UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - TILLÆGSDAGSORDEN mødesager

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

06-03-2018 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

06-03-2018 14:00:00


PUNKTER

1. Efteruddannelse af speciallægerne i Region Hovedstaden1. Efteruddannelse af speciallægerne i Region Hovedstaden

Efteruddannelse af speciallægerne i Region Hovedstaden

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Karin Friis Bach (B) har bedt om en redegørelse vedrørende arbejdet med at sikre faglig efteruddannelse af hospitalsansatte læger.
 
I budget 2017 blev det besluttet at undersøge, hvordan Region Hovedstaden systematisk kan sikre faglig efteruddannelse af hospitalsansatte læger. Dertil kommer den national debat i 2017 omkring lægers efteruddannelse, der i efteråret ledte til Danske Regioners indstilling til regionerne om principper for efteruddannelse af sundhedspersoner, herunder speciallæger.
 
Direktør for Center for HR, Martin Magelund Rasmussen, vil på mødet give Forretningsudvalget et indblik i status for efteruddannelse af speciallægerne.
 

INDSTILLING
Administrationen indstiller over for forretningsudvalget:
  • at drøfte status for speciallægers efteruddannelse.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 6. marts 2018:
 
Direktør for Center for HR Martin Magelund Rasmussen deltog under sagens behandling.
 
Oplæg fra mødet er vedlagt som bilag.
 
Sagen blev drøftet.
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke under sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Speciallægerne – afdelings- og overlæger – på regions hospitaler har i henhold til overenskomsterne for grupperne årligt ret til 10 dages efteruddannelse. Det betyder, at lægerne skal have fri med løn for at deltage i de aktiviteter, der udvikler lægefagligheden hos den enkelte. Dertil kommer omkostninger til ophold, kursusafgifter, transport mv. Det er den enkelte afdeling, der planlægger, hvordan lægernes efteruddannelse bliver tilrettelagt.
 
Der har indtil nu ikke været et systematisk overblik over, hvordan Region Hovedstaden har sikret den faglige udvikling for lægerne, herunder hvordan efteruddannelsesaktiviteterne har fordelt sig mellem specialerne, samt hvem der har finansieret efteruddannelsen. Der er nu tilvejebragt et første overblik over disse elementer via en undersøgelse i efteråret 2017 blandt speciallægerne i Region Hovedstaden, som Forum for Ledelse og Uddannelse har haft til en første drøftelse.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere konsekvenser end det i sagen henviste.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats. Resultaterne vil nu blive distribueret til hospitalerne med henblik på lokale drøftelser om omfang, fordeling og aktiviteter inden for efteruddannelses af lægerne.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 6. marts 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Gordon Clausen / Martin Magelund Rasmussen

JOURNALNUMMER
18010139


1.pdf

Bilag

Oplæg FU 6. marts 2018 - Efteruddannelse speciallæger status FU marts 2018