UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

28-02-2017 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-02-2017 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Ny rammeaftale finansiel leasing
2. Meddelelse - Udredningsretten og udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg
3. Meddelelse - Status på regionens anke af afgørelser fra Patienterstatningen
4. Meddelelse - Kommunekontaktudvalget
5. Meddelelse - Organisatorisk sammenlægning af mammakirurgi
6. Aktuelle Orienteringer:
7. Konferencer mv.:
8. Publikationer:1. Meddelelse - Ny rammeaftale finansiel leasing

Meddelelse - Ny rammeaftale finansiel leasing
Regionsrådet godkendte den 13. december 2016, at administrationen bemyndiges til at udbyde og indgå en ny rammeaftale på 2 mia. kr. vedrørende finansiel leasing.
 
Der orienteres om det nu afsluttede udbud. Der er modtaget som eneste udbyder et bud fra KommuneLeasing som opfylder regionens udbudskrav.
 
Aftalen træder i kraft primo marts 2017, når aftalen er underskrevet.

Journalnummer
14006488
2. Meddelelse - Udredningsretten og udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg

Meddelelse - Udredningsretten og udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg
For at følge op på hvorvidt Region Hovedstaden opfylder udrednings- og behandlingsretten, opgøres i vedlagte notat udviklingen i andelen af patientforløb udredt indenfor 30 dage. Desuden fremgår udviklingen i antal forløb udredt inden for 30 dage.
 
Det er ikke muligt at opgøre, hvor mange patienter, der har fået et tilbud om udredning som udredningsretten foreskriver, men alene at opgøre andelen som blev udredt. Det er ligeledes heller ikke muligt at opgøre, hvor stor en andel som ikke er udredt inden for 30 dage, af faglige årsager eller i henhold til patientens frie valg.
 
Der pågår nationalt et arbejde med henblik på at monitorere på om udredningsretten er overholdt i henhold til loven. Sundhedsdatastyrelsen har netop udsendt en national monitoreringsmodel og datavejledning i forhold til udredningsretten. Data i forhold til denne forventes tilgængelig fra uge 7 og næste formandsmeddelelse vil derfor afspejle data på udredningsretten i henhold til den nye nationale model.
 
Der pågår derudover forsat et arbejde med henblik på at forbedre registreringen og datakompletheden. Dette omfatter systematiske opfølgningslister til hospitalernes afdelinger. Data skal derfor tolkes med varsomhed.
 
I hvilket omfang regionen viderevisiterer patienter til private hospitaler, fremgår ligeledes af notatet, hvor der ses på udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret og en opgørelse over, hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

Journalnummer
12002387


1.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler og udredningsretten


3. Meddelelse - Status på regionens anke af afgørelser fra Patienterstatningen

Meddelelse - Status på regionens anke af afgørelser fra Patienterstatningen
Siden 1. juni 2015 har Region Hovedstaden udvidet sin praksis med at anke afgørelser fra Patienterstatningen til også at omfatte afgørelser, der vurderes at være forkerte af juridiske grunde.
 
Samlet har regionen siden 1. juni 2015 anket 45 afgørelser. Regionens hospitaler har anket 15 afgørelser, hvor vurderingen har været, at afgørelserne har været forkerte af lægefaglige grunde, mens administrationen har anket 30.
 
Ankenævnet for Patienterstatningen har foreløbigt afgjort 28 af disse sager. Regionen har fået medhold i 16 af de 28 afgjorte sager (57 %).
 
De 16 ankesager, hvor regionen har fået medhold, har betydet en reduktion af regionens erstatningspligt på ca. 10.075.000 kr.
 
Administrationen er bevidst om, at en anke til Ankenævnet for Patienterstatningen medfører en uvished hos borgeren; om man er berettiget til den udbetalte erstatning. Administrationen er derfor meget opmærksom på, at en eventuel anke kommer så tidligt i sagsforløbet som muligt og gerne før, Patienterstatningen har tilkendt samtlige erstatningsbeløb.
 
Når Ankenævnet for Patienterstatningen ændrer en afgørelse fra Patienterstatningen, så erstatningen bliver mindre eller helt falder bort, skal borgeren betale den for meget udbetalte erstatning tilbage. Det gælder, uanset om det er borgeren eller regionen, der anker afgørelsen. Borgeren er orienteret herom, idet Patienterstatningen i sine afgørelser gør opmærksom på, at Ankenævnet kan ændre afgørelsen, så hele erstatningen bortfalder og skal betales tilbage. Domstolspraksis fastslår i øjeblikket entydigt, at den uberettigede erstatning skal betales tilbage; ingen domme er nået til det modsatte resultat.
 
Regionen forsøger, i det omfang borgeren ønsker at indgå aftale om en afdragsordning, at få sådanne aftaler i stand. Hvis borgeren indbringer afgørelsen fra Ankenævnet for Patienterstatningen for domstolene, tilbyder administrationen tillige at stille tilbagebetalingskravet i bero, mens domstolsprøvelsen foregår.
 
I de tilfælde, hvor borgeren eller dennes advokat bestrider, at regionen har ret til at kræve tilbagebetaling af den uberettigede erstatning, indgår administrationen i en dialog herom. I sidste ende kan det dog være nødvendigt at indbringe spørgsmålet for domstolene. Aktuelt har Region Hovedstaden udtaget stævning mod én borger om tilbagebetaling af en uberettiget erstatning.
 
En oversigt over sager anket af regionen, hvor Ankenævnet for Patienterstatningen har givet regionen medhold ses i bilag 1.

Journalnummer
17001612


2.pdf

Bilag

Oversigt over sager anket af regionen hvor Ankenævnet for Patienterstat...


4. Meddelelse - Kommunekontaktudvalget

Meddelelse - Kommunekontaktudvalget
Der har været afholdt møde i Kommunekontaktudvalget i Region Hovedstaden d. 6. februar 2017.
Dagsorden og referat er offentliggjort på regionens hjemmeside. Næste møde er planlagt til den 1. september 2017.

Journalnummer
17001115
5. Meddelelse - Organisatorisk sammenlægning af mammakirurgi

Meddelelse - Organisatorisk sammenlægning af mammakirurgi
Det er besluttet i Hospitalsplan 2020, at Herlev og Gentofte Hospital skal varetage mammakirurgi (kirurgisk behandling af brystkræftpatienter) og brystkræftscreeningsprogrammet for hele regionen, når Nyt Herlev Hospital står færdigt. Koncerndirektionen har besluttet at fremskynde sammenlægningen af den del, der handler om mammakirurgi, og forberedelserne til en organisatorisk sammenlægning med én ledelse er påbegyndt.
 
Baggrunden for en organisatorisk sammenlægning er at sikre bedre vilkår for at rekruttere personale og en mere smidig visitation i de mammakirurgiske patientforløb, der vil understøtte en bedre overholdelse af pakkeforløb.
 
Personalet orienteres torsdag d. 2. marts 2017, og sammenlægningen vil følge de personalepolitiske principper for organisationsforandringer. Det er for personalet en i forvejen kendt beslutning, at Herlev og Gentofte Hospital skal varetage mammakirurgi for hele regionen, da sammenlægningen er besluttet i Hospitalsplan 2020. Sammenlægningen vil træde i kraft d. 1. juni 2017.

Journalnummer
17006013.
6. Aktuelle Orienteringer:

Aktuelle Orienteringer:
Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:

Journalnummer
16050567
7. Konferencer mv.:

Konferencer mv.:
8. Publikationer:

Publikationer: