UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

13-11-2018 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

13-11-2018 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Tidsplan for regnskabsaflæggelse 2018 og årsregnskab 2018
2. Meddelelse - Udredningsretten og udviklingen inden for det udvidede frie sygehusvalg
3. Meddelelse - Orientering om erhvervsfremmelovforslaget
4. Meddelelse - Kommunal medfinansiering og budgetusikkerhed i kommunerne
5. Lukket punkt
6. Lukket punkt
7. Aktuelle Orienteringer:
8. Konferencer mv.:1. Meddelelse - Tidsplan for regnskabsaflæggelse 2018 og årsregnskab 2018

Meddelelse - Tidsplan for regnskabsaflæggelse 2018 og årsregnskab 2018
Årsregnskabet for 2018 følger samme overordnede tidsplan for regnskabsaflæggelsen som de foregående år. Årsregnskabet for 2018 er det 6. årsregnskab, der konsolideres i regionens fælles SAP-baserede økonomisystem, men kun andet årsregnskab, der aflægges efter at regionens bogholderi- og regnskabsfunktioner er blevet samlet i Koncernregnskab i oktober 2017.
 
Supplementsperioden for regnskab 2018 slutter den 19. januar 2019. Herefter vil administrationen i tæt samarbejde med regionens hospitaler og virksomheder foretage en opfølgning på, eventuelle væsentlige fejl og mangler i regnskabet som skal udbedres, inden den endelige posteringsmæssige regnskabsafslutning effektueres inden den 1. marts 2019.
 
I forbindelse med den seneste kvartalsafstemning har regionen haft særligt fokus på afstemningerne af alle statuskonti. Det er forventningen, at dette arbejde reducerer risikoen for fejl og mangler ved årsregnskabet.
 
Ved udarbejdelsen af 4. økonomirapport 2018 tilstræbes det, at der i sammenhæng med de generelle overførselsesregler mv., tages initiativ til at sikre, at de meddelte bevillinger overholdes.
 
Ligesom tidligere år skal årsregnskabet for 2018 opfylde en række formmæssige krav, som er fastlagt i Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for regioner. Årsregnskabet vil således indeholde en præsentation af regionen, generelle bemærkninger, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter til resultatopgørelse og balance, regnskabsoversigter, investeringsoversigt samt personaleoversigt mv.
 
Årsregnskabet forelægges forretningsudvalget og regionsrådet på møderne hhv. den 2. april og 9. april 2019 med henblik på afgivelse af årsregnskabet til regionens eksterne revision, BDO, inden den 1. maj 2019.
 
Regionens eksterne revision afgiver herefter afsluttende revisionsberetning inden den 15. juni 2019, hvorefter revisionsberetningen sendes til regionsrådets medlemmer senest syv dage efter beretningen er modtaget. På forretningsudvalgets og regionsrådets møder i august 2019 vil revisionsberetningerne blive behandlet med henblik på endelig godkendelse af årsregnskabet for 2018. Sluttelig vil årsregnskabet, revisionsberetningen, samt de afgørelser, regionsrådet har truffet i forbindelse hermed, blive sendt til tilsynsmyndigheden inden udgangen af august 2019.
 
Forslag til overordnet tidsplan for regnskabsafslutningen fremgår af bilag 1.

Journalnummer
18052550


1.pdf

Bilag

FU 13.11.2018 Bilag 1 regnskabsproceduresag


2. Meddelelse - Udredningsretten og udviklingen inden for det udvidede frie sygehusvalg

Meddelelse - Udredningsretten og udviklingen inden for det udvidede frie sygehusvalg
For at følge op på hvorvidt Region Hovedstaden opfylder udrednings- og behandlingsretten, opgøres udviklingen for 1) andelen af patientforløb udredt inden for 30 dage og 2) udviklingen i antal forløb udredt inden for 30 dage, i vedlagte notat.
 
Der er indført en ny national model for monitorering af udredningsretten. Modellen betyder, at det fremover er muligt at se, hvad årsagen til manglende udredning inden for 30 kalenderdage skyldes, og dermed om udredningsretten er overholdt i henhold til loven. Også selvom udredningen ikke kan gennemføres inden for 30 kalenderdage.
 
I notatet fremgår det også i hvilket omfang regionen visiterer patienter videre til private hospitaler.
Her ses på udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned samt fordelingen på forskellige ydelsesgrupper.
 
Desuden findes en opgørelse af 1) fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret samt 2) en opgørelse over, hvilke private hospitaler der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

Journalnummer
12002387


2.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler og udredningsretten


3. Meddelelse - Orientering om erhvervsfremmelovforslaget

Meddelelse - Orientering om erhvervsfremmelovforslaget
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik 24. maj 2018 en aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet, hvor det blev aftalt, at regionerne skal afskæres fra fremadrettet at arbejde med erhvervsfremme og turisme.
 
Aftalen følges op af tre lovforslag, der knytter sig til følgende love:
De tre lovforslag er nu blevet fremsat til forhandling i Folketinget med henblik på 1. behandling den 8. november 2018.
 
Lovforslagene blev sendt i offentlig høring ultimo juni 2018, og regionen afgav høringssvar efter møde i regionsrådet d. 21. august 2018. Nærværende orientering følger op på, hvordan regionens høringssvar er blevet modtaget.
 
Danske Regioner gennemgår ligeledes lovforslagene, og status blev drøftet på døgnseminar i udviklingsdirektørkredsen d. 1.-2. november 2018. Der lægges ikke umiddelbart op til yderligere interessevaretagelse.
 
Der kan læses mere om erhvervsfremmelovforslaget i bilag 1.

Journalnummer
18054313


3.pdf

Bilag

Orientering om fremsatte lovforslag vedr. erhvervsfremme mv.


4. Meddelelse - Kommunal medfinansiering og budgetusikkerhed i kommunerne

Meddelelse - Kommunal medfinansiering og budgetusikkerhed i kommunerne
Der er i 2018 sket en omlægning af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet. Omlægningen har medført budgetusikkerhed i kommunerne. Omlægningen er udarbejdet i dialog mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. Ændringerne omfatter bl.a., at der lægges større vægt på patienternes alder og medfører generelt en forhøjelse af det samlede kommunale medfinansieringsbidrag.
 
Den kommunale medfinansiering i 2018 for kommunerne i hovedstadsområdet forventes at ligge ca. 2,6 procent svarende til ca. 182 mio. kr. over det samlede kommunale budget. Kommunernes budgetter er baseret på en prognose fra Sundhedsdatastyrelsen udarbejdet i foråret 2017. Merudgiften er ikke jævnt fordelt mellem kommunerne, og det skaber væsentligt udgiftspres i nogle kommuner, mens der er balance i andre kommuner. Prognosen vedr. 2018 er baseret på perioden januar til april 2018 og er derfor fortsat behæftet med en vis usikkerhed.
 
Samtidig har kommunerne vanskeligt ved at gennemføre en opfølgning, idet de savner tilstrækkelig adgang til sundhedsdata leveret af Sundhedsdatastyrelsen.
 
Sagen har givet anledning til pressehistorier om, at udfordringerne skyldes ændringer i 1813 eller regionenen iøvrigt. Dette er ikke korrekt, og sagen er først og fremmest en problemstilling mellem kommunerne og staten.
 
Kommunernes Landsforening har rettet henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet med henblik på at opprioritere arbejdet med kommunernes adgang til sundhedsdata til brug for både økonomistyring og forebyggelsesindsatser.
 
Region Hovedstaden samarbejder med kommunerne (KKR-hovedstaden) om at afdække årsagerne til budgetafvigelserne vedr. kommunal medfinansiering. Der er afdækket to hovedforklaringer:
  1. Sundhedsdatastyrelsens prognose for 2018 var behæftet med strukturelle fejl særligt ift. fordelingen af medfinansieringen mellem kommunerne.
  2. Det nye system for kommunal medfinansiering er mere komplekst, hvorved usikkerheden naturligt øges.
Region Hovedstaden og kommunerne fortsætter samarbejdet og er i dialog med Sundhedsdatastyrelsen.
 
Fortsat budgetusikkerhed i 2019
Det forventes, at usikkerhederne vedr. kommunal medfinansiering også vil være til stede i 2019. Sundhedsdatastyrelsen har iværksat et udredningsarbejde, som forventes afsluttet i november 2018.
 
Omlægningen til det nye landspatientregister LPR3 i foråret 2019 vil formentlig skabe udfordringer med at sikre retvisende data for 1. halvår 2019. Det er en problemstilling, som kommunerne og regionerne med fordel vil kunne arbejde sammen om - og i fællesskab prioritere at rejse problemstillingen de rette steder.
 
Der er vedlagt et uddybet notat fra administrationen omkring omlægning af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet samt kommunefordelte prognoser for 2018.
 
Kommunekontaktudvalget får en orientering om sagen på møde den 16. november 2018.

Journalnummer
18054753


4.pdf

Bilag

Notat KMF


5. Lukket punkt
6. Lukket punkt
7. Aktuelle Orienteringer:

Aktuelle Orienteringer:

Aktuelle Orienteringer:
Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:
8. Konferencer mv.:

Konferencer mv.: