UDVALG

REGIONSRÅD

MØDE

TILLÆGSDAGSORDEN - ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

24-10-2017 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-10-2017 20:00:00


PUNKTER

1. Medlemsforslag fra Venstre - Ledelsesinformation om ventelister
2. Medlemsforslag fra Venstre om at sikre betaling/refusion ved behandling af turister og udlændinge på Region Hovedstadens hospitaler mv.
3. Medlemsforslag fra Venstre - Gratis influenzavaccination til personalet på regionens hospitaler og bosteder
4. Medlemsforslag fra Enhedslisten - investering i afdelingernes aktivitet og udvikling af lægesekretærers rolle1. Medlemsforslag fra Venstre - Ledelsesinformation om ventelister

Medlemsforslag fra Venstre - Ledelsesinformation om ventelister

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I medfør af den kommunale styrelseslovs § 11, der også gælder for regioner, kan medlemmer af regionsrådet anmode om at få en sag optaget på regionsrådets dagsorden. Randi Mondorf (V) har på vegne af Venstre ved henvendelse den 12. oktober 2017 anmodet om, at regionsrådet får en sag forelagt vedr. ledelsesinformation om ventelister.

INDSTILLING
Venstres forslag:
  • at der udarbejdes ledelsesinformation om ventelister i regionen, som kan danne grundlag for gennemgang i forretningsudvalget og indgå som et af driftsmålene på lige linje med overholdelse af standardforløbstider i kræftpakkerne. Vi foreslår, der benyttes allerede eksisterende data og i videst muligt omfang eksisterende afrapporteringer.
Administrationen bemærker, at vedtager regionsrådet at fremme forslaget, skal det forinden endelig stillingtagen forelægges forretningsudvalget, idet udvalget efter styrelsesvedtægten har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige af regionens administrationsområder.

POLITISK BEHANDLING
Regionsrådets beslutning den 24. oktober 2017:
 
Regionsrådet besluttede at sende Venstres forslag til behandling i forretningsudvalget.
 
Lene Kaspersen (C), Katrine Vendelbo (O), Morten Dreyer (O) og Bergur Løkke Rasmussen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C), Rita Rahbek Russell (O), Jess Christian Persson (O) og Thomas Bak (V).

MEDLEMSFORSLAG
Randi Mondorf (V) har ved mail d. 12. oktober 2017 anmodet om at få en sag på om ledelsesinformation om ventelister:
 
Venstres forslag:
 
"Baggrund
17 patienter døde på venteliste, til karkirurgisk afdeling på Rigshospitalet uden at være set af en læge. Det skete efter afdelingen efter eget udsagn, gentagne gange havde rettet henvendelse til ledelsen om, at de ikke kunne varetage den forventede mængde patienter.
Det er bestemt ikke en tilfredsstillende situation for de patienter, der er berørt heraf. Det er så heller ikke en situation, vi i Venstre kan acceptere og vi finder det utilfredsstillende, at vi ikke som politikere har systematisk information og kendskab til ventelister og ventetid generelt. For slet ikke at tale om årsagerne bag.
 
Sagsfremstilling
Vi mener, at ventelister er så vigtig en del af både den oplevede patientkvalitet og selve kvaliteten af behandlingen og i sidste ende patienternes overlevelse, at der skal være fuld information til det politiske niveau om venteliste forholdene indenfor de forskellige specialer.
Vi mener enhver organisation kan lære af at kigge på sine største udfordringer. Ventelister er en meget alvorlig sag og derfor skal information og overblik over omfanget af ventelister også være en fast del af den ledelsesinformation, vi som politikere skal forholde os til.
 
Konsekvenser
Administrationen anmodes om at udarbejde et forslag til format og mulige data i rapporteringen. Vi er opmærksomme på, at det vil være nødvendigt med en drøftelse af omfanget af data.
 
Risiko
Der er ingen økonomisk risiko forbundet med forslaget, men kan være nogle administrative omkostninger forbundet med det."
 
 
 

ADMINISTRATIONENS BEMÆRKNINGER
Forretningsudvalget modtager månedligt en formandsmeddelelse, der består af to dele:
 
(1) Oversigt over regionens viderevisitering af patienter til private samarbejdspartnere. Formandsmeddelelsen viser bl.a. - som indikator for, hvor der er kapacitetsudfordringer - indenfor hvilke sygdomsområder viderevisitering finder sted.
 
(2) Oversigt over udredningsretten med antal patienter omfattet og antal patienter udredt indenfor 30 dage fordelt på hhv. somatik, voksenpsykiatri og børnepsykiatri. Overholdelse af udredningsretten indgår også i driftsmålstyringen.
 
Til systemet "Venteinfo" indberettes løbende forventede ventetider til en lang række behandlinger, herunder også karkirurgi, fra hospitalernes afdelinger. "Venteinfo" er et offentlig tilgængeligt system til rådighed for patienter, pårørende, praktiserende læger mv. til støtte for borgernes benyttelse af det frie valg til sygehusbehandling. Det er Sundhedsdatastyrelsen, der står for venteinfo-siden. Region Hovedstaden laver periodisk opgørelser af udviklingen i forventede ventetider på grundlag af data herfra.
 
Blandt de 8 overordnede nationale mål for sundhedsvæsenet er ét af dem "Hurtig udredning og behandling". Blandt de indikatorer, der indenfor dette mål følges i "Nøgletal for de nationale mål for Sundhedsvæsenet" er ventetid til sygehusoperation, ventetid i børne- og ungepsykiatri og ventetid i voksenpsykiatri. Det er i de nationale opgørelser muligt at dele ventetiderne op efter region, forskellige grupper af operationer mv.
 
Der er således forholdsvis mange kilder til rådighed, der hver for sig og måske især samlet kan give overblik over, hvor der er pres på hhv. udrednings- og behandlingskapaciteten. En række af disse indgår allerede i rapportering til Forretningsudvalget og noget indgår allerede i driftsmålstyringen.
 
Driftsmålstyringen omfatter således i dag driftsmål for overholdelse af udredningsretten, for ventetid på aktutelefonen og driftsmål for overholdelse af standardforløbstider i kræftpakker. Driftsmålstyringen inkluderer ikke et generelt driftsmål på tværs af ventetider.
 
Driftsmålene er i stort omfang knyttet til de nationale indikatorer på sundhedsområdet. Regionsrådet vedtog den 13. december 2016, at de nationale mål i videst muligt omfang skal oversættes til regionale driftsmål, således at det undgås, at der etableres flere målesystemer, og således at det samlede antal driftsmål ikke øges. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at karkirurgi ikke er en national indikator.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges regionsrådet den 24. oktober 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

JOURNALNUMMER
17031690


1.pdf

Bilag

Bilag 1 - Medlemsforslag fra Randi Mondorf - Regionsforslag - Ledelsesinformation om ventelister


2. Medlemsforslag fra Venstre om at sikre betaling/refusion ved behandling af turister og udlændinge på Region Hovedstadens hospitaler mv.

Medlemsforslag fra Venstre om at sikre betaling/refusion ved behandling af turister og udlændinge på Region Hovedstadens hospitaler mv.

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I medfør af den kommunale styrelseslovs § 11, der også gælder for regioner, kan medlemmer af regionsrådet anmode om at få en sag optaget på regionsrådets dagsorden. Anne Ehrenreich (V) har på vegne af Venstre ved henvendelse den 15. oktober 2017 anmodet om, at regionsrådet får en sag forelagt vedr. behandling af turister og udlændinge på regionens hospitaler.

INDSTILLING
Venstres forslag:
  • at Region Hovedstaden sikrer sig, at vi har de rette procedurer til at sikre, at vi kun giver gratis behandling til patienter, som retteligt har krav på det samt opkræver betaling/søger refusion/indberetter til Styrelsen for patientsikkerhed for patienter, som ikke har krav på gratis behandling i Danmark/Region Hovedstaden, og at Regionsrådet informeres herom snarest muligt.
Administrationen bemærker, at vedtager regionsrådet at fremme forslaget, skal det forinden endelig stillingtagen forelægges forretningsudvalget, idet udvalget efter styrelsesvedtægten har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige af regionens administrationsområder.

POLITISK BEHANDLING
Regionsrådets beslutning den 24. oktober 2017:
 
Regionsrådet besluttede at sende Venstres forslag til behandling i forretningsudvalget.
 
Lene Kaspersen (C), Katrine Vendelbo (O), Morten Dreyer (O) og Bergur Løkke Rasmussen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C), Rita Rahbek Russell (O) og Jess Christian Persson (O).

MEDLEMSFORSLAG
Anne Ehrenreich (V) har ved mail d. 15. oktober 2017 anmodet om at få en sag på om behandling af turister og udlændinge på regionens hospitaler:
 
Venstres forslag:
 
"Baggrund
Det fremgår af svar på Regionsspørgsmål RR-155-17, at det i 2016 har kostet Region Hovedstaden mellem 129 mio. kr. til 194 mio. kr. at behandle udlændinge på midlertidigt ophold i Danmark på hospitalerne i Region Hovedstaden mv. Det fremgår videre af svaret, at akut behandling fx ved ulykke, pludselig opstået sygdom iht Sundhedslovgivningen er gratis for alle udenlandske patienter under midlertidigt ophold i Danmark. Hospitalet kan udover den akutte fase yde sygehusbehandling, mv. når det under de foreliggende omstændigheder ikke skønnes rimeligt at henvise personen til behandling i hjemlandet, eller personen ikke tåler at blive flyttet til sygehus i hjemlandet. Hvis hospitalet således vælger at yde sygehusbehandling ud over den akutte fase, opkræves der betaling for behandlingen, medmindre det under de foreliggende omstændigheder skønnes rimeligt, at meddele helt eller delvis fritagelse for betalingen.
 
For patienter fra EU-lande gælder der derudover særlige regler. Efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort har EU-borgere, der er syge(for)sikrede i et andet EU-land end Danmark og deres medforsikrede familiemedlemmer ret til behovsbestemt sygehjælp, under ophold i Danmark af midlertidig karakter (højst 1 år, efter dansk praksis på sygehjælpsområde). Behovsbestemt sygehjælp er den sygehjælp, som fra et medicinsk synspunkt bliver nødvendig under hensyntagen til ydelsernes art og opholdets forventede varighed. Ud over akut sygehjælp indebærer dette, at EU-borgere, der har en bestående eller kronisk lidelse, også har ret til ydelser, der relaterer sig til den bestående eller kroniske lidelse, fx en kontrolundersøgelse, fjernelse af en gips e.l., der bliver nødvendig under et ophold i Danmark, således at disse borgere ikke bliver tvunget til at afbryde opholdet og tage til hjemlandet før forventet for at modtage en nødvendig behandling.
 
Fastsættelse af betalingen fremgår af § 50 i bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling (bkg. 293/2017).
 
Endelig fremgår det, at ca. 70 % af behandlingerne vurderes at have været akutte og derfor gratis iht lovgivningen. Det forekommer at være et meget højt tal i lyset af Regionens instruks om betaling for patientbehandling.
 
Af instruksen vedr. betaling for patientbehandling fra Hvidovre hospital (vedlagt som bilag 1) fremgår, at Region Hovedstaden ved behandling af EU borgere (såvel akut som ikke akut) skal indberette prisen for ydelsen til Styrelsen for patientsikkerhed med henblik på refusion. Det fremgår af instruksen, at for personer uden bopælsadresse i Danmark skal betalingsspørgsmålet afklares inden elektiv behandling påbegyndes. I lyset af de ret detaljerede regler om betaling, herunder for EU borgere kan det undre, at Region Hovedstaden er nået frem til, at 70% af de foretagne behandlinger er akutte og vederlagsfrie. Venstre vil gerne vide, om Region Hovedstaden bruger de samme definitioner/standarder af akut, som sygeforsikringsfirmaerne anvender? Eller vi har vores egen definition/standard af begrebet.
 
Noget tyder på, at vi ikke opkræver den betaling, vi kan og skal for udlændinges behandling på Region Hovedstadens. Dette underbygges af beretningen fra Styrelsen for patientsikkerhed for 2016, som har oplyst, at regionerne kun har anmodet om meget begrænset refusion fra andre EU lande i 2016. Er det korrekt, så koster behandlingen af udlændinge og turister regionen penge, som kan bruges til mere og bedre sundhed til vores egne borgere. Det ønsker vi at rette op på.
 
Sagsfremstilling
Udlændinge og turister skal have den behandling på regionens hospitaler, som lovgivningen giver dem ret til. Region Hovedstaden skal have procedurer, som sikrer, at vi ved, om en patient har krav på at få gratis behandling, eller der skal opkræves betaling, Vi skal endvidere have procedurer, som sikrer, at vi får betaling/refusion for behandlingen, hvis den pågældende ikke har krav på gratis sundhedsbehandling i Region Hovedstaden/Danmark.
 
Økonomiske konsekvenser
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser, idet Region Hovedstaden har oplyst, at man har administrative mekanismer til at sikre korrekt registrering af patienterne."
 
 
 
 

ADMINISTRATIONENS BEMÆRKNINGER
Administrationens bemærkninger:
Under henvisning til regionsspørgsmål RR-155-17 (se bilag 2) kan administrationen oplyse, at registreringen af patienter i Danmark sker efter nationalt fastsatte retningslinjer i ”Fællesindholdet for basisregistrering af sygehuspatienter”. Fællesindholdet indeholder bl.a. definitioner af de anvendte begreber, herunder også definition af en ”akut patient”. En ”akut patient” defineres på følgende måde:
 
"patient, der er modtaget uden iagttagelse af afsnittets normale planlægnings-, indkaldelses- og aftalerutiner.
 
Bemærkning: Patienter med en akut tilstand, der kræver umiddelbar klinisk handling. Patienten indskrives uden oprettelse af en henvisnings-periode, uanset patientens ”vej” til sygehuset. En akut patient kan også være en oprindeligt planlagt patient, der indskrives akut før det planlagte tidspunkt."
 
Region Hovedstaden følger denne definition, ligesom det er tilfældet med andre definitioner i Fællesindholdet.
 
Den regionale afregningsgruppe med repræsentanter fra hospitalerne og administrationen gennemførte i 2013 en omfattende udredning af betalingsreglerne for patienter, der ikke har folkeregisteradresse i Danmark. Dette arbejde har ført til udarbejdelse af retningslinjer på de enkelte hospitaler, således at der tages hensyn til de enkelte hospitalers forretningsgange.
 
I lyset af etableringen af Koncernregnskab den 1.oktober 2017 er det nødvendigt at se på alle arbejdsgange, herunder opkrævning af betaling for udenlandske patienter. Den regionale arbejdsgruppe skal derfor på ny se på opkrævningen af betalingen for udenlandske patienter i sammenhæng med denne organisationsændring.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges regionsrådet den 24. oktober 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

JOURNALNUMMER
17032344


2.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf

Bilag

171015 Eksempel på betalingsinstrukser
Svar på spml 155-17 vedr. udlændinges brug af hospitaler stillet af Anne Ehrenreich
Svar på spml 169-17 vedr. udlændinges brug af hospitaler stillet af Anne Ehrenreich
Forslag fra Venstre til Regionsrådet om behandling af udlændinge og turister på regionens hospitaler


3. Medlemsforslag fra Venstre - Gratis influenzavaccination til personalet på regionens hospitaler og bosteder

Medlemsforslag fra Venstre - Gratis influenzavaccination til personalet på regionens hospitaler og bosteder

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I medfør af den kommunale styrelseslovs § 11, der også gælder for regioner, kan medlemmer af regionsrådet anmode om at få en sag optaget på regionsrådets dagsorden. Anne Ehrenreich (V) har på vegne af Venstre ved henvendelse den 15. oktober 2017 anmodet om, at regionsrådet får en sag forelagt vedr. influenzavaccination.

INDSTILLING
Venstres forslag:
  • at Region Hovedstaden indfører et frivilligt tilbud til alle medarbejdere på hospitaler og bosteder om gratis influenzavaccination for at begrænse smitterisikoen på hospitalerne og bosteder mellem personale og patienter og begrænse antallet af sygedagene i den periode, hvor hospitalerne har størst pres.
Administrationen bemærker, at vedtager regionsrådet at fremme forslaget, skal det forinden endelig stillingtagen forelægges forretningsudvalget, idet udvalget efter styrelsesvedtægten har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige af regionens administrationsområder.

POLITISK BEHANDLING
Regionsrådets beslutning den 24. oktober 2017:
 
Regionsrådet besluttede at sende Venstres forslag til behandling i forretningsudvalget.
 
Lene Kaspersen (C), Katrine Vendelbo (O), Morten Dreyer (O) og Bergur Løkke Rasmussen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C), Rita Rahbek Russell (O) og Jess Christian Persson (O).

MEDLEMSFORSLAG
Anne Ehrenreich (V) har ved mail d. 15. oktober 2017 anmodet om at få en sag på om influenzavaccination:
 
Venstres forslag:
 
"Baggrund
Det fremgår af svaret på regionsspørgsmål 170/17 af 18. september 2017, at Region Hovedstaden ikke har ét generelt koordineret medarbejdertilbud om gratis influenzavaccination til medarbejderne på regionens hospitaler og bosteder. Flere hospitaler oplyser, at man vaccinerer medarbejderne som en ekstra patientsikkerhed, og derfor gennemføres der flere steder kampagner for at få medarbejdere vaccineret.
 
De økonomiske omkostninger forbundet med ordningen omfatter hovedsageligt medicin, udstyr til injektion samt tid til læge og/eller sygeplejerske. Som hovedregel er dette ikke opgjort nogen steder. De mulige personalemæssige omkostninger i Region Hovedstaden forbundet med ikke at tilbyde ordningen kan ikke estimeres. Der findes heller ikke opgørelser af, hvilke gavnlige effekter vaccination måtte have f.eks. i forhold til reduceret sygefravær. Region Hovedstaden oplyser, at Sundhedsstyrelsen pt. ikke anbefaler, at sundhedsfagligt personale bliver influenzavaccineret.
 
Sagsfremstilling
Venstre vurderer, at forebyggelse betaler sig, især på vores hospitaler og bosteder. Tilbud om gratis influenzavaccination begrænser smittefaren mellem patienter og personale og bidrager dermed til at begrænse behovet for sengepladser på hospitalerne, som i forvejen er en mangelvare.
 
Bevillingstekniske konsekvenser
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser, idet Region Hovedstaden oplyser, at de gældende gratistilbud finansieres inden for rammen. Forslaget vurderes også at være budgetneutralt, da der vil være gevinster ift mindre sygefravær samt smitte af patienter."
 
 
 

ADMINISTRATIONENS BEMÆRKNINGER
Under henvisning til regionsspørgsmål RR-170-17 (se bilag 1) kan administrationen oplyse, at der ikke er et generelt tilbud i regionen om gratis influenzavaccination. Af administrationens opgørelse fremgår det, at tre virksomheder ikke har et helt tilbud i dag af gratis vaccination: Apoteket og den sociale virksomhed, herunder flere af de enkelte bosteder samt dele af den præhospitale virksomhed.
 
Der er ikke foretaget en konkret udregning af omkostningerne forbundet med et tilbud om gratis influenzavaccination, men administrationen vurderer, at omkostningerne forbundet med udvidelse af ordningen, så den dækker alle hospitaler og virksomheder, vil kunne afholdes inden for de enkelte virksomheders budget på linje med, hvad der er fundet økonomisk råderum til for øvrige hospitaler og virksomhedsområder med en ordning.
 
Administrationen gør opmærksom på at WHOs anbefalinger vedrørende effekten af influenzavaccinationen, ikke er fuld ud undersøgt i forhold til regionens forhold fx. når det kommer til effekt på sygefraværet blandt regionens medarbejdere. Der har dog fra hospitalerne været påpeget fordele både relateret til reduceret smitterisiko for patienter og reduceret sygefravær.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges regionsrådet den 24. oktober 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

JOURNALNUMMER
17032346


6.pdf
7.pdf

Bilag

Svar på spml 170-17 vedr. influenzavaccine af medarbejdere i REG H stillet af Anne Ehrenreich
Forslag fra Venstre til Regionsrådet om gratis influenzavaccination til personalet på Regionens hospitaler og bosteder


4. Medlemsforslag fra Enhedslisten - investering i afdelingernes aktivitet og udvikling af lægesekretærers rolle

Medlemsforslag fra Enhedslisten - investering i afdelingernes aktivitet og udvikling af lægesekretærers rolle

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I medfør af den kommunale styrelseslovs § 11, der også gælder for regioner, kan medlemmer af regionsrådet anmode om at få en sag optaget på regionsrådets dagsorden. Tormod Olsen (Ø) har på vegne af Enhedslisten ved henvendelse den 13. oktober 2017 anmodet om, at regionsrådet får en sag forelagt vedr. investering i afdelingernes aktivitet og udvikling af lægesekretærernes rolle fremadrettet.

INDSTILLING
Enhedslistens forslag:
  1. at investere op til 73,3 millioner kroner i ansættelse af lægesekretærer fra 1. januar 2018 således at aktiviteten på afdelingerne kan opretholdes og patienterne kan få rettidig behandling.
     
  2. at administrationen går i dialog med HK Kommunal om udviklingen af lægesekretærernes bidrag til sundhedsvæsenet, og lægesekretærernes rolle på afdelingerne. Gerne med udgangspunkt i lægesekretærernes egne erfaringer og det udarbejde materiale ”Fremtidens Lægesekretærprofil”, som er udarbejdet med henblik på implementeringen af Sundhedsplatformen.
Administrationen bemærker, at vedtager regionsrådet at fremme forslagene, skal det forinden endelig stillingtagen forelægges forretningsudvalget, idet udvalget efter styrelsesvedtægten har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige af regionens administrationsområder.

POLITISK BEHANDLING
Regionsrådets beslutning den 24. oktober 2017:
 
Formanden satte Enhedslistens forslag under afstemning:
For stemte: I (1) og Ø (5), i alt 6.
Imod stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), O (4) og V (6), i alt 33.
Undlod at stemme: 0.
I alt 39.
Enhedslistens forslag var herefter forkastet.
 
 
Lene Kaspersen (C), Katrine Vendelbo (O), Morten Dreyer (O) og Bergur Løkke Rasmussen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Rita Rahbek Russell (O).

MEDLEMSFORSLAG
Tormod Olsen (Ø) har ved mail d. 13. oktober 2017 anmodet om at få en sag på om afdelingernes aktivitet og udvikling i lægesekretærernes rolle fremadrettet:
 
Enhedslistens forslag:
 
"Enhedslisten foreslår at investere op til 73,3 millioner kroner i ansættelse af lægesekretærer fra 1. januar 2018, således at aktiviteten på afdelingerne kan opretholdes, og patienterne kan få rettidig behandling.
 
Finansieringen sker med udgangspunkt i frigivne midler fra det fremskudte medicinindkøb. jf. Notat om Muligheder for at indfri leasinggæld før tid for 2018 (punkt 46 under Budgetmateriale i First Agenda, her vedlagt som bilag 1). Vi ønsker at afvikle leasinggæld for 132,8 millioner kroner, hvorved der frigives driftsmidler for 33,2 millioner kroner. De resterende 40 millioner kroner ønsker vi finansieret som et engangsbeløb for 2018. Udfordringen af driftsrammen håndteres gennem året 2018 i forbindelse med økonomirapporterne. Videreførelsen af de 33,2 millioner kroner for 2019 og frem indgår i budgetforhandlingerne august-september 2018.
 
Midlerne fordeles efter ansøgning fra den enkelte afdeling. Afdelinger som har bidraget til gevinstrealisering ved afskedigelse af lægesekretærer har forrang i tildelingen af midler. Hvis ikke alle midler fordeles bortfalder dele af de 40 millioner kroner i engangsbeløbet.
 
Enhedslisten foreslår endvidere, at administrationen går i dialog med HK Kommunal om udviklingen af lægesekretærernes bidrag til sundhedsvæsenet, og lægesekretærernes rolle på afdelingerne. Gerne med udgangspunkt i lægesekretærernes egne erfaringer og det udarbejde materiale ”Fremtidens Lægesekretærprofil”, som er udarbejdet med henblik på implementeringen af Sundhedsplatformen.
 
Motivation:
Lægesekretærerne yder i dag en stor indsats for at holde afdelingernes produktivitet oppe under det pres, som omstillingen til Sundhedsplatformens nye arbejdsgange har medført. Denne opgave er alsidig og knytter sig til den konkrete situation på hver enkelt afdeling, hvad end det er tekniske vanskeligheder eller andre faggruppers udfordringer, som skal løses. Opgaven er derfor meget svær at definere specifikt og har samtidigt en midlertidig karakter. Ikke desto mindre skal aktiviteten på afdelingerne holdes oppe. Afdelingerne skal fungere, og det bidrager lægesekretærerne til. Derfor var det i Enhedslisten øjne også en fejl, at man lod lægesekretærernes tidligere opgaver være grundlag for gevinstrealiseringen, uden at man tog højde for de nye opgaver som Sundhedsplatformen har givet.
 
Vi mener derfor, at der skal rettes op på fejlen. Sundhedsplatformen har fjernet opgaver, men den har også tilført nye af midlertidig eller varig karakter. Vi stiller derfor forslag om at investere i afdelingens aktivitet ved at lade lægesekretærerne udføre det arbejde, som de allerede knokler med. Samtidigt ønsker vi, at der i en oprigtig og åben dialog mellem regionen og lægesekretærernes faglige organisation findes svar på hvilke opgaver, der har midlertidig karakter og hvilke lægesekretærerne også fremadrettet skal bidrage til løsningen af."
 
 
 
 

ADMINISTRATIONENS BEMÆRKNINGER
Administrationen bemærker, at der endnu ikke foreligger en beslutning om at fremrykke indkøb af medicin i 2017. Grundlaget for en beslutning herom afhænger af vurderingerne til brug for 4. økonomirapport 2017. Det er med 3. økonomirapport givet en bemyndigelse til Koncerndirektionen om at disponere op til 200 mio. kr. til fremrykning af indkøb af medicin, når der foreligger en fornyet vurdering af økonomien i 2017. Der foreligger endnu ikke en vurdering af, om der kan fremrykkes indkøb af medicin og i givet fald omfanget heraf. Det er således administrationens opfattelse, at forslaget ikke er finansieret.
 
Der er administrationens vurdering, at beslutning om anvendelse af et eventuelt råderum i 2018 er omfattet af budgetaftalen for 2018.
 
Region Hovedstaden og HK er enige om at udarbejde en fælles vision for lægesekretærernes fremtidige opgaver samt at se på behovet for kompetencer og uddannelse, hvilket ligger i fin forlængelse af Enhedslistens forslag.
 
Det er således besluttet, at der nu skal sættes gang i en proces, hvor det skal undersøges, hvilke opgaver og funktioner fremtidens sundhedsadministrative medarbejdere skal løfte. konkret sker det ved at undersøge opgaveglidning på en række hospitalsafdelinger og i psykiatrien. Arbejdet vil danne grundlag for at beskrive en fremtidig administrativ profil og for at klarlægge relevante kompetenceudviklingsaktiviteter.
 
Der er ved udgangen af andet kvartal 2017 ansat 2.361 (svarende til 2.212 fuldtidsstillinger) lægesekretærer i Region Hovedstaden - det er samme niveau som for ti år siden, da regionerne blev dannet.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges regionsrådet den 24. oktober 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

JOURNALNUMMER
17032348


8.pdf
9.pdf

Bilag

2.6 Notat Muligheder for førtidsindfrielse i 2018 30-08-2017
Medlemsforslag fra Enhedslisten om investering i afdelingernes aktivitet og udvikling af lægesekretærernes rolle fremadrettet