UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

11-11-2014 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

11-11-2014 14:00:00


PUNKTER

1. Ændring af processen for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)
2. Ring 3 Letbane VVM - Hvidbog fra forudgående høring
3. Ophør af administrativ framelding af kvinder i screeningsprogrammet for brystkræft
4. Udvikling inden for det udvidede frie sygehusvalg
5. Meddelelse - Restafregning for solgte arealer i Høje - Taastrup Transportcenter
6. Arbejdsmiljøets betydning for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet
7. Meddelelse - Aktuelle Orienteringer
8. Konferencer mv.:1. Ændring af processen for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) skal i høring i Danmarks Vækstråd forud for den offentlige høring og efterfølgende vedtagelse. Hidtil har det været planlagt, at Region Hovedstadens ReVUS skulle behandles på Danmarks Vækstråds møde den 11. december 2014.

 

Erhvervs- og Vækstministeriet har imidlertid bedt om at udskyde behandlingen af ReVUS til 12. marts 2015 for at sikre tilstrækkelig tid til høringen af hver regionale vækst- og udviklingsstrategi. For Region Hovedstaden betyder det, at den offenlige høring af ReVUS vil ske medio april til medio juni, og at den efterfølgende godkendelse vil ske i regionsrådet og Vækstforum i august-september 2015.


Journalnummer

14003529


1.pdf

Bilag

Orientering om ændring af proces for den regionale vækst- og udviklingsstrategi


2. Ring 3 Letbane VVM - Hvidbog fra forudgående høring

I følge loven tilvejebringer transportministeren en VVM-redegørelse for letbanen i Ring 3.

 

Som led i udarbejdelsen af VVM-redegørelsen har Transportministeriet gennemført en forudgående høring om idéer og forslag til emner, der foreslås behandlet i VVM-redegørelsen. På baggrund af den forudgående høring er der udarbejdet en Hvidbog. Hvidbogen indeholder en gennemgang af de indkomne bemærkninger, forslag m.v. Hvidbogen er vedlagt som bilag.

 

Der er indkommet i alt 31 høringssvar fordelt på to myndigheder, fire virksomheder og 25 borgere, heraf to boligforeninger. 23 af de 31 høringssvar vedrører Lyngby-Taarbæk Kommune.

 

Et gennemgående tema i høringssvarene har været linjeføringen og placeringen af stationer, særligt i Lyngby og Glostrup, men også andre spørgsmål vedrørende linjeføringen er rejst.

 

I VVM-redegørelsen vil den alternative linjeføring ved DTU blive vurderet på lige fod med hovedlinjeføringen i det nordlige Lyngby, og mulighederne for at flytte stationen v/Lyngby Centrum mod øst vil blive undersøgt i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune. De øvrige foreslåede linjeføringer vil blive vurderet på et overordnet niveau i VVM-redegørelsens behandling af fravalgte alternativer.

 

Region Hovedstaden og kommunerne i Ring 3 vil blive inddraget i VVM-processen, bl.a. vil udkastet til VVM-redegørelse blive sendt i høring hos regionen og kommunerne forud for den offentlige høring. VVM-redegørelsen forventes at blive sendt i otte ugers offentlig høring i foråret 2015. VVM-redegørelsen vil efter den offentlige høring, og efter udarbejdelsen af en Hvidbog herom, danne grundlag for en anlægslov for letbanen i Ring 3, som forventes forelagt for Folketinget i efteråret 2015.


Journalnummer

14002341


2.pdf

Bilag

Ring 3 Letbane VVM - Hvidbog efter første offentlighedsfase


3. Ophør af administrativ framelding af kvinder i screeningsprogrammet for brystkræft

Denne meddelelse er lukket for at undgå unødvendig bekymring for de berørte kvinder.

 

Med indførelsen af kræftplan II blev det besluttet, at regionerne hvert andet år skal tilbyde mammografiscreening til kvinder mellem 50-69 år (Sundhedslovens § 85).

 

I Region Hovedstaden blev tilbud om mammografiscreening indført i H:S i 1991. Her blev anvendt en procedure om at framelde de kvinder fra screeningsprogrammet, som ikke reagerede på i alt 3 indkaldelser - en indkaldelse og en påmindelse i én runde samt yderligere en indkaldelse i den efterfølgende runde. Ved opstarten af det nationale mammografiscreeningsprogram valgte man at benytte samme procedure, som blev anvendt under H:S, således at kvinderne blev frameldt programmet efter manglende reaktion i 2 runder.

 

I forbindelse med gennemgangen af kræftscreeningsprogrammerne, har Region Hovedstaden fået foretaget en intern juridisk undersøgelse, som har konkluderet, at det ikke er i overensstemmelse med loven administrativt at framelde kvinder fra screeningsprogrammet.

 

Region Hovedstaden har efterfølgende fjernet den anvendte spærrekode, således at kvinderne igen er tilmeldt screeningsprogrammet. Fremover kræver framelding en aktiv handling fra kvinden.

 

I alt er der omkring 11.300 kvinder i den nuværende screeningspopulation, som administrativt er frameldt screeningsprogrammet, og som mangler indkaldelse til seneste screeningsrunde, der blev gennemført i perioden januar 2012 - maj 2014. Herudover kommer kvinder som ikke længere er en del af screeningspopulationen, da de enten er over 69 år eller er døde.

 

Administrationen er ved at identificere det nøjagtige antal berørte kvinder. Når de endelige oplysninger foreligger, vil der blive udsendt breve, som orienterer kvinderne om, at de er gentilmeldt screeningsprogrammet, og kan booke en tid til screening via regionens webportal. Kvinder over 69 år tilbydes en kontrolscreening, og kvinder som har fået brystkræft samt pårørende til døde med brystkræft orienteres om deres muligheder for at afprøve sagen ved Patienterstatningen.

 

Administrationen har d. 3. november sendt en redegørelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, hvor ministeriet er orienteret om regionens ændrede praksis vedr. framelding fra mammografiscreeningsprogrammet og forelagt en handleplan for den videre proces. Redegørelsen er vedhæftet som bilag til denne meddelelse.

 

Administrationen forventer at kunne orientere de berørte kvinder ultimo november.


Journalnummer

14009169


3.pdf

Bilag

Brev til ministeriet vedr. framelding af mammografiscreening


4. Udvikling inden for det udvidede frie sygehusvalg

Regionen følger løbende udviklingen i omvisiteringer af patienter til private udbydere, som følge af lovgivningen vedr. udvidet frit sygehusvalg.

 

I vedlagte notat opgøres udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret og en opgørelse over, hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

 

I august måned 2014 har der været 1.607 omvisiteringer til private hospitaler, 25 % er omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg og 75 % er omvisiteret inden for rammerne af de udbudsaftaler, regionen har med en række private udbydere.

 

92 % af omvisiteringerne finder sted inden for områderne radiologiske procedurer (MR-skanninger), øjenoperationer (grå stær), operationer på nervesystemet, ”uden kode” og operationer på fordøjelsesorganer og milt.

 

Oplysninger om tal for psykiatrien og udredningsretten vil være medtaget i formandsmeddelelser fra 1. januar 2015, når udviklingsarbejdet med dataindsamling og -bearbejdning forventes afsluttet.


Journalnummer

12002387.


4.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler


5. Meddelelse - Restafregning for solgte arealer i Høje - Taastrup Transportcenter

Region Hovedstaden ejer sammen med Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Region Sjælland arealer i Kraghaveområdet i Høje-Taastrup Kommune. Ejerfællesskabet overtog arealerne i 1990 efter Hovedstadsrådets nedlæggelse. Region Hovedstadens ejerandel er på 56 %.

 

En del af arealerne har været beliggende i Høje-Taastrup Transportcenter. Region Hovedstaden har administreret arealerne på ejerfællesskabets vegne. For så vidt angår arealerne i transportcenteret har der med hensyn til byggemodning været et samarbejde med de to andre offentlige arealejere i centret, DSB og Høje-Taastrup Kommune. Kommunen har forestået byggemodningssamarbejdet. Den væsentligste del af ejerfællesskabets arealer i centeret blev solgt til Københavns Grønttorv (nu Copenhagen Markets) i 2007. I 2011 godkendte ejerfællesskabet salg af de sidste tilbageværende arealer i transportcenteret.

 

Efter at udestående byggemodningsarbejder, som påhvilede deltagerne i byggemodningssamarbejdet, er udført sammen med diverse matrikulære ændringer, er der opnået enighed mellem ejerfællesskabet, repræsenteret ved Region Hovedstaden, Høje-Taastrup Kommune og DSB om at opløse byggemodningssamarbejdet. Resultatet heraf er, at parterne kan få udbetalt dividenden, idet samarbejdets formue er positiv. For ejerfællesskabets vedkommende er der tale om ca. 19 mio. kr., hvoraf Region Hovedstadens andel udgør ca. 10 mio. kr. Beløbet tilgår kassen og berigtiges bevillingsmæssigt i 4. økonomirapport.

 

Ejerfællesskabets tilbageværende arealer i Kraghave er landbrugsjord og der arbejdes på et salg heraf.


Journalnummer

12007150
6. Arbejdsmiljøets betydning for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Der blev i Region Hovedstadens budget for 2012 afsat midler til at undersøge tilbagetrækningsmønstre blandt regionens ansatte. Undersøgelsen blev gennemført af Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Formålet med undersøgelsen var at belyse betydningen af det psykosociale arbejdsmiljø og organisatoriske ændringer for tidlig tilbagetrækning blandt medarbejdere i Region Hovedstaden.

 

Undersøgelsen kombinerede TrivselOP besvarelser med oplysninger om overgang til efterløn og pension hentet fra offentlige registre. Resultaterne viser, at der er en 35 % øget risiko for tilbagetrækning blandt ansatte der har oplevet ledelsesskift. Overordnet er der 60 % forhøjet risiko for at gå på efterløn blandt de 25 % med det dårligste psykiske arbejdsmiljø sammenlignet med de 25 % med det bedste psykiske arbejdsmiljø.

 

Overordnet viser rapportens resultater, at det psykiske arbejdsmiljø - uafhængigt af faggruppe, lønindkomst, civilstand, køn og helbredsforhold – har en markant selvstændig betydning for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet blandt 60-65 årige medarbejdere i Region Hovedstaden. Overgang til efterløn forekommer hyppigere blandt de af Regionens medarbejdere, der har det dårligste psykiske arbejdsmiljø i sammenligning med de, der har det bedste psykiske arbejdsmiljø.

 

Konklusionen i rapporten er, at fokus på det psykiske arbejdsmiljø kan indgå i en samlet strategi for at fastholde seniormedarbejdere i arbejdslivet.

 

Administrationen bemærker, at rapporten rummer flere perspektiver ud over de her nævnte med det psykiske arbejdsmiljø’s betydning for fastholdelse i omstillingstider. Det er viden som kan anvende i det fælles regionale arbejdsmiljøarbejde, samtidig er det viden, der også kan anvendes under indsatsområdet ”Sikring af medarbejderressourcer” under den regionale strategi ”Fokus og forenkling”.

 

Endvidere må det konstateres, at forandringsprocesser generelt er sårbare forløb, der indebærer en øget risiko for tidligere tilbagetrækning. Og forandringsprocesser, der også medfører skift af ledelse, er ekstra sårbare processer, set med et mål om at fastholde ældre medarbejdere. Denne viden bør medtages i tilrettelæggelsen af forandrings- og omstillingsprocesser, og disse perspektiver kan med fordel indtænkes i lederudviklingsprogrammerne.

 

Rapporten kan rekvireres ved henvendelse til Sekretariatet.


Journalnummer

13007288

 7. Meddelelse - Aktuelle Orienteringer

Der er efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget blevet udsendt følgende orienteringer til regionsrådet:

 

31.10.2014: Orientering om digital postlov

08.10.2014: Redegørelse for hændelsen ved Amagerbro Metrostation den 6. oktober 2014


Journalnummer

14002394
8. Konferencer mv.: