UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

Regionsrådssalen

STARTTIDSPUNKT

04-06-2013 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT
PUNKTER

1. Meddelelser - Status ultimo maj på aftale om akutjob for Region Hovedstaden
2. Meddelelser - Fintælling efter valget til regionsrådet den 19. november 2013
3. Meddelelser - Orientering om Vækstpartnerskaber 2013 mellem Regeringen og Vækstforum Hovedstaden
4. Meddelelser - Copenhagen Arena
5. Meddelelser - Henvendelse til Statsforvaltningen fra Hans Toft om habilitet i forhold til Movias bestyrelse
6. Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling i It-, Medico- og Telefonivirksomheden (IMT)
7. Meddelelser - Udvikling i forbrug på private hospitaler
8. Meddelelser - Indberetning af informationer til statslige myndigheder, Danske Regioner mv.
9. Meddelelser - Vækstforum Hovedstaden
10. Meddelelser - Sundhedskoordinationsudvalget
11. Meddelelser - Kommunekontaktudvalget
12. Meddelelser - Øresundskomiteen
13. Meddelelser - Møder i bestyrelsen for Trafikselskabet Movia
14. Meddelelser - STRING
15. Meddelelser - Den Skandinaviske Arena
16. Closed item
17. Closed item
18. Publikationer:
19. Konferencer mv.:1. Meddelelser - Status ultimo maj på aftale om akutjob for Region Hovedstaden

Aftalen om akutjob mellem regeringen og offentlige og private arbejdsgivere indebærer, at Region Hovedstaden har fået tildelt en kvote på 256 stillinger til akutjob ud af den samlede regionale pulje på 800 stillinger i akutjob.

Regionens administrationsgrundlag for akutjob med den særlige opslagsprocedurer for ansættelser blev godkendt på regionsrådsmødet 20. november 2012. Her blev det samtidig besluttet løbende at følge udviklingen i implementeringen af akutjobaftalen.

Tabel 1: Nøgletal for opslag, samtaler og ansættelser fra november 2012 til og med 21. maj

Antal akutjob-opslag

2.438

Antal akutjobberettigede ansøgere

1.984

Antal akutjobberettigede ansøgere til samtale

180

Antal ansættelser af akutjobberettigede

31

Kilde: Data vedrørende akutjob er bl.a. baseret på de rekrutterende lederes tilbagemeldinger og på udtræk fra lønsystemet

Ud fra den hidtidige udvikling i ansættelser og seneste tiltag vedr. ansættelsesforhold skønner administrationen, at regionen vil nå omkring 35-40 ansatte i akutjob ved udgangen af juni 2013.

Indførelse af kvalificeret ansættelsesstop for administrative stillinger i Region Hovedstaden fra den 18. maj 2013 vurderes at medføre et lidt lavere antal akutjob end tidligere skønnet.

Den endelige afrapportering til forretningsudvalget for akutjobordningen i regionen vil ske til forretningsudvalgets møde i august måned.


1.pdf

Bilag

Specificeret opgørelse over stillingskategorier


2. Meddelelser - Fintælling efter valget til regionsrådet den 19. november 2013

Regionsrådet bemyndigede på møde den 12. marts 2013 regionsrådsformanden til at indgå aftale med de af kommunerne i regionen, som er villige dertil, om på vegne af regionen at forestå en eventuel fornyet fintælling efter valget til regionsrådet den 19. november 2013.

Regionsrådsformanden har i vedhæftede brev af 29. april 2013 med bilag rettet henvendelse til kommunerne i regionen på nær Københavns Kommune, som administrativt har tilkendegivet, at man ikke har mulighed for at yde bistand i forbindelse med en evt. fornyet fintælling. 17 kommuner har på nuværende tidspunkt underskrevet aftalen. Det kan oplyses, at flere kommuner forventes at svare positivt tilbage inden sommerferien.

Hvad angår Københavns Kommune, som tidligere har haft vanskeligheder ved dagen efter valget at nå fintællingen af de afgivne stemmer til regionsrådsvalget, drøftes det for tiden på administrativt niveau, hvorledes de to administrationer kan bistå hinanden i forbindelse med henholdsvis fintællingen dagen efter valget og en evt. fornyet fintælling.


Journalnummer

13005317


2.pdf
3.pdf
4.pdf

Bilag

Brev af 23 oktober 2012 til Kommunerne vedr fintælling
Brev af 29 april 2013 til Kommunerne vedr fintælling
Aftale ml Frederiksberg Kommune og RH om bistand til fintælling


3. Meddelelser - Orientering om Vækstpartnerskaber 2013 mellem Regeringen og Vækstforum Hovedstaden

Vækstforum Hovedstaden indgik den 22. maj 2013 en aftale om regionalt vækstpartnerskab med regeringen. I forbindelse med indgåelse af aftalen mødtes Vækstforums formandskab med erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen, sundhedsminister Astrid Krag samt minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen for at drøfte muligheder og udfordringer for økonomisk vækst og beskæftigelse i hovedstadsregionen.

Parterne drøftede bl.a., hvad der skal til for at styrke hovedstadsregionens brand som international metropolregion fx er der behov for et styrket samspil om international markedsføring, tiltrækning af turister og udenlandske talenter. Det blev endvidere drøftet, hvordan Region Hovedstaden og kommunerne i regionen som store offentlige virksomheder kan bidrage til innovation og udvikling af nye produkter og teknologier til gavn for både borgere, virksomheder og patienter. Der var enighed om, at det er vigtigt, at aftalen bidrager til bæredygtig vækst med jobs og muligheder for alle borgere både dem med korterevarende uddannelser og de højtuddannede.

Vækstpartnerskaber 2013 har blandt andet fokus på initiativer, der følger op på arbejdet i regeringens vækstteams. Der er aftalt 24 konkrete initiativer inden for følgende områder:

Forslag til konkrete samarbejder vil blive forelagt til regionsrådets godkendelse, ligesom udmøntning og medfinansiering af de konkrete initiativer forelægges til stillingtagen i vækstforum og regionsrådet.


Journalnummer

13005311


5.pdf

Bilag

Vækstpartnerskab med Vækstforum Hovedstaden


4. Meddelelser - Copenhagen Arena

Regionsrådet besluttede på sit møde den 5. februar i år at ændre tilsagnet om støtte med 50 mio. kr. over fem år fra 2015-2019 til begivenheder i den kommende Copenhagen Arena. Ændringerne betød, at midlerne nu kan gå til begivenheder i hele hovedstadsregionen og ikke blot i multiarenaen.

I forbindelse med den samlede godkendelsesproces af den offentlige støtte til Copenhagen Arena henstillede Europakommissionen til, at Region Hovedstadens midler af hensyn til reglerne om statsstøtte, ikke udelukkende målrettes events i en multiarena, men i stedet events i hovedstadsregionen generelt. Regionsrådet fulgte med sin beslutning Europakommissionens henstilling.

Nu foreligger resultatet af Europakommissionen godkendelsesproces. Kommissionen har godkendt Københavns Kommunes støtte til opførelsen af Copenhagen Arena. I Europakommissionens afgørelse er der ingen anmærkninger til den finansieringsmodel, der ligger til grund for Copenhagen Arena.


Journalnummer

09004168
5. Meddelelser - Henvendelse til Statsforvaltningen fra Hans Toft om habilitet i forhold til Movias bestyrelse

Regionsrådsmedlem Hans Toft (C) er medlem af Movias bestyrelse, udpeget af Movias Repræsentantskab, hvortil han er udpeget af Gentofte Kommune. Når forretningsudvalget og regionsrådet har behandlet sager, hvor Movia må antages at have haft en særlig interesse i afgørelsen har udvalget eller rådet derfor taget stilling til spørgsmålet om Hans Tofts habilitet.

Efter forvaltningslovens § 3 er man inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis man deltager i ledelsen af et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald. Movia er et offentligt trafikselskab og er dermed ikke en privat juridisk person. Problemstillingen om inhabilitet kan imidlertid også gøre sig gældende i forbindelse med medlemsskab af offentligt ejede selskabers bestyrelser. Indenrigsministeriet har i 1996 afgivet en generel udtalelse, hvorefter medlemsskab af et offentligt ejet selskabs ledelse kan medføre inhabilitet ved en kommunalbestyrelses behandling af sager, som det pågældende selskab har en særlig interesse i. Det fremgår af ministeriets udtalelse, at det ikke i sig selv er afgørende for vurderingen af habiliteten i disse tilfælde, om der er tale om et selskab, der er fuldt ud offentligt ejet eller et selskab, der er helt eller delvist privat ejet.

Efter ministeriets opfattelse indebærer lovens bestemmelser "således som udgangspunkt, at et medlem af en selskabsbestyrelse ikke som kommunalbestyrelsesmedlem må medvirke ved kommunalbestyrelsens afgørelse af sager, hvori selskabet er part, eller i hvis udfald selskabet på anden måde har en særlig interesse."

Hvis man er udpeget til en selskabsbestyrelse af regionsrådet for at varetage regionsrådets interesser i selskabet, anses man dog ikke i almindelighed for at være inhabil ved kommunalbestyrelsens behandling af sager vedrørende selskabet.

På denne baggrund er Hans Toft blevet erklæret inhabil, når forretningsudvalget eller regionsrådet har behandlet sager vedrørende Movia. Dette er senest sket i forbindelse med regionsrådets behandling den 16. april 2013 af regionens bestilling af bane- og bustrafik i 2014 samt fastlæggelsen af budgettet for trafikselskabets administration.

Hans Toft har tilkendegivet, at han ikke er enig i administrationens opfattelse af spørgsmålet og han har derfor bedt Statsforvaltningen Hovedstaden om en udtalelse. Det er Hans Tofts opfattelse, at han ikke kan siges at varetage uvedkommende interesser, når Movias budget skal behandles i regionsrådet, idet Movias budgetproces, som er reguleret i en af Transportministeriet fastlagt vedtægt, forudsætter behandling i såvel selskabets bestyrelse, kommunalbestyrelser og regionsråd.

Hans Tofts henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden er vedlagt til orientering. Statsforvaltningen Hovedstaden har anmodet regionen om en udtalelse. Administrationens udtalelse er vedlagt til orientering.


Journalnummer

13005493


6.pdf
7.pdf
8.pdf

Bilag

Hans Toft henvendelse af 13 maj til Statsforvaltningen Hovedstaden incl underbilag
Anmodning af 16 maj 2013 fra Statsforvaltningen om udtalelse fra Region Hovedstaden
Region Hovedstadens udtalelse af 29 maj 2013 vedr. Hans Tofts habilitet - til Statsforvaltningen


6. Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling i It-, Medico- og Telefonivirksomheden (IMT)

Forretningsudvalget traf i 2012 beslutning om kvartalsvist at modtage orienteringer fra IMT vedr. overordnet status på drift og udvikling. Hermed forelægges femte afrapportering. Rapporten dækker udviklingen i driften og sagshåndteringen samt beskriver større driftsforbedrende tiltag for It, Medico og Telefoni i Region Hovedstaden.

IMT er dannet ved sammenlægning af it-enheder med forskelle i systemunderstøttelse, dataregistrering og arbejdsgange, hvorfor datagrundlaget for rapporten ikke i alle tilfælde er fuldt dækkende og retvisende. IMT arbejder løbende på at konsolidere og forbedre datagrundlaget med henblik på at sikre højere kvalitet i rapporteringerne.


Journalnummer

13005328


9.pdf
10.pdf

Bilag

Bilag - Overordnet status på drift og udvikling
Bilag - svartider


7. Meddelelser - Udvikling i forbrug på private hospitaler

Regionen følger løbende udviklingen i omvisiteringer af patienter til private udbydere, som følge af lovgivningen vedr. udvidet frit sygehusvalg.

I vedlagte notat opgøres udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret og en opgørelse over, hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

Antallet af omvisiteringer på baggrund af det udvidede frie sygehusvalg er faldet fra 2012 til 2013. Udgiften forbundet med disse omvisiteringer er ligeledes faldet i samme periode.

I marts måned 2013 har der været 1.848 omvisiteringer til private hospitaler, 55 % er omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg og 45 % er omvisiteret inden for rammerne af de udbudsaftaler, regionen har med en række private udbydere.

91 % af omvisiteringerne finder sted inden for områderne radiologiske procedurer (MR-skanninger), øjenoperationer (grå stær), operationer på nervesystemet, ”uden kode” og operationer på fordøjelsesorganer og milt.


11.pdf

Bilag

20130430_omvisit_FU


8. Meddelelser - Indberetning af informationer til statslige myndigheder, Danske Regioner mv.

På baggrund af beslutning i regionsrådet den 14. december 2010 vil regionsrådet løbende blive orienteret om administrative indberetninger af informationer til statslige myndigheder, Danske Regioner mv. og besvarelser af henvendelser fra andre politikere.

Dette sker via mail umiddelbart efter, at de er indsendt til henholdsvis den rekvirerende myndighed, Danske Regioner eller politikere, og de indsendte informationer lægges herefter på Politikerportalen i kronologisk rækkefølge.

Der har siden sidste møde i forretningsudvalget været følgende underretninger:
9. Meddelelser - Vækstforum Hovedstaden

Næste møde i Vækstforum Hovedstaden afholdes den 30. maj 2013. Forinden - den 22. maj er der forhandling mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden om vækstpartnerskabsaftale for 2013.
10. Meddelelser - Sundhedskoordinationsudvalget

Der har ikke været afholdt møde i sundhedskoordinationsudvalget siden sidste møde i forretningsudvalget. Næste planlagte møde i sundhedskoordinationsudvalget er fredag den 7. juni 2013.


Journalnummer

12000105
11. Meddelelser - Kommunekontaktudvalget

Der har ikke været afholdt møde i Kommunekontaktudvalget siden sidste møde i forretningsudvalget.


Journalnummer

12000106
12. Meddelelser - Øresundskomiteen

Næste møde i Øresundskomiteens forretningsudvalg er den 3.juni 2013. På mødet skal man bl.a. drøfte opfølgningen på Øresundskomiteens visionsseminar 23.-24. april 2013.
13. Meddelelser - Møder i bestyrelsen for Trafikselskabet Movia

Movias bestyrelse afholdt møde den 16. maj 2013.

Bestyrelsesprotokollen for mødets åbne punkter eftersendes.
14. Meddelelser - STRING

Det næste Politiske Forum i STRING-samarbejdet afholdes den 29. august i København. Samme dag i forbindelse med Politisk Forum afholdes en STRING-konference på den Blå Planet på Amager. Konferencen er afslutningen af projektet ”Building Tourism”, som blev igangsat i STRING-regi og som skal kortlægge potentialerne for turismeudviklingen i STRING-regionen. Projektet skal resultere i en strategi for, hvordan organisationer indenfor turisme kan samarbejde om konkrete projekter i STRING-regionen. Strategien samt ideer til konkrete udviklingsprojekter vil blive præsenteret på konferencen. Regionsrådet inviteres til at deltage i konferencen.
15. Meddelelser - Den Skandinaviske Arena

Næste møde i Den Skandinaviske Arena er aftalt til den 3. oktober og afholdes på Oslo Rådhus.
16. Closed item17. Closed item18. Publikationer:
19. Konferencer mv.: