UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

Region Hovedstadens Psykiatri, Kristineberg 3, 2100 København Ø - Mødelokale 0.08 (stueetagen)

STARTTIDSPUNKT

10-04-2018 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

10-04-2018 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Likviditetsopgørelse for 1. kvartal 2018
2. Meddelelse - Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af opsporing og behandling af flygtninge med traumer
3. Meddelelse - Udredningsretten og udviklingen inden det udvidede frie sygehusvalg
4. Meddelelse - Orientering om afsluttet implementering af RIS/PACS
5. Lukket punkt
6. Meddelelse - Statusnotat vedrørende udvikling i antal medarbejdere der er berørt af besparelser og afskedigelser
7. Meddelelse - Status for undersøgelse af ledelsesmæssig håndtering vedr. udbud af Akuthus Bispebjerg
8. Aktuelle Orienteringer:
9. Konferencer mv.:1. Meddelelse - Likviditetsopgørelse for 1. kvartal 2018

Meddelelse - Likviditetsopgørelse for 1. kvartal 2018
Siden 1. januar 2004 har det været obligatorisk at give oplysninger om likviditet opgjort efter kassekreditreglen, der fremgår af § 8 i lånebekendtgørelsen for regionerne. Tilsvarende skal reglerne i budgetloven overholdes.
 
Region Hovedstaden har med udgangen af 1. kvartal 2018 efterlevet kassekreditreglen, dvs. at den gennemsnitlige kassebeholdning har været positiv over de sidste 12 måneder.
 
I budgetloven forudsættes det, at den gennemsnitlige likviditet mindst skal være på 1.000 kr. pr. indbygger. Dette svarer til, at regionens gennemsnitlige likviditet skal udgøre 1.823 mio. kr. Denne forudsætning er også opfyldt.
 
Den gennemsnitlige kassebeholdning blev efter kassekreditreglen ultimo marts 2018 på 2.787 mio. kr. mod forudsat 2.903 mio. kr. i det vedtagende budget 2018. Dette er en forværring af den budgetterede gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen på 116 mio. kr.
 
Hovedårsagen til den lavere kassebeholdning efter kassekreditreglen skyldes især manglende afregning af behandlingsindtægter fra andre regioner. Regionens tilgodehavender hos andre regioner er steget med 1 mia. kr. i forhold til sidste år, hvilket især kan tilskrives regionens mellemværende med Region Sjælland. Korrigeres for mellemværendet med Region Sjælland ville den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen ligger over, hvad der var forudsat i det vedtagne budget 2018.
 
Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen prognosticeres ved året udgang 2018 til 2.606 mio. kr. baseret på forudsætningerne i 1. økonomirapport 2018 mod forudsat 2.505 mio. kr. i det vedtagne budget 2018.
 
Den næste vurdering for 2018 foretages i forbindelse med 2. økonomirapport 2018 samt i forbindelse med opgørelse af likviditeten for 2. kvartal 2018, der forelægges i august måned 2018.

Journalnummer
18011071


1.pdf

Bilag

kassekreditreglen efter 1 kvt 2018_02042018


2. Meddelelse - Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af opsporing og behandling af flygtninge med traumer

Meddelelse - Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af opsporing og behandling af flygtninge med traumer
Rigsrevisionen har besluttet at gennemføre en forløbsundersøgelse om opsporing og behandling af flygtninge med traumer. Beslutningen er taget på baggrund af en tidligere gennemført forundersøgelse.
 
Undersøgelsens hovedformål er at vurdere, om Udlændinge- og Integrationsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet samt regionerne understøtter en tilstrækkelig og sammenhængende indsats for at opspore og behandle traumer hos flygtningen og familiesammenførte til flygtninger på tværs af forløb og aktører mhp. at flygtninge kommer i beskæftigelse. Undersøgelsen har tillige to delmål:
Revisionsnotaterne forventes sendt i høring i juni 2018 og selve beretningsudkastet i september 2018. Beretningen til Statsrevisorerne forventes afrapporteret i december 2018.
 
Rigsrevisionen har fremsendt materialeanmodning i relation til de opstillede revisionskriterer. Materialeanmodningen besvares som et samarbejde mellem Center for Sundhed, Region Hovedstadens Psykiatri og Center for Økonomi.

Journalnummer
17038288
3. Meddelelse - Udredningsretten og udviklingen inden det udvidede frie sygehusvalg

Meddelelse - Udredningsretten og udviklingen inden det udvidede frie sygehusvalg
For at følge op på hvorvidt Region Hovedstaden opfylder udrednings- og behandlingsretten, opgøres i vedlagte notat, udviklingen i andelen af patientforløb udredt inden for 30 dage. Desuden fremgår udviklingen i antal forløb udredt inden for 30 dage.
Der er indført en ny national model for monitorering af udredningsretten. Modellen betyder, at det fremover er muligt at se hvad årsagen til manglende udredning inden for 30 kalenderdage skyldes, og dermed om udredningsretten er overholdt i henhold til loven, selvom udredningen ikke kan gennemføres inden for 30 kalenderdage.
Dokumentation af overholdelse/ikke overholdelse af udredningsretten er problematisk, grundet dataproblemer ift. Sundhedsplatformen. Der arbejdes fortsat med, at forbedre registreringen og datakompletheden. Dette omfatter systematiske opfølgningslister til hospitalernes afdelinger. Data skal derfor tolkes med varsomhed.
I hvilket omfang regionen viderevisiterer patienter til private hospitaler, fremgår ligeledes af notatet, hvor der ses på udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret. Samt en opgørelse over, hvilke private hospitaler der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

Journalnummer
12002387


2.pdf

Bilag

Omvisiterede Region Hovedstaden borgere i 2017 og 2018 månedsfordelt


4. Meddelelse - Orientering om afsluttet implementering af RIS/PACS

Meddelelse - Orientering om afsluttet implementering af RIS/PACS
Regionsrådet er løbende blevet orienteret omkring det regionale projekt om implementering af et fælles system på det billeddiagnostiske område – RIS/PACS. Det har været et vanskeligt projekt, og derfor er det meget glædeligt nu at kunne orientere om, at RIS/PACS primo marts er implementeret på Rigshospitalet. Implementeringen er forløbet succesfuldt, og med implementeringen på Rigshospitalet er alle hospitaler i regionen overgået til den regionale RIS/PACS løsning.
 
De overordnede målsætninger med projektet er opnået, hvilket bl.a. betyder, at:
Samtidig med de sidste implementeringer er der blevet foretaget en række initiativer til afhjælpning af den tidligere ustabile driftssituation. Disse initiativer har bl.a. indbefattet en gennemgribende modernisering af den underliggende infrastruktur, hjemtagelse af driften, en række softwareforbedringer, etablering af driftsovervågning samt en række organisatoriske tiltag i form af kompetencetilførsel samt forberedelse af driftsprocesser. Frem til sommerferien vil der være ekstra fokus på at få håndteret de sidste udeståender for at sikre de aftalte serviceniveauer.
 
Den videre optimering og drift af RIS/PACS er overdraget til den blivende driftsorganisation i CIMT og projektet afsluttes som planlagt pr. 31 marts 2018. Projektet er afsluttet indenfor budgettet. Den endelige opgørelse af økonomien og planer for fremtidig udvikling af røntgenområdet vil blive fremlagt i andet kvartal.

Journalnummer
18012563
5. Lukket punkt
6. Meddelelse - Statusnotat vedrørende udvikling i antal medarbejdere der er berørt af besparelser og afskedigelser

Meddelelse - Statusnotat vedrørende udvikling i antal medarbejdere der er berørt af besparelser og afskedigelser
Opfølgning på budgetaftalen for 2018
I forbindelse med regionsrådets vedtagelse af budgettet for 2018 blev det besluttet, at forretningsudvalget løbende orienteres om udviklingen i antal medarbejdere, der er berørt af besparelser og afskedigelser. Herunder brugen af regionens tryghedsordning.
 
Hermed følger status på udviklingen ultimo primo marts 2018.
 
Status opsummeret
Notatet indeholder en oversigt over antal medarbejdere, der er berørt af besparelser fordelt på henholdsvis hospitaler/virksomheder samt faggrupper.
Hertil kommer en oversigt over antal medarbejdere, der gør brug af regionens tryghedsordning – RegionH Match - fordelt på de respektive tilbud i ordningen.
 
Sammenfattende viser den seneste opgørelse, at 53 medarbejdere er omfattet af et opsigelsesvarsel med udgangen af februar måned. Heraf er 29 medarbejdere ved notatets udarbejdelse tilmeldt RegionH Match.
 
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 i september var administrationens vurdering, at omkring 80 medarbejdere i regionen ville ende med at blive berørt af afskedigelser.
 
Siden seneste opgørelse (primo februar 2018) er der sket et fald i antallet af medarbejdere berørt af besparelserne på i alt 9 medarbejdere.
Siden første opgørelse/notat er der sket et fald i antallet af medarbejdere berørt af besparelserne på i alt 47 medarbejdere. Heraf er 25 medarbejdere blevet omplaceret i regionen.
 
Endvidere viser notatet, at tilbuddene i RegionH Match ordningen er blevet benyttet 80 gange.
Fordelingen på faggrupper viser, at især to grupper er berørt – nemlig kontor- og IT-personale samt lægesekretærer.
 
Status
Data til brug for nærværende notat er indhentet 28. februar 2018. Det inkluderer følgende hospitaler: Amager-Hvidovre hospital, Bispebjerg-Frederiksberg hospital, Bornholms Hospital, Herlev-Gentofte Hospital, Rigshospitalet og Region Hovedstadens Psykiatri. På alle hospitaler er der afholdt omplaceringssamtaler med berørte medarbejdere samt udsendt brev om afskedigelse efter endt partshøringsperiode.
 
Virksomhedsfordeling
      
Virksomhed
Antal afskedigelser
Ændring fra februar 2018
Ændring fra første status
Tilmeldte
Ej tilmeldte
Omplacerede
Amager-Hvidovre Hospital
5
0
-1
4
1
1
Bispebjerg-Frederiksberg
5
-1
-4
2
3
4
Bornholms Hospital
1
-1
-1
0
1
1
Herlev-Gentofte Hospital
10
0
-14
5
5
6
Rigshospitalet
15
-3
-17
7
8
11
Region Hovedstadens Psykiatri
9
0
-3
8
1
1
Koncerncentrene*
8
-4
-7
3
5
1
I alt
53
-9
-47
29
24
25
*) CIMT - ikke afledt af Budget 2018
 
 
Reduktionen i antal berørte medarbejdere i forhold til seneste notat skyldes enten omplaceringer internt på hospital/virksomhed, omplaceringer andet sted i regionen, kontraopsigelse, accept af væsentlig stillingsændring eller fratrædelse grundet endt opsigelsesvarsel.
 
Faggruppefordeling
      
Faggruppe
Antal afskedigelser
Ændring fra februar 2018
Ændring fra første status
Tilmeldte
Ej tilmeldte
Omplacerede
AC'ere
3
-1
-2
2
1
1
Bioanalytikere
3
0
-4
3
0
3
Håndværker
0
0
-1
0
0
1
Kontor- og IT personale
14
-5
-18
6
8
7
Læge
1
0
0
0
1
0
Lægesekretær (inkl. sundhedsservicesekretær)
26
-3
-15
14
12
11
Portør
3
0
-1
1
2
0
Pædagog
0
0
-1
0
0
0
Servicemedarbejder
2
0
0
2
0
0
Social- og sundhedsassistent
0
0
-3
0
0
2
Sygeplejerske
1
0
-2
1
0
0
I alt
53
-9
-47
29
24
25
 
 
Brug af RegionH Match (antal personer)
 
Faggruppe
Omplacerede
Fortrinsret
Vejledning
Jobsøgning
Kursus
AC'ere
1
3
0
0
1
Bioanalytikere
3
4
1
1
2
Håndværker
1
1
0
0
1
Kontor- og IT personale
7
6
0
6
2
Lægesekretær (Inkl. sundhedsservicesekretær)
11
11
8
11
12
Portør
0
1
0
0
0
Servicemedarbejder
0
2
1
1
1
Social- og sundhedsassistent
2
0
2
1
1
Sygeplejerske
0
0
0
0
0
I alt
25
28
12
20
20
 
Informationsmøder
Der har været gennemført en række informationsmøder for medarbejdere, der har været til omplaceringssamtale. Her informeres der om tryghedsordningen og medarbejdere kan efterfølgende få hjælp til tilmelding til ordningen samt aftale en vejledningssamtale.
 
Nedenfor er en oversigt over de gennemførte informationsmøder.
Dato
Virksomhed
14. september
CIMT
27. september
Herlev-Gentofte Hospital
6. oktober
Rigshospitalet
9. oktober
Amager-Hvidovre Hospital
10. og 12. oktober
Region Hovedstadens Psykiatri
11. oktober
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Journalnummer
17031673
7. Meddelelse - Status for undersøgelse af ledelsesmæssig håndtering vedr. udbud af Akuthus Bispebjerg

Meddelelse - Status for undersøgelse af ledelsesmæssig håndtering vedr. udbud af Akuthus Bispebjerg
Forretningsudvalget besluttede den 10. januar 2018 at iværksætte en advokatundersøgelse af den ledelsesmæssige håndtering af Akuthus Bispebjerg i 2015 fra starten af året frem til tildelingsbeslutning i september. Der er indgået aftale med advokatfirmaet Norrbom Vinding om opgaven. Det var forventet, at redegørelsen kunne forelægges for forretningsudvalget den 10. april. Advokaten oplyser imidlertid, at det har været nødvendigt at interviewe flere personer end oprindeligt forudsat og redegørelsen kan derfor ikke være færdig til aprilmødet, men først til majmødet og omkostningerne forøges tilsvarende. Brev fra advokaten vedlægges til orientering. Brev fra advokaten vedlægges til orientering, som fortroligt bilag 1.

Journalnummer
15014734
8. Aktuelle Orienteringer:

Aktuelle Orienteringer:
Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:
 
JOURNALNUMMER
18002404
9. Konferencer mv.:

Konferencer mv.: