UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

6/11/2019 10:00:00 AM

SLUTTIDSPUNKT

6/11/2019 2:00:00 PM


PUNKTER

1. Meddelelse - Betaling for akut sygehusbehandling for visse personer uden bopæl i Danmark
2. Meddelelse - Region Hovedstadens forbrug på private hospitaler
3. Meddelelse - Lanceringen af Patientguiden
4. Meddelelse - Videre proces for udarbejdelse af forslag til budget 2020-23
5. Meddelelse - Møde i Kommunekontaktudvalget
6. Konferencer mv.:
7. Aktuelle Orienteringer:1. Meddelelse - Betaling for akut sygehusbehandling for visse personer uden bopæl i Danmark

Meddelelse - Betaling for akut sygehusbehandling for visse personer uden bopæl i Danmark

Ændring af sundhedsloven

Folketinget vedtog den 14. marts 2019 en ændring af sundhedsloven, som medfører at visse personer uden bopæl i Danmark skal betale for akut sygehusbehandling.

Loven træder i kraft den 1. juli 2019.

 

Det er regionerne, som skal opkræve betalingen fra patienterne. Der skal opkræves betaling for personer uden bopæl i Danmark, som opholder sig i Danmark under midlertidigt ophold.

 

Behandlingen er i nogle tilfælde vederlagsfri for personer uden dansk folkeregister adresse.

 

Vejledningen, som knytter sig til loven, er endnu under behandling, så alle undtagelsesbestemmelserne kendes ikke endnu, men indeholder som minimum:

Forud for behandlingen skal der indhentes oplysninger, der er nødvendige for at opkræve betaling for behandlingen.

Ved øjeblikkeligt behandlingsbehov, det vil sige i situationer, hvor det vurderes nødvendigt, at behandlingen iværksættes hurtigst muligt, indhentes relevant patientinformation, så snart det vurderes hensigtsmæssigt.

Prisen for akut sygehusbehandling tager udgangspunkt i gældende DRG-takster.

 

Implementering

Administration arbejder på en implementering af loven, hvor opkrævningen af betalingen sker centralt, og belaster sundhedspersonalet mindst muligt.

Sundhedspersonalet skal, ved modtagelse af patienten, indhente den relevante information fra patienten og registrere de kliniske oplysninger, som lægges til grund for faktureringen.

Beregning af faktura ved hjælp af DRG-takster sker ved sygehusets økonomimedarbejdere, som skal sende fakturagrundlaget til koncernregnskab.

Koncernregnskab skal herefter sende fakturaen til modtageren.

 

Målsætningen er, at faktura for behandling skal udsendes en uge efter patienten har forladt sygehuset.

 

Løsningen er udarbejdet i samarbejde med sygehusene og er endnu under etablering.

Der vil løbende blive fulgt op på, om betalingsproceduren fungerer tilfredsstillende.

 

Det forventes, at regionernes bloktilskud vil blive reduceret som følge af lovændringen.

 

Forretningsgang

 

image

 

Figur: Forretningsgang for fakturering af akut behandling for patienter uden dansk folkeregisteradresse

 

 


Journalnummer

19035212.

2. Meddelelse - Region Hovedstadens forbrug på private hospitaler

Meddelelse - Region Hovedstadens forbrug på private hospitaler

Region Hovedstaden har i forbindelse med Budget 2019 afskaffet den automatiske takststyringsordning.

 

Der er dog fortsat behov for at følge med i aktivitetsudviklingen, bl.a. af hensyn til:

Der er således fortsat opmærksomhed på opfølgning på aktivitetsniveauet, både på hospitalerne og på fremmede sygehuse.

Der bliver løbende fulgt op på det samlede aktivitetsniveau på hospitalet kombineret med overholdelse af patientrettigheder.

 

Det vil således være en del af opgaven ifm. hospitalernes aktivitetsopfølgning at kunne følge  afvigelser, der hænger sammen med ændringer i patientstrømme.

 

Den løbende rapportering muliggør at kunne følge udviklingen i antallet af patienter, der omvisiteres til private sygehuse i medfør af reglerne om det udvidede frie valg og opgøres i hvilket omfang regionen visiterer patienter videre til private hospitaler.

 

Der ses på udviklingen af både den mængdemæssige side af omvisiteringer pr. måned, fordelingen på forskellige ydelsesgrupper samt den værdimæssige side af omvisiteringerne.

 

Desuden findes en opgørelse af

 

1) fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret samt

2) en opgørelse over, hvilke private hospitaler der er de oftest anvendte.

 

Det er vurderingen, at der herved kan gives et meget aktuelt billede af, hvad der er af pres på af ydelser fra patientside og på hvilke hospitaler og som dermed kan medgå i dialogen med hospitalerne, hvis en mindreaktivitet på et hospital medfører en konkret omvisitering til private sygehuse.


Journalnummer

190125661.pdf

Bilag

Omvisiterede Region Hovedstadenborgere i 2018 - 2019 månedsfordelt


3. Meddelelse - Lanceringen af Patientguiden

Meddelelse - Lanceringen af Patientguiden

Siden primo 2018 har regionen været i gang med at udvikle Patientguiden. Patientguiden er et informationssite rettet mod patienter og pårørende. Patientguiden lanceres ultimo august 2019.

 

Formålet med Patientguiden er at samle generisk information om det at være patient på tværs af sygdom og sektorer på en helt ny måde. Patienter og pårørende kan finde informationer om behandlingsforløbet fra første symptom til man er helt rask - eksemplificeret gennem menupunkterne "Undersøgelse", "Behandling" og "Efter Behandling" – som følger et typisk behandlingsforløb. Dertil indeholder Patientguiden et særskilt menupunkt til pårørende.

 

Der er et skarpt fokus på en modtagerorienteret kommunikation, både på emner og form, som lægger op til, at patienter kan involvere sig aktivt i deres behandlingsforløb. Her kan de finde informationer om, hvem der kan hjælpe en i den nuværende situation, hvilke rettigheder de har, redskaber der giver overblik (eksempelvis apps og tjeklister) - alt søgbart gennem en selvstændig søgefunktion på informationssitet. Patientguiden er således ikke information om konkrete undersøgelser og behandlinger. Disse udarbejdes sideløbende. Patientguiden markedsføres med udgangspunkt i den vedlagte procesplan (bilag 1).

 

Patientguiden vil kunne findes på Region Hovedstadens hjemmeside og vil også blive tilbudt som henvisningsmulighed i indkaldelsesbreve, i skriftlig patientinformation, som et samlet indholdspunkt til hospitalshjemmesider og på sigt som supplement til Min Sundhedsplatform. Der er vedhæftet en række screendumps af sitet i Bilag 2. Sitet testes i øjeblikket, og hvis man er særligt interesseret i at se funktionerne, kan man tage kontakt til Center for Kommunikation gennem projektleder Mette-Marie Davidsen.

 

Patientguiden kan bruges som et tværsektorielt generisk opslagsværk ligegyldigt om ens forløb ligger i kommunalt eller regionalt regi. Praksisområdet er særligt inkluderet i menupunkterne ”Undersøgelse” og "Efter behandling" hvor vejen fra hospital og videre ud i primærsektoren beskrives nærmere. Praktiserende læge Bjørn Perrild sidder i redaktionsgruppen, og praksisområdet er tænkt ind i såvel Klinikerguiden som markedsføring.

 

Indholdet er udarbejdet i tæt sammenspil med fagfolk, men også med udgangspunkt i det eksisterende materiale, som ligger på hospitalernes hjemmesider. I forlængelse af Patientguiden, er der udarbejdet en Klinikerguide, som skal være med til at klæde klinikken godt på i forbindelse med Patientguidens muligheder. Hvert menupunkt har deres egen redaktionsgruppe, som sikrer, at indholdet er fagligt korrekt, opdateret og brugbart. Redaktionsgruppen består af 35 personer på tværs af klinikken, kommuner, patient- og pårørende repræsentanter samt konsulenter fra Regionsgården. I starten er Patientguiden målrettet voksne somatiske patienter, hvilket betyder at den endnu ikke omfatter psykiatrien, det palliative område og børn.


Journalnummer

180017192.pdf
3.pdf

Bilag

Bilag 1 - Patientguiden - Markedsførings formål og faser
Bilag 2 - Screendump af Patientguidens forside og underpunkt


4. Meddelelse - Videre proces for udarbejdelse af forslag til budget 2020-23

Meddelelse - Videre proces for udarbejdelse af forslag til budget 2020-23

På forretningsudvalgets møde i januar 2019 blev der forelagt en tidsplan for budgetlægningen, hvor det fremgik, at regionsrådet ville blive præsenteret for et budgetforslag i august måned, med henblik på førstebehandling på mødet d. 20. august og andenbehandling d. 24. september.

 

Tidsplanen var baseret på en forudsætning om, at der ville foreligge en økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner primo juni måned, hvorefter de økonomiske rammer for 2020 ville være kendte. Som følge af, at der skal afholdes valg d. 5. juni, er økonomiforhandlingerne sat i bero, og der er usikkerhed om, hvornår der kan forventes en aftale om regionernes økonomi.

 

En afklaring af den videre proces vil først kunne ske, når en ny regering er tiltrådt.

 

Efter de formelle frister for regionernes budgetlægning, skal der senest d. 15. august udarbejdes et forslag til budget for det kommende år, og budgetlægningen skal være afsluttet inden d. 1. oktober. Dette vil være vanskeligt med den nuværende forsinkelse, fx hvis der først foreligger en økonomiaftale i august måned, som det var tilfældet for 4 år siden. Der må således forventes fastsat nye tidsfrister for regionernes budgetlægning, hvilket der vil skulle tages højde for i tidsplanen.

 

Administrationen fortsætter arbejdet med afklaring og vurdering af de økonomiske rammer på baggrund af 2. økonomirapport 2019 med henblik på udarbejdelse af forslag til budget 2020-23, når der foreligger en økonomiaftale.

 

Der vil blive forelagt en ny tidsplan, når den videre proces og de formelle rammer herfor er afklaret.

 

Det skal dog bemærkes, at datoerne for budgetseminaret den 13.-14. august fastholdes med henblik på bl.a. at drøfte udvalgenes forslag til budgetinitiativer samt forslag til ny værdibaseret styringsmodel. Det regionale MED-udvalg (RMU) inviteres til deltagelse på seminarets første dag.


Journalnummer

19002893

5. Meddelelse - Møde i Kommunekontaktudvalget

Meddelelse - Møde i Kommunekontaktudvalget

Der har været afholdt møde i Kommunekontaktudvalget den 24. maj 2019. Dagsorden og referat er tilgængelig på regionens hjemmeside via følgende link: https://www.regionh.dk/politik/nye-moeder/Sider/Møde-i-kommunekontaktudvalget-den-24.-maj-2019.aspx


Journalnummer

17001115

6. Konferencer mv.:

Konferencer mv.:
7. Aktuelle Orienteringer:

Aktuelle Orienteringer:

Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer: 

 

Journalnummer

18065694