UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

12-08-2014 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

12-08-2014 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse Likviditetsopgørelse for 1. halvår 2014 opgjort efter kassekreditreglen
2. Meddelelse - Proces for implementering af driftsmålstyring
3. Meddelelse - Orientering om indeksering af interessenternes indskud i Ring 3 Letbane I/S
4. Meddelelse - Klage til EU-Kommissionen fra de Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning
5. Meddelelse - Donation af udfasede uniformer
6. Meddelelse - Udvikling i forbrug på private hospitaler
7. Meddelelse - Orientering om Vækstforums afholdelse af ordinært møde og seminar om ReVUS
8. Meddelelse - Aktuelle Orienteringer
9. Meddelelse - Konferencer mv.1. Meddelelse Likviditetsopgørelse for 1. halvår 2014 opgjort efter kassekreditreglen

Meddelelser

Kassekreditreglen fremgår af § 8 i lånebekendtgørelsen for regionerne. Region Hovedstaden har med udgangen af 1. kvartal 2014 efterlevet statens krav til de kommunale enheders likviditet med hensyn til kassekreditreglen. Reglen foreskriver, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være positiv. Til orientering er vedlagt notat som gennemgår opgørelsen af kassekreditreglen efter 1. halvår 2014.

 

I budgetloven forudsættes det, at den gennemsnitlige likviditet mindst skal være på 1000 kr. pr. indbyggere svarende til en gennemsnitlig likviditet på 1.718 mio. kr. Denne forudsætning er ligeledes opfyldt.

 

Den gennemsnitlige kassebeholdning blev efter kassekreditreglen ultimo juni 2014 på 3.076 mio. kr. mod forudsat 3.201mio. kr. i det vedtagne budget 2014. En forværring af den budgetterede gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen på 125 mio. kr.

 

Ultimo kassebeholdningen udgør 1.313 mio. kr. ved udgangen af 1. halvår 2014 eller 14 mio. kr. lavere end forudsat i det vedtagne budget 2014.

 

Den næste vurdering af likviditeten foretages i forbindelse med 3. økonomirapport 2014 samt i forbindelse med afrapportering af kassekreditreglen for 3. kvartal 2014.


Journalnummer

12003837


1.pdf

Bilag

Kassekreditreglen efter 1. halvår 2014


2. Meddelelse - Proces for implementering af driftsmålstyring

Meddelelser

På regionsrådets møde den 8. april 2014 godkendtes en ny strategimodel for Region Hovedstaden, herunder mission, vision og politiske målsætninger.

 

I udmøntningen af strategimodellen indføres en model for driftsmålstyring. Driftsmålstyringen er et system af indikatorer, for hvilke der fastsættes konkrete mål, som der månedligt udarbejdes opgørelser for med det formål at monitorere driften og de heraf opnåede resultater. Driftsmålstyringen skal bruges både som det daglige ledelsesværktøj lokalt, men skal også generere og akkumulere data til koncernledelsen og politikerne. Gennem driftsmålstyringen får regionens politikere mulighed for at følge udviklingen i driften, og de politiske udvalg får dermed mulighed for at stille spørgsmål til udviklingen i driften og bede om uddybende materiale, når udvalgene finder dette relevant.

 

Regionsrådets godkendte på møde den 17. juni 2014 indikatorer for driftsmålstyring. På den baggrund har administrationen påbegyndt arbejdet med udvikling af et it-værktøj, som skal muliggøre en samlet rapportering af de valgte indikatorer, der både muliggør en fremadrettet rapportering til det politiske system og til ledelsessystemet, dvs. koncerndirektionen, hospitalsdirektioner m.fl.

 

De valgte indikatorer baserer sig på data fra mange forskellige datakilder, hvor dele af datagrundlaget allerede eksisterer og er teknisk let tilgængeligt, mens andre dele kræver et større udviklingsarbejde. F.eks. skal der udvikles et helt nyt system for indsamling, lagring og formidling af data vedr. patienttilfredshed.

 

Den samlede produktionsplan indebærer, at værktøjet udvikles og indikatorrapporterne pilottestes internt i administrationen i 3. og 4. kvartal 2014. Herefter idriftsættes en samlet rapportpakke i 1. kvartal 2015 til både det politiske system og til ledelsessystemet.

 

Parallelt med udviklingen af rapporteringsværktøjet igangsættes i 3. kvartal en proces, hvor direktørkredsen bestående af koncerndirektionen, hospitalsdirektørerne og centerdirektørerne, begynder at arbejde med målstyret ledelse ved afholdelse af ”forbedringsmøder”. På ”forbedringsmøderne” fokuseres på udviklingen i målepunkterne over tid, de bagvedliggende årsager til udviklingen identificeres, og der sættes konkrete aktiviteter i gang med henblik på at forbedre målopfyldelsen.

 

Den første samlede rapportering til regionsrådet af de valgte indikatorer vil ske i 1. kvartal 2015. Det planlægges, at rapporteringen sker sammen med 1. økonomirapport 2015 og herefter fire gange årligt sammen med økonomirapporterne. Det bemærkes, at den løbende orientering og drøftelse i de stående udvalg om fremdrift på centrale aktiviteter (udredningsret, kræftpakker mv.), som allerede finder sted, foreløbigt fortsætter i uændret form, indtil driftsmålstyringen er fuldt implementeret.

 

Som det fremgik af sagen til regionsrådet den 17. juni 2014, vil forslag til målfastsættelse/ambitionsniveau for de enkelte indikatorer på et senere tidspunkt forelægges til regionsrådets godkendelse. Dette forventes at ske på mødet den 28. oktober 2014.


Journalnummer

14007361
3. Meddelelse - Orientering om indeksering af interessenternes indskud i Ring 3 Letbane I/S

Region Hovedstaden har som interessent i Ring 3 Letbane I/S modtaget brev fra interimsbestyrelsen i Ring 3 Letbane I/S med orientering om indeksering af interessenternes indskud i Ring 3 Letbane I/S. Brev af 22. maj 2014 er vedhæftet som bilag 1.

 

Som tidligere oplyst, blev stiftelsen af Ring 3 Letbane I/S udskudt, fordi Transportministeriet ønskede en fornyet vurdering af indekseringen af interessenternes indskud. Transportministeriet har nu i brev meddelt, at indekseringen af interessenternes indskud, i henhold til lov om letbanen på Ring 3, skal ske efter finanslovens forudsætningsindeks for anlæg. Brev af 29. april 2014 er vedhæftet som bilag 2.

 

Den af Transportministeriet meddelte ændring af indekseringen kombineret med den beskrevne fremgangsmåde med en slutopgørelse indebærer ingen ændring, hverken af fordelingen af ejerskabet og de økonomiske indskud fra interessenterne, eller for selskabets samlede økonomi. Alle interessenters indskud reguleres således med samme indeks hvilket sikrer, at interessenterne behandles ens. Selskabets anlægsomkostninger reguleres – ligesom andre tilsvarende anlægsprojekter – med anlægsbranchens indeks. Der kan derfor opstå en forskel mellem udviklingen i indeksene for anlægsomkostningerne og udviklingen i indekset for interessenternes indskud. Denne forskel vil imidlertid blive reguleret gennem en slutopgørelse, der udarbejdes, når anlægsarbejdet er afsluttet, hvori eventuelle forskelle vil blive neutraliseret.

 

Interimsbestyrelsen har taget Transportministeriets brev til efterretning, idet der alene er tale om en betalingsteknisk ændring, som ikke har nogen betydning for den indbyrdes fordeling af ejerskab og økonomiske bidrag fra interessenterne til projektet. Alle interessenters indskud reguleres således med samme indeks. Dette er imidlertid en ændring i forhold til principaftalen mellem interessenterne fra juni 2013 og dermed også i forhold til de aftaler, der i forbindelse med stiftelsen af selskabet er udsendt og underskrevet af de kommunale interessenter og Region Hovedstaden. I forhold til de af interessenterne tidligere underskrevne stiftelsesdokumenter er der derfor foretaget en redaktionel ændring i åbningsbalancen, som bekræftes i protokollen fra det stiftende møde. Med henblik på at holde interessenterne informeret om udviklingen i indeks, vil selskabet i de årlige regnskaber skulle redegøre for udviklingen i de to forskellige indeks.

 

I brev af den 22. maj 2014 fra interimsbestyrelsen til interessenterne om indeksering af interessenternes indskud i Ring 3 Letbane I/S har der indsneget sig en fejl. Det fremgår nederst i 1. afsnit, at ”… første opkrævninger af interessenternes indskud, som for kommunernes og Region Hovedstadens vedkommende er forudsat indbetalt senest den 1. oktober 2014”. Det fremgår af bl.a. principaftalen fra juni 2013 og betalingsaftalen med Region Hovedstaden, at regionens indskud forfalder til betaling pr. 1. oktober 2019. Der er i forbindelse med præciseringen om indeksering ikke ændret noget i forhold til dette og 1. oktober 2019 er stadig forfaldsdato for Region Hovedstadens indskud til Ring 3 Letbane. Præciseringen vedr. Region Hovedstadens indskud vil fremgå af beslutningsprotokollen for det stiftende møde.


Journalnummer

14002341


2.pdf
3.pdf

Bilag

Brev fra bestyrelsen til interessenterne
Brev fra Transportministeriet til bestyrelsen


4. Meddelelse - Klage til EU-Kommissionen fra de Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning

Region Hovedstaden og Region Sjælland har modtaget en orientering fra advokat Peter Lund Meyer på vegne af Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning og foreningens medlemmer om, at de har indgivet en klage til EU-Kommissionen over Region Hovedstadens og Region Sjællands indgåelse af aftaler med speciallæger om udførelse af høreapparatsbehanding. Ugangspunktet for klagen er, at regionerne skulle yde et ekstra tilskud til behandling ved anvendelse af de indgåede aftaler. Det skal bemærkes, at aftalerne har forskellig karakter og indhold. Region Hovedstadens aftale er indgået som en § 64 aftale, der er nærmere beskrevet i 'Overenskomsten om speciallægehjælp' (oktober 2011).

 

Ved en formel klage til EU-Kommissionen kontaktes Udenrigsministeriet, som forventes at videregive sagen til Sundhedsministeriet, der med bistand fra Kammeradvokaten afgiver svar til EU-Kommissionen. Klagen rejses derved som en sag mod staten.

 

Region Hovedstaden og Region Sjælland lader sig repræsenterer ved advokatfirmaet Kromann Reumert, der er ved at gennemgå klagepunkterne i skrivelsen fra advokat Peter Lund Meyer med henblik på forberedelse af sagen, således at sagens faktiske og retslige forhold er afdækket, når Kammeradvokaten formelt modtager klagen. Dermed sikres, at bemærkniniger til klagen kan fremsendes rettidigt til EU-Kommissionen.

 

Det forventes, at sagen af Sundhedsministeriet vil blive betragtet som en principiel sag om statsstøtteregler inden for sundhedsområdet.


Journalnummer

14005695
5. Meddelelse - Donation af udfasede uniformer

Med implementeringen af de nye uniformer på regionens hospitaler, forventer Region Hovedstaden med udgangen af 2014 at have ca. 350.000 udfasede uniformsdele.

 

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 blev det besluttet, at hospitalerne skal systematisere arbejdet omkring indsamling, opbevaring og forsendelse af genanvendeligt udstyr, så udstyret i højere grad end tidligere kan doneres til udviklingslande på en etisk forsvarlig måde samt, at sager vedr. dette behandles i IT- og Afbureaukratiseringsudvalget (ITA). I regi af Center for Økonomi pågår et arbejde med forberedelse af sagen vedr. systematisering af bortgivelse af genanvendeligt udstyr, som forventes behandlet i ITA senere i år.

 

Donationen af uniformer ligger inden for rammerne af denne budgetbeslutning og er koordineret med arbejdet i Center for Økonomi.

 

Omkring halvdelen af de uniformer som Region Hovedstaden skal til at udfase kommer fra eksterne vaskerier. Regionen er kontraktmæssigt forpligtet til at tilbagekøbe de udfasede uniformer fra de eksterne vaskerier. Samtidig har Regionen indgået en aftale med de eksterne vaskerier om, at de udfasede uniformer ikke må genanvendes indenfor EU’s grænser medmindre vaskerilogoer aftages.

 

Der vil fremgå navn på nogle af de udfasede uniformer, da regionen tidligere flere steder havde personligt opmærkede uniformer. Der fremgår ingen personlige oplysninger, som ikke er offentligt tilgængelige, og dermed falder under reglerne vedr. behandling af personfølsomme data. Der vurderes ikke at være noget sikkerhedsmæssigt problem i den forbindelse, da hospitalsansatte skal bære synlig billedlegitimation.

 

Uniformerne har ingen salgsværdi for regionen, og regionen er ikke forpligtet til udbud på området. Derfor doneres de udfasede uniformer til velgørende formål.

 

En mindre del af regionens egne uniformer doneres til nationale uddannelsesmæssige formål for regionens kommende medarbejdere. Eksempelvis har Danske Bioanalytikere henvendt sig til regionen, og der reserveres en mindre pulje til andre sundhedsuddannelser, der måtte vise interesse i løbet af året. Der forventes en efterspørgsel til disse formål på et par tusinde gamle uniformer samlet set.

 

Langt hovedparten af de udfasede uniformer doneres til 3.verdenslande.

 

Administrationen har undersøgt mulighederne for et samarbejde gennem de store danske nødhjælpsorganisationer og statslige styrelser, men de har ikke kunnet hjælpe med koordinering. Donationen til 3.verdenslande foregår gennem regionens egne hospitalers samarbejdshospitaler, f.eks. NepaliMed. De forventes at kunne aftage ca. 5-10.000 uniformer. Restmængden doneres gennem Global Medical Aid.

 

Global Medical Aid er en dansk privat organisation. Organisationen arbejder i øjeblikket i otte lande, Benin, Sri Lanka, Nepal, Burkina Faso, Afghanistan, Somaliland, Makedonien og Cambodia. Organisationen videredistribuerer donationer som medicin og hospitalsudstyr i samarbejde med de pågældende landes sundhedsministerier og/eller internationale organisationer. Global Medical Aid forventer at kunne aftage hele restsortimentet, som herefter distribueres ud på flere af landene.

 

Region Hovedstaden har flere gange indgået samarbejde med Global Medical Aid, der bl.a. i foråret 2013 modtog udfasede hospitalssenge fra Hvidovre Hospital.

 

Der er ingen omkostninger for regionen forbundet med donationen. De forskellige velgørenhedsorganisationer har shippingudstyr til rådighed.


Journalnummer

14001954
6. Meddelelse - Udvikling i forbrug på private hospitaler

Regionen følger løbende udviklingen i omvisiteringer af patienter til private udbydere, som følge af lovgivningen vedr. udvidet frit sygehusvalg.

 

I vedlagte notat opgøres udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret og en opgørelse over, hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

 

I maj måned 2014 har der været 1.865 omvisiteringer til private hospitaler, 26 % er omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg og 74 % er omvisiteret inden for rammerne af de udbudsaftaler, regionen har med en række private udbydere.

 

93 % af omvisiteringerne finder sted inden for områderne radiologiske procedurer (MR-skanninger), øjenoperationer (grå stær), operationer på nervesystemet, ”uden kode” og operationer på fordøjelsesorganer og milt.


Journalnummer

12002387


4.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler


7. Meddelelse - Orientering om Vækstforums afholdelse af ordinært møde og seminar om ReVUS

Den 25. juni afholdte Vækstforum Hovedstaden sit andet ordinære møde og et seminar om ReVUS.

 

På det ordinære møde var der flere sager om organisering på dagsorden. Vækstforum udpegede sit formandsskab og sin suppleant til Danmarks Vækstråd. Herudover drøftede Vækstforum arbejdsgange og den fremtidige udmøntning af EU's strukturfondsmidler. Fremadrettet vil Vækstforum arbejde med tematiske ansøgningsrunder, der skal fokusere erhvervsudviklingsindsatsen. Erhvervs- og vækstudvalget involveres i dialog om koncept for de tematiske ansøgningsrunder.

 

Formålet med seminaret var at involvere Vækstforum Hovedstaden i udviklingen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi og engagere medlemmerne i målformulering og prioritering af ReVUS’ temaer.

 

Formand for Erhvervs- og vækstudvalget, Lars Gaardhøj, og formanden for Miljø- og trafikudvalget, Jens Mandrup, var inviterede, dog meldte Jens Mandrup afbud.

 

Vækstforum udtrykte bred enighed om det overordnede mål for ReVUS, samt at skabe høj vækst i regionen og øget livskvalitet for borgerne. Et andet hovedbudskab fra seminaret var i øvrigt, at Vækstforum støtter op om det fælles arbejde omkring ét Copenhagen brand i hele regionen. Som baggrund for arbejdet med ReVUS blev der præsenteret igangværende strategiarbejder med Fokuseret Vækstdagsorden, Hovedstadsstrategien, Vækstpakken og den regionale Vækstpartnerskabsaftale.

 

Mødedeltagerne blev delt op i 3 spor, hvori man diskuterede ReVUS temaer og rammer for vækst og udvikling på baggrund af ekspertoplæg. Erkendelsen fra seminaret var at temaerne i høj grad er integrerede og kan befrugte hinanden.


Journalnummer

14003664
8. Meddelelse - Aktuelle Orienteringer

Der er efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget blevet udsendt følgende orienteringer til regionsrådet:

 

04.08.2014: Redegørelse vedr. Eurovision Song Contest

25.06.2014: Orientering om Statsforvaltningens afgørelse af spørgsmålet om lovligheden af regionens tilskud til ESC.

25.06.2014: Orientering og pressemeddelelse om gennemgang af eksterne forskningsprojekter på Rigshospitalets hjertecenter

24.06.2014: Orientering om status på gennemgang af eksterne forskningsmidler

24.06.2014: Orientering om status for udviklingen af akuthelikoptere


Journalnummer

14002394
9. Meddelelse - Konferencer mv.