UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Ekstraordinært Forretningsudvalg - mødesager

STED

Mødelokale H2

STARTTIDSPUNKT

24-10-2017 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

24-10-2017 17:00:00


PUNKTER

1. Siddende patientbefordring - Analyse og forberedelse af udbud1. Siddende patientbefordring - Analyse og forberedelse af udbud

Siddende patientbefordring - Analyse og forberedelse af udbud

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Falck har siden 2012 varetaget den siddende patientbefordring i planlægningsområderne Nord, Midt, Byen og Bornholm. Siddende patientbefordring i planlægningsområde Syd varetages af Movias flextrafik. Region Hovedstadens fire aftaler med Falck vedrørende siddende patientbefordring er indgået i 2012 efter udbud opdelt i fire deludbud og udløber i oktober 2018. Aftalerne kan ikke forlænges yderligere. Aftalen med Movia er fortløbende og skal ikke i sendes i udbud af Region Hovedstaden, da Movia håndterer udbud af selve kørslen på vegne af regionen.
 
Regionsrådet har med Budget 2017 besluttet, at der skal ses nærmere på forskelle mellem regioner og hospitaler på området, og om der er grundlag for at justere for eksempel organiseringen eller visitationen til siddende patientbefordring. Det er politisk besluttet, at der skal effektiviseres for 10 mio. kr. om året.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:
  1. at analysen af siddende patientbefordring tages til efterretning.
  2. at aftalen med Movia om flextrafik, der i dag dækker planlægningsområde Syd, udvides til at dække hele regionen, med undtagelse af Bornholm, dvs. planlægningsområderne Nord, Midt, Byen og Syd, fra 1. oktober 2018, når aftalerne med Falck udløber.
  3. at den siddende patientbefordring på Bornholm sendes i udbud, så en ny kontrakt kan træde i kraft per 1. oktober 2018.
  4. at de praktiske muligheder for centralisering af arbejdsopgaver vedrørende visitation til og bestilling af kørsel afdækkes ved nærmere analyse.

POLITISK BEHANDLING
På mødet d. 12. september 2017 stillede forretningsudvalget spørgsmål til udbudsform, og hvordan miljøkrav og krav til chaufførernes arbejdsmiljø håndteres i regionens udbud. Forretningsudvalget stillede også spørgsmål til muligheden for at stille krav til miljørigtig kørsel i aftalen med Movia samt krav til chaufførernes arbejdsvilkår og den service, patienterne oplever ved flextrafik. Forretningsudvalgets spørgsmål besvares i denne sagsfremstilling og af analysechef Thomas Bruun Kolbye, som vil holde oplæg om sagen ved forretningsudvalgsmødet.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 10. oktober 2017:
Sagen blev udsat.
Forretningsudvalget besluttede at indkalde til et ekstraordinært forretningsudvalgsmøde den 24. oktober kl. 16.30.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 24. oktober 2017:
Der var eftersendt og omdelt supplerende notater.

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag:

”Enhedslisten foreslår, at indstillingens 4 punkter erstattes af følgende indstillingspunkt:

1. Vedtagelsen af punktet flyttes til efter 1.1.2018 med henblik på, at konsekvenserne af den kommende nye taxalov kan indgå i beslutningsgrundlaget sammen med en vurdering af mulighederne for at ansætte chaufførerne i regionen, lease bilflåden og samarbejde med Movia om tilrettelæggelse af kørslen”.

Formanden satte ændringsforslaget under afstemning:
For stemte: Ø (2), i alt 2.
Imod stemte: A (3), B (2), C (2), F (1), O (1) og V (3), i alt 12.
Undlod at stemme: 0.
I alt 14.
Forslaget var herefter forkastet.
 
Socialdemokratiet stillede følgende ændringsforslag:

”Socialdemokratiet foreslår, at indstillingens punkt 2 ændres til følgende:

2. at aftalen med Movia om flextrafik, der i dag dækker planlægningsområde Syd, fortsættes efter nuværende udløb den 1. oktober 2018,

og at indstillingspunkt 3 affattes således:

3. at planlægningsområderne Nord, Midt, Byen og Bornholm sendes i udbud således, at nye kontrakter kan indgås den 1. oktober 2018.”

Formanden satte ændringsforslaget under afstemning:
For stemte: A (3), B (2), O (1), V (3) og Ø (2), i alt 11.
Imod stemte: F (1) og C (2), i alt 3.
Undlod at stemme: 0.
I alt 14.
Ændringsforslaget var herefter vedtaget.
 
Socialistisk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag:

”Socialistisk Folkeparti foreslår, at indstillingen tilføjes følgende punkt 5:

5. Der indarbejdes i udbudsmaterialet følgende tekst: Der sikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art, i henhold til en kollektiv overenskomst, indgået af de inden for dette pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.”

Forslaget blev anbefalet uden afstemning.
 
Indstillingen var herefter anbefalet med bemærkning om, at forretningsudvalget ønsker, at der i det videre arbejde bl.a. tages udgangspunkt i at undgå tomme kørsler.
 
SF og Det Konservative Folkeparti ønskede tilført protokollen, at man støtter indstillingens oprindelige punkt 2.

Morten Dreyer (O) deltog ikke i sagens behandling.
Analysechef Thomas Bruun Koldby, center for Økonomi, deltog i sagens behandling.
 

SAGSFREMSTILLING
På grund af de forestående kontraktudløb med Falck om siddende patientbefordring i Region Hovedstadens planlægningsområder Nord, Midt, Byen og Bornholm, skal der for hvert planlægningsområde træffes beslutning om enten at overgå til Movias flextrafik, eller om planlægningsområdet skal i nyt udbud. Bornholm er ikke omfattet af muligheden for Movias flextrafik og skal derfor i nyt udbud. Den nuværende aftale med Movia dækker planlægningsområde Syd og blev indgået i 2012 med henblik på at afprøve flextrafikordningen i Region Hovedstaden.
 
Som grundlag for at træffe beslutningen er de nuværende kørselsordninger med Falck og Movia sammenlignet, og fremtidigt økonomisk potentiale ved at overgå til flextrafik er vurderet. Den økonomiske vurdering er baseret på analyse af kørslen og kørselsafregningen 2013-2017. Markedssituationen er inddraget i vurderingen, men det er ikke muligt at forudsige priser ved et eventuelt udbud, ligesom det ikke er givet, at samme leverandør vil vinde alle delaftaler i et kommende udbud. I forrige udbudsperiode forestod VBT A/S den siddende patientbefordring.
 
Det er administrationens vurdering, at Movia flextrafik leverer en kvalitetsmæssigt konkurrencedygtig siddende patienttransport til en lavere omkostning, end det er muligt at opnå ved udbud. Det er på den baggrund administrationens anbefaling at udvide aftalen med Movia om flextrafik til at dække alle planlægningsområder på nær Bornholm. Det økonomiske potentiale i at anvende flextrafik i hele regionen, undtagen Bornholm, er beregnet til mellem 1,9 mio. kr. og 3,2 mio. kr. i 2018 og mellem 7,5 mio. kr. og 12,7 mio. kr. i 2019 ved sammenligning af priserne i de nuværende aftaler.
 
Når regionen selv sender opgaven i udbud, skal dette ske mindst hvert 6. år, og det forventes, at få større vognmænd har mulighed for at byde på én eller flere delaftaler. Movia udbyder flextrafikkens kørsel årligt og har kontrakter med ca. 170 vognmænd. VBT A/S er blandt de vognmandsfirmaer, som kører flextrafik, og Handicap-Befordring A/S kører flextrafik fra d. 1. oktober 2017. Dertil kører både VBT A/S, Handicap-Befordring A/S og Frederikssund Handibusser A/S Movias flexrute, som er rutebaseret specialkørsel. De tre firmaer er de samme tre vognmænd, som udover Falck bød på én eller flere delaftaler i regionens udbud af den siddende patientbefordring i 2012. Det er muligt at et antal mindre vognmænd kan gå sammen i konsortium og byde på et eller flere delområder.
 
Siddende patientbefordring er baseret på samkørsel, både ved udbud og med Movias flextrafik. Jo større grundlag for samkørsel en samlet løsning giver, jo bedre er muligheden for en lav pris. Grundlaget for samkørsel kan ikke beregnes, men vurderes væsentligt større med flextrafik, end hvad der kan opnås ved udbud. Hvis regionen selv udbyder opgaven, kan patienterne samkøres på tværs af delaftaler vundet af samme leverandør. Movia varetager siddende patientbefordring i Region Sjælland samt kommunal flextrafik i flere af Region Hovedstadens og Region Sjællands kommuner. Den samlede regionale og kommunale flextrafik disponeres på tværs af ordningerne. En vækst i kommunal flextrafik de senere år har øget grundlaget for samkørsel, hvilket har bidraget til et prisfald. Ved beslutning i regionsrådet om at udvide aftalen med Movia er det forventeligt, at yderligere kommuner vil tilslutte sig flextrafik, hvilket vil bidrage til yderligere samkørsel og dermed prisfald de kommende år. Dertil har samkørslen en miljømæssig gevinst.
 
På mødet d. 12. september 2017 stillede forretningsudvalget spørgsmål til udbudsform, og hvordan miljøkrav og krav til chaufførernes arbejdsmiljø håndteres i regionens udbud. Forretningsudvalget stillede også spørgsmål til muligheden for at stille krav til miljørigtig kørsel i aftalen med Movia samt krav til chaufførernes arbejdsvilkår og den service, patienterne oplever ved flextrafik. Movias besvarelse af forretningsudvalgets spørgsmål fremgår af bilag 3.
 
Movia er ikke selv en operatør (et vognmandsfirma) og kan derfor ikke selv byde i regionens udbud af den siddende patientbefordring. Movia er oprettet med hjemmel i Lov om trafikselskaber med det formål at varetage offentlig servicetrafik. Som følge heraf kan Movia med en beslutning i regionsrådet derfor varetage regionens udbudsforpligtelse, som det ved den nuværende ordning er tilfældet i planlægningsområde Syd. Som trafikselskab fungerer Movia således, at selskabet varetager kørselsplanlægningen og sikrer, at de aftalte servicetider over for patienterne overholdes, mens selve kørslen varetages af private vognmænd. I de planlægningsområder hvor det fremadrettet anbefales at anvende Movias flextrafik, dvs. i fire af regionens fem planlægningsområder, håndteres regionens udbudsforpligtelse derved af Movia.
 
Vognmandsbranchen er reguleret af en lovbestemt tilladelsesordning, og der gælder de samme godkendelsesregler uanset om patientbefordringen udbydes af Region Hovedstaden eller overgår til Movias flextrafik. Tilladelse til at drive vognmandsvirksomhed, som varetager offentlig servicetrafik, godkendes af Trafikstyrelsen, mens tilladelse til at køre som chauffør gives af kommunerne eller Taxinævnet. Det er et lovmæssigt krav, at vognmændene som arbejdsgivere skal overholde en overenskomst.
 
Movia og Regionen har samme muligheder for at stille krav til leverandører i forbindelse med udbud. Uanset om udbuddet er regionalt eller forestås af Movia, kan der i udbudsmaterialet stilles krav om at en vognmandsvirksomhed skal følge en overenskomst, men ikke hvilken overenskomst vognmandsvirksomheden skal følge. Det er fastslået i en højesteretsdom fra 2015(NORTRA dommen). NORTRA dommen har eksempelvis åbnet mulighed for at vognmænd kan aflønne medarbejderne efter en provisionsmodel, da der ifølge dommen foreligger en gyldig overenskomst der omfatter provisionsløn. Movia ønsker ligesom Regionen at levere sikker kørsel under ordentlige arbejdsvilkår, men er underlagt samme begrænsninger som Regionen ved udbud.
 
Ligesom Region Hovedstaden har fokus på arbejdsmiljø, er det som en central aktør på transportområdet også i Movias interesse at sikre chaufførernes arbejdsvilkår. I et regionalt udbud udformes udbudsmaterialet i overensstemmelse med Region Hovedstadens indkøbspolitik, som blev vedtaget af regionsrådet i 2007. Ifølge indkøbspolitikken defineres kvalitetsniveauet for den udbudte opgave under hensyntagen til blandt andet arbejdsmiljømæssige forhold. Dertil realiseres indkøbspolitikken med respekt for ILO’s internationale deklaration om arbejdstagerrettigheder.
 
I Movias udbudsmateriale henvises til arbejdsmiljølovgivningen. Movia har også en formuleret CRS politik, der blandt andet tager afsæt i ILO’s deklaration om arbejdstagerrettigheder. Dertil har Movia i foråret 2017 etableret et kontrolpanel med repræsentanter fra arbejdsgiverside og chaufførernes fagforeninger med henblik på at kontrollere arbejdsvilkårene for de chauffører, som kører flextrafik. Kontrolpanelet gennemfører årligt 10 stikprøver og rådgiver på denne baggrund Movia, der som ansvarlig kontraktholder tager stilling til eventuel konsekvens for aftalen med vognmanden, såfremt en stikprøve for eksempel viser, at vognmanden ikke efterlever en overenskomst. Såfremt en vognmand, der kører flextrafik, ikke overholder en overenskomst, opfylder vognmanden ikke længere forudsætningerne for sin tilladelse til vognmandskørsel og kan dermed ikke fortsætte med at drive virksomheden, når Trafikstyrelsen tilbagekalder tilladelsen.
 
Miljøkrav til vognmændenes køretøjer er også lovbestemt og reguleres løbende. Miljøaspektet er ligesom arbejdsmiljø fremhævet i regionens indkøbspolitik som en af de faktorer, der tages hensyn til ved definition af den udbudte opgaves kvalitetsniveau. Dermed sikres via udbudsprocessen, at den udbudte opgave bidrager til realisering af regionens miljøpolitik og vision om at være en grøn og innovativ metropol.
 
Movia har også en formuleret miljøpolitik, og ønsker ligesom Region Hovedstaden, at fremme miljørigtige løsninger på transportområdet. Movia bidrager til projekter og samarbejde, som sigter mod at fremme miljøvenlig transport. For eksempel har Movia samarbejdet med Region Hovedstaden om et projekt vedrørende indsættelse af eldrevne køretøjer. I forbindelse med Movias udbud af flextrafikken, stiller Movia udover de lovbestemte krav til køretøjerne skærpede krav til køretøjernes alder samt krav til videreuddannelse vedrørende miljø- og energirigtig kørsel af chaufførerne. Region Hovedstaden kan godt stille yderligere krav til miljørigtig kørsel i aftalen med Movia, som kan imødekommes ved at lave en form for kvoteordning.
 
Movia stiller en række servicekrav til vognmændene, som kører flextrafik. For eksempel skal både vognmandens logo og flextrafikkens logo fremgå af både vognen og chaufførens påklædning, så vognens og chaufførens identitet er let genkendelig. En vurdering af den patientoplevede kvalitet indgår også i administrationens analyse af den siddende patientbefordring. Med de nuværende ordninger ved Falck og Movia leverer Region Hovedstaden en service, som møder stor tilfredshed blandt patienterne. Mellem 87% og 88% er tilfredse eller meget tilfredse med ordningerne. Samlet set kan det ikke konkluderes på baggrund af analysen, at der er forskel i den patientoplevede kvalitet ved de to ordninger.
 
Administrationens analyse af den siddende patientbefordring viser også, at andelen af forgæves kørsler er lavere i Region Sjælland end i Region Hovedstaden. Ligeledes er andelen lavest i planlægningsområderne Syd og Bornholm, hvor opgaver vedrørende visitation til og bestilling af kørsel er centraliseret i kørselskontorer. Sammenhængen mellem organisering og andelen af forgæves kørsler taler for at centralisere opgaverne vedrørende visitation og bestilling i et fællesregionalt kørselskontor. Et fællesregionalt kørselskontor vurderes også at være det bedst mulige udgangspunkt for yderligere effektiviseringstiltag i regionen. Sådanne tiltag kan for eksempel omfatte fokus på snitfladerne til den liggende patientbefordring og fokus på at nedbringe andelen af kørsler, hvor chaufføren bruger kørselstid på at følge patienterne. Etablering af et fællesregionalt kørselskontor er uafhængigt af, om kørslen udbydes af regionen eller overgår til Movias flextrafik.
 
Det er en forudsætning for at etablere et fællesregionalt kørselskontor i regionen, at kørselskontoret kan bemandes og finansieres ved at flytte opgaverne og ressourcerne fra hospitalsafdelingerne. I dag er opgaverne fordelt på flere medarbejdere på hospitalsafdelingerne, særligt i planlægningsområderne Nord, Midt og Byen. Flytning af arbejdsopgaver, som er fordelt på flere medarbejdere, der i praksis løser flere forskellige opgaver, kan være en svær proces afhængig af den lokale arbejdsfordeling. Derfor anbefales, at de praktiske muligheder for centralisering af visitation og bestilling afdækkes ved nærmere analyse og afvejes i forhold til potentialet for yderligere optimering af den siddende patientbefordring.
 
Administrationen har foreløbigt vurderet det økonomiske potentiale i en samlet model i regionen, hvor organiseringen omkring visitation og bestilling centraliseres i 2018. Denne model svarer til udbredelse af den nuværende model med flextrafik og kørselskontoret Kørselsservice Syd på Hvidovre Hospital, som dækker planlægningsområde Syd, og som blev etableret i 2012 med henblik på at afprøve denne i Region Hovedstaden. Beregningen af det økonomiske potentiale er baseret på lavere gennemsnitlig pris per kørsel med flextrafik og en lavere andel forgæves kørsler i hele Region Hovedstaden svarende til niveauet i planlægningsområde Syd i 2016. Beregningerne viser, at regionen ved at øge andelen af flextrafik som anbefalet og samtidig centralisere opgaverne omkring visitation og bestilling kan opnå et samlet økonomisk potentiale på mellem 8,9 mio. kr. og 14,1 mio. kr. i 2019 sammenlignet med den nuværende model.
 
Af bilag 1 fremgår afrapporteringen af administrationens analyse af den siddende patientbefordring, hvor der peges på en række yderligere effektiviseringspotentialer. Af bilag 2 fremgår vurderingen af de økonomiske potentialer i at følge projektets anbefalinger, hvilket indebærer videst mulig overgang til flextrafik samt centralisering af opgaverne vedrørende visitation og bestilling. Af bilag 3 fremgår Movias egen besvarelse af de spørgsmål, forretningsudvalget stillede til sagen på mødet d. 12. september 2017.

KONSEKVENSER
Ved at udvide aftalen om flextrafik med Movia vil aftalen dække hele Region Hovedstaden, med undtagelse af Bornholm, dvs. planlægningsområderne Nord, Midt, Byen og Syd, fra 1. oktober 2018, når aftalen med Falck udløber.
 
Med udbredelse af flextrafik til hele regionen, undtagen Bornholm, vurderes det økonomiske potentiale til mellem 1,9 mio. kr. og 3,2 mio. kr. i 2018 og mellem 7,5 mio. kr. og 12,7 mio. kr. i 2019 sammenlignet med den nuværende model.
 
For de planlægningsområder, hvor regionsrådet d. 24. oktober 2017 ikke træffer beslutning om at overgå til flextrafik, samt for Bornholm, påbegyndes udbud af de pågældende områder.
 
Såfremt yderligere analyse viser det muligt at centralisere opgaverne omkring visitation og bestilling, vurderes det økonomiske potentiale i denne model, sammen med udbredelsen af flextrafik, at være mellem 8,9 mio. kr. og 14,1 mio. kr. i 2019 i forhold til at fortsætte med den nuværende model. Centraliseringen kan skabe grundlag for at arbejde med yderligere effektivisering af patientbefordringen.

RISIKOVURDERING
Overgangen til ny leverandør eller flextrafik kan være forbundet med ustabil drift i en overgangsperiode. I 2012 oplevede Region Hovedstaden ved overgang fra VBT A/S til Falck og flextrafik, at en række vognmænd opsagde deres stilling før endeligt kontraktudløb med forringelse af serviceniveauet i en periode til følge. Der vil så vidt muligt blive taget højde for at imødekomme dette i samarbejde med Movia samt nuværende og kommende leverandør. Ved overgang til flextrafik reduceres økonomiske og kvalitetsmæssige transaktionsomkostninger fremadrettet.
 
Med udbredelsen af flextrafik bidrager Region Hovedstaden til øget konkurrence på markedet. Derfor er det vigtigt at have fokus på chaufførernes arbejdsvilkår, således at regionen er med til at sikre, at vilkårene holdes på et rimeligt niveau, når priskonkurrencen øges. Movia har i 2017 oprettet et kontrolpanel med repræsentanter fra både arbejdsgiversiden og chaufførernes fagforeninger. Kontrolpanelet gennemfører årligt 10 kontroller af chaufførernes arbejdsvilkår.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen blev udsat på forretningsudvalgets møde den 10. oktober 2017. Sagen forelægges forretningsudvalget på ekstraordinært møde d. 24. oktober 2017 og på regionsrådets møde d. 24. oktober 2017.
 
Sagen kan ikke udsættes yderligere af hensyn til udbudsprocesser i Region Hovedstaden og i Movia.
 
For de planlægningsområder, hvor der ikke træffes beslutning om at overgå til flextrafik, påbegynder regionen en udbudsproces.
 
I forbindelse med fornyelse og udvidelse af kontrakten med Movia vil det være muligt at ændre på energi- og miljøkrav samt serviceniveau. Behovet herfor skal undersøges nærmere i den efterfølgende periode.
 
Planlægningsområde Bornholm skal i udbud, før en ny kontrakt med ekstern leverandør kan træde i kraft per 1. oktober 2018.
 
En løbende afrapportering vedrørende Movias kontrolpanel vil tilgå forretningsudvalget og regionsrådet.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
17014559.


1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf
6.pdf
7.pdf
8.pdf
9.pdf
10.pdf

Bilag

Bilag 1 Analyse af siddende patientbefordring
Bilag 2 Vurdering af økonomiske potentialer ved alternativ model for siddende patientbefordring
Bilag 3 Movias svar på spørgsmål fra Region Hovedstaden vedr. siddende patientbefordring
Bilag 4 - Præsentation for FU
Ændringsforslag til sag 1 på XFU møde fra Enhedslisten 191017
Bemærkninger til Enhedslistens forslag
Notat 20.10.2017 - Svar på spørgsmål fra Karin Friis Bach (B) og Lars Gårdhøj (A) vedrørende siddende patientbefordring
Svar på spml 205-17 vedr. siddende patientbefordring stillet af Randi Mondorf
Ændringsforslag Stillet af Socialistisk Folkepart - Siddende patientbefordring - Analyse og forberedelse af udbud
Notat om den nye taxalov og begrænsning af antal koerselstilladelser