapport 2017.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 8. november 2016 og regionsrådet den 15. november 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
16001238


25.pdf

Bilag

Ændringsforslag stillet af Venstre vedr. Psykiatrisk Akutberedskab - ophævelse af besparelse fra 2017


9. Organisering af den specialiserede håndkirurgi

Organisering af den specialiserede håndkirurgi

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Som led i budgetaftalen for 2015 blev der gennemført en revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 (HOPP2020).
 
Den 22. juni 2015 besluttede regionsrådet, hvilke ændringer, der skulle indarbejdes i den reviderede plan (navngivet Hospitalsplan 2020 / HOP2020).
En af de vedtagne ændringer var, at al specialiseret håndkirurgi (inkl. fingerkirurgi) fra hele regionen skulle samles på Herlev og Gentofte Hospital, Gentofte-matriklen, dog sådan at varetagelsen af hånd- og fingerkirurgi ved traumer og på børn imidlertid fortsat skulle foregå på Rigshospitalet med lægelig bemanding fra Gentofte-matriklen. Det skulle også fortsat være muligt for Nordsjællands Hospital at udføre enkelte specialiserede håndkirurgiske indgreb.
 
På baggrund af en fælles henvendelse fra Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital i september 2016 anbefaler administrationen, at den specialiserede håndkirurgi alligevel ikke flyttes fra Rigshospitalet til Herlev og Gentofte Hospital, Gentofte-matriklen som ellers vedtaget i Hospitalsplan 2020.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at der ikke sker en flytning af den specialiserede håndkirurgi fra Rigshospitalet til Herlev og Gentofte Hospital, Gentofte-matriklen.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 8. november 2016:
Der var omdelt supplerende materiale til sagen (bilag 3).
Anbefalet.
 
Regionsrådets beslutning den 15. november 2016:
 
Godkendt.
 
Özkan Kocak (A), Lars Gaardhøj (A), Katrine Vendelbo Dencker (O), Erik Sejersten (V), Martin Geertsen (V) og Ole Stark (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

SAGSFREMSTILLING
På baggrund af en fælles henvendelse fra Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital støtter administrationen, at den specialiserede håndkirurgi ikke flyttes fra Rigshospitalet til Herlev og Gentofte Hospital, Gentofte-matriklen, jf. vedlagte henvendelse.
 
Hospitalerne har foretaget en faglig gennemgang af samtlige specialiserede funktioner og har konkluderet, at ca. 90 % af de højt specialiserede funktioner ikke bør flyttes fysisk fra Rigshospitalet af lægefaglige grunde. Det skyldes, at de højt specialiserede behandlinger kræver samarbejde med andre funktioner, som fysisk ligger på Rigshospitalet, for eksempel:
De nævnte højt specialiserede behandlinger kræver eksempelvis børneanæstesiologisk ekspertise og adgang til pædiatrisk afdeling.
 
Dermed er det kun de resterende ca. 10 % af de højt specialiserede funktioner samt regionsfunktionsniveau, der potentielt kan flyttes til Herlev og Gentofte Hospital. Hospitalerne vurderer ikke, at denne flytning vil medføre øget kvalitet i behandlingen af de håndkirurgiske patienter.
 
Endvidere vil Herlev og Gentofte Hospital skulle have planlægningsansvaret for den fortsatte aktivitet på Rigshospitalet. Det vil betyde, at Herlev og Gentofte Hospital skal planlægge lægernes tid og fremmøde på Rigshospitalet til patientbehandling, der involverer understøtning af flere tværfaglige funktioner (ofte børn og akutte skader).
 
På den baggrund vurderer hospitalerne, at gevinsten ved en så lille flytning ikke opvejer de praktiske og administrative omkostninger ved at gennemføre beslutningen.
 
Et argument for at sammenlægge de højt specialiserede funktioner har været, at der kunne skabes et større fagligt fællesskab, og at rekrutteringen til varetagelse af de højt specialiserede funktioner vil blive væsentligt forbedret. Hvis den specialiserede håndkirurgi forbliver på Rigshospitalet, er Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital enige om at løse denne udfordring i fælleskab, så høj faglig kvalitet og generationsskifte på det håndkirurgiske område kan sikres både nu og i fremtiden.
 
Hospitalerne vil derfor udarbejde et fælles forslag til, hvordan der kan skabes et større fagligt fællesskab og bedre rekrutteringsforhold på tværs af matriklerne. Forslaget vil blive fremsendt til administrationen inden udgangen af 2016.
 
Den aktuelle fordeling af specialer og funktioner på Herlev og Gentofte Hospitals to matrikler er vedlagt.

KONSEKVENSER
Da der er tale om tilbagerulning af en endnu ikke implementeret beslutning om flytning af den specialiserede håndkirurgi, er der ingen yderligere konsekvenser.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen beskrevne.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Når regionsrådet har truffet beslutning i sagen, vil administrationen orientere Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital om denne.
 
Endvidere vil administrationen orientere Sundhedsstyrelsen, hvis regionsrådet beslutter, at den specialiserede håndkirurgi bibeholdes på Rigshospitalet.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 8. november 2016 og regionsrådet den 15. november 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Svend Hartling

JOURNALNUMMER
16042782.


26.pdf
27.pdf
28.pdf

Bilag

Henvendelse vedr. organisering af den specialiserede håndkirurgi
Fordeling af specialer og funktioner på Herlev og Gentofte Hospital
Notat af 7.11.2016 - HOP2020-beslutning om den specialiserede håndkirurgi – Tilbagerulning og konsekvenser for Gentofte-matriklen


10. Godkendelse af syv revisionspåtegnede investeringsregnskaber

Godkendelse af syv revisionspåtegnede investeringsregnskaber

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Investeringer, der overstiger 10 mio. kr., bevilges altid af regionsrådet. Som en konsekvens heraf er der tidligere truffet beslutning om, at alle investeringsregnskaber over 10 mio. kr. forsynes med en særskilt revisionserklæring, inden investeringsregnskaberne godkendes af regionsrådet.
 
I indeværende sag forelægges syv revisionspåtegnede investeringsregnskaber med henblik på godkendelse.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at syv revisionspåtegnede investeringsregnskaber (bilag 1) godkendes.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 8. november 2016:
Anbefalet.
 
Regionsrådets beslutning den 15. november 2016:
 
Godkendt.
 
Lars Gaardhøj (A), Katrine Vendelbo Dencker (O), Erik Sejersten (V), Martin Geertsen (V) og Ole Stark (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

SAGSFREMSTILLING
Der forelægges i alt syv investeringsregnskaber med henblik på godkendelse (se bilag 1).
 
Seks af disse vedrører:
Revisionserklæringerne for ovennævnte seks investeringsregnskaber indeholder hverken forbehold eller supplerende bemærkninger.
 
På regionsrådets møde den 13. august 2013 godkendte regionsrådet, at der blev meddelt en investeringsbevilling på i alt 10,8 mio. kr. til etablering af tunnel til det kommende patienthotel og administrationsbygning på Rigshospitalet. Forbruget blev imidlertid på 12,1 mio. kr. og revisionen har i dette tilfælde taget forbehold i revisionserklæringen, idet der er tale om et merforbrug på 1,263 mio. kr. svarende til 11,7 pct. i forhold til den meddelte bevilling. Merforbruget skyldes ekstraarbejder, der ikke var forudsat ved bevillingsafgivelsen samt at de modtagne tilbud på entrepriser var højere end hovedprojektets kalkulation, der lå til grund for den oprindelige bevilling. Ifølge regionens byggestyringsregler forudsætter en overskridelse på mere end 2 mio. kr. eller mere end 10 pct., forelæggelse af sag om tillægsbevilling for regionsrådet. Administrationen er enig med revisionen heri og vil fremadrettet skærpe opmærksomheden på overholdelse af de meddelte investeringsbevillinger. I det konkrete tilfælde ville et merforbrug på 1,080 mio. kr. have holdt sig inden for den acceptable grænse på 10 pct.
 
Alle syv investeringsregnskaber samt de tilhørende revisionserklæringer fremgår af bilag 1.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere konsekvenser end det i sagen henviste, hvormed de syv revisionspåtegnede investeringsregnskaber godkendes. Revisionsbemærkningen har ingen direkte konsekvenser.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget tirsdag den 8. november 2016 og regionsrådet tirsdag den 15. november 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
15014607


29.pdf

Bilag

Bilag 1 Investeringsregnskaber


11. Regionsrådsmedlem Katrine Vendelbo Denckers (O) midlertidige fravær - fordeling af poster

Regionsrådsmedlem Katrine Vendelbo Denckers (O) midlertidige fravær - fordeling af poster

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Katrine Vendelbo Dencker (O) har oplyst, at hun af helbredsmæssige årsager ønsker sig fritaget fra arbejdet i regionsrådet i perioden 1. december 2016 - 28. februar 2017.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at der tages stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for Katrine Vendelbo Dencker i regionsrådet er opfyldt,
 2. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFO udpeges et medlem af Sundhedsudvalget under Katrine Vendelbo Denckers fravær, og
 3. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFO udpeges et medlem af Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Nordsjælland under Katrine Vendelbo Denckers fravær.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 8. november 2016:
Da sagen blev behandlet sammen med tillægsdagsorden punkt 1 , erklærede forretningsudvalget Tormod Olsen for inhabil og han forlod lokalet under sagens behandling.
Anbefalet.
Tormod Olsen deltog ikke i sagen behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 15. november 2016:
 
Godkendt.
 
Lars Gaardhøj (A), Katrine Vendelbo Dencker (O), Erik Sejersten (V), Martin Geertsen (V) og Ole Stark (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

SAGSFREMSTILLING
Katrine Vendelbo Dencker (O) har oplyst, at hun af helbredsmæssige årsager ønsker sig fritaget fra arbejdet i regionsrådet i perioden 1. december 2016 - 28. februar 2017.
 
Hvervet som medlem af regionsrådet og de hverv, som regionsrådet har udpeget et regionsrådsmedlem til, er borgerlige ombud, som der som udgangspunkt er pligt til at varetage.
 
Regionsrådet skal således tage stilling til, om der kan ske indkaldelse af stedfortræder for Katrine Vendelbo Dencker i regionsrådet, samt tage stilling til evt. udpegning af et midlertidigt medlem af hhv. Sundhedsudvalget og Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Nordsjælland under Katrine Vendelbo Denckers midlertidige fravær.
 
Der indkaldes i henhold til § 21 i Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden stedfortræder for et medlem af regionsrådet, der har forfald af de grunde, der fremgår af den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2.
 
Det følger af den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2, at der er tale om lovligt forfald, hvis et medlem er forhindret i at varetage sine hverv på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. Administrationen vurderer, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for Katrine Vendelbo Dencker er opfyldt.
 
Det er efter den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 4, regionsrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden i regionsrådet er opfyldt.
 
Det er i givet fald 1. stedfortræder på Dansk Folkepartis stedfortræderliste, Ole S. Nielsen, der indtræder i regionsrådet under Katrine Vendelbo Denckers midlertidige fravær.
 
Midlertidig fritagelse for hvervet som medlem af regionsrådet forudsætter en absolut forhindring. Det er derfor en forudsætning for indkaldelse af stedfortræder for Katrine Vendelbo Dencker i regionsrådet, at Katrine Vendelbo Dencker også fritages for varetagelse af sine øvrige regionale hverv.
 
Efter den kommunale styrelseslovs § 28, stk. 2, kan den valggruppe, som har indvalgt et udvalgsmedlem, som har forfald i mindst en måned, bestemme, at et andet medlem skal indtræde i udvalget, sålænge hindringen varer.
 
Det tilkommer derfor i givet fald valggruppen ABCFO at indstille et midlertidigt medlem af hhv. Sundhedsudvalget og Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Nordsjælland under Katrine Vendelbo Denckers midlertidige fravær.
 
Valggruppen ABCFO har oplyst, at gruppen ønsker følgende udpeget til at varetage de midlertidige poster:
 
- Sundhedsudvalget - Ole S. Nielsen (O),
- Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Nordsjælland - Ole S. Nielsen (O).
 

KONSEKVENSER
Hvis indstillingen tiltrædes, vil Katrine Vendelbo Dencker i fraværsperioden modtage vederlag for medlemskab af hhv. regionsrådet og Sundhedsudvalget.
 
Der vil i fraværsperioden i givet fald også skulle afholdes omkostninger til vederlag til det midlertidige medlem af hhv. regionsrådet og Sundhedsudvalget.
 
De med hvervene forbundne omkostninger kan afholdes af det administrative budget.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen anførte.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 8. november 2016 og regionsrådet den 15. november 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

JOURNALNUMMER
13012402, 13013110, 13013091
12. Regionsrådsmedlem Tormod Olsens (Ø) midlertidige fravær - fordeling af poster

Regionsrådsmedlem Tormod Olsens (Ø) midlertidige fravær - fordeling af poster

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Tormod Olsen (Ø) har oplyst, at han, fordi han skal være far, ønsker sig fritaget fra arbejdet i regionsrådet i perioden 1. december 2016 - 28. februar 2017.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at der tages stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for Tormod Olsen i regionsrådet er opfyldt,
 2. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen IVØ udpeges et medlem af Forretningsudvalget under Tormod Olsens fravær,
 3. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen IVØ udpeges et medlem af Miljø- og trafikudvalget under Tormod Olsens fravær i perioden januar og februar mnd. 2017,
 4. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen IVØ udpeges et medlem af Følgegruppen vedr. Det Nye Rigshospital under Tormod Olsens fravær, og
 5. at regionsrådets formand bemyndiges til at modtage navn fra valggruppen IVØ på et medlem af Miljø- og trafikudvalget under Tormod Olsens fravær i december mnd. 2016.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 8. november 2016:
Sagen blev behandlet sammen med sag nr. 9 på nærværende dagsorden.
Forretningsudvalget erklærede Tormod Olsen for inhabil og han forlod lokalet under sagens behandling.
Anbefalet.
Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 15. november 2016:

Regionsrådet erklærede Tormod Olsen (Ø) for inhabil ved det første at-punkt og han forlod lokalet under sagens behandling.

Godkendt.

Lars Gaardhøj (A), Katrine Vendelbo Dencker (O), Erik Sejersten (V), Martin Geertsen (V) og Ole Stark (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

SAGSFREMSTILLING
Tormod Olsen (Ø) har oplyst, at han, fordi han skal være far, ønsker sig fritaget fra arbejdet i regionsrådet i perioden 1. december 2016 - 28. februar 2017.
 
Hvervet som medlem af regionsrådet og de hverv, som regionsrådet har udpeget et regionsrådsmedlem til, er borgerlige ombud, som der som udgangspunkt er pligt til at varetage.
 
Regionsrådet skal således tage stilling til, om der kan ske indkaldelse af stedfortræder for Tormod Olsen i regionsrådet, samt tage stilling til evt. udpegning af et midlertidigt medlem af hhv. Forretningsudvalget, Miljø- og trafikudvalget og Følgegruppen vedr. Det Nye Rigshospital under Tormod Olsens midlertidige fravær.
 
Der indkaldes i henhold til § 21 i Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden stedfortræder for et medlem af regionsrådet, der har forfald af de grunde, der fremgår af den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2.
 
Det følger af den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2, at der er tale om lovligt forfald, hvis et medlem er forhindret i at varetage sine hverv på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. Administrationen vurderer, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for Tormod Olsen er opfyldt.
 
Det er efter den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 4, regionsrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden i regionsrådet er opfyldt.
 
Det er i givet fald 3. stedfortræder på Enhedslistens stedfortræderliste, Morten Riis, der umiddelbart indtræder i regionsrådet under Tormod Olsens midlertidige fravær.
 
Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på, at 2. stedfortræder på Enhedslistens stedfortræderliste, Mette Bang Larsen, i oktober måned 2016 har meddelt, at hun er på barsel frem til og med juni måned 2017. Regionsrådet godkender med en udpegning af Morten Riis som stedfortræder for Tormod Olsen en fritagelse af Mette Bang Larsen for varetagelse af posten som stedfortræder på Enhedslistens stedfortræderliste i den nævnte periode.
 
Opmærksomheden henledes endvidere på, at 1. stedfortræder på Enhedslistens stedfortræderliste, Torben Conrad, for tiden er midlertidigt medlem af regionsrådet under regionsrådsmedlem Susanne Langers midlertidige fravær fra regionsrådet i perioden 1. oktober 2016 - 22. december 2016. Ved Susanne Langers tilbagevenden til regionsrådet vil Torben Conrad i egenskab af 1. stedfortræder på stedfortræderlisten således overtage posten som midlertidigt medlem af regionsrådet under Tormod Olsens fravær fra 3. stedfortræder Morten Riis.
 
Midlertidig fritagelse for hvervet som medlem af regionsrådet forudsætter en absolut forhindring. Det er derfor en forudsætning for indkaldelse af stedfortræder for Tormod Olsen i regionsrådet, at Tormod Olsen også fritages for varetagelse af sine øvrige regionale hverv.
 
Efter den kommunale styrelseslovs § 28, stk. 2, kan den valggruppe, som har indvalgt et udvalgsmedlem, som har forfald i mindst en måned, bestemme, at et andet medlem skal indtræde i udvalget, sålænge hindringen varer.
 
Det tilkommer derfor i givet fald valggruppen IVØ at indstille et midlertidigt medlem af hhv. forretningsudvalget, Miljø- og trafikudvalget og Følgegruppen vedr. Det Nye Rigshospital under Tormod Olsens midlertidige fravær.
 
Valggruppen IVØ har oplyst, at gruppen ønsker følgende udpeget til at varetage de midlertidige poster - i følgende perioder:
 
- Forretningsudvalget - december 2016: Annie Hagel (Ø),
- Forretningsudvalget - januar og februar 2017: Marianne Frederik (Ø),
- Miljø- og trafikudvalget - december 2016: Navn følger, regionsrådets formand bemyndiges til at modtage navnet,
- Miljø- og trafikudvalget - januar og februar 2017: Marianne Frederik (Ø),
- Følgegruppen vedr. Det Nye Rigshospital - Annie Hagel (Ø).
 
Det bemærkes, at medlemmer af et stående udvalg i medfør af § 11 Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden skal vælges blandt regionsrådets medlemmer.
 
Det bemærkes endvidere, at den kommunale styrelseslovs § 28, stk. 2, alene giver mulighed for at udpege midlertidige medlemmer af udvalg, der er nedsat af regionsrådet. Der kan således ikke udpeges midlertidige medlemmer eller stedfortrædere for Tormod Olsen under dennes midlertidige fravær fra hhv. bestyrelsen for Copenhagen Capacity, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden og Klimapolitisk Forum, da de nævnte udvalg ikke er nedsat af regionsrådet.
 

KONSEKVENSER
Hvis indstillingen tiltrædes, vil Tormod Olsen i fraværsperioden modtage vederlag for medlemskab af hhv. regionsrådet, forretningsudvalget og Miljø- og trafikudvalget.
 
Der vil i fraværsperioden i givet fald også skulle afholdes omkostninger til vederlag til det midlertidige medlem af hhv. regionsrådet, forretningsudvalget og Miljø- og trafikudvalget.
 
De med hvervene forbundne omkostninger kan afholdes af det administrative budget.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen anførte.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 8 november 2016 og regionsrådet den 15. november 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

JOURNALNUMMER
13012402, 13013090, 13013106, 13013091
13. Medlemskab af Klimapolitisk Forum

Medlemskab af Klimapolitisk Forum
Regionsrådet godkendte at optage sagen uden for dagsorden.
 
Regionsrådet tog til efterretning, at Valggruppen IVØ har meddelt, at regionsrådsmedlem Carsten Scheibye (V) og regionsrådsmedlem Ole Stark (V) ønsker at foretage en intern rokade i valggruppen.
 
Carsten Scheibye ønsker således med virkning fra den 1. december 2016 at udtræde af Klimapolitisk Forum. Valggruppen IVØ ønsker samtidig, at Ole Stark samtidig indtræder som medlem af Klimapolitisk Forum i stedet for Carsten Scheibye.
 
Regionsrådet godkendte, at Carsten Scheibye med virkning fra den 1. december 2016 udtræder af Klimapolitisk Forum til fordel for Ole Stark.
 
Katrine Vendelbo Dencker (O), Martin Geertsen (V) og Ole Stark (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortræder deltog Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

Journalnummer
13013071