UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

04-04-2017 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

04-04-2017 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Rigsrevisionens gennemgang af regionens regnskab for 2015
2. Meddelelse - Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse om indsatsen for at forebygge hospitalserhvervede infektioner
3. Meddelelse - Rigsrevisionens undersøgelse om Region Hovedstadens Akuttelefon 1813
4. Meddelelse - Udredningsretten og udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg
5. Meddelelse - Overordnet status på drift og udvikling - orientering fra Center for It, Medico og Telefoni (CIMT)
6. Meddelelse - Idékonkurrence for medarbejdere på regionens hospitaler
7. Aktuelle Orienteringer:
8. Konferencer mv.:1. Meddelelse - Rigsrevisionens gennemgang af regionens regnskab for 2015

Meddelelse - Rigsrevisionens gennemgang af regionens regnskab for 2015
Rigsrevisionen har gennemgået Region Hovedstadens årsregnskab for 2015. Formålet med gennemgangen har været at afdække hovedkonklusionerne i den udførte revision og vurdere regionsrådets opfølgning på den udførte revision.
 
Gennemgangen har omfattet regionens årsregnskab for 2015, revisionsberetningerne for regnskabsåret 2015 samt regionsrådets afgørelser vedrørende regnskabets godkendelse og opfølgning på revisionens resultater.
 
Konklusioner
Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at regionens revisor har påtegnet regnskabet for 2015 uden forbehold eller supplerende oplysninger, ud over den supplerende oplysning om, at budgettal ikke har været underlagt revision.
 
Revisor har afgivet én revisionsbemærkning ved den afsluttende revision.
 
Revisionsbemærkningen knytter sig til regionens manglende afgangsføring af anlægsaktiver. Rigsrevisionen finder det ikke tilfredsstillende, at regionen ikke løbende har ajourført anlægskartoteket, idet regionens regnskab herved omfatter aktiver, som ikke længere er i regionens besiddelse.
 
Rigsrevisionen finder det det dog positivt, at regionen har iværksat initiativer til at foretage kontrol af tilstedeværelsen og ændringer af forretningsgange for fremadrettet styring af afgange, hvor administrationen vil følge særskilt op på enhedernes afgangsføring af anlægsaktiver i forbindelse med de kvartalsvise opfølgninger pr. 30. juni og 30. september 2016.
 
Controllingkonceptet
Rigsrevisionen har konstateret, at revisor i den løbende revision har undersøgt økonomistyringen af de kvalitetsfondslignende projekter. Revisor har anbefalet, at regionen centralt sikrer, at hospitalerne/virksomhederne gennemfører budgetopfølgning for projekterne samt kontrollerer inaktive projekter. Rigsrevisionen er enig i revisors anbefaling på området.
 
Opfølgning på beretning 4/2013 om det specialiserede socialområde
Det fremgik af Notat til Statsrevisorerne af beretning om det specialiserede socialområde – statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 af 30. april 2014, at Region Hovedstaden er enig med Rigsrevisionen i, at det oparbejdede overskud ultimo 2012 på 99,1 mio. kr. på hovedkonto 2 ikke helt er i overensstemmelse med, at området økonomisk skal hvile i sig selv gennem regulering af taksterne. Det fremgik videre af notatet, at regionen forventede, at det akkumulerede overskud ville være udlignet i løbet af 2014 og 2015. Rigsrevisionen konstaterer, at der ifølge resultatopgørelsen i årsregnskabet for 2015 i lighed med 2014 var et underskud på 30,1 mio. kr., hvormed ultimo saldoen for 2015 var 50,1 mio. kr. Rigsrevisionen vil fortsat følge regionens arbejde med at udligne det akkumulerede overskud på hovedkonto 2, idet overskuddet endnu ikke er udlignet. I forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for 2016 kan det konstateres, at det akkumulerede overskud ultimo 2016 nu udgør 30,1 mio. kr.
 
Rigsrevisionen vil følge op på regionens initiativer i forhold til revisors afgivne bemærkning og anbefalinger i regnskabsgennemgangen for 2016.
 
Den videre proces
Resultaterne af den samlede gennemgang af regionernes regnskaber for 2015 forventes at indgå i Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne om revision af statsregnskabet for 2016. Det er Rigsrevisionens forventning, at beretningen afgives til Statsrevisorerne i efteråret 2017.
 
Regionens revision vil som led i den løbende og afsluttende revision for 2016 følge op på tidligere afgivne bemærkninger og øvrige oplysninger.

Journalnummer
17005034


1.pdf

Bilag

Region Hovedstaden 2015 afrapportering


2. Meddelelse - Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse om indsatsen for at forebygge hospitalserhvervede infektioner

Meddelelse - Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse om indsatsen for at forebygge hospitalserhvervede infektioner
Rigsrevisionen gennemfører frem til udgangen af august 2017 en undersøgelse af regionernes indsats for at forebygge hospitalserhvervede infektioner. Undersøgelsen er igangsat på baggrund af en gennemført forundersøgelse.
 
Undersøgelsens hovedformål er at undersøge, om indsatsen for at forebygge hospitalserhvervede infektioner er tilstrækkelig. Formålet undersøges med tre delformål:
 1. Sikres det, at der arbejdes målrettet med at forebygge infektioner gennem en systematisk overvågning, hvor infektioner registreres retvisende?
 2. Sikres det, at der arbejdes med at forebygge infektioner gennem en god hygiejne på hospitalerne?
 3. Sikres det, at der arbejdes med at forebygge infektioner gennem en rationel brug af antibiotika på hospitalerne og i praksissektoren?
Rigsrevisionen forventer at afrapportere undersøgelsen i en beretning til Statsrevisorerne i oktober 2017. Administrationen orienterer regionsrådet, når beretningen er afgivet.

Journalnummer
16041779
3. Meddelelse - Rigsrevisionens undersøgelse om Region Hovedstadens Akuttelefon 1813

Meddelelse - Rigsrevisionens undersøgelse om Region Hovedstadens Akuttelefon 1813
Rigsrevisionen gennemfører i øjeblikket en undersøgelse af Region Hovedstadens Akuttelefonen 1813. Undersøgelsen er igangsat på baggrund af en gennemført forundersøgelse.
 
Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Region Hovedstaden har fulgt tilstrækkeligt op på de udfordringer, der var med etableringen af Akuttelefon 1813. Dette undersøger Rigsrevisionen ved at se på følgende:
 1. Region Hovedstaden har iværksat tiltag, der skal medvirke til at sikre korrekt visitation af de borgere, der ringer 1813
 2. Region Hovedstaden har servicemål for den telefoniske visitation
 3. Region Hovedstaden har IT, der understøtter en effektiv drift af 1813
 4. Styrelsen for Patientsikkerhed følger udviklingen af Region Hovedstadens Akuttelefon 1813.
Rigsrevisionen forventer at afrapportere denne undersøgelse i en beretning til Statsrevisorerne maj 2017. Administrationen orienterer regionsrådet, når beretningen er afgivet.

Journalnummer
16043916
4. Meddelelse - Udredningsretten og udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg

Meddelelse - Udredningsretten og udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg
For at følge op på hvorvidt Region Hovedstaden opfylder udrednings- og behandlingsretten, opgøres i vedlagte notat udviklingen i andelen af patientforløb udredt indenfor 30 dage. Desuden fremgår udviklingen i antal forløb udredt inden for 30 dage.
 
Det er ikke muligt at opgøre, hvor mange patienter, der har fået et tilbud om udredning som udredningsretten foreskriver, men alene at opgøre andelen, som blev udredt. Det er ligeledes heller ikke muligt at opgøre, hvor stor en andel som ikke er udredt inden for 30 dage, af faglige årsager eller i henhold til patientens frie valg.
 
Der er indført en ny national model for monitorering af udredningsretten. Modellen betyder, at det fremover er muligt at se, hvad årsagen til manglende udredning inden for 30 kalenderdage skyldes, og dermed om udredningsretten er overholdt i henhold til loven, selvom udredningen ikke kan gennemføres inden for 30 kalenderdage. Fra næste formandsmeddelelse vil udredningsretten opgøres på baggrund af den nye nationale model for monitorering af udredningsretten.
 
Der arbejdes fortsat med at forbedre registreringen og datakompletheden. Dette omfatter systematiske opfølgningslister til hospitalernes afdelinger. Data skal derfor tolkes med varsomhed.
 
I hvilket omfang Regionen viderevisiterer patienter til private hospitaler, fremgår ligeledes af notatet, hvor der ses på udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret og en opgørelse over, hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

Journalnummer
12002387


2.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler og udredningsretten


5. Meddelelse - Overordnet status på drift og udvikling - orientering fra Center for It, Medico og Telefoni (CIMT)

Meddelelse - Overordnet status på drift og udvikling - orientering fra Center for It, Medico og Telefoni (CIMT)
Forretningsudvalget har siden 1. januar 2013 modtaget rapporten "Overordnet status på drift og udvikling - orientering fra Center for It, Medico og Telefoni (CIMT)" med kvartalsvis kadence. I forbindelse med godkendelsen af arbejdsplanen for IT- og Afbureaukratisering (ITA) er det besluttet at denne rapport ligeledes skal forelægges ITA til orientering forud for at den forelægges Forretningsudvalget.
 
Ny rapport
På baggrund af efterspørgsel fra dels medlemmer af ITA, dels direktionen i CIMT, er der foretaget en grundig revision af rapportens format siden sidste version. Den nye rapport er baseret på de samme målinger som hidtil, men giver en mere fokuseret og overordnet status på CIMTs drift og udvikling. I det nye format kommenteres alene på afvigelser, dvs. såfremt en service, et system eller et projekt ikke har det forventede eller aftalte niveau i perioden. Strukturen er således, at data præsenteres på forsiden og eventuelle afvigelsesforklaringer præsenteres på bagsiden.
 
Rapportering på Sundhedsplatformen er i første omgang udeladt, da både ITA og FU modtager løbende rapportering på denne fra Sundhedsplatformprogrammet. Målingerne forventes at blive en del af rapporten i takt med, at programmet overgår til drift.
 
Prototypen på rapportering har været i høring ved to medlemmer af ITA (Vagn Majland og Karsten Skawbo-Jensen), og rapporten er tilrettet på baggrund af deres input. Rapporten vil fremover løbende blive justeret på baggrund af tilbagemeldinger fra FU og ITA.
 
Der er vedhæftet en læsevejledning, der forklarer de forskellige grafer og hvordan de aflæses.
 
Den nye rapports opbygning
 
Rapporten består af følgende afsnit:
 1. Support
  I dette afsnit rapporteres på de aftalte servicemål for svartid i CIMT Servicedesk samt andelen af telefoniske straksafklaringer, hvor en bruger får løst sin sag ved første kontakt.
 2. Systemdrift
  I dette afsnit præsenteres målingerne på de kritiske systemers overholdelse af de aftalte servicemål.
 3. Aktuelt fra CIMT
  I dette afsnit præsenteres nyheder på større projekter og andre ændringer, som CIMT vurderer, har relevans for ITA og FU.
 4. Projekter
  I dette afsnit rapporteres på overordnede projektportefølje i CIMT. Derudover er der en mere konkret opgørelse af udviklingen på de projekter, der har særlig relevans for ITA og FU.
 5. Sager
  Det nederste felt viser udvikling i antallet af oprettede og løste sager for CIMT i ServiceNow (det centrale sagsbehandlingssystem). Derudover rapporteres der også på den overordnede overholdelse af servicemålene for løsningstid på sager.
 6. Bagsiden
  På bagsiden findes supplerende informationer til afsnittene om support, systemdrift og sager. Derudover er der afvigelsesforklaringer på systemdrift og projekter.
Konklusioner fra rapporten for november 2016 til februar 2017
 
Support
Systemdrift
Større aktiviteter

Journalnummer
14002072


3.pdf
4.pdf

Bilag

bilag 1 - Overordnet status CIMT - marts
Bilag 2 - Læsevejledning til overordnet status CIMT


6. Meddelelse - Idékonkurrence for medarbejdere på regionens hospitaler

Meddelelse - Idékonkurrence for medarbejdere på regionens hospitaler
I budget 2017 blev det besluttet at styrke innovation på tværs i Region Hovedstaden, herunder særligt den medarbejderdrevne innovation på det enkelte hospital og nyttiggørelse af gode idéer på tværs af hospitaler.
 
Som led i at understøtte denne beslutning har Region Hovedstaden den 23. januar 2017 igangsat en tværgående idékonkurrence for alle medarbejdere fra alle faggrupper i regionen.
 
Formålet med konkurrencen er at styrke innovationskulturen i Region Hovedstaden, herunder særligt den medarbejderdrevne innovation på tværs.
Der er fokus på de praksis-, patient- og borgernære medarbejderes evne og lyst til at udpege nye, forbedrende tiltag i det daglige arbejde, som kan resultere i udvikling og ibrugtagning af nye gode løsninger i patient- og borgerbehandlingen.
 
Der var deadline for indkomne idéer den 13. marts 2017, og der kom i alt 86 idéer. Idéerne er blevet screenet af lokale screeningsudvalg, der har udvalgt de tre bedste idéer på hver af de deltagende matrikler. Primo juni 2017 præsenteres idéerne for et innovationspanel, som i sidste ende udnævner tre vinderidéer.
 
Regionrådsformanden er formand for panelet, der desuden består af repræsentanter fra erhvervsliv, vidensinstitutioner, patientforeninger samt eksperter fra Region Hovedstaden. De tre idéer som udvælges af innovationspanelet vinder et mentor- og undervisningsforløb, som tilpasses de enkelte idéer. Efter mentor og undervisningsforløbet skal innovationspanelet vurdere idéernes implementeringspotentiale, hvorefter det i samråd med de lokale direktioner besluttes, om en eller flere af idéerne skal implementeres.
 
Regionsrådet vil efter konkurrencens afslutning ultimo 2017 blive orienteret om resultatet.

Journalnummer
17009208
7. Aktuelle Orienteringer:

Aktuelle Orienteringer:
Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:
8. Konferencer mv.:

Konferencer mv.: