UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

04-10-2016 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

04-10-2016 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Patienter viderevisiteret til private hospitaler og udredningsretten
2. Meddelelse - Lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2017
3. Lukket punkt
4. Meddelelse - Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af chefers løn- og ansættelsesvilkår i regionerne, herunder lønrevision
5. Meddelelse - Opfølgning på Rigsrevisionens beretning om forskningsmidler på hospitalerne
6. Lukket punkt
7. Meddelelse - Overordnet status på drift og udvikling - orientering fra Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT)
8. Aktuelle Orienteringer samt Administrative indberetninger af Informationer til øvrige myndigheder:
9. Publikationer:1. Meddelelse - Patienter viderevisiteret til private hospitaler og udredningsretten

Meddelelse - Patienter viderevisiteret til private hospitaler og udredningsretten
Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg
 
Regionen følger løbende udviklingen i omvisiteringer af patienter til private udbydere, som følge af lovgivningen vedr. udvidet frit sygehusvalg.
 
I vedlagte notat opgøres udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret og en opgørelse over, hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.
 
I juli måned 2016 har der været 2.085 omvisiteringer til private hospitaler, 20 % er omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg og 80 % er omvisiteret inden for rammerne af de udbudsaftaler, regionen har med en række private udbydere.
 
91 % af omvisiteringerne finder sted inden for områderne Radiologiske procedurer (MR-skanninger mv.), uden kode, øjenoperationer (grå stær mv.), operationer på øre, næse og hals, operationer på læber, tænder.., operationer på nervesystemet, operationer på urinveje, og operation på fordøjelsesorganer og milt.
 
Udredningsret
Regionen er forpligtet til at give patienten et tilbud om udredning inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt.
 
I vedlagte bilag opgøres udviklingen i andelen af patientforløb udredt indenfor 30 dage. Desuden fremgår udviklingen i antal forløb udredt inden for 30 dage.
 
Bilaget viser bl.a., at andelen af patientforløb udredt inden for 30 dage i somatikken i juli 2016 var ca. 64 %, mens andelen udredt inden for 30 dage i psykiatrien i juli 2016 ligger på ca. 76 %.
 
Det er ikke muligt at opgøre, hvor mange patienter der har fået et tilbud om udredning som udredningsretten foreskriver, men alene at opgøre andelen som blev udredt. Det er ligeledes heller ikke muligt at opgøre, hvor stor en andel som ikke er udredt inden for 30 dage, af faglige årsager eller i henhold til patientens frie valg.
 
Der pågår nationalt et arbejde med henblik på at monitorere på om udredningsretten er overholdt i henhold til loven.
 
Der pågår derudover forsat et arbejde med henblik på at forbedre registreringen og datakompletheden. Dette omfatter systematiske opfølgningslister til hospitalernes afdelinger. Data skal derfor tolkes med varsomhed.

Journalnummer
12002387


1.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler og udredningsretten


2. Meddelelse - Lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2017

Meddelelse - Lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2017
Region Hovedstaden ansøgte Social- og Indenrigsministeriet om en lånedispensation på 300 mio. kr. til refinansiering af afdrag i 2017.
 
Der er i økonomiaftalen for 2017 etableret en lånepulje til refinansiering af regionale afdrag inden for en ramme af 650 mio. kr. I budgetforslaget 2017 var der indregnet en låneoptagelse svarende til Region Hovedstadens bloktilskudsandel på 205 mio. kr.
 
Social- og Indenrigsministeriet har på baggrund af likviditeten for regionerne meddelt regionen en lånedispensation på 123,2 mio. kr.
 
Konsekvensen er en budgetmæssig nettoforværring på 81,8 mio. kr. vedrørende afdrag på lån og låneoptagelse i forhold til forudsætningerne i budgetforslaget.
 
Således ændres nettoafdraget (likviditetstræk) i 2017 fra 198,4 mio. kr. til 280,2 mio.kr.
 
De økonomiske konsekvenser af lånedispensationen vil blive indarbejdet i 1. økonomirapport 2017.
 
Svarbrevet fra Social- og Indenrigsministeriet er vedlagt til orientering.

Journalnummer
16035953


2.pdf

Bilag

Svarbrev til Region Hovedstaden


3. Lukket punkt
4. Meddelelse - Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af chefers løn- og ansættelsesvilkår i regionerne, herunder lønrevision

Meddelelse - Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af chefers løn- og ansættelsesvilkår i regionerne, herunder lønrevision
Rigsrevisionen har besluttet at igangsætte en undersøgelse af chefers løn- og ansættelsesvilkår i regionerne.
 
Undersøgelsens formål er at vurdere, hvorvidt chefers løn- og ansættelsesvilkår er i overensstemmelse med overenskomster og indgåede aftaler. Undersøgelsen omfatter administrative og lægelige chefers løn- og ansættelsesvilkår i 2015 og 2016.
 
Rigsrevisionen har oplyst, at undersøgelsen iværksættes på baggrund af lønrevisioner, der allerede er gennemført i Region Midtjylland og Region Syddanmark i foråret 2016. Undersøgelsen omfatter alle regioner.
 
I forbindelse med undersøgelsen gennemfører Rigsrevisionen en lønrevision i Region Hovedstaden. Revisionen udføres i uge 38.
 
Rigsrevisionen forventer at afrapportere undersøgelsen om chefers løn- og ansættelsesvilkår i en beretning til Statsrevisorerne i foråret 2017. Administrationen orienterer regionsrådet, når beretningen er afgivet.

Journalnummer
16038684
5. Meddelelse - Opfølgning på Rigsrevisionens beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Meddelelse - Opfølgning på Rigsrevisionens beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Meddelelser
Rigsrevisionen afgav i 2015 beretning om hospitalernes forvaltning af eksterne forskningsmidler. Formålet med undersøgelsen var at vurdere, om eksterne forskningsmidler forvaltes tilfredsstillende. Beretningen fokuserer primært på forvaltningen i perioden 2009-2013.
 
Statsrevisorerne udtalte i forbindelse med behandling af beretningen følgende: ”Statsrevisorerne kritiserer skarpt hospitalernes forvaltning af eksterne forskningsmidler, som er udtryk for en særegen forvaltningskultur, hvor man ikke har tilstrækkeligt fokus på at overholde gældende retningslinjer. Statsrevisorerne kritiserer, at regionernes tilsyn har været helt utilstrækkeligt.
Statsrevisorerne har særligt hæftet sig ved risikoen for, at de eksterne forskningsmidler ikke anvendes til formålet, og ved, at Statsforvaltningen har udført et for passivt tilsyn med forvaltningen af forskningsmidlerne – selv i de tilfælde, hvor regionernes revisorer gentagne gange har påpeget problemer med regionernes regnskabsforvaltning og forvaltning af forskningsmidler.”
 
Regionen har den 19. september 2016 modtaget brev fra Rigsrevisionen om, at de følger op på beretningen. Opfølgningen er fremsendt til alle regioner.
 
Rigsrevisionen beder regionerne redegøre for arbejdet med og initiativer i forhold til følgende:
Administrationen fremsender svar til Rigsrevisionen senest den 4. oktober 2016.
 
Der er siden udarbejdelsen af beretningen gennemført en række initiativer, for at imødekomme Rigsrevisionens kritik, herunder:
Endvidere har administrationen deltaget i det arbejde, der er gennemført i regi af Sundheds- og Ældreministeriets, Social- og Indenrigsministeriets og Danske Regioner, hvilket har resulteret i en vejledning, der har været sendt i høring i alle regionerne, hvilket har ikke givet anledning til ændringer. Vejledningen udsendes derfor, når den er endelig godkendt i ministeriet. Dette redegøres der for i svaret til Rigsrevisionen.
 
Når Rigsrevisionen på baggrund af alle regionernes redegørelser offentliggør et opfølgningsnotat til Statsrevisorerne, vil forretningsudvalget blive orienteret.

Journalnummer
14009013
6. Lukket punkt
7. Meddelelse - Overordnet status på drift og udvikling - orientering fra Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT)

Meddelelse - Overordnet status på drift og udvikling - orientering fra Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT)

Meddelelser
Forretningsudvalget har løbende modtaget rapporten "Overordnet status på drift og udvikling - orientering fra Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT)" med kvartalsvis kadence. I forbindelse med godkendelsen af arbejdsplanen for IT- og Afbureaukratisering (ITA) er det besluttet, at denne rapport ligeledes skal forelægges ITA til orientering forud for at den forelægges Forretningsudvalget.
 
Konklusioner fra rapporten
Sagshåndtering
Systemdrift
Større aktiviteter

Journalnummer
14002072


4.pdf

Bilag

FU-rapport


8. Aktuelle Orienteringer samt Administrative indberetninger af Informationer til øvrige myndigheder:

Aktuelle Orienteringer samt Administrative indberetninger af Informationer til øvrige myndigheder:
Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:
Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget orientering om følgende administrative indberetninger til øvrige myndigheder:

Journalnummer
15020471
9. Publikationer:

Publikationer:
27.09.2016 : Altinget : magasin, udgave nr.5, efterår 2016.
Omdelt i dueslag.