UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

01-03-2016 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

01-03-2016 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Orientering om klagesag, COWI mod Region Hovedstaden v/ Nyt Hospital og Ny psykiatri Bispebjerg Hospital.
2. Meddelelse - Annullering af udbud af ny laboratorie- og logistikbygning ved Bispebjerg Hospital
3. Meddelelse - Udvikling inden for det udvidede frie sygehusvalg og udredningsretten
4. Meddelelse - Erhvervsstyrelsen udsætter høringsfristen i forbindelse med agterskrivelse om sag om Fonden Wonderful Copenhagen
5. Meddelelser - Kommunekontaktudvalget (KKU)
6. Aktuelle Orienteringer:
7. Konferencer mv.:1. Meddelelse - Orientering om klagesag, COWI mod Region Hovedstaden v/ Nyt Hospital og Ny psykiatri Bispebjerg Hospital.

Meddelelse - Orientering om klagesag, COWI mod Region Hovedstaden v/ Nyt Hospital og Ny psykiatri Bispebjerg Hospital.
Administrationen har på mødet i januar 2016 orienteret forretningsudvalget om, at COWI A/S, CCO A/S, Nordic Office of Architecture og AART architechts A/S (samlet benævnt COWI) i lighed med C.F. Møller Danmark har indgivet en klage over resultatet af evalueringen af projektkonkurrencen for Akuthuset på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.
 
Administrationen har i samarbejde med Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg gennemgået klagers påstande og har udarbejdet vedlagte notat, som redegør nærmere for klagens indhold, herunder en fornyet gennemgang af begge klagers mulige økonomiske konsekvenser for kvalitetsfondsprojektet på Bispebjerg. Endelig skal det bemærkes, at Jyllands Posten har søgt om aktindsigt hos Klagenævnet i begge sager om evaluering af projektkonkurrencen.
Journalnummer
150165102. Meddelelse - Annullering af udbud af ny laboratorie- og logistikbygning ved Bispebjerg Hospital

Meddelelse - Annullering af udbud af ny laboratorie- og logistikbygning ved Bispebjerg Hospital
I forbindelse med udbuddet af laberatorie- og logistikbygningen på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg er der kun modtaget to tilbud. Det ene af de to tilbud har vist sig ikke at være konditionsmæssigt, mens det andet lå væsentligt over det forventede prisniveau.
 
Efter Kammeradvokatens anbefaling vælger projektet derfor at annullere udbuddet og genudbyde projektet. Derved opnår Regionen forhåbentlig en bedre priskonkurrence. Ligeledes vil der ske en tilretning af udbudsmaterialet, med henblik på at gøre det samlede projekt billigere.
 
Genudbuddet har en konsekvens for tidsplanen. Projektets vurdering er, at byggeriet af bygningen parallelforskydes med ca. 6 måneder og indflytning dermed bliver sommeren 2018, i stedet for primo 2018. I forhold til delprojekterne for psykiatri og Akuthus, er der ikke nogen afgørende bindinger. Her er det fortsat planen at begge projekter starter op forår 2018.
 
Den politiske følgegruppe er blevet orienteret om annulleringen pr. mail d. 12. februar 2016.
Journalnummer
160184963. Meddelelse - Udvikling inden for det udvidede frie sygehusvalg og udredningsretten

Meddelelse - Udvikling inden for det udvidede frie sygehusvalg og udredningsretten
Regionen følger løbende udviklingen i omvisiteringer af patienter til private udbydere, som følge af lovgivningen vedr. udvidet frit sygehusvalg.
 
I vedlagte notat opgøres udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret og en opgørelse over, hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.
 
I december måned 2015 har der været 2.283 omvisiteringer til private hospitaler, 27 % er omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg og 73 % er omvisiteret inden for rammerne af de udbudsaftaler, regionen har med en række private udbydere.
 
91 % af omvisiteringerne finder sted inden for områderne radiologiske procedurer (MR-skanninger), øjenoperationer (grå stær), operationer på nervesystemet, ”uden kode” og operationer på fordøjelsesorganer og milt.
 
Udredningsret
Regionen er forpligtet til at give patienten et tilbud om udredning inden for 30 dage på det somatiske område og 60 dage på det psykiatriske område, hvis det er fagligt muligt.
 
I vedlagte bilag opgøres udviklingen i andelen af patientforløb udredt indenfor 30 dage indenfor det somatiske område og 60 dage indenfor det psykiatriske område. Desuden fremgår udviklingen i antal forløb udredt inden for 30 dage indenfor det somatiske område og 60 dage indenfor det psykiatriske område.
 
Bilaget viser bl.a., at andelen af patientforløb udredt inden for 30 dage i somatikken i december 2015 var ca. 58 %, mens andelen udredt inden for 60 dage i psykiatrien i december 2015 ligger på ca. 75 %.
 
Det er ikke muligt at opgøre, hvor mange patienter der har fået et tilbud om udredning som udredningsretten foreskriver, men alene at opgøre andelen som blev udredt. Det er ligeledes heller ikke muligt at opgøre, hvor stor en andel som ikke er udredt inden for 30 dage, af faglige årsager eller i henhold til patientens frie valg.
 
Der pågår nationalt et arbejde med henblik på at monitorere på om udredningsretten er overholdt i henhold til loven.
 
Der pågår derudover fortsat et arbejde med henblik på at forbedre registreringen og datakompletheden. Dette omfatter systematiske opfølgningslister til hospitalernes afdelinger. Data skal derfor tolkes med varsomhed.
Journalnummer
12002387

2.pdf
2.pdf
2.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler og udredningsretten
Patienter viderevisiteret til private hospitaler og udredningsretten
Patienter viderevisiteret til private hospitaler og udredningsretten


4. Meddelelse - Erhvervsstyrelsen udsætter høringsfristen i forbindelse med agterskrivelse om sag om Fonden Wonderful Copenhagen

Meddelelse - Erhvervsstyrelsen udsætter høringsfristen i forbindelse med agterskrivelse om sag om Fonden Wonderful Copenhagen
Erhvervsstyrelsen sendte den 19. januar et udkast til afgørelse i styrelsens sag vedr. Fonden Wonderful Copenhagens engagement i ESC 2014 i høring med høringsfrist til den 19. februar. Skrivelsen blev sendt til de daværende medlemmer af fondens bestyrelse og direktion. Efter anmodning fra nogle af de hørte har styrelsen udsat høringsfristen til den 1. maj. Styrelsens endelige afgørelse kan derfor tidligst forventes at foreligge i løbet af maj måned.
Journalnummer
130087515. Meddelelser - Kommunekontaktudvalget (KKU)

Meddelelser - Kommunekontaktudvalget (KKU)
Meddelelser
Der har været afholdt møde i Kommunekontaktudvalget i Region Hovedstaden d. 12. februar 2016.
Dagsorden og referat af mødet er offentliggjort på regionens hjemmeside. Næste møde er planlagt til den
31. august 2016.
Journalnummer
140086576. Aktuelle Orienteringer:

Aktuelle Orienteringer:
Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:
 
Journalnummer
150026177. Konferencer mv.:

Konferencer mv.: