UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

06-05-2014 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT
PUNKTER

1. Meddelelser - Standardiseret økonomiopfølgning 31. marts 2014
2. Meddelelser - Likviditetsopgørelse for 1. kvartal 2014 opgjort efter kassekreditreglen
3. Meddelelser - Resultat af TrivselOp
4. Meddelelser - Udvikling i forbrug på private hospitaler
5. Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - orientering fra CIMT
6. Closed item
7. Meddelelser - Administrative indberetninger af informationer til øvrige myndigheder
8. Meddelelser - Aktuelle orienteringer
9. Meddelelser - Publikationer
10. Meddelelser - Konferencer mv.1. Meddelelser - Standardiseret økonomiopfølgning 31. marts 2014

Der skal ultimo hvert kvartal udarbejdes en økonomiopfølgning til staten.

 

På driftsområdet, sundhed og regional udvikling tager indberetningen udgangspunkt i regionens andel af den aftalte ramme for driftsbudgetterne i regionerne, jf. økonomiaftalen for 2014.

 

Med hensyn til årsresultatet er i denne opfølgning anvendt oplysningerne i 1. økonomirapport 2014 vedrørende standardiseret økonomiopfølgning og status for overholdelse af driftsrammen.

 

Den standardiserede økonomiopfølgning pr. 31. marts 2014 viser på sundhedsområdet, at det er forventningen at der opnås balance, dvs. overholdelse af den aftalte udgiftsramme under forudsætning af, at der senere overføres 386 mio. kr. til genbevilling i 2015.

 

det sociale område og regional udvikling forventes budgetoverholdelse. Denne fremkommer vedrørende regional udvikling ved beregningen under forudsætning af, at der senere overføres 169 mio. kr. til genbevilling i 2015.

 

Skemaerne, der indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet, er vedlagt som bilag.


Journalnummer

12004564


1.pdf

Bilag

Standardiseret oversigt 2014 - 1. kvartal


2. Meddelelser - Likviditetsopgørelse for 1. kvartal 2014 opgjort efter kassekreditreglen

 

Kassekreditreglen fremgår af § 8 i lånebekendtgørelsen for regionerne. Region Hovedstaden har med udgangen af 1. kvartal 2014 efterlevet statens krav til de kommunale enheders likviditet med hensyn til kassekreditreglen. Reglen foreskriver, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være positiv. Til orientering er vedlagt notat som gennemgår opgørelsen af kassekreditreglen efter 1. kvartal 2014.

 

I budgetloven forudsættes det, at den gennemsnitlige likviditet mindst skal være på 1000 kr. pr. indbyggere svarende til en gennemsnitlig likviditet på 1.718 mio. kr. Denne forudsætning er ligeledes opfyldt.

 

Den gennemsnitlige kassebeholdning blev efter kassekreditreglen ultimo marts 2014 på 3.248 mio. kr. mod forudsat 3.475 mio. kr. i det vedtagne budget 2014. En forværring af den budgetterede gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen på 227 mio. kr.

 

Ultimo kassebeholdningen udgør 1.218 mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2014 eller 438 mio. kr. lavere end forudsat i det vedtagne budget 2014.

 

Den næste vurdering af likviditeten foretages i forbindelse med 2. økonomirapport 2014 samt i forbindelse med afrapportering af kassekreditreglen for 2. kvartal 2014.


Journalnummer

12003837


2.pdf

Bilag

Likviditetsopgørelse kassekreditreglen 1. kvt 2014


3. Meddelelser - Resultat af TrivselOp

Resultater fra den samlede trivselsmåling 2014 for Region Hovedstaden

 

Region Hovedstaden har i marts 2014 foretaget en måling af de ansattes trivsel og arbejdsmiljø (kaldet TrivselOP). Det er anden gang, at alle hospitaler og virksomheder i regionen måler efter samme metode og på samme tidspunkt. Målingen lever op til aftalen i overenskomstforhandlingerne 2008 om trivselsmåling på offentlige arbejdspladser og til arbejdsmiljølovens krav om arbejdspladsvurderinger.

 

Det udsendte TrivselOP-spørgeskema indeholder i alt 65 spørgsmål inden for både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. 84 % af de ansatte i regionen har svaret på spørgeskemaet, hvilket svarer til 31.823 personer.

 

Af undersøgelsen fremgår bl.a. følgende hovedresultater.

 

Se bilaget for en uddybning af hovedresultater i TrivselOP 2014.

 

Den videre proces i TrivselOP er aftalt i regionens MED-organisation. Regions MED-udvalget drøfter regionens samlede resultat den 5. maj 2014. På de lokale arbejdspladser afholdes dialogmøder med medarbejderne om deres lokale resultater. Indsatser skal prioriteres, og konkrete handleplaner skal indskrives i regionens fælles IT-system hertil. I august 2014 indberetter hvert hospital og virksomhed 1-3 indsatsområder, som er særligt prioriterede. Disse indsatsområder vil blive drøftet i Regions MED-udvalget.

 

Regionens TrivselOP-rapport er tilgængelig på regionens hjemmeside fra den 6. maj 2014 efter FU-mødet. Samtidig udsendes en pressemeddelelse om TrivselOP-resultaterne.


Journalnummer

14002117


3.pdf

Bilag

Udvidet rapport - Region Hovedstaden, TrivselOP 2014


4. Meddelelser - Udvikling i forbrug på private hospitaler

Regionen følger løbende udviklingen i omvisiteringer af patienter til private udbydere, som følge af lovgivningen vedr. udvidet frit sygehusvalg.

 

I vedlagte notat opgøres udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret og en opgørelse over, hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

 

I februar måned 2014 har der været 1.657 omvisiteringer til private hospitaler, 25 % er omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg og 75 % er omvisiteret inden for rammerne af de udbudsaftaler, regionen har med en række private udbydere.

 

94 % af omvisiteringerne finder sted inden for områderne radiologiske procedurer (MR-skanninger), øjenoperationer (grå stær), operationer på nervesystemet, ”uden kode” og operationer på fordøjelsesorganer og milt.


Journalnummer

12002387


3.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler


5. Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - orientering fra CIMT

Forretningsudvalget har siden 1. januar 2013 modtaget rapporten "Overordnet status på drift og udvikling - orientering fra CIMT" med kvartalsvis kadence. Rapporten har forud for forelæggelsen, være forelagt IT- og afbureaukratiseringsudvalget på deres møde d. 29. april. Den består af følgende afsnit:

 
 1. Driftsmålinger


  I dette afsnit præsenteres en række driftsmålinger på vores kritiske systemer, hvilket er den mest præcise løbende måling på brugernes oplevelse af systemernes performance. Derudover fremstilles status på hhv. strøm – og storagekapaciteten.


   
 2. Sagshåndtering


  Afsnit to præsenterer data for vores sagsbehandling i både CIMT servicedesk, der modtager generelle henvendelser, og klinisk programhjælp, der hjælper ift. mere specialiserede systemer og programmer.


   
 3. Større projekter


  Her gives status på en række større projekter, der er med til at løfte driftsniveauet og understøtte en udvikling, der sikrer at CIMT kan blive ved med at levere en service af høj kvalitet.


   
 4. Baggrund


  I baggrundafsnittet gives en grundigere teknisk forklaring af de data, der præsenteres i afsnit 1-3.

I del 1-3 er udviklingen på områderne illustreret via enten grafer eller tabeller. Dertil er tilknyttet en kort skriftlig kommentar, der beskriver årsager og forklaringer på den aktuelle udvikling. Formålet med denne opdeling er at give modtageren en så kortfattet præsentation af rapporten som muligt. Ønskes en grundigere forklaring af grafer, henvises der til afsnit 4, hvor der gives en mere teknisk og grundig redegørelse af de foregående afsnit.


 

Journalnummer

14002072


4.pdf

Bilag

Status på drift og udvikling - oriengering fra CIMT


6. Closed item7. Meddelelser - Administrative indberetninger af informationer til øvrige myndigheder

Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget orientering om følgende administrative indberetninger til øvrige myndigheder:

 

25. april 2014: Region Hovedstadens bidrag til besvarelse af en række folketingsspørgsmål i forbindelse med behandling af lovforslag L 164 om ændring af sundhedsloven.


Journalnummer

11000453
8. Meddelelser - Aktuelle orienteringer

Der er efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget blevet udsendt følgende orienteringer til regionsrådet.

 

24.04.2014: Standardiseret økonomioversigt 2013 pr. 15. februar 2014 i Region Hovedstaden.

04.04.2014: Status for aktivitet og iværksatte initiativer til optimering af driften af Akuttelefonen 1813.

03.04.2014: Orientering om opfølgning på Sundhedsstyrelsens tilsynsrapport om Akuttelefonen 1813.

28.03.2014: Orientering om høringsudkast fra Sundhedsstyrelsen vedr. rapport om tilsyn med Akuttelefonen 1813.

 

Journalnummer

14002394
9. Meddelelser - Publikationer
10. Meddelelser - Konferencer mv.

 

Uddelinge Uddeling af k