UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

11-08-2015 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

11-08-2015 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelser - Likviditetsopgørelse for 2015 efter kassekreditreglen 2. kvt. 2015
2. Meddelelser - Orientering om ansøgning af donationer til restaurering af kapellet på Gentofte Hospital
3. Meddelelser - Opkald og ventetid til Akuttelefonen 1813 i juni og juli 2015
4. Meddelelser - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten
5. Aktuelle Orienteringer:
6. Konferencer mv.:1. Meddelelser - Likviditetsopgørelse for 2015 efter kassekreditreglen 2. kvt. 2015

Kassekreditreglen fremgår af § 8 i lånebekendtgørelsen for regionerne. Region Hovedstaden har med udgangen af 1. halvår 2015 efterlevet statens krav til de kommunale enheders likviditet med hensyn til kassekreditreglen. Reglen foreskriver, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være positiv. Til orientering er vedlagt notat, som gennemgår opgørelsen af kassekreditreglen for ultimo juni 2015.
 
I budgetloven forudsættes det, at den gennemsnitlige likviditet mindst skal være på 1000 kr. pr. indbyggere svarende til en gennemsnitlig likviditet på 1.767 mio. kr. for Region Hovedstaden. Denne forudsætning er ligeledes opfyldt.
 
Den gennemsnitlige kassebeholdning blev efter kassekreditreglen ultimo juni 2015 på 3.296 mio. kr. mod forudsat 2.186 mio. kr. i det vedtagende budget 2015. En forbedring af den budgetterede gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen på 1.110 mio. kr.
 
Kassebeholdningen ultimo juni 2015 var beregnet til 469 mio. kr. ud fra det vedtagne budget for 2015. Kassebeholdningen i juni 2015 udgør 754 mio. kr. eller 285 mio. kr. højere end forudsat i budgettet.
 
Den næste vurdering af likviditeten foretages i forbindelse med 3. økonomirapport 2015 samt i forbindelse med afrapportering af kassekreditreglen for 3. kvartal 2015.
 

Journalnummer
12003837

1.pdf

Bilag

kassekreditreglen efter 1. halvår 2015_290715


2. Meddelelser - Orientering om ansøgning af donationer til restaurering af kapellet på Gentofte Hospital

Gentofte Hospital har i de senere år ændret hospitalets hovedstruktur, ligesom der er anlagt åbne græsarealer med enkeltstående træer, som fremhæver den originale, nyklassicistiske arkitektur, og som skaber større overskuelighed for patienter og pårørende. Hospitalet ønsker at skabe lignende forhold i og omkring kapellet, der i dag benyttes på tværs af kultur og tro.
 
Projektet vil genskabe den harmoni, helhed og højtidelighed, som omgivelserne, bygningen og dens ceremonirum til sammen udgjorde, da kapellet i 1927 blev opført i nyklassicistisk stil. En helhed som knap 90 års brug og praktiske tiltag med blandt andet asfaltering, raftehegn og betonfliser har sløret.
 
Projektet kan gennemføres for 6,9 mio. kr. og omfatter en genskabelse af det oprindelige ceremonirum, bygningens symmetri og adgangsveje.
 
Projektet kan gennemføres uden, at det påvirker anlægsloftet, idet det søges fuldt ud finansieret af private bidrag.
 
Hospitalet vil søge projektet finansieret med støtte fra en eller flere fonde. Projektet gennemføres kun, såfremt der kan opnås fuld fondsstøtte.

Journalnummer
150085563. Meddelelser - Opkald og ventetid til Akuttelefonen 1813 i juni og juli 2015

Akuttelefonen 1813 har håndteret henholdsvis 71.586 opkald i juni og 70.322 i juli. Heraf blev henholdsvis 8.523 opkald viderestillet til læge i juni og 9.587 i juli. Dette svarer til i gennemsnit ca. 2.326 opkald til Akuttelefonen 1813 i døgnet, hvoraf ca. 297 opkald viderestilles til en læge.
 
Antal opkald pr. dag er faldet med omkring 300 opkald dagligt i juni sammenlignet med maj. Dette skyldes fortrinsvist antallet af helligdage i maj (kr. himmelfart og pinse). Helligdage er karakteriseret ved, at antallet af henvendelser typisk er højt. Antal opkald i juli svarer stort set til antallet i juni.
 
Den mediane ventetid var 3 minutter og 42 sekunder i juni. Ventetiden i juli blev forbedret med 35 sekunder til 3 minutter og 7 sekunder i forhold til juni.
 
49 procent af opkald til Akuttelefonen 1813 i juli måned blev besvaret inden 3 minutter og 85 procent blev besvaret inden for 10 minutter. Region Hovedstaden har et servicemål om, at 90% af opkaldene skal være besvaret inden for 3 minutter og alle opkald inden for 10 minutter.
 
image
 
 

Journalnummer
150110084. Meddelelser - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten

Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg
Regionen følger løbende udviklingen i omvisiteringer af patienter til private udbydere, som følge af lovgivningen vedr. udvidet frit sygehusvalg.
 
I vedlagte notat opgøres udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret og en opgørelse over, hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.
 
I maj måned 2015 har der været 2.546 omvisiteringer til private hospitaler, 29 % er omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg og 71 % er omvisiteret inden for rammerne af de udbudsaftaler, regionen har med en række private udbydere. Som det fremgår af bilaget er antallet af omvisiteringer i 2015 steget ifht. 2014. Årsagen hertil skal særligt findes i at, udredningsretten nu for alvor er ved at slå igennem på egne hospitaler samt at de på flere områder har opbrugt deres kapacitet.
 
92 % af omvisiteringerne finder sted inden for områderne radiologiske procedurer (MR-skanninger), øjenoperationer (grå stær), operationer på nervesystemet, ”uden kode” (primært urologi) og operationer på fordøjelsesorganer og milt.
 
Udredningsret
Regionens er forpligtet til, at give patienten et tilbud om udredning inden for 30 dage på det somatiske område og 60 dage på det psykiatriske område, hvis det er fagligt muligt.
 
I vedlagte bilag opgøres udviklingen i andelen af patientforløb udredt indenfor 30 dage indenfor det somatiske område og 60 dage indenfor det psykiatriske område. Desuden fremgår udviklingen i antal forløb udredt inden for 30 dage indenfor det somatiske område og 60 dage indenfor det psykiatriske område.
 
Bilaget viser bl.a., at andelen af patientforløb udredt inden for 30 dage i somatikken har været stigende over efteråret. I maj er andelen ca. 54 %, mens andelen udredt inden for 60 dage i psykiatrien i maj ligger på ca. 90%.
 
Der pågår pt. et arbejde med udarbejde systematiske opfølgningslister til hospitalernes afdelinger, med henblik på at forbedre registreringen.
 
Data skal derfor tolkes med varsomhed, da datakompletheden er lav, men det går fremad.

Journalnummer12002387
2.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler og udredningsretten


5. Aktuelle Orienteringer:

Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:6. Konferencer mv.: