UDVALG

REGIONSRÅD

MØDE

EKSTRAORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

05-11-2019 17:30:00

SLUTTIDSPUNKT

05-11-2019 18:30:00


PUNKTER

1. Andenbehandling af budget 2020-231. Andenbehandling af budget 2020-23

Andenbehandling af budget 2020-23
INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

  1. at de i budgetaftalen af 24. oktober 2019 indeholdte ændringsforslag til budgetforslaget anbefales over for regionsrådet ved andenbehandlingen af budget 2020-23,
  2. at godkende, at budgetaftalens tekst indarbejdes i budgettets tekst og budgetbemærkninger,
  3. at godkende, at tekniske ændringer og præciseringer indarbejdes i budgettet.
POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 29. oktober 2019:

Der var omdelt trykt version af budgetaftalen (bilag 7).

Anbefalet.

Kim Rockhill (A), Leila Lindén (A), Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 5. november 2019:

 

Der var omdelt afstemningsdagsorden med samtlige afstemningstemaer (bilag 8 og 9).

 

Se sammendrag af afstemningstemaerne med beslutninger (bilag 10).

 

Godkendt i overensstemmelse med afstemningsresultatet.

 

Leila Lindén (A), Özkan Kocak (A), Peter Westermann (F), Henrik Thorup (O), Erik Sejersten (V), Per Roswall (V), Annie Hagel (Ø) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Bodil Kornbek (A), Jarl Feyling (A), Hanne Agersnap (F), Lisbeth Dupont-Rosenvold (V) og Susanne Langer (Ø).

BAGGRUND

Regionsrådet besluttede på møde d. 30. september 2019 at lade budgetforslaget overgå til andenbehandling, der finder sted d. 5. november 2019.

 

Der er d. 24. oktober 2019 indgået budgetaftale mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance.

SAGSFREMSTILLING

Budgetaftalen indeholder en række ændringsforslag til forslag til budget 2020-23, som anbefales til regionsrådets andenbehandling. Budgetaftalen er vedlagt som bilag 1 og 2.

 

Fristen for fremsættelse af ændringsforslag er fastsat til d. 30. oktober kl. 12.

 

Administrationen indarbejder enkelte tekniske ændringer og præciseringer, jf. bilag 3.

 

Regionens forslag til det årlige udviklingsbidrag svarer til det i økonomiaftalen for 2020 forudsatte på 112 kr. pr. indbygger. Forslaget har været i høring hos kommunerne, som alle tager forslaget til efterretning. De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag 4.

 

Hospitalers og virksomheders MED-udvalg har også fremsendt høringssvar, som viser, at der overordnet er opbakning til forslaget, særligt i forhold til, at der ikke er lagt centrale rammebesparelser ud. Samtidig påpeges det af MED-udvalgene, at der fortsat vil være udfordringer i sundhedsvæsenet, der kræver prioritering. Høringssvarene er vedlagt som bilag 5.

Der er desuden indkommet kommentarer fra Lægeforeningen Region Hovedstaden (vedlagt som bilag 6).

 

Der er stillet i alt 28 budgetspørgsmål frem til d. 2. oktober 2019. Alle spørgsmål er besvaret frem til d. 8. oktober 2019. Spørgsmål og svar kan ses her:

https://www.regionh.dk/om-region-hovedstaden/oekonomi/Budget/Sider/Budget-2020---Spørgsmål-og-svar-til-budgetprocessen.aspx

KONSEKVENSER

Der udarbejdes endeligt budget på baggrund af budgetforslaget, ændringsforslag til budgetforslaget samt de tekniske ændringer.

KOMMUNIKATION

Regionsrådets beslutning om budget 2020-23 følges op af en bred presse- og kommunikationsindsats.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 29. oktober og regionsrådet den 5. november 2019.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Jens Gordon Clausen/Jens Buch Nielsen

JOURNALNUMMER

190028931.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf
6.pdf
7.pdf
8.pdf
9.pdf
10.pdf

Bilag

TID TIL PATIENTEN - REGION HOVEDSTADENS BUDGETAFTALE FOR 2020
20186 pjece tillæg til budgettet - model for værdibaseret sundhed i region hovedstaden K4
bilag tekniske ændringer b2020
Høring Udviklingsbidrag 2020 - samlet
Høringssvar budget 2020-2023 - samlet
Lægeforeningen Hovedstadens input til Region Hovedstadens budget
Budgetaftale 2020 Tid til patienten - trykudgave
Afstemningsdagsorden 2020-2023
Oversigt over afstemningstemaer
Oversigt over afstemningstemaer med beslutninger