UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

Nordsjællands Hospital, Dyrehavevej 29, indgang 50 B Plan 2 - Konferencecenteret "Mødesalen"

STARTTIDSPUNKT

11-12-2018 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

11-12-2018 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2018
2. Meddelelse - Udredningsretten og udviklingen inden for det udvidede frie sygehusvalg
3. Meddelelse - Lægedækning
4. Meddelelse - Rigsrevisionens notat til Statsrevisorerne om beretning om Sundhedsplatformen
5. Meddelelse - Statusnotat vedrørende udvikling i antal medarbejdere der er berørt af besparelser og afskedigelser
6. Meddelelse - VVM for Hillerødmotorvejens forlængelse
7. Meddelelse - Møde i Kommunekontaktudvalget
8. Aktuelle Orienteringer:
9. Konferencer mv.:
10. Meddelelse - Region Hovedstadens høringssvar ifm høring af bekendtgørelser til udmøntning af ny lov om erhvervsfremme1. Meddelelse - Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2018

Meddelelse - Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2018
Ultimo hvert kvartal skal der udarbejdes en standardiseret økonomiopfølgning til staten. Oversigten opstilles efter bestemte formkrav og forelægges forretningsudvalget inden indsendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 
Den standardiserede økonomiopfølgning opgør regionens samlede forbrug i forhold til det regionale udgiftsloft.
 
3. økonomirapport 2018, som blev godkendt på regionsrådets møde den 25. september 2018, indeholdt en foreløbig standardiseret økonomiopfølgning. Nærværende opgørelse er opdateret med de seneste forbrugstal for de første tre kvartaler, som er fremskrevet i henhold til de gældende retningslinjer.
 
Opgørelsen giver ikke anledning til ændrede forventninger til det samlede årsresultat, som blev beskrevet nærmere i 3. økonomirapport 2018.
 
image
 
Det forventes, at Region Hovedstaden opnår balance i forhold til udgiftsloftet på 35.308 mio. kr. under forudsætning af overførsler på 335 mio. kr. til genbevilling i 2019. Vedrørende regional udvikling forventes budgetoverholdelse.
 
image
 
Det er forudsat i oversigten, at for så vidt angår bruttoanlægsudgifter, er det vedr. sundhed (ekskl. kvalitetsfondsprojekter), at der sker overførsler ud af året, så udgifterne svarer til oprindeligt budget.
 
Den standardiserede økonomiopfølgning indberettes til staten i henhold til fastlagt deadline.
 
4. økonomirapport 2018 indeholder en revideret vurdering af forventningerne til årets resultat og danner grundlag for næste indberetning af standardiseret økonomiopfølgning.

Journalnummer
18052145
2. Meddelelse - Udredningsretten og udviklingen inden for det udvidede frie sygehusvalg

Meddelelse - Udredningsretten og udviklingen inden for det udvidede frie sygehusvalg
For at følge op på hvorvidt Region Hovedstaden opfylder udrednings- og behandlingsretten, opgøres udviklingen for 1) andelen af patientforløb udredt inden for 30 dage og 2) udviklingen i antal forløb udredt inden for 30 dage, i vedlagte notat. 
 
Den nationale model for monitorering af udredningsretten betyder, at det er muligt at se, hvad årsagen til manglende udredning inden for 30 kalenderdage skyldes, og dermed om udredningsretten er overholdt i henhold til loven. Også selvom udredningen ikke kan gennemføres inden for 30 kalenderdage.  
 
I notatet fremgår det også i hvilket omfang regionen visiterer patienter videre til private hospitaler.
Her ses på udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned samt fordelingen på forskellige ydelsesgrupper.
 
Desuden findes en opgørelse af 1) fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret samt 2) en opgørelse over, hvilke private hospitaler der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

Journalnummer
12002387


1.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler og udredningsretten


3. Meddelelse - Lægedækning

Meddelelse - Lægedækning
Udvalget for forebyggelse og sammenhæng har den 28. november 2018 besluttet, at regionen i 2019 udvider kapaciteten i almen praksis med 11 nye kapaciteter. Beslutningen er truffet på baggrund af høring af alle lægepraksis, som regionen i overenstemmelse med overenkomst om almen praksis gennemfører en gang årligt samt en prognose for lægebehovet frem til 2023 (se bilag).
 
Høringen og prognosen er lavet i samarbejde med PLO-Hovedstaden og kommunerne i regionen. Lægedækningsundersøgelsen (se bilag) tager udgangspunkt i lægernes besvarelser i indeværende år, mens prognosen bl.a. også tager højde for den forventede befolkningsudvikling og lægernes pensionsalder de kommende fem år.
 
Der er pr. 1 oktober 1.047 aktive kapaciteter i almen praksis. Herudover er der 51 kapaciteter, som er tildelt læger eller i opslag og derfor endnu ikke har patienter. Den samlede kapacitet i almen praksis er dermed på 1.098. 
 
Det er vurderingen, at kapaciteten på 1.098 er tilstrækkeligt til at dække behovet i 2019, men at der, som følge af en befolkningstilvæst på ca. 17.000 i 2020, er behov for at udvide kapaciteten med 11. Det tager ca. 1-1,5 år fra en kapacitet slås op, til den er åben for patienter. Derfor udvides kapacitet allerede i 2019 med henblik på, at kapaciteterne kan betjene patienter i 2020.

Journalnummer
18052703


2.pdf
3.pdf
4.pdf

Bilag

Bilag 1: Lægedækningsundersøgelse for 2019
Bilag 1.A
Bilag 2: Langsigtet prognose 2019-2023


4. Meddelelse - Rigsrevisionens notat til Statsrevisorerne om beretning om Sundhedsplatformen

Meddelelse - Rigsrevisionens notat til Statsrevisorerne om beretning om Sundhedsplatformen
Rigsrevisionen har ultimo november sendt notat til Statsrevisorerne med tre punkter, hvor de vil følge udviklingen i de udfordringer for Sundhedsplatformen, Statsrevisorerne tidligere har identificeret.
 
Der er vedlagt notat, der beskriver de tre punkter og administrationens bemærkninger til dem.
 
Derudover er følgende bilag til notatet vedlagt:
Statsrevisorerne behandler Rigsrevisionens notat den 19. december 2018. Administrationen vil orientere regionsrådet igen, hvis Statsrevisorerne beslutter at Rigsrevisionen skal følge beretningen på andre området end de tre nævnte, eller når Rigsrevisionen følger op på beretningen.

Journalnummer
15013612


5.pdf
6.pdf
7.pdf

Bilag

Notat om Rigsrevisionens notat om Sundhedsplatformen
Sundhedsministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedr. Rigsrevisionens beretning nr. 17-2017 om Sundhedsplatformen
Rigsrevisionens §18 stk. 4 notat om beretning om Sundhedsplatformen


5. Meddelelse - Statusnotat vedrørende udvikling i antal medarbejdere der er berørt af besparelser og afskedigelser

Meddelelse - Statusnotat vedrørende udvikling i antal medarbejdere der er berørt af besparelser og afskedigelser

Meddelelser
Opfølgning på budgetaftalen for 2019
I forbindelse med regionsrådets vedtagelse af budgettet for 2019 blev det besluttet, at forretningsudvalget løbende orienteres om udviklingen i antal medarbejdere, der er berørt af besparelser og afskedigelser. Notatet inkluderer medarbejdere berørt af besparelser som følge af vedtagelsen af Budget 2019 samt medarbejdere, der er indstillet til omplacering som følge af andre virksomhedsrettede forhold. Begge grupper er inkluderet i Region Hovedstadens varslingssag i henhold til Lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang.
 
Hermed følger status på udviklingen ultimo november 2018.  Det er den anden formandsmeddelelse om medarbejderudvikling knyttet til vedtagelsen af Budget 2019.
 
Status opsummeret
Notatet indeholder en grafisk fremstilling i udviklingen af antal berørte medarbejdere fra hospitaler og virksomheder første gang rapporterede tal til dato for udarbejdelse af notatet.
 
Endvidere indeholder notatet en oversigt over antal medarbejdere, der er berørt af besparelser fordelt på henholdsvis hospitaler/virksomheder samt faggrupper.
 
Sammenfattende viser denne opgørelse, at 44 medarbejdere har modtaget eller modtager (ultimo november) endeligt afskedigelsesbrev og derfor fra 1. december 2018 er i selve opsigelsesperioden. Heraf er 27 medarbejdere ved notatets udarbejdelse tilmeldt RegionH Match. Status er, at 6 medarbejdere er omplaceret via RegionH Match. Omplaceret via RegionH Match betyder i denne sammenhæng, at den enkelte medarbejder har været tilmeldt RegionH Match, og enten har fået sin påtænkte afskedigelse trukket tilbage eller fundet anden beskæftigelse i eller udenfor Region Hovedstaden.
 
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 den 25. september var administrationens vurdering, at omkring 73 medarbejdere i regionen ville ende med at blive berørt af afskedigelser.
 
Siden det første skøn baseret på hospitaler og virksomhedernes første rapporteringer (medio september 2018) er der sket et fald i antallet af medarbejdere berørt af besparelserne på i alt 55 medarbejdere. Faldet skyldes dels omplaceringer, hospitalernes interne omplaceringer, accept af væsentlige vilkårsændringer, kontraopsigelser og frivillige fratrædelsesaftaler.
 
Fordelingen på faggrupper viser, at kontor- og IT-personale udgør den største gruppe. Betegnelsen dækker dog over en lang række funktioner.
 
Status
Data til brug for nærværende notat er indhentet i perioden 20.-23. november 2018. Det inkluderer følgende hospitaler: Amager-Hvidovre hospital, Bispebjerg-Frederiksberg hospital, Bornholms Hospital, Herlev-Gentofte Hospital, Rigshospitalet, Region Hovedstadens Psykiatri samt Region Hovedstadens Akutberedskab. På alle hospitaler er der i uge 40 og 41 afholdt omplaceringssamtaler med berørte medarbejdere.   
 
image
 
Faggruppefordeling:
Faggruppe
Antal påtænkte afskedigelser
AC'ere
5
Bioanalytikere
3
Ergoterapeut
1
Ernæringsassistent
1
Fotograf
1
Hospitalsmedhjælper
1
Kontor- og IT-personale
12
Læger
4
Lægesekretærer (inkl. sundhedsservicesekretær)
8
Overlæger
1
Psykologer
2
Pædagoger
2
Social- og sundhedsassistenter (inkl. sygehjælper)
2
Sygeplejersker
1
Økonoma
1
I alt
44
 
Virksomhedsfordeling:
Virksomhed
Antal påtænkte afskedigelser*
Amager-Hvidovre Hospital**
8
Bispebjerg-Frederiksberg
5
Bornholms Hospital
4
Herlev-Gentofte Hospital
6
Rigshospitalet
18
Region Hovedstadens Psykiatri
3
I alt
44
*) Inkl. væsentlige stillingsændringer
 
**) 2 af de 10 er ikke relateret til budget 2019
 
 
 
Brug af RegionH Match (antal personer):
Faggruppe
Omplacerede
Fortrinsret
Vejledning
Jobsøgning
Kursus
AC
0
3
0
0
1
Bioanalytiker
1
2
0
2
0
Ergoterapeut
0
0
1
0
1
Ernæringsassistent
0
1
0
1
1
Fotograf
0
0
0
0
0
Kontor- og IT-personale
2
3
3
1
3
Læge
0
1
1
0
0
Lægesekretær (inkl. sundhedsservicesekretær)
1
2
2
2
2
Overlæge
0
0
0
0
0
Psykolog
0
0
0
0
0
Pædagog
0
0
0
0
0
Servicemedarbejder
1
0
0
0
0
Social- og sundhedsassistent 
0
0
0
0
0
Sygeplejerske
1
1
1
0
0
Økonoma
0
0
1
1
1
I alt
6
13
9
7
9
 
Forhandlingsmøde og meddelelser til Arbejdsmarkedskontor Øst
Region Hovedstaden er ét ansættelsesområde og deraf følger, at vi som virksomhed er forpligtet til at følge varslingsloven, når der er tale om ”mindst 30 i virksomheder, som normalt beskæftiger mindst 300 lønmodtagere”.
 
Der har derfor været afholdt forhandlingsmøde efter lovens § 5 med de faglige organisationer med henblik på at undgå og begrænse antallet af påtænkte afskedigelser samt om muligt afbødende foranstaltninger. Mødet blev afholdt den 27. september.
 
Endvidere er Region Hovedstaden forpligtet til løbende at orientere Arbejdsmarkedskontor Øst (AMK Øst) om udviklingen i antal påtænkte afskedigelser. Region Hovedstaden har derfor fremsendt 1. meddelelse til AMK Øst den 18. september på vegne af Rigshospitalet og tillige fremsendt 1. meddelelse på vegne af de øvrige hospitaler og virksomheder.
 
Siden fremsendelse af 1. meddelelse udgør Rigshospitalet ikke egen varslingssag, da de er under 30 påtænkte afskedigelser.
 
Den 5. november er 2. meddelelse fremsendt til AMK ØST inklusiv godkendt referat fra det afholdte forhandlingsmøde den 27. september.
 
Den 14. november blev 3. meddelelse fremsendt til AMK ØST med en samlet oversigt over berørte medarbejdere.
 
Omstillingsproces
Der er med virkning fra 25. oktober 2018 iværksat en omstillingsproces på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Det sker ifm. nedlæggelse af sengeafdelinger på Frederiksberg Hospital, som får betydning for i alt 15 portører.
 
Der er den 25. oktober sendt information ud til samtlige hospitaler og virksomheder i Region Hovedstaden via Netværk for løn, digitalisering og forhandling om omstillingsprocessen.
 
En proces der varer til medio januar 2019. 
 
Omstilling er er et tilbud til arbejdspladser, hvor der er risiko for afskedigelser grundet virksomhedens forhold inden for en overskuelig periode.
 
Konkret er det en forskydning af rekrutteringsprocessen på 7 dage for relevante jobs/jobområder i Region H, hvor medarbejdere på den omstillingsramte arbejdsplads får mulighed for at søge stillinger i regionen, inden de slås op eksternt.
 
Der er således tale om en proces, der ligger forud for såvel den interne som den regionale omplaceringsproces og som adskiller sig ved ikke at handle om konkrete udpegede medarbejdere. Omstillingsprocessen varer fra arbejdspladsen melder sig og indtil det er kendt, hvilke medarbejdere, der påtænkes afskediget.
 
Omstillingsprocessen giver alle medarbejdere på den berørte arbejdsplads mulighed for at flytte sig ud af arbejdspladsen og derigennem skabe plads til interne rokeringer.
 
Informationsmøder
Der er gennemført en række informationsmøder for medarbejdere, der har været til omplaceringssamtale. Her informeres der om RegionH Match og medarbejdere kan efterfølgende få hjælp til tilmelding til ordningen samt aftale en vejledningssamtale.
 
Nedenfor er en oversigt over de gennemførte informationsmøder.
 
Dato
Virksomhed
3. oktober
Herlev-Gentofte Hospital
5. oktober
Rigshospitalet
9. oktober
Bornholms Hospital
10. oktober
Amager- Hvidovre Hospital
11. oktober
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
 

Journalnummer
17031673
6. Meddelelse - VVM for Hillerødmotorvejens forlængelse

Meddelelse - VVM for Hillerødmotorvejens forlængelse
Folketingets forligskreds bag aftalen om en grøn transportpolitik (V, I, C, A, O, B og F) blev den 13 december 2016 enige om at udmønte 12 mio. kr. til en VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse mellem Allerød og Hillerød. Undersøgelsen gennemføres fra 2017-2019.
 
En forlængelse af Hillerødmotorvejen er ét af de 10 VIP projekter, Region Hovedstaden sammen med kommunerne i hovedstadsområdet har prioriteret i forhold til at medvirke til at nedbringe den stigende trængsel. Projektet er også et af de interne mobilitetstiltag, der er nævnt i Trafikcharter for Greater Copenhagen. Herudover er en forlængelse af Hillerødmotorvejen en af Trængselskommissionens anbefalinger for at forbedre mobiliteten i Hillerød-korridoren.
 
Undersøgelsen
Det er Vejdirektoratet, der gennemfører VVM-undersøgelsen. De tilstødende kommuner (Hillerød og Allerød) og Region Hovedstaden har deltaget i et teknikerudvalg. VVM-undersøgelsen omfatter den eksisterende motortrafikvej mellem Allerød frem til Hillerød ved Isterødvejen. Formålet med VVM-undersøgelsen er at tilvejebringe tilstrækkelig viden til at politikere og borgere kan vurdere projektets virkninger på miljøet og sammenligne forskellige løsningsforslag. Undersøgelsen har herudover angivet overslag på en anlægsøkonomi.
 
Den eksisterende motortrafikvej er en såkaldt 2+1 vej mellem Allerød og Herredsvejen ved Hillerød C, mens den på strækningen mellem Herredsvejen og Isterødvejen er en 2-sporet vej. Hastigheden er skiltet til 90 km/t. Den eksisterende motortrafikvej er forberedt til udvidelse til motorvej. På strækningen mellem Allerød og Herredsvejen er de større broer forberedt for en udvidelse til motorvej, da den oprindeligt var tiltænkt etableret som en motorvej. På strækningen fra Herredsvejen og frem til Isterødvejen er vejen ikke i samme omfang forberedt til en udvidelse.
 
Udvidelse af Overdrevsvejen med som option
Af hensyn til den fremtidige øgede trafik til Nyt Hospital Nordsjælland er der undersøgt en mulighed for at udvide Overdrevsvejen til en 4-sporet vej. Dette forslag er medtaget som et muligt tilvalg, da det ikke har været en del af den oprindelige VVM-undersøgelse. Området omkring Roskildevej/Overdrevsvejen er i udvikling - bl.a. med etablering af nyt hospital, ny station og et kommende erhvervs- og boligområde. Der er derfor undersøgt en mulighed for at udvide Overdrevsvejen til en 4-sporet vej fra motorvejen til det kommende kryds på Overdrevsvejen. En udvidelse af vejstrækningen vil give bedre kapacitet på strækningen til/fra supersygehuset og motorvejen, samt for trafikken til det sydlige erhvervsområde i Hillerød og til byudviklingsområder. 
 
Ønske om cykelforbindelse
Administrationen har i samarbejde med Supercykrelstisekretariatet anmodet Vejdirektoratet om at vurdere konsekvenserne for en cykelforbindelse langs motorvejsstrækningen og se på en ruteføring. Vejdirektoratet har efterfølgende udarbejdet et notat, som screener muligheden for at anlægge en cykelsti langs motorvejen som en 5 meter bred dobbeltrettet cykelsti. Der vil også blive regnet på en anlægsøkonomi for et konkret forslag.
 
Administrationen har sendt et høringssvar til Vejdirektoratet med et ønske om, at der også etableres en cykelforbindelse langs motorvejen, samt at Overdrevsvejen mellem motorvejen og kommende kryds ved hospitalet/stationen udvides - særlig af hensyn til at kunne håndtere den fremtidige trafik til hospitalet (se bilag 2).
 
Samlet anlægspris for udvidelsen af Hillerødmotorvejen: 980 mio. kr.
Udvidelse af Overdrevsvejen: 68 mio. kr.
Cykelforbindelse: Beløb ukendt - overslag er under kvalificering af Vejdirektoratet.
 
VVM-undersøgelsen er i offentlig høring fra den 26. september 2018 til den 1. december 2018. Når den offentlige høring er afsluttet, behandler Vejdirektoratet høringssvarene. Herefter udarbejdes en indstilling til Transport-, Bygnings- og Boligministeren med henblik på en politisk drøftelse og stillingtagen. Hvis Folketinget beslutter at gennemføre projektet via en anlægslov, kan projektet blive anlagt. Her anvendes normalt 1-2 år med detailprojektering, besigtigelse og ekspropriation, efterfulgt af anlægsarbejdet. Anlægsperioden er for dette projekt vurderet til ca. 4 år.

Journalnummer
18056489


8.pdf
9.pdf

Bilag

Brev til regionsrådet fra NOAH-trafik
Høringssvar til VVM undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse


7. Meddelelse - Møde i Kommunekontaktudvalget

Meddelelse - Møde i Kommunekontaktudvalget
Regionsrådsformanden har afholdt møde i Kommunekontaktudvalget i Region Hovedstaden den 16. november 2018.
Dagsorden og referat af mødet er offentliggjort på regionens hjemmeside. Næste møde er planlagt til den 24. maj 2019.

Journalnummer
17001115
8. Aktuelle Orienteringer:

Aktuelle Orienteringer:
Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:
 
JOURNALNUMMER:
18002404
9. Konferencer mv.:

Konferencer mv.:
10. Meddelelse - Region Hovedstadens høringssvar ifm høring af bekendtgørelser til udmøntning af ny lov om erhvervsfremme

Meddelelse - Region Hovedstadens høringssvar ifm høring af bekendtgørelser til udmøntning af ny lov om erhvervsfremme
Erhvervsstyrelsen har sendt seks udkast til bekendtgørelser i offentlig høring med høringsfrist henholdsvis den 10. og 12. december 2018. Bekendtgørelserne udmønter den nye lov om erhvervsfremme.
 
Danske Regioner har udarbejdet høringssvar til fire af bekendtgørelserne i dialog med regionerne. Høringssvarene tager udgangspunkt i en generel vurdering af, om bekendtgørelserne vil indebære en strammere udmøntning af loven, end det var intentionerne med den politiske aftale.
 
Region Hovedstaden har afgivet høringssvar til to af bekendtgørelserne, idet de indeholder konkrete bestemmelser, der har særlig interesse og betydning for Region Hovedstaden og Greater Copenhagen.
 
Region Hovedstadens høringssvar følger samme linje, som høringssvarene, regionen afgav til selve lovforslaget. De konkrete høringssvar vedrører primært regionens fortsatte muligheder for at deltage i grænseoverskridende samarbejde i Greater Copenhagen og i Interreg-programmer mv. samt mulighederne for at styrke regional repræsentation i overvågnings- og indstillingsudvalg i regi af strukturfondene.
 
Oversigt over bekendtgørelser i høring
 
Bilag:
Region Hovedstadens to høringssvar
Danske Regioners fire høringssvar (seneste udkast)
 

Journalnummer
18063021


10.pdf
11.pdf
12.pdf
13.pdf
14.pdf
15.pdf

Bilag

Bilag 1 Reg H Høringssvar om bekendtgørelse om administration af tilskud fra strukturfonde
Bilag 2 Reg H Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om regioners grænseoverskridende og internationale samarbejder mv
Bilag 3 DR Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om administration af strukturfonde
Bilag 4 DR Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om regioners grænseoverskridende og internationale samarbejde
Bilag 5 DR Høringssvar - bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen mv
Bilag 6 DR Høringssvar vedr. bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter administrationsloven (002)