UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

Bymose Hegn, Bymosegårdsvej 11, 3200 Helsinge

STARTTIDSPUNKT

01-04-2014 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT
PUNKTER

1. Meddelelser - Status for udredningsret i somatikken
2. Meddelelser - Status for udrednings- og behandlingsgaranti i psykiatrien
3. Meddelelser - Administration af forskningsmidler
4. Meddelelser - Folkemøde 2014
5. Meddelelser - Udvidelse af creoDK-partnerskabet
6. Meddelelser - Invitation til at deltage i CPH Vækstkomite
7. Meddelelser - Danmark har fået afslag på værtsskabet til World Water Forum
8. Meddelelser - Aktuelle orienteringer
9. Konferencer mv.:1. Meddelelser - Status for udredningsret i somatikken

Ret til hurtig udredning betyder, at når patienten er henvist fra egen læge, så har patienten ret til udredning inden 30 dage. Hvis patienten ud fra en faglig betragtning ikke kan udredes inden for 30 dage, så skal hospitalet udforme en udredningsplan, der skitserer det videre forløb.

 

Regionens ugentlige monitorering viser, at knap 90 pct af de nyhenviste elektive patienterne udredes bliver tilbudt udredning inden for 1 måned (på det hospital de oprindeligt er henvist til, et af regionens øvrige hospitaler eller et privat samarbejdshospital) eller har en længere udredningstid af lægefaglige årsager. De sidste ca 10 pct. af patienterne får besked om, at regionen ikke kan udrede dem på grund af kapacitetsmæssige årsager. Patienterne får et brev om, at der ikke er kapacitet til at udrede dem indenfor en måned på den afdeling, de er henvist til. Disse patienter henvises til at ringe til regionens Enhed for Patientvejledning, hvor deres muligheder for en hurtigere udredning et andet sted undersøges. Monitoreringen sker på de indkaldelsesbreve, der sendes til de patienter, der skal udredes.

 

Generelt er der ikke nogen specialer i Region Hovedstaden, hvor udredningsretten ikke kan honoreres på mindst et hospital. Der er lokalt på enkelte hospitaler udfordringer med kapaciteten. I disse tilfælde opfordres patienten til at kontakte Enhed for Patientvejledning med henblik på at blive omvisiteret til et andet offentligt eller privat hospital, som har den fornødne kapacitet til at udrede inden for tidsfristen. Der er dog på det neurologiske område kapacitetsproblemer inden for demens- og hovedpineområdet, hvor det for nuværende ikke er muligt at efterleve retten til hurtig udredning.

 

Informationen af patienterne har været drøftet mellem Sundhedsministeriet og Danske Regioner, og der har været rejst kritik af, at patienterne ikke i tilstrækkelig grad er informeret om deres muligheder. Det er aftalt, at patienter, der henvises til et et bestemt sygehus og ikke kan blive udredt inden for 30 dage, sammen med indkaldelsen skal informeres om alternativer, dvs. patienten skal oplyses om, hvor man alt andet lige har mulighed for at komme til inden for fristen. Regionen skal ikke booke en alternativ tid. Regionens patienter vil fortsat skulle kontakte Enhed for Patientvejledning.

 

Statens Serum Institut indfører pr. 1. april en ændret registrerings- og monitoreringsmodel, som muliggør ensartet national opfølgning på udredningsretten. Modellen tager udgangspunkt i registreringer i landspatientregistret, som der tilføjes 0-2 nye registreringer afhængig af patientforløbet. Det drejer sig om registrering af 1) diagnosetidspunktet samt 2) hvorvidt patienten har fået en udredningsplan. Statens Serum Institut vil offentliggøre tal første gang i efteråret 2014.


Journalnummer

13000802
2. Meddelelser - Status for udrednings- og behandlingsgaranti i psykiatrien

Fra 1. september 2014 skal alle psykiatriske patienter være udredt inden for to måneder eller have en plan for det videre udredningsforløb. Fra 1. september 2015 er fristen én måned. Region Hovedstadens Psykiatri arbejder på at være klar til at udrede patienterne inden for to måneder pr. 1. september 2014.


Der er på nuværende tidspunkt kapacitetsudfordringer ifht patienter på hovedfunktionsniveau med depression og affektive sindslidelser, nervøse og stressrelaterede tilstande herunder angst og social fobi samt personlighedsforstyrrelser. For specialfunktionsbehandling er der udfordringer for især patienter med personlighedsforstyrrelser og traumatiserede flygtninge.

På børne- og ungdomsområdet opleves især kapacitetsudfordringer på udredning i hovedfunktion af patienter med indikation på ADHD og andre adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser samt autisme og lignende udviklingsforstyrrelser.

 

Der har de seneste år været gjort forberedelser til at indføre udredningsretten. Ved økonomiaftalen for 2013 blev der tilført 63 mio. kr. til forberedelse af udrednings- og behandlingsretten. Samtidig har Region Hovedstadens Psykiatri igangsat en indsats for at øge produktiviteten generelt og varigt. Det skal bl.a. ske gennem ambitiøse aktivitetsbudgetter, styrket kapacitetsstyring og bedre tidsplanlægning i ambulatorierne. Derudover er der iværksat særlige indsatser i perioden frem til 1. september 2014 med henblik på at afvikle den oparbejdede kø af ventende. De særlige indsatser omfatter:

Hensigten med disse særlige initiative er at fjerne den kø af patienter, som venter over 2 måneder på udredning eller behandling, når udrednings- og behandlingsretten træder i kraft pr. 1. september 2014.

 

Der vurderes, at der er to hovedforudsætninger for at Region Hovedstadens Psykiatri kan efterleve udrednings- og behandlingsrettet. Den ene forudsætning er, at produktiviteten i den ambulante behandling kan øges som planlagt. Det vil sige, at den patientrettede aktivitet pr. medarbejder pr. dag øges i de ambulante behandlingstilbud. Dette vil øge kapaciteten og frigøre ressourcer i nogle ambulante tilbud, som kan allokeres til områder, hvor der på nuværende tidspunkt er kapacitetsudfordringer, og hvor målgruppen er i vækst. Den anden forudsætning er, at der ikke forekommer et indikationsskred, en forskydning eller en udvidelse af hospitalspsykiatriens målgruppe. Et sådant skred vil helt eller delvist kunne reducer effekten af den øgede aktivet.


Journalnummer

14001610
3. Meddelelser - Administration af forskningsmidler

Der har i 2013 været en række artikler i medierne om mistanke om misbrug af eksterne forskningsmidler. Administrationen anmodede i juni 2013 regionens eksterne revision BDO om at gennemgå en specifik sag vedr. eventuelt misbrug af eksterne forskningsmidler på Rigshospitalet. Forretningsudvalget er i andet halvår af 2013 løbende blevet orienteret om de tiltag, administrationen har iværksat for at sikre en mere sikker og ensartet administration af, og kontrol med eksterne forskningsmidler.

 

Sideløbende med undersøgelse af sagen på Rigshospitalet blev den eksterne revision anmodet om at gennemgå regionens forvaltningsgrundlag i forhold til administrationen af eksterne forskningsmidler i det hele taget samt at komme med forslag til forbedringer af forvaltningsgrundlaget, herunder eventuelt udbygning med et koncept til brug for controlling.

 

Mens den eksterne revision var i gang med at gennemgå sagen, kom der yderligere to mulige sager frem på Rigshospitalet. Revisionens undersøgelse blev derfor udvidet til ligeledes at omfatte disse to sager.

 

Revisionens afrapportering af de tre sager samt oplæg til forbedring af forvaltningsgrundlaget inklusive koncept for controlling blev behandlet på regionens revisionsudvalgsmøde den 16. december 2013 med deltagelse af BDO.

 

Revisionens generelle konklusion på kortlægningen var, at der ikke er et egentligt behov for ændringer i regionens regelsæt på området, men derimod behov for et øget fokus på og kontrol med, at gældende regler overholdes. Derudover er der behov for en større grad af kommunikation til de ledere og medarbejdere, som har eksterne forskningsprojekter, om de gældende forvaltningsmæssige regler.

 

Revisionens afrapportering indeholdt dog et enkelt forslag til ændring af et bilag til regionens kasse- og regnskabsregulativ om at gøre det obligatorisk at budgettere eksterne forskningsmidler. Budgettering af forskningsmidler vil sikre, at opfølgning på forsknings- forbruget indgår i den almindelige opfølgning på forbrug mv., samt at der i indrapporteringen fra hospitaler og virksomheder sker en systematisk opfølgning på området.

 

Herudover fremkom BDO med forslag til koncept for controlling, som kunne benyttes både centralt på det enkelte hospital og i regionen centralt.

 

Revisionen konkluderede endvidere, at det ikke i alle situationer er muligt at opdage mulig svindel med eksterne forskningsmidler gennem fastlæggelse af forretningsgange. Der er derfor ligeledes behov for en generel opmærksomhed på området i forhold til eventuelle symptomer på misbrug, så der kan reageres rettidigt.

 

Status på implementering af revisionens anbefalinger er:

Forretningsudvalget vil blive orienteret om resultatet af revisionens stikprøver.

 

Henvendelse fra Rigsrevisionen

På baggrund af omtale i pressen har Statsrevisorerne i januar 2014 anmodet Rigsrevisionen om at foretage en undersøgelse af administrationen af eksterne forskningsmidler i regionerne. Rigsrevisionen har meddelt, at forundersøgelsen vil munde ud i en analyse med afrapportering i efteråret 2014. Analysen er endnu ikke iværksat, men Rigsrevisionen har oplyst, at forundersøgelsen forventes færdig ultimo april 2014 og at den efterfølgende undersøgelse igangsættes umiddelbart derefter. Undersøgelsen forventes afleveret til Statsrevisorerne i efteråret 2014.


Journalnummer

14002836
4. Meddelelser - Folkemøde 2014

Folkemødet i Allinge afholdes 12-15. juni 2014. Region Hovedstaden deltager i Folkemødet, og hele regionsrådet er inviteret, så I som politikere kan spille aktivt med i den offentlige debat og samtidig kan få en mulighed for at møde interessenter, samarbejdspartnere og borgere. Målet er at skabe positiv opmærksomhed om regionens indsats og rolle inden for sundhed og regional udvikling samt at få en platform til debat.

 

Region Hovedstaden deltager i år med to telte samt aktiviteter i Kærnehuset i regi af partnerskabet med Øresundskomitéen. Det ene telt er placeret på Kæmpestranden. Her er den overordnede ramme sundhed. Bornholms Hospital står for sundhedsrelaterede udstillinger og aktiviteter i teltet, fx målinger af lungekapacitet og fedtprocenter og udstilling af de nye uniformer, mens Center for Sundhed står for at afholde 5-6 debatarrangementer fordelt torsdag - søndag.

 

Det andet telt er placeret ved siden af Kærnehuset. I teltet er fokus på regional udvikling. Center for Regional Udvikling, står for aktivitet og udstilling i teltet samt afholdelse af i alt 5-6 debatter ligeledes fordelt over alle dage. Øresundskommitéen holder til i Kærnehuset, hvor der også vil foregå en række aktiviteter, der vil blive gennemført i samarbejde med de andre deltagere i partnerskabsaftalen.

 

Der er i alt 11 overordnede debatforslag med arbejdstitlerne:

Vi håber, at regionsrådspolitikerne vil tilmelde sig Folkemødet og både deltage i regionens egne debatter og i bemandingen af de to telte. Ligeledes håber vi, at I vil have lyst til at deltage i andre organisationers relevante debatter.

 

Ligesom sidste år vil der fredag aften være en reception, hvor regionens politikere vil få mulighed for at mingle.


Journalnummer

14002857
5. Meddelelser - Udvidelse af creoDK-partnerskabet

Fra 1. marts 2014 er Copenhagen Business School (CBS) en del af creoDK, som er Københavns Universitets, Danmarks Tekniske Universitets (DTUs) og Region Hovedstadens faste EU-repræsentation i Bruxelles. creoDKs opgave er at forbedre partnernes muligheder for at hente EU forsknings- og innovationspenge hjem og at repræsentere dem i Bruxelles. creoDK assisterer partnerne med at få indflydelse på EU-systemet og benytter sin placering i Bruxelles til at skabe synlighed, opbygge alliancer samt indhente og formidle information. creoDK blev etableret i Bruxelles i 2008 og har siden bidraget til et hjemtag på 78 mio. dk.kr i forskningsmidler til de tre partnere. creoDK ledes af en chef og har desuden fire medarbejdere. Region Hovedstaden bidrager med 2 mio. kr. til creoDK budget for 2014

 

EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 vil uddele 530 mia. kr. fra 2014-2020. Horizon 2020 finansierer forsknings- og innovationsprojekter, der har fokus på at løse samfundsmæssige udfordringer på tværs af forskningsdiscipliner og i samarbejder mellem hospitaler, universiteter, offentlige myndigheder og erhvervslivet.

 

Udvidelsen af creoDK-partnerskabet styrker repræsentation og mulighederne i Bruxelles og bidrager til yderligere samarbejde mellem de fire partnere på tværs af videnskaber og med deltagelse af både offentlige som private partnere. Partnerne står for over 40 % af det danske hjemtag fra EU’s seneste forsknings- og innovationsprogram og er afgørende spillere for at nå regeringens mål om et øget hjemtag fra Horizon 2020.

 

Det nye kontor, som KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden planlægger at etablere i Bruxelles i 2014, bliver lokaliseret i Nordic house, hvor creoDK har lokaler. Det nye kontor vil have fokus på at understøtte erhvervsfremme i hovedstadsområdet. Der er oplagte samarbejdsmuligheder med creoDK, da EU’s støtteprogram Horizon 2020 er udgangspunktet for mange EU-projekter med deltagelse af forskningsinstitutioner, regioner, kommuner og virksomheder.


Journalnummer

14003124


1.pdf

Bilag

Årsrapport for creoDK 2013


6. Meddelelser - Invitation til at deltage i CPH Vækstkomite

Københavns Lufthavne AS har inviteret regionsrådsformanden til at deltage i CPH vækstkomite. Komitéen har Jens Kramer Mikkelsen som formand, og er nedsat med det beskrevne formål at samle centrale aktører med interesse i udviklingen af knudepunktet CPH og at koordinere den eksterne indsats for styrket tilgængelighed og rutevækst. Komiteen blev etableret som opfølgning på Transportministerens Luftfartsudvalg.

 

Komiteen er sammensat af indflydelsesrige personer fra både Danmark og Sverige. Udover interesseorganisationer som Dansk Metal og Dansk Industri og borgmestre sidder bl.a. også vækstforskere samt ledelses-repræsentanter fra virksomheder som MAN Diesel, Pensiondanmark, A.P. Møller Mærsk og Microsoft med ved bordet. Region Hovedstaden var tidligere repræsenteret ved Vibeke Storm Rasmussen.

 

Formanden har accepteret invitationen til at indgå i komiteen. Komitéen mødes to gange om året. Det næste møde afholdes 30. april 2014. Kommissorium for komiteens arbejde vedlægges som bilag.


Journalnummer

14002862


2.pdf

Bilag

Kommissorium for CPH’s stakeholder komité – CPH Vækstkomité


7. Meddelelser - Danmark har fået afslag på værtsskabet til World Water Forum

World Water Council har i slutningen af februar besluttet, at World Water Forum 2018 afholdes i Brasilien og ikke i Danmark (København).

 

World Water Forum er det største globale forum for vand og opfattes som en stor vigtig international begivenhed. Forummet samler 15-20.000 besøgende fra 200 lande, herunder erhvervsliv, ministre og borgmestre, forskere og NGO’er. World Water Forum kunne have bidraget til branding af hovedstadsregionen som erhvervsklynge og videncenter inden for cleantech- og vandområdet. Begivenheden kunne også have udbygget regionens position som vækstcenter for effektive og intelligente teknologier på området.

 

Derfor havde regeringen med bred opbakning fra en række offentlige aktører og som led i en samlet satsning på vandområdet ansøgt om dansk værtskab for arrangementet, som skulle have fundet sted i Bella Center i København. Regionsrådet bakkede på sit møde den 16. april 2013 op om et dansk værtskab efter indstilling fra Vækstforum og på mødet den 17. december 2013 bevilligede regionsrådet 6 mio. kr. til arrangementet, under forudsætning af, at Danmark vandt værtskabet.

 

Efter World Water Council havde besøgt Danmark i august sidste år fik Danmark stor ros for kandidaturet. Af evalueringsrapporten fremgår, at Danmarks ansøgning var mere end tilfredsstillende, men World Water Forum har ikke tidligere været afholdt i Sydamerika og det kan have spillet ind i den endelige beslutning om valg af placering. Danmarks kandidatur til arrangementet har imidlertid skabt en god platform for at arbejde videre med temaet.

 

Efter at Danmark har fået afslag på ansøgningen, anvendes de bevilgede regionale midler ikke. Midlerne kanaliseres tilbage til fornyet disponering under Regional Udvikling.


Journalnummer

13002180
8. Meddelelser - Aktuelle orienteringer

Der er efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget blevet udsendt følgende orienteringer til regionsrådet.

 

20.03.2014: Status for aktivitet og iværksatte initiativer til optimering af driften af Akuttelefonen 1813

12.03.2014: Produktivitet i sygehussektoren 2011-2012

02.03.2014: Status for aktivitet og iværksatte initiativer til optimering af driften af Akuttelefonen 1813


Journalnummer

14002394
9. Konferencer mv.:

Den 1. og 2. april 2014: Budgetseminar på Bymose Hegn, Bymosegårdsvej 11, 3200 Helsinge, kl. 12.00 - kl. 13.00 (internat).

Den 12. maj 2014: Uddeling af kvalitetspris 2014 mandag den 12. maj 2014 kl. 15.00 - 15.40 på First Hotel Copenhagen.

Den 13. maj 2014: Introduktionstur til det regionale udviklingsområde, kl. 9.00 - kl. 16.00.

Den 12. august 2014: Budgetseminar.