UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - mødesager

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

18-06-2019 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

18-06-2019 14:00:00


PUNKTER

1. Overholdelse af udredningsret og forløbstider i kræftpakker
2. Afsluttende evaluering af Bornholms Udviklingshospital
3. Forslag til ny, værdibaseret styringsmodel
4. Nedlæggelse af Udvalget for Værdibaseret Styring og vederlæggelse af medlemmerne af opgaveudvalgene SYD, MIDT, BYEN og NORD
5. Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier
6. 1. Kvartalsrapport 2019 Nyt Hospital Bispebjerg
7. 1. Kvartalsrapport 2019 Det Nye Rigshospital
8. 1. kvartalsrapport 2019 Nyt Hospital Herlev
9. 1. kvartalsrapport 2019 Nyt Hospital Nordsjælland
10. 1. kvartalsrapport 2019 Nyt Hospital Hvidovre
11. 1. Kvartalsrapport 2019 Ny Retspsykiatri Sct. Hans
12. Bevilling til indretning af råhusarealer i tilbygning til Nordfløjen på Rigshospitalet til Center for Hørelse og Balance m.v.
13. Renoveringsplan - Udskiftning af hovedforsyningsledning ved Hvidovre Hospital
14. Udbetaling af godtgørelse for kørsel i egen bil til regionsrådets medlemmer
15. Generel orientering fra ledelsen
16. Eventuelt1. Overholdelse af udredningsret og forløbstider i kræftpakker

Overholdelse af udredningsret og forløbstider i kræftpakker

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Forretningsudvalget besluttede på mødet d. 2. april en række delmål for udredningsretten og forløbstider i kræftpakker. Med denne sag forelægges status for regionens overholdelse af udredningsretten og forløbstiderne i kræftpakker samt en opfølgning på opstillede delmål.

 

Per Christiansen, hospitalsdirektør på Rigshospitalet og Klaus Lunding, hospitalsdirektør på Herlev og Gentofte Hospital giver en status på arbejdet med overholdelse af udredningsretten generelt og konkret på Rigshospitalet samt Herlev og Gentofte Hospital.

 

Morten La Cour, Klinikchef for Øjenklinikken på Rigshospitalet (Glostrup) giver en status på arbejdet med overholdelse af udredningsretten for specialet Oftalmologi (sygdomme i øjne og synsbaner). 


INDSTILLING

Administrationen indstiller til forretningsudvalget:

 1. at drøfte status for overholdelse af udredningsretten og forløbstider i kræftpakker.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 18. juni 2019:

 

Hospitalsdirektør for Rigshospitalet Per Christiansen, klinikchef for Øjenklinikken på Rigshospitalet Morten La Cour og hospitalsdirektør for Herlev Gentofte Hospital Klaus Lunding deltog under sagens behandling.

 

Materiale fra oplæg blev omdelt på mødet (bilag 3,4 og 5).

 

Drøftet.


SAGSFREMSTILLING

I denne sag gives en kort status for regionens overholdelse af udredningsretten og forløbstiderne for kræft, herunder en opfølgning for de opstillede delmål. Desuden følges op på forretningsudvalgets første drøftelse på mødet den 2. april 2019.

 

Der arbejdes målrettet på hospitalerne for at sikre en bedre overholdelse af udredningsret og kræftpakkeforløb inden for alle sygdomsområder. Som et supplement hertil er det valgt på regionsniveau at lave en målrettet indsats på en række udvalgte områder. Disse indsatser skal bidrage til at opnå de opstillede delmål for hhv. udredningsret og kræftområdet. Se bilag for nyeste data.

 

Inden for udredningsretten fokuseres der regionalt på følgende specialer: kardiologi, karkirurgi, ortopædkirurgi, oftalmologi og pædiatri. I forhold til kræftområdet er der fokus på brystkræft og lungekræft. I det videre arbejde vil administrationen og hospitalerne samarbejde om en fokuseret indsats på disse områder. Arbejdet med fokusområderne vil blive fulgt løbende i forretningsudvalget.

 

Udredningsret: Status på overholdelse af udredningsret

 

Overholdelse af udredningsretten fremgår af nedenstående figur*.

image

Kilde: Baseret på data i Sundhedsplatformen per 31. maj 2019

 

* Dataene for maj måned er ikke færdigregistrerede og er derfor ikke endelige.

 

For at kunne opnå de politisk vedtagne mål om 100 % overholdelse af udredningsretten vedtog forretningsudvalget d. 2. april et delmål om, at regionen i oktober 2019 har opnået 90 % overholdelse af udredningsretten, og at 62 % af patienterne er udredt inden for 30 dage. Status for de to mål inden for somatikken er i maj måned hhv. 79 % og 50 %. Der følges løbende op med en status på, hvor der stadig er udfordringer. Det er først muligt at sige, om delmålet er opnået medio november, når data for oktober er færdigregistreret.

 

I første økonomirapport blev der givet midler til afvikling af ventelister på øjenområdet, børneafdelingerne og karkirurgien.

 

Både koncernledelsen og direktionerne på de enkelte hospitaler arbejder intensivt på at opnå en højere overholdelse af udredningsretten, og at flere udredes inden for 30 dage. Herunder er der der særligt fokus på nedenstående områder, hvor der er udpeget hospitalsdirektører som sponsorer/tovholdere. Status på områderne er følgende:

 

SpecialeStatus - maj 2019HandlingSponsor/tovholder
Pædiatri (børn)

Udredningsretten overholdt for 55 % af pædiatriske patienter, 48 % udredt inden for 30 dage

 

(For april er udredningsretten overholdt for 66 % af pædiatriske patienter, 60 % udredt inden for 30 dage).

Afdelingerne har udarbejdet en fælles handleplan for at opnå delmålet i oktober og er i gang med at udarbejde en registreringsvejledning. Der planlægges med nye spor til udredning for de midler (16 mio. kr.) der er givet i 1. økonomirapport. 

Birgitte Rav Degenkolv
Kardiologi (hjerter)

Udredningsretten overholdt for 70 % af kardiologiske patienter*, 35 % udredt inden for 30 dage.*
 

(For april er udredningsretten overholdt for 85 % af kardiologiske patienter*, 67 % udredt inden for 30 dage.*)

Hospitalerne har præsenteret en handleplan for koncernledelsen ultimo april. Afdelingerne har udarbejdet en fælles registreringsvejledning, som nu skal implementeres.

De enkelte hospitaler
Karkirurgi

Udredningsretten overholdt for 58 % af karkirurgiske patienter, 53 % udredt inden for 30 dage.

 

(For april er udredningsretten overholdt for 59 % af karkirurgiske patienter, 56 % udredt inden for 30 dage).
Afdelingen har forelagt en handleplan for koncernledelsen i april. Der er givet 5 mio. kr. i 1. økonomirapport.Per Christiansen
Ortopædkirurgi (led- og knoglekirurgi) 

Udredningsretten overholdt for 92 % af ortopæd-kirurgiske patienter, 41 % udredt inden for 30 dage.

 

(For april er udredningsretten overholdt for 91 % af ortopæd-kirurgiske patienter,

47 % udredt inden for 30 dage).
Afdelingen har forelagt en handleplan for koncernledelsen i april. Fælles praksis for visitation og registrering er ved at blive implementeret. Per Christiansen, Claus Munk Jensen
Oftalmologi (øjne) 

Udredningsretten overholdt for 71 % af oftalmologiske patienter, 60 % udredt inden for 30 dage. 

 

(For april er udredningsretten overholdt for 73 % af oftalmologiske patienter, 61 % udredt inden for 30 dage.) 

Afdelingen har forelagt en handleplan for koncernledelsen i april. Afdelingen har fra 1. januar fået populationsansvar, hvilket vil sige, at det økonomiske ansvar for aktivitet på privathospitaler også påhviler afdelingen. Der følges tæt op på aktivitet og samarbejde med privathospitalerne. Der er givet 9 mio. kr. i første økonomirapport.

Per Christiansen, Martin Magelund og Morten La Cour

 

* For NOH og AHH indgår der ikke kun kardiologiske patienter, da udredningsretten med LPR3 registreres på overafdeling, og at der ikke er særskilte kardiologiske overafdelinger på NOH og AHH. RH har ikke registreret udredningsforløb i indeværende periode.

 

For børne- og ungdomspsykiatrien er der et markant fald i overholdelsen af udredningsretten i 2019 med 52 % overholdte i maj. Børne- og ungdomspsykiatrien har fået 11 % flere henviste patienter i 2019 sammenlignet med samme periode i 2018 og arbejder på at effektivisere arbejdsgange og øge effektiviteten for at kunne følge med det stigende antal henvisninger. Børne- og ungdomspsykiatrien overgår per 1. juni til en ny registreringsmodel, der er i overensstemmelse med praksis i de andre regioner. Det forventes at have en positiv indvirkning på overholdelsen af udredningsretten.

 

Kræft: Status på overholdelse af forløbstider for alle kræftpakker

Udviklingen i regionens samlede overholdelse af forløbstiderne i kræftpakkerne fremgår af nedenstående figur.

image

Kilde: Baseret på data i Sundhedsplatformen pr. 31. maj 2019

 

For at sikre, at flere patienter i Region Hovedstaden udredes og behandles inden for de anbefalede forløbstider i kræftpakkerne, vedtog forretningsudvalget den 2. april 2019 et delmål om, at regionen i oktober 2019 har opnået en samlet målopfyldelsen på 82 %.

 

Af figuren fremgår det, at Region Hovedstadens samlede målopfyldelse for alle kræftpakker i 2018 har varieret mellem 70 % og 79 %. I januar 2019 faldt regionens samlede overholdelse af forløbstiderne i kræftpakkerne til 66 %, men i de efterfølgende måneder i 2019 kan der ses i stigningen i målopfyldelsen. Med hensyn til regionens aktuelle overholdelse kan det ses af figuren, at 77 % af patienterne blev behandlet inden for forløbstiderne i april måned, mens målopfyldelsen for maj er 68 %. I forhold til den aktuelle målopfyldelse er der derfor fortsat et stykke vej til, at delmålet er opnået.

 

Der er igangsat en række initiativer for de to udvalgte områder, som regionen fokuserer særligt på henholdsvis brystkræft og lungekræft. Initiativerne skal sikre, at flere patienter behandles inden for forløbstiderne og status for initiativerne er følgende:

 

OmrådeStatusHandlingSponsor/tovholder
Brystkræft

Den samlede målopfyldelse for brystkræft har været lav i alle månederne i 2019.

 

I april blev 47% af patienterne behandlet inden for forløbstiden, mens målopfyldelsen for maj måned er 43 %.

Midlerne fra økonomirapporten er blevet anvendt til at øge operationskapaciteten.

 

Den tværregionale arbejdsgruppe for brystkræft er i gang med at afdække udfordringer.

Svend Hartling
Lungekræft

Målopfyldelsen for lungekræft har varieret i løbet af 2019. Det gælder særligt, hvis der ses på målopfyldelsen for de forskellige behandlingsformer (kirurgisk-, medicinsk- og strålebehandling).

 

I april var den samlede målopfyldelse 71 % for lungekræft, mens målopfyldelsen for maj er 53%.

Der er en regional arbejdsgruppe, som afdækker udfordringer på området.

 

Eksempelvis afholdes der i juni en workshop, hvor der bl.a. vil gennegå patienternes forløb, for at optimere dette. 

Kristian Antonsen

 

Der følges løbende op på, hvor regionen er i forhold til delmålet for kræftområdet, og forretningsudvalget har besluttet, at der følges op med nye delmål for kræftområdet efter oktober 2019. Det er først muligt at sige, om delmålet om en samlet målopfyldelse på 82 % er opnået medio november, når hospitalerne har registreret alle patientforløb i 3. kvartal 2019.

 

Når der fastsættes mål for kræftområdet, er det relevant at bemærke, at der kan være grunde til, at patienterne ikke behandles inden for forløbstiderne i kræftpakkerne. Et længere forløb for nogle patienter kan være fagligt begrundet og nødvendigt for at kunne tilbyde den rette behandling. Det kan også være efter patientens eget ønske, at udredningen eller behandlingen udskydes. Sundhedsstyrelsen har derfor ikke en forventning om, at forløbstiderne kan overholdes for alle patienter i samtlige pakkeforløb. I den forbindelse har Sundhedsstyrelsen i kommenteringen af den nationale monitorering bemærket, at en målopfyldelse over 80 % er tilfredsstillende, såfremt der fortsat er opmærksomhed på de pakkeforløb, hvor målopfyldelsen er lav.

 


KONSEKVENSER

Såfremt indstillingen godkendes, fortsætter administrationen og hospitalerne med at arbejde hen imod de fastsatte delmål og et løft på de fokuserede områder og giver månedlig status om dette til forretningsudvalget.


RISIKOVURDERING

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.


BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 18. juni 2019.


DIREKTØRPÅTEGNING

Svend Hartling / Anne Skriver


JOURNALNUMMER

19015394/ 19020740.1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf

Bilag

Udredningsret
Kræftpakker
Oplæg ved Hospitalsdirektør Per Christiansen
Oplæg ved Klinikchef Morten La Cour
Oplæg ved Hospitalsdirektør Klaus Lunding


2. Afsluttende evaluering af Bornholms Udviklingshospital

Afsluttende evaluering af Bornholms Udviklingshospital

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Bornholms Hospital blev med budgetforliget for 2016 fritaget fra takststyring med henblik på at afprøve en ny styringsform med fokus på at skabe værdi for patienten. I august og september 2017 fik sundhedsudvalget og it- og afbureaukratiseringsudvalg forelagt den første delevaluering gennemført af VIVE (Viden til Velfærd - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd). I marts 2018 fik udvalget for værdibaseret styring forelagt og drøftet den anden delevaluering af Bornholms Udviklingshospital.

 

Nu foreligger den tredje og sidste delevaluering af projektet (bilag 1), som er blevet forelagt udvalget for værdibaseret styring, og nu går videre til forretningsudvalget og regionsrådet.


INDSTILLING

Udvalget for værdibaseret styring anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet:

 • at drøfte den endelige evaluering af projektet Bornholms Udviklingshospital

POLITISK BEHANDLING

Udvalget for værdibaseret styrings beslutning den 22. maj 2019:

Anbefalet

Özkan Kocak (A), Freja Södergran (O), Carsten Scheibye (V) og Jacob Rosenberg (I) deltog ikke i sagens behandling.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 18. juni 2019:

 

Anbefalet.


SAGSFREMSTILLING

Slutevalueringen af Bornholms Udviklings­hos­pital er baser­et på en kvalitativ og en kvantitativ undersøgelse med Nordsjællands Hospital som sammenligningsgrundlag for den udvikling, der er foregået på Bornholms Hospital.

 

Evalueringens hovedfund

Ved projektstart var der en hypotese om, at en undtagelse fra takst­styring ville reducere hospitalets incitamentet til at styre efter aktivitet, dvs. en forventning om, at hospitalets aktivitet ville blive reduceret. Analysen viser et fald i både aktivitet og produktionsværdi på Bornholms Hospital fra 2016-2018, og det er især de akutte indlæggelser og genind­læg­gel­serne, som driver reduktionen. Disse fund indikerer, at der på Born­holms Hospital er sket en forandring i måden at tilrettelægge patientfor­løbene på.

 

Virkemidlerne til forandring

Analysen af arbejdet med at implementere, justere og forankre indsatserne i forsøget med værdibaseret styring på Bornholms Hospital har taget udgangspunkt i:

Det fremgår af evalueringen, at bevidstheden om ændrede økonomiske incitamenter primært har været til stede hos hospitalsdirektionen og afdelingsledelserne. Evalueringen viser, at det har krævet en tilvænning at ændre tankegang til noget mere værdibaseret i stedet for at fokusere på udnyttelse af hospitalets kapaci­tet i form af senge og ambulatorier. På nogle afdelinger har oplevelsen af at være presset på ressourcer medvirket til, at afdelingen har oplevet, at man mere har styret på, hvad der kan lade sig gøre inden for den givne ressourcemæssige ramme, end at styre efter mere værdi for patienten.

 

Effekten af de otte delprojekter har ifølge evalueringen vist sig at være vanskelig at undersøge og dokumentere, men de har generelt bidraget til en skærpet opmærksomhed på de områder, de har beskæftiget sig med. De har også bidraget til konkrete, permanentet forandringer på hospitalet, men det har ikke været muligt at belyse, hvordan disse forandringer påvirker fx aktivitet og patientoplevet kvalitet. Det kan således ikke dokumenteres, at det er de enkelte delprojekter, der kan forklare udviklingen i aktivitet og produktivitet på hospitalet.

 

Kulturudviklingsprojektet har bidraget til et øget fokus på det tværgående samarbejde internt på hospitalet og på at inddrage patienternes perspektiv i planlægningen af generelle såvel som individuelle patientforløb.

 

Hvad kan andre lære af erfaringerne fra Bornholms Udviklingshospital?

Den proces, som har fundet sted på Bornholms Hospital, er karakteriseret ved at have udviklet sig undervejs og at være tilpasset lokale forhold. Evalueringen af Bornholms Udviklingshospital peger dog på, at følgende forhold kan være væsentlige at tage højde for i arbejdet med en ny styringsramme:

Den videre proces for Bornholms Hospital

Bornholms Hospital er fortsat i gang med at udvikle organisationskulturen, så arbejdsprocesserne på hospitalet i endnu højere grad organiseres ud fra patient­ernes behov og forløb på hospitalet. Det tager lang tid at aflære en mangeårig praksis, og hospitalet har nu opnået så megen erfaring, at det er klar til at redefinere værdiindsatserne. I det videre arbejde vil der fortsat være fokus på at få et endnu tættere samarbejde med det nære sundhedsvæsen, så patienterne oplever et sammenhængende patientforløb på tværs af kommune, praktiserende læger og hospital.


KONSEKVENSER

Erfaringerne fra Bornholms Udviklingshospital vil indgå i udvalget for værdibaseret styrings videre arbejde med at udvikle forslag til en ny værdibaseret styringsmodel.


RISIKOVURDERING

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.


BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.


KOMMUNIKATION

I forbindelse med, at VIVE offentliggør rapporten den 22. maj 2019, er der i samarbejde med VIVE og Bornholms Hospital planlagt at udsende en pressemeddelelse.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges udvalget for værdibaseret styring den 22. maj 2019, forretningsudvalget den 18. juni 2019 og regionsrådet den 25. juni 2019.


DIREKTØRPÅTEGNING

Jens Buch Nielsen / Gunn Danielsen


JOURNALNUMMER

18003183.6.pdf

Bilag

Slutevaluering af Udviklingshospital Bornholm


3. Forslag til ny, værdibaseret styringsmodel

Forslag til ny, værdibaseret styringsmodel

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Regionsrådet besluttede i forbindelse med konstitueringen for 2018-2021 at nedsætte et særligt udvalg for værdibaseret styring. Der skal ifølge konstitueringsaftalen arbejde struktureret "med at finde nye veje for at sikre god kvalitet og den behandling, der giver størst værdi for patienterne". I budgetaftalen for 2019 blev det besluttet, at "det politiske udvalg for værdibaseret styring skal drøfte den fremtidige styringsmodel for regionens hospitaler og komme med et samlet forslag til styringsmodel til sommer 2019 med henblik på en ny styringsmodel fra budget 2020". 

 

Derudover har forretningsudvalget på sit møde den 2. april 2019 bedt udvalget for værdibaseret styring om at tage en første drøftelse af det fremadrettede arbejde med driftsmål på baggrund af et oplæg fra administrationen, hvorefter der forelægges en sag til forretningsudvalget.

 

Udvalget for værdibaseret styring har nu afsluttet sit arbejde med en ny styringsmodel, som med denne mødesag forelægges forretningsudvalget og regionsrådet til en første drøftelse. Med denne sag fremlægges desuden udvalget for værdibaseret styrings tilbagemelding til forretningsudvalget om drøftelsen af det fremadrettede arbejde med driftsmål.


INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:

 • at drøfte forslaget til ny styringsmodel (bilag 1) med henblik på endelig vedtagelse efter sommerferien 2019.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 18. juni 2019:

 

Anbefalet.


SAGSFREMSTILLING

Den nye, værdibaserede styringsmodel

Forslaget til en ny, værdibaseret styringsmodel fremgår af bilag 1, som der skal træffes beslutning om efter sommerferien. Styringsmodellen skal understøtte, at den enkelte patient får det resultat i mødet med sundhedsvæsenet, som giver værdi for ham eller hende - holdt op imod forbruget af ressourcer.

 

Forslaget til ny styringsmodel indebærer bl.a. en kulturændring, der bl.a. fokuserer på, at medarbejderne på hospitalerne i stigende grad spørger patienten: "Hvad er vigtigt for dig?" Og tilrettelægger behandlingen efter patientens svar.

 

Den værdibaserede styringsmodel består af:

Forslaget til ny styringsmodel baserer sig i høj grad på de erfaringer, som hospitalerne har gjort sig som led i afprøvningen af værdibaseret styring på udvalgte områder.

 

Udvalget for værdibaseret styring har i sit arbejde lagt vægt på, at god værdi for patienten opstår i mødet mellem den enkelte patient og behandler og gennem god ledelse - ikke gennem omfattende politisk (detail)styring. Udvalgets forslag til styringsmodel skal derfor skabe rammerne for, at patienten får mest mulig værdi ud af sit møde med sundhedsvæsenet, og for at ledere og medarbejdere kan skabe mest mulig værdi for patienterne.

 

Det er vigtigt, at ledere og medarbejdere bakker op om den nye styringsmodel og arbejder aktivt efter visionerne og pejlemærkerne. Derfor er den primære målgruppe for pjecen med den nye styringsmodel (bilag 1) ledere og medarbejdere på hospitalerne. Når den nye styringsmodel er vedtaget, ønsker udvalget for værdibaseret styring at afholde dialogmøder med ledere og medarbejdere på hospitalerne med henblik på at kommunikere de politiske intentioner med styringsmodellen.

 

Styringsmodellens sammenhæng til den politiske vision, de politiske målsætninger og driftsmålstyring

Udvalget for værdibaseret styring har i arbejdet med den nye styringsmodel taget udgangspunkt i den nuværende politiske vision om, at "hovedstadsregionen er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau". Desuden har udvalget taget afsæt i de nuværende politiske målsætninger for sundhedsområdet: "Patientens situation styrer forløbet" samt "høj faglig kvalitet".

 

Udvalget for værdibaseret styring har drøftet den nuværende styring på sundhedsområdet og finder, at der i forvejen er en omfattende statslig styring, som bl.a. kommer til udtryk gennem patientrettigheder, nationale kvalitetsmål, nærhedsfinansiering mv. Derfor ønsker udvalget for værdibaseret styring ikke at introducere en række nye regionale styringsparametre men foreslår, at der blot fastsættes 2-3 overordnede regionale udviklingsmål hvert år. Udviklingsmålene skal angive en retning for udviklingen af Region Hovedstadens sundhedsvæsen, men skal ikke angive et konkret måltal, som hospitalerne skal nå. Retningsmål kendes også fra nærhedsfinansieringens kriterier. Regionsrådet skal følge op på, om udviklingen går i den rigtige retning.

 

Forslaget til den nye styringsmodel lægger også op til mindre politisk brug af driftsmålstyring. Det betyder, at regionsrådet ikke skal forholde sig til samtlige driftsmål, men at de enkelte udvalg kan følge udvalgte mål, fx patientrettighederne og de nationale kvalitetsmål. Derudover lægger udvalget for værdibaseret styring vægt på, at det er en ledelsesopgave at tage ansvar for, at de nationale mål og krav bliver overholdt. Et datadrevet sundhedsvæsen er en vigtig forudsætning for at kunne følge op på de nationale mål og krav, og driftsmålstyring kan fortsat være et vigtigt ledelsesredskab på bl.a. hospitalerne.

 

Inputs til arbejdet med den nye styringsmodel

Undervejs i arbejdet med at udvikle den nye, værdibaserede styringsmodel har udvalget for værdibaseret styring været i dialog med bl.a. de igangsatte projekter om værdibaseret styring i Region Hovedstaden, som på en række udvalgsmøder har fortalt om projektarbejdet. I januar 2019 holdt udvalget for værdibaseret styring en workshop med deltagelse af bl.a. faglige organisationer, patientforeninger, ledere og regionsrådspolitikere, hvor udvalgets foreløbige overvejelser om den nye styringsmodel blev drøftet. Udvalget har også inviteret eksperter og repræsentanter fra bl.a. Danske Regioner og Dansk Design Center til at komme med oplæg og input til udvalgsarbejdet. Desuden har udvalget iværksat erfaringsopsamlinger fra regionens projekter om værdibaseret styring, fået forelagt andre regioners tiltag og erfaringer med værdibaseret styring, iværksat en undersøgelse af patienters oplevelser med værdibaseret styring samt fulgt arbejdet med en forskningsbaseret evaluering af værdibaseret styring på Bornholms Hospital og Rigshospitalets Hjertecenter.

 

Aktuelt er forslaget til den nye styringsmodel sendt i høring frem til den 19. juli 2019.


KONSEKVENSER

Forretningsudvalgets og regionsrådets tilkendegivelser under den første drøftelse af forslaget til ny styringsmodel vil indgå i tilrettelæggelsen af de videre politiske behandlinger af styringsmodellen.


RISIKOVURDERING

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.


BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.


KOMMUNIKATION

Der er udarbejdet en nyhed til Region Hovedstadens hjemmeside og intranet om, at forslaget til ny styringsmodel er sendt i høring.

 

Der planlægges ikke på nuværende tidspunkt yderligere kommunikationstiltag. 


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 18. juni 2019 og regionsrådet den 25. juni 2019.

 

Primo juni 2019 er udvalget for værdibaseret styrings forslag til ny styringsmodel sendt i høring frem til den 19. juli 2019. Høringsparterne er bl.a. hospitaler, virksomheder og koncerncentre i Region Hovedstaden, patientforeninger, faglige organisationer samt Region Hovedstadens regionsældreråd, regionshandicapråd og patientinddragelsesudvalg. Endvidere sendes forslaget i høring i Helsingør Kommune, som har deltaget i og bidraget til udvalgets drøftelser af det tværsektorielle perspektiv på værdibaseret styring.

 

Efter sommerferien forelægges høringssvarene for forretningsudvalget og regionsrådet, så de kan indgå i de politiske forhandlinger om den nye styringsmodel, som finder sted i forbindelse med budgetforhandlingerne.


DIREKTØRPÅTEGNING

Svend Særkjær / Jens Gordon Clausen


JOURNALNUMMER

180031837.pdf

Bilag

Bilag 1 - forslag til ny styringsmodel


4. Nedlæggelse af Udvalget for Værdibaseret Styring og vederlæggelse af medlemmerne af opgaveudvalgene SYD, MIDT, BYEN og NORD

Nedlæggelse af Udvalget for Værdibaseret Styring og vederlæggelse af medlemmerne af opgaveudvalgene SYD, MIDT, BYEN og NORD

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Regionsrådet nedsatte på sit møde den 5. december 2017 det midlertidige opgaveudvalg, Udvalget for værdibaseret styring, som har sendt et forslag til en ny styringsmodel i høring, der forventes godkendt i forbindelse med budgettet for 2020. Udvalget for værdibaseret styring foreslås på den baggrund nedlagt pr. 31. december 2019.

 

Regionsrådet besluttede på sit møde den 14. maj 2019 at nedsætte fire opgaveudvalg, der placeres i optageområderne SYD, MIDT, BYEN og NORD.

 

Ved en nedlæggelse af Udvalget for værdibaseret styring frigøres pr. 1. januar 2020 midler til vederlæggelse af opgaveudvalgenes regionalt udpegede medlemmer, herunder udvalgenes formænd, på lige fod med medlemmerne af og formændene for de stående udvalg.

 

Udgifter til udbetaling af diæter og godtgørelser til opgaveudvalgenes ikke-regionalt udpegede medlemmer foreslås afholdt af Politikerkontoen. Der foreslås bevilget 100.000 kr. til dette formål.


INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:

 1. at godkende, at Udvalget for værdibaseret styring nedlægges med virkning fra den 31. december 2019,
 2. at godkende, at de respektive formænd for opgaveudvalgene SYD, MIDT, BYEN og NORD vederlægges på samme måde som formændene for regionens stående udvalg,
 3. at godkende, at de øvrige regionale medlemmer af opgaveudvalgene SYD, MIDT, BYEN og NORD, herunder udvalgenes næstformænd, vederlægges på samme måde som de menige medlemmer af regionens stående udvalg,
 4. at godkende, at opgaveudvalgenes ikke-regionalt udpegede medlemmer modtager diæter og transportgodtgørelse i overensstemmelse med bestemmelserne i Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden om ydelser til hvervsindehavere, som ikke er medlemmer af regionsrådet, og
 5. at godkende, at der bevilges 100.000 kr. af Politikerkontoen til den i pkt. 4 beskrevne vederlæggelse af opgaveudvalgenes ikke-regionalt udpegede medlemmer.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 18. juni 2019:

 

Anbefalet.


SAGSFREMSTILLING

Regionsrådet nedsatte på sit møde den 5. december 2017 det midlertidige opgaveudvalg, Udvalget for værdibaseret styring, som har sendt et forslag til en ny styringsmodel i høring, der forventes godkendt i forbindelse med budgettet for 2020. Udvalget for værdibaseret styring forslås på den baggrund nedlagt pr. 31. december 2019.

 

Regionsrådet besluttede på sit møde den 14. maj 2019 at nedsætte fire opgaveudvalg i optageområderne SYD, MIDT, BYEN og NORD.

 

Hvert opgaveudvalg har følgende regionalt udpegede medlemmer: Én formand, én næstformand og ét menigt medlem.

 

Hvert opgaveudvalg har herudover to medlemmer udpeget af KKR Hovedstaden samt 10 borger-medlemmer rekrutteret af Region Hovedstaden.   
 

Ved en nedlæggelse af Udvalget for værdibaseret styring frigøres pr. 1. januar 2020 midler til vederlæggelse af opgaveudvalgenes regionalt udpegede medlemmer, herunder særlig vederlæggelse af udvalgenes formænd. Opgaveudvalgenes medlemmer foreslås vederlagt på lige fod med medlemmerne af og formændene for de stående udvalg.

 

Opgaveudvalgenes formænd foreslås hver især vederlagt med samme beløb som formændene for regionens stående udvalg (35.000 kr. pr. år.).

 

Opgaveudvalgenes øvrige regionalt udpegede medlemmer (én næstformand og ét menigt medlem), foreslås hver især vederlagt med samme beløb som de menige medlemmer af regionens stående udvalg (23.000 kr. pr. år.).

 

Opgaveudvalgenes ikke-regionalt udpegede medlemmer modtager diæter og transportgodtgørelse i overensstemmelse med bestemmelserne i Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden om ydelser til hvervsindehavere, som ikke er medlemmer af regionsrådet.

 

De fire opgaveudvalg er nedsat to opgaveudvalg ad gangen for en periode på op til ét år - de første to pr. 1. oktober 2019 og de næste to pr. 1. oktober 2020. 

 

Alle vederlagene til de regionalt udpegede medlemmer af opgaveudvalgene udredes af det beløb, der efter nedlæggelse af Udvalget for værdibaseret styring pr. 1. januar 2020 årligt er til rådighed til udbetaling af udvalgsvederlag. Derfor udbetales de af budgettekniske årsager som følger:

 

Pr. 1. januar 2020 modtager de regionalt udpegede formænd for de to i 2019 nedsatte opgaveudvalg hver især et særligt vederlag på 8.750 kr. - svarende til forholdsmæssigt vederlag for varetagelse af formandshvervet i perioden 1. oktober - 31. december 2019. Den resterende del af formandsvederlaget udbetales på almindelig vis månedligt i hvervsperioden.

 

Pr. 1. januar 2020 modtager de regionalt udpegede næstformænd for og de regionsudpegede menige medlemmer af de to i 2019 nedsatte opgaveudvalg hver især et særligt vederlag på 5.750 kr. - svarende til forholdsmæssigt vederlag for varetagelse af deres medlemshverv i perioden 1. oktober - 31. december 2019. Den resterende del af udvalgsvederlaget udbetales på almindelig vis månedligt i hvervsperioden.

 

Pr. 1. januar 2021 modtager de regionalt udpegede formænd for de to i 2020 nedsatte opgaveudvalg hver især et særligt vederlag på 8.750 kr. - svarende til forholdsmæssigt vederlag for varetagelse af formandshvervet i perioden 1. oktober - 31. december 2020. Den resterende del af formandsvederlaget udbetales på almindelig vis månedligt i hvervsperioden.

 

Pr. 1. januar 2021 modtager de regionalt udpegede næstformænd for og de regionsudpegede menige medlemmer af de to i 2020 nedsatte opgaveudvalg hver især et særligt vederlag på 5.750 kr. - svarende til forholdsmæssigt vederlag for varetagelse af deres medlemshverv i perioden 1. oktober - 31. december 2020. Den resterende del af udvalgsvederlaget udbetales på almindelig vis månedligt i hvervsperioden.

 

Ved en vederlæggelse som ovenfor beskrevet vil der i hvert af kalenderårene 2020 og 2021 være yderligere 71.000 kr. til rådighed til evt. fordeling imellem regionens udvalgsmedlemmer. Regionsrådet vil i løbet af efteråret 2019 evt. blive forelagt et forslag til fordeling af det årlige rådighedsbeløb. 

 

Udgifter til udbetaling af diæter og godtgørelser til opgaveudvalgenes ikke-regionalt udpegede medlemmer som beskrevet i sagen foreslås afholdt af Politikerkontoen. Der foreslås bevilget 100.00 kr. til dette formål. 


KONSEKVENSER

Såfremt regionsrådet tiltræder sagens indstilling, vil administrationen udbetale udvalgsvederlag til de regionalt udpegede medlemmer af opgaveudvalget som beskrevet i sagen, ligesom administrationen i givet fald vil udbetale diæter og godtgørelser til opgaveudvalgenes ikke-regionalt udpegede medlemmer som beskrevet i sagen.


RISIKOVURDERING

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke risici udover det i sagen anførte.


BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER

Der foreslås bevilget 100.000 kr. af Politikerkontoen til vederlæggelse af opgaveudvalgenes ikke-regionalt udpegede medlemmer som beskrevet i sagen.


KOMMUNIKATION

Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats i anledning af sagen.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 18. juni 2019 og regionsrådet den 25. juni 2019.


DIREKTØRPÅTEGNING

Marie Kruse / Frits Ripperger


JOURNALNUMMER

19030459

5. Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier

Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Region Hovedstaden bygger i disse år nye hospitaler for 20 mia. kr. Denne mødesag giver en halvårlig statusrapportering for de større hospitalsbyggerier i regionen, som ikke er omfattet af kvartalsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet. Seneste rapportering skete på regionsrådsmødet i december 2018.

 

Koncerndirektør Jens Gordon Clausen giver på mødet i forretningsudvalget en introduktion til byggesagerne, herunder også om flytteudgifter i forbindelse med hospitalsbyggerier.


INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:

 • at tage status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier til efterretning.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 18. juni 2019:

 

Centerdirektør i Center for Økonomi, Jens Buch Nielsen deltog under sagens behandling.

 

Materiale fra oplæg blev omdelt på mødet (bilag 4). 

 

Anbefalet.


SAGSFREMSTILLING

Administrationen fremlægger i denne sag:

Administrationens vurdering af status for de seks byggerier

Administrationen vurderer, at projektorganisationerne har stort fokus på at sikre en professionel styring af de store byggerier samt inddrager fx. erfaringer fra øvrige store hospitalsbyggerier i både Region Hovedstaden og andre regioner. Det er erfaringer i forhold til:

Bilag 1 er uddybet status for de seks byggerier i forhold til nøgletal, aktuel status samt forventet aflevering og ibrugtagning. Bilag 2 er en oversigt med tidsplan for udførsel, idriftsættelse og ibrugtagning. Herunder er et kort resumé for de seks byggerier:

 

Ny Psykiatri Bispebjerg og Nyt Hospital Glostrup er igang med udbud og har frem til udbud arbejdet intenst med at sikre kvaliteten af udbudsmaterialet. Samtidigt er der justeret i udbudsmodel på baggrund af erfaringer fra andre store byggerier og den høje aktivitet på markedet. For begge projekter har arbejdet med kvalitetssikring betydet at planlagt opstart af byggeriet er forsinket. Forventet aflevering og ibrugtagning er derfor også blevet forsinket.

 

BørneRiget har fået godkendt projektforslaget politisk og er nu igang med hovedprojektering og arbejder på at styrke økonomi, kvalitet og reserver frem mod udførsel. Der er iværksat en økonomigennemgang af projektet og blandt andet med det formål at sikre et fortsat højt kvalitetsniveau, som matcher ambitionen om at bygge verdens bedste børnehospital i samarbejde med Ole Kirk's Fond. Tidsplanen for BørneRiget er forlænget med 12 måneder på grund af forsinkelser i flere delprojekter, herunder genhusning af funktioner i Rockefeller, nedrivning af Rockefeller og snitflader til psykiatrien.

 

Steno Diabetes Center Copenhagen er i udførsel og har fokus på at sikre stram styring af byggeriet og fremdrift i forhold til den fastlagte tidsplan og økonomiske ramme for byggeriet. 

 

For de to sterilcentraler er fokus på at sikre, at de to højteknologiske sterilcentraler kommer i drift, så regionen kan indfri ambitionerne om blandt andet bedre kvalitet af sterile varer. Tidsplanen for idriftssættelse er forlænget for begge sterilcentraler. Forventningen er at Sterilcentral på Rigshospitalet kommer i drift i oktober 2019 og Sterilcentral Herlev forventes i drift i maj 2020.

 

Administrations vurdering af arbejdet med ibrugtagning

Administrationen vurderer, at der på hospitalerne bliver etableret kompetente organisationer til at gennemføre ibrugtagningsopgaven. Samtidig bliver der løbende suppleret med yderligere kompetencer/rådgivning i forbindelse med projekternes fremdrift. Generelt er arbejdet med planlægning begyndt rettidigt - senest to år før forventet dato for ibrugtagning og hospitalerne arbejder systematisk med at koordinere samt beskrive og håndtere risici.

 

Administrationen er aktuelt ved at få et overblik over de samlede estimerede udgifter til ibrugtagning i Region Hovedstaden, specielt på de store kvalitetsfondsbyggerier. Det sker blandt andet på grund af presseomtalen af udgifterne til ibrugtagning af Det Nye Universitetshospital i Aarhus, men overblikket skal også bruges i forbindelse med de kommende  økonomiforhandlinger mellem Danske Regioner og Staten.

 

Bilag 2 indeholder en overordnet status for planlægning og gennemførelse af ibrugtagningsopgaven og indflytning i nye hospitalsbygninger for de hospitalsbyggerier, der skal ibrugtages frem mod sommeren 2021. 

         

Efter afslutning af selve byggefasen og aflevering af bygningerne til bygherres drift, er der en større opgave med at klargøre bygningerne til indflytning og ibrugtagning for patienter og personale. Selve indflytning i nye hospitalsbygninger er en kompleks opgave, som kræver tidlig planlægning, koordinering og organisering. For at sikre at opgaven bliver startet op i rette tid, er hospitalerne blevet bedt om at have en plan klar senest to år før forventet indflytning og ibrugtagning.

 

Opgaven med ibrugtagning omfatter flere elementer:

Opgaverne vil afhænge af det enkelte projekt og varierer i kompleksitet.

 

Administrationens vurdering af arbejdet med byggeriernes samfundsansvar

Administrationen vurderer, at projektorganisationerne arbejder målrettet med at sikre, at kravene til praktikanter bliver opfyldt. Det handler om at følge op på, hvordan entreprenørerne forventer, at opfylde krav fastsat i kontrakterne. Det handler også om at inddrage den regionale praktikpladsindsats i forhold til at vejlede entreprenørerne om, hvordan de får praktikanter i byggeriet. Region Hovedstaden indgik i 2017 en samarbejdsaftale med Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT-kartellet). Aftalen handler om adgang til regionens byggepladser og om et dialogbaseret samarbejde mellem parterne, hvor BAT kartellets særlig viden og erfaring bliver inddraget.

 

I bilag 1 er en status for byggeriernes samfundsansvar og herunder arbejdet med at sikre praktikanter i regionens byggerier.

 

Arbejdet i de politiske følgegrupper

Der er nedsat otte politiske følgegrupper. Formålet med følgegrupperne er at følge realisering af de nye byggerier, projekternes fremdrift og overvåge om regionsrådets beslutninger bliver fulgt i byggerierne.

 

Administrationen vurderer, at de politiske følgegrupper er afgørende for at sikre en tæt dialog med og orientering af regionens politiske niveau om de store byggerier. Det sker dels på møderne i følgegrupperne, hvor der i første halvår af 2019 har været en høj mødeaktivitet og med 17 afholdte møder. Det sker også ved løbende orientering på mail mv. til følgegrupperne om de enkelte projekters udfordringer og administrationens arbejde med at løse dem.

 

I bilag 1 er en oversigt for følgegrupperne og møderne i første halvår af 2019.


KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv konsekvenser.


RISIKOVURDERING

Administrationen vil også fremover følge udviklingen i tidsplaner og økonomi på de store byggerier tæt. De politiske følgegrupper og forretningsudvalget vil løbende blive orienteret om eventuelle udfordringer i forhold til økonomi, tid og kvalitet. Administrationen vurderer, at der fortsat skal være stort fokus på at minimere risici i byggeprojekterne for at sikre, at regionen kan opføre bygningerne inden for den aftalte økonomiske og kvalitetsmæssige ramme.


BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.


KOMMUNIKATION

Der er iværksat forskellige initiativer, som skal styrke synligheden om byggerierne. Det er eksempelvis Åbent Hus i byggerierne som holdes den 1. september 2019, opsætning af bannere/skilte ved byggerierne samt strategisk kommunikation på de sociale medier.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 18. juni 2019 og regionsrådet den 25. juni 2019.


DIREKTØRPÅTEGNING

Jens Gordon Clausen / Niels Peter Hansen


JOURNALNUMMER

180217408.pdf
9.pdf
10.pdf
11.pdf

Bilag

Status for de store hospitalsbyggerier
Ibrugtagningsrapport juni 2019
Tidslinie over hospitalsbyggerier
Oplæg vedr. Ibrugtagningsudgifter - FU juni 2019


6. 1. Kvartalsrapport 2019 Nyt Hospital Bispebjerg

1. Kvartalsrapport 2019 Nyt Hospital Bispebjerg

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Regionsrådet skal godkende den kvartalsafrapportering, der bliver sendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet for Nyt Hospital Bispebjerg. Rapporteringen er en forudsætning for den statslige andel af finansieringen, og regionsrådets godkendelse følger af retningslinjerne for kvalitetsfondsbyggerierne.


INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:

 • at godkende kvartalsrapporten med tilhørende fortrolige bilag, revisorerklæring og uafhængig risikovurdering (bilag 1-4) for det kvalitetsfondsfinansierede byggeri Nyt Hospital Bispebjerg.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 18. juni 2019:

 

Centerdirektør i Center for Økonomi, Jens Buch Nielsen deltog under sagens behandling.

 

Anbefalet.


SAGSFREMSTILLING

Denne sag handler om den økonomiske udvikling i perioden 1. januar til 31. marts 2019 og giver en status for tid og kvalitet for det kvalitetsfondsfinansierede projekt Nyt Hospital Bispebjerg. Væsentlige efterfølgende begivenheder frem til mødesagens forelæggelse er også med i rapporteringen.

 

Status for Nyt Hospital Bispebjerg

Status på byggeriet

Akuthuset er den 26. februar 2019 sendt i udbud som en samlet totalentreprise opdelt i to etaper - nordblok og sydblok. Ved deadline for prækvalifikation var der indkommet to ansøgninger, som begge var i overensstemmelse med udbudsbetingelserne (konditionsmæssige). Ansøgerne er to joint ventures med italienske entreprenører, der er veletablerede på det danske marked og har bred erfaring med store og komplekse byggeprojekter. 

 

Det er besluttet med hospitalsplanen, at aktiviteten på Frederiksberg- og Bispebjerg-matriklerne samles, når nybyggeriet står færdigt, og at Bispebjerg Hospital skal være akuthospital for planområde Byen. Regionsrådet har i september 2018 godkendt etablering af et Kvinde-barn center med føde- og børneafdeling samt funktion for kvindesygdomme som en del af nybyggeriet. Dette indgår som et tillæg i udbudsprocessen, som er udsendt den 23. maj. Tilbudsperioden er forlænget, for at sikre de bydende tilstrækkelig tid til at indarbejde dette tillæg i det endelige bud. Administrationen forventer, at kontrakt med totalentreprenøren bliver indgået primo 2020 i stedet for ultimo 2019. Det er fortsat forventningen, at byggeriet begynder i 2020.

 

Projektorganisationen vurderer, at det er muligt at afholde udgifterne til at etablere Kvinde-barn centret indenfor budgettet for Nyt Hospital Bispebjerg. Centret kræver et vist omfang af medicoudstyr, hvorfor der i det samlede budget for IT og medicoudstyr overvejes, om der er behov for en højere andel af genanvendelse.

 

Myndighedsbehandling

Projektorganisationen og Københavns Kommune er i dialog om byggetilladelsen. Projektet er blevet bearbejdet for at nedbringe antallet af dispensationer, dog uden at gå på kompromis med hospitalets funktionskrav. Det samlede myndighedsprojekt er sendt til Københavns Kommune den 29. maj, efter at disse justeringer er indarbejdet i projektet. Hvis der er konsekvenser af myndighedsgodkendelsen, vil de blive sendt til de bydende som et rettelsesblad til udbudsmaterialet, når byggetilladelsen er modtaget. Projektorganisationen vurderer ikke, at projektets anlægsøkonomi bliver udfordret ved, at dispensationerne bliver helt eller delvist afvist. Projektorganisationen forventer fortsat, at byggetilladelsen er på plads inden kontrakten med den vindende entreprenør bliver underskrevet primo 2020.

 

Midlertidig Akutmodtagelse og Røntgen Satellit (MARS)

Projektorganisationen oplyser, at der er modtaget byggetilladelse til at opføre MARS, og at man forventer byggeriet færdiggjort ultimo august 2019. Processen med opførelsen af MARS har været udfordret pga. to bevaringsværdige træer – et duetræ og et tulipantræ, som har gjort sagsbehandlingen længere end først antaget. Duetræet er nu flyttet til en anden permanent placering på matriklen efter tilladelse fra Københavns Kommune, mens byggeriet kan opføres på afstand af tulipantræet. Den senere ibrugtagning af MARS har ingen betydning for den samlede tidsplan for Akuthuset.

 

Laboratorie- og logistikbygningen

Laboratorie- og Logistikbygningen står færdig, og etapevis ibrugtagning vil forløbe frem til udgangen af 2019. Der er modtaget midlertidig ibrugtagningstilladelse fra Københavns Kommune i oktober 2018. Projektorganisationen forventer endelig ibrugtagningstilladelse, når den samlede landskabsplan for hospitalsmatriklen er godkendt af Københavns Kommune.

 

Renovering af eksisterende bygninger

Regionsrådet har i september 2018 godkendt bevilling til planlagt renovering af bygning 6. Renoveringen af bygningens 2. sal er nu afsluttet, og indflytningen er sket i december 2018. Når stueetagen er fraflyttet ultimo 2019, bliver den sidste del af renoveringsprojektet i bygningen gennemført.

 

Administrationens samlede vurdering

Administrationen vurderer, at projektet fortsat kan realiseres inden for den afsatte ramme, til den aftalte tid og den aftalte kvalitet. Administrationen har fokus på at sikre, at projektorganisationen løbende risikovurderer projektet og forholder sig til, hvilke konsekvenser det aktuelle risikobillede har for projektøkonomien og projektorganiseringen.

 

Administrationens vurdering af projektet bliver understøttet af de eksterne vurderinger, som fremgår af den uafhængige revisorerklæring og af den uafhængige risikovurdering, jf. nedenfor.

 

Eksterne vurderinger af kvartalsrapporten

Revisionens erklæring

Erklæringen viser, at kvartalsrapporteringen for perioden 1. januar 2019 til 31. marts 2019 efter revisionens opfattelse, i alle væsentlige henseender, er udarbejdet i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.


Revisionen har ikke fundet forhold, som kan give anledning til kritik af kvartalsrapportens beskrivelse af projektets fremdrift, resterende forbrug samt risici knyttet til projekternes fremdrift og færdiggørelse.

 

Revisionen fremhæver den uafhængige risikovurderings opmærksomhedspunkter vedrørende manglende byggetilladelse af akuthuset og den forsinkede tilladelse til MARS som angivet nedenfor.

 

Den uafhængige risikovurdering fra "Det tredje øje"

Det tredje øje (DTØ) vurderer, at der med de samlede likvide reserver er sikret en tilstrækkelig robusthed til, at håndtere de aktuelle økonomiske risici for kvalitetsfondsprojektet ved udgangen af 1. kvartal 2019 i henhold til projektets risikovurdering og risikolog.

 

DTØ bemærker, at projektets samlede og kapitaliserede risikobillede er reduceret med et mindre millionbeløb. Reduktionen skyldes primært, at projektorganisationen har revurderet de kapitaliserede risici forbundet med byggeriets udførelsesfase. Reduktionen skyldes også, at risici forbundet med opretholdelse af driften i bygning 7 er overgået til enheden "Klar til Nyt Bispebjerg", hvis økonomi ikke finansieres af kvalitetsfondsmidler. DTØ vurderer på den baggrund, at projektets samlede reserveniveau fortsat er på et fornuftigt niveau i forhold til risikobilledet.

 

Udbudsmaterialet for Akuthuset er udsendt 26. februar 2019, uden der er modtaget byggetilladelse fra Københavns Kommune. Udbudsmaterialet er derfor udsendt uden et godkendt myndighedsprojekt. DTØ anbefaler derfor, at projektorganisationen undersøger, om dette giver anledning til en revurdering af risikobilledet for akuthuset. Administrationen oplyser, at der ikke vil blive indgået endelig aftale med en totalentreprenør, før byggetilladelse fra Københavns Kommune er modtaget.

 

DTØ fremhæver også, at byggetilladelsen for MARS er modtaget den 18. marts 2019, hvilket er 4 måneder senere end forventet. DTØ anbefaler, at projektet afklarer omfanget af forventede ekstraomkostninger på projektet som følge af forsinkelsen. Herunder bør det afklares, hvor stor en del, der skal afholdes af kvalitetsfondsmidler samt den konkrete finansiering heraf.

 

Den første del af udgravningerne til Nyt Hospital Bispebjerg resulterede i fund af flere jordbrokker end forudsat. DTØ anbefaler derfor, at projektorganisationen snarest går i gang med miljø- og jordbundsundersøgelser på resten af byggefeltet, så eventuelle udfordringer og økonomiske konsekvenser kan blive afklaret hurtigst muligt.

 

Totalentreprise som udbudsform skaber en stor afhængighed til den valgte totalentreprenør. DTØ anbefaler, at projektorganisationen indarbejder og kapitaliserer risikoen for eksempelvis totalentreprenørens konkurs, og at der med væsentlige risici bliver redegjort for grundlaget for kapitaliseringen. DTØ anbefaler også, at risikovurderingen afspejler de erfaringsbaserede særlige risici, der kan være i med arbejdet med en udenlandsk entreprenør.

 

Administrationen er enig i de nævnte opmærksomhedspunkter, og projektorganisationen vil indarbejde opmærksomhedspunkterne i risikostyringen af projektet.

 

Indholdet i kvartalsrapporten for Nyt Hospital Bispebjerg

Kvartalsrapportens indhold er fastlagt i Regnskabsinstruksen af 15. juni 2017. Der skal være en ekstern revisorerklæring inden behandling i regionsrådet. Ved kvartalsrapporteringen skal regionen samtidig erklære, at kvartalsrapporten efter bedste overbevisning giver et retvisende billede af projektet.

 

Den uafhængige risikovurdering og den fortrolige del af kvartalsrapporteringen indeholder oplysninger om byggesagens restreserver. Derfor har administrationen, af hensyn til regionens økonomiske interesser, valgt at vedlægge dele af materialet som fortrolige bilag.

 

Alle kvalitetsfondsprojekter er fra statens side underlagt stramme økonomiske rammer, og administrationen har derfor stort fokus på den økonomiske styring af regionens projekter. Det gælder også risikostyring, reservebeholdning og mulighederne for tilpasning undervejs i projekterne.


KONSEKVENSER

Hvis sagen bliver tiltrådt, bliver den godkendte kvartalsrapport med tilhørende bilag sendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet.


RISIKOVURDERING

Administrationen vil også fremover følge udviklingen i tidsplaner og økonomi på projekterne tæt, og vil løbende holde den politiske følgegruppe og forretningsudvalget orienteret.

 

Det er administrationens vurdering, at det er et realistisk scenarie at gennemføre Nyt Hospital Bispebjerg inden for den fastlagte budgetramme.

 

Projektets reserver og change requestliste (til og fravalgsliste) vurderes tilstrækkelig i forhold til projektets risikobillede på nuværende stade.

 

Risikostyringsmanualen for Region Hovedstadens kvalitetsfondsbyggerier blev opdateret i februar 2019.


BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 18. juni 2019 og regionsrådet den 25. juni 2019.


DIREKTØRPÅTEGNING

Jens Gordon Clausen / Niels Peter Hansen


JOURNALNUMMER

1903570912.pdf
14.pdf

Bilag

Bilag 1 - Kvartalsrapport for 1. kvartal 2019
Bilag 3 - Revisorerklæring


7. 1. Kvartalsrapport 2019 Det Nye Rigshospital

1. Kvartalsrapport 2019 Det Nye Rigshospital

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Regionsrådet skal godkende den kvartalsafrapportering, der bliver sendt til Sundheds- og Ældreministeriet for Det Nye Rigshospital. Rapporteringen er en forudsætning for den statslige andel af finansieringen, og regionsrådets  godkendelse følger af retningslinjerne for kvalitetsfondsbyggerierne.


INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:

 • at godkende kvartalsrapporten med tilhørende fortrolige bilag, revisorerklæring og uafhængig risikovurdering (bilag 1-4) for det kvalitetsfondsfinansierede byggeri Det Nye Rigshospital.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 18. juni 2019:

 

Centerdirektør i Center for Økonomi, Jens Buch Nielsen deltog under sagens behandling.

 

Anbefalet.


SAGSFREMSTILLING

Denne sag handler om den økonomiske udvikling i perioden 1. januar til 31. marts 2019 samt status for tid og kvalitet for det kvalitetsfondsfinansierede projekt Det Nye Rigshospital. Væsentlige efterfølgende begivenheder frem til mødesagens forelæggelse er også med i rapporteringen.

 

Status på Det Nye Rigshospital og administrationens vurdering

Status på byggeriet

Byggeriet blev startet op primo 2015 og er nu i sin afsluttende fase. Der er afholdt afleveringsforretninger (AB 92) for entrepriserne facade, aptering, teknik samt specialinventar den 11. og 12. april 2019. Aflevering for landskab og terrænarbejder er fastsat til ultimo september 2019.

 

Følgende sker i perioden fra entreprenørernes aflevering (AB 92):

Ibrugtagningstilladelse

Arbejdet med at indhente Ibrugtagningstilladelsen kører i to spor. Et spor vedrørende brand og et spor om processen med Københavns Kommune. Der bliver jævnligt afholdt møder i de to spor med relevante deltagere om dokumentation og tidsplan for arbejdet med dokumenter til brug for tilladelser. De to spor sikrer, at den endelige ibrugtagningstilladelse ikke bliver stoppet pga. formalitetskrav.

 

Status på ibrugtagning og indflytning

Der er stort fokus på ibrugtagningen af Nordfløjen. Der foregår et større organisatorisk arbejde med planlægning og koordinering af den fysiske indflytning i bygningen af patienter, IT og medicoteknisk udstyr samt inventar. Planlægningen sker i 5 spor, der samlet har ca. 20 under-arbejdsgrupper, herunder lokale flyttegrupper i alle klinikker. Der er udpeget flyttekoordinatorer i alle klinikker og rollen bliver varetaget bredt af sekretærer, plejepersonale, læger og ledelse. Den detaljerede planlægning er nødvendig for at kunne gennemføre en fysisk flytning på 2 uger.

 

Igangværende konflikt og voldgiftssag

Der er på projektet fortsat en konflikt i gang med en entreprenør, som har anlagt en voldgiftssag. Administrationen har fulgt udviklingen tæt, siden konflikten begyndte tilbage i august 2015. Projektets politiske følgegruppe er løbende blevet orienteret om situationen og om projektorganisationens håndtering af sagen. Den politiske følgegruppe blev senest orienteret om status for voldgiftssagen på et møde den 3. januar 2019, hvor Kammeradvokaten deltog. Følgegruppen vil fortsat blive løbende orienteret.

 

Tidslinje for voldgiftssag:

Administrationen støtter sig til Kammeradvokatens vurdering af sagen.

 

Risiko for at de samlede reserver ikke er tilstrækkelige

Sundheds- og Ældreministeriet meddelte den 29. august 2016 Region Hovedstaden, at ministeriet med virkning fra 1. oktober 2016 begyndte et skærpet administrativt tilsyn af Det Nye Rigshospital.

 

Den negative udvikling, herunder forskydning af arbejdstidsplan, voldgiftssagen og manglende fremdrift, har konsekvenser for økonomien. Administrationen vurderer, at det er overvejende sandsynligt, at de samlede reserver ikke vil kunne dække det mest sandsynlige udfald af de uafklarede forhold i byggesagen. Det vil medføre, at regionen for egne midler skal supplere det reserverede beløb til projektet, og midlerne skal afsættes i investeringsbudgettet for 2019.

 

Der er dog fortsat meget stor usikkerhed om det endelige økonomiske udfald. Det skyldes, at der er et stort spænd i vurderingen af de økonomiske konsekvenser for henholdsvis best- og worst-case scenarie i risikovurderingen.

 

Administrationens samlede vurdering

Administrationen vurderer, at det er overvejende sandsynligt, at der er behov for at afsætte regionale midler til at gøre projektet færdigt. Niveauet for ekstra midler vil kunne håndteres inden for regionens almindelige anlægsøkonomi. Administrationens vurdering af projektet bliver understøttet af de eksterne vurderinger, som fremgår af den uafhængige revisiorerklæring og af den udafhængige risikovurdering jf. nedenfor.

 

Eksterne vurderinger af kvartalsrapporteringen

Revisionens erklæring

Erklæringen viser, at kvartalsrapporteringen for perioden 1. januar 2019 til 31. marts 2019 efter revisionens opfattelse, i alle væsentlige henseender, er udarbejdet i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.


Revisionen har ikke fundet forhold, som kan give anledning til kritik af kvartalsrapportens beskrivelse af projektets fremdrift, resterende forbrug samt risici knyttet til projekternes fremdrift og færdiggørelse.


Derudover fremhæver revisionen Det Tredje Øjes (DTØ) vurdering af, at der ved udgangen af 1. kvartal 2019 fortsat vil være en samlet sandsynlig overskridelse af totalrammen udover den allerede aftalte mellemfinansiering via IMT-budgettet. Den samlede sandsynlige overskridelse er væsentlig forøget i forhold til 4. kvartal 2018. Det skyldes overvejende øgede udgifter til ekstraarbejder og for en mindre del en opdateret vurdering af voldgiftssagen mod NCC efter afgivelse af processkrift B i sagen.


Den uafhængige risikovurdering fra "Det tredje øje" (DTØ)

Baseret på deres arbejder, vurderer DTØ, at 1. kvartalsrapportering 2019 korrekt afspejler projektets status samt projektets risiko- og reservebillede.


DTØ bemærker, at projektets ledelse har en styrket og fokuseret indsats på en lang række områder. Det har ikke været muligt trods en række konkrete tiltag at undgå en forværring af risikobilledet. DTØ forudser derfor fortsat, at der er risiko for, at det aktuelle risiko- og reservebillede ændres helt frem til afslutning af masterplanperioden. Det skyldes, at der fortsat er et stort spænd mellem best og worst case scenarierne. Regionen vil, når man aflægger endeligt byggeregnskab for kvalitetsfondsprojektet være nødsaget til at finansiere overskridelsen med regionale midler. Risikoen bliver håndteret af regionen.


DTØ påpeger, at der fortsat er et stort spænd mellem best og worst case i kapitalisering af risikoen for overskridelse af totalrammen. Det betyder, at der fortsat er væsentlig usikkerhed om risikovurderingen, og det afledte regionale budgetpres.


Der er i øvrigt ikke foretaget ændringer i projektet i forhold til kvalitet og indhold, siden regionsrådet behandlede kvartalsrapporten pr. 31. december 2018 på mødet den 9. april 2019.

 

Indholdet i kvartalsrapporten

Kvartalsrapportens indhold er fastlagt i Regnskabsinstruksen af 15. juni 2017. Der skal være en ekstern revisorerklæring inden behandling i regionsrådet. Ved kvartalsrapporteringen skal regionen samtidig erklære, at kvartalsrapporten efter bedste overbevisning giver et retvisende billede af projektet.


Den uafhængige risikovurdering og den fortrolige del af kvartalsrapporteringen indeholder oplysninger om byggesagens restreserver. Derfor har administrationen af hensyn til regionens økonomiske interesse valgt at vedlægge materialet som fortrolige bilag.


Alle kvalitetsfondsprojekter er fra statens side underlagt stramme økonomiske rammer, og administrationen har derfor stort fokus på den økonomiske styring af regionens projekter. Dette gælder bl.a. på risikostyring, reservebeholdning og tilpasningsmuligheder undervejs i projekterne.


KONSEKVENSER

Hvis sagen bliver tiltrådt, bliver den godkendte kvartalsrapport med tilhørende bilag sendt til Sundheds- og Ældreministeriet.


RISIKOVURDERING

Der er fortsat et stort pres på projektets økonomi, og det er overvejende sandsynligt, at projektet ikke kan realiseres inden for den bevilgede ramme. Der er et betydeligt spænd i vurderingen af de økonomiske konsekvenser for henholdsvis best- og worst-case scenarie i risikovurderingen. Der er derfor fortsat meget stor usikkerhed om det endelige økonomiske udfald.

 

Der kan være behov for at hensætte yderligere midler til at gennemføre og afslutte voldgiftssagen med råhusentreprenøren. Det er muligt, at voldgiftssagen først bliver afsluttet efter byggeregnskabet er lukket.


BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 18. juni 2019 og regionsrådet den 25. juni 2019.


DIREKTØRPÅTEGNING

Jens Gordon Clausen / Niels Peter Hansen


JOURNALNUMMER

1805526116.pdf
18.pdf

Bilag

Bilag 1 - Kvartalsrapport for 1. kvartal 2019
Bilag 3 - Revisorerklæring


8. 1. kvartalsrapport 2019 Nyt Hospital Herlev

1. kvartalsrapport 2019 Nyt Hospital Herlev

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Regionsrådet skal godkende den kvartalsafrapportering, der bliver sendt til Sundheds- og Ældreministeriet for Nyt Hospital Herlev. Rapporteringen er en forudsætning for den statslige andel af finansieringen, og regionsrådets godkendelse følger af retningslinjerne for kvalitetsfondsbyggerierne.


INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:

 • at godkende kvartalsrapporten med tilhørende fortrolige bilag, revisorerklæring og uafhængige risikovurdering (bilag 1-4) for det kvalitetsfondsfinansierede byggeri Nyt Hospital Herlev.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 18. juni 2019:

 

Centerdirektør i Center for Økonomi, Jens Buch Nielsen deltog under sagens behandling.

 

Anbefalet.


SAGSFREMSTILLING

Denne sag handler om den økonomiske udvikling i perioden 1. januar til 31. marts 2019 og giver en status for tid og kvalitet for det kvalitetsfondsfinansierede projekt Nyt Hospital Herlev. Projektet har modtaget endelig godkendelse af udbetalingsanmodning i februar 2015. Væsentlige efterfølgende begivenheder efter statusdagen 31. marts og frem til mødesagens forelæggelse, er også med i rapporteringen.

 

Status for Nyt Hospital Herlev

Delprojekt A - Akuthus og Kvinde/Barn center

Grundet flere udførelsesfejl hos apteringsentreprenørerne og installationsentreprenøren er afleveringen af byggeriet fra entreprenørerne rykket til december 2019.

 

Flere af de tidligere fejl og mangler er nu udbedret, men den eksisterende tidsplan er fortsat under pres. De nuværende største udfordringer er udførelsen af nødvendige ændringer i de lodrette føringsveje af rør til installationer, især mellem den firkantede base nederst og den runde bygning ovenpå. Desuden har flere syn- og skønsager på de støbte gulve forsinket støbearbejdet og de efterfølgende arbejder. De mulige fejl i gulvenes bæreevne er ved at blive undersøgt, herunder hvilke tidsmæssige konsekvenser det kan få. Det har samtidig vist sig mere krævende end forventet, at koordinere montage af udstyr af fx. hængesøjler og undersøgelseslamper, i forhold til placering af installationerne.

 

Der er fortsat risiko for yderligere ekstraarbejder i restbyggeperioden, da der løbende opdages fejl og mangler som skal udbedres. Dette kan medføre ekstra krav fra de øvrige entreprenører, i forhold til udskydelse af arbejdets udførelse. Projektorgansationen foretager en løbende justering af byggeledelsen og fagtilsynet for opnå en hurtig opfølgning på udførelsen. De samlede udfordringer betyder at anlægsøkonomien er under pres.

 

Inabensa har varslet et samlet krav på et trecifret millionbeløb. Kravet vedrører overordnet tid og tab, samt et upræcist projektmateriale. Kravet anses for at være et modkrav, som har relation til projektets udmelding af dagbodskrav mod Inabensa.

 

Den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Herlev er orienteret om kravet fra Inabensa og udviklingen i byggeriet. Der afholdes følgegruppemøde i juni måned.

 

Regionen har i samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet igangsat en udvidet risikoanalyse af projektet. Undersøgelsen skal afklare om projektets proaktivitet og handlekraft i forhold til bl.a. de mange udførelsesfejl og afledte tidskrav, kan styrkes. Resultatet af undersøgelsen vil indgå i den kommende kvartalsrapport.

 

Efter aflevering af projektet i december 2019 vil der ske en gennemgang og udbedring af fejl og mangler, og forberedelse til idriftsættelse sættes i gang. Her indgår installation og test af IT og medicoteknisk udstyr, rengøring og indflytning. Personalet bliver samtidig trænet i de nye rammer. Den endelige ibrugtagning forventes rykket fra 1. kvartal 2020 til omkring september 2020.


Delprojekt B – Tilbygning og ombygning af servicebygningen

Ombygningsarbejderne er færdige, og der var indvielse af Klinisk Mikrobiologisk Afdeling i december 2018. De sidste fejlretninger og mangelarbejder bliver fortsat udført.

 

Administrationens samlede vurdering

Der er i 1. kvartal 2019 konstateret en del udførelselsfejl og sket forsinkelser, som har skabt yderligere pres på tidsplan og økonomi, set i forhold til 4. kvartal 2018. Administrationen vurderer, at risikobilledet for projektet er forværret siden sidste kvartalsrapport. Der er en øget risiko for, at projektet ikke kan realiseres indenfor rammen, og at regionen kan blive nødt til at supplere projektets økonomi med et mindre  beløb. 

 

Hospitalsbyggestyregruppen fik på mødet den 22. maj 2019 præsenteret 3 reviderede risikoscenarier for projektets økonomi. De overordnede beslutninger fra mødet fremgår af det fortrolige bilag 2. Styregruppen besluttede bl.a. på dette møde, at indløse projektets change requests. Det blev samtidig besluttet at styrke projektets reserver ved en omprioritering af budgetposter indenfor rammen. Beslutningerne øger sandsynligheden for at holde budgettet indenfor den samlede økonomiske ramme.

 

Administrationen vurderer, at projektorganisationen arbejder fokuseret med evaluering af projektet, og med at minimere forbruget af ikke-disponerede budgetposter for at reducere resevetrækket. Anbefalinger og opmærksomhedspunkter fra revisionen og DTØ indgår i arbejdet med at minimere sandsynligheden for at risici indtræffer. 

 

Administrationens vurdering af projektet bliver understøttet af de eksterne vurderinger, som fremgår af den uafhængige revisorerklæring og af den uafhængige risikovurdering nedenfor.

 

Eksterne vurderinger af kvartalsrapporteringen

Revisionens erklæring

Erklæringen viser, at kvartalsrapporteringen for perioden 1. januar 2019 til 31. marts 2019 efter revisionens opfattelse, i alle væsentlige henseender, er udarbejdet i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.

 

Revisionen har ikke fundet forhold der kan give anledning til kritik af kvartalsrapportens beskrivelse af projektets fremdrift, resterende forbrug samt risici knyttet til projektets fremdrift og færdiggørelse.

 

Revisionen fremhæver fra regionens egen vurdering, at risikobilledet for projektet er forværret siden sidste kvartalsrapport, og at der pr. 31. marts er risiko for, at regionen for egne midler kan blive nødt til at supplere projektets økonomi med et mindre beløb. Revisionen fremhæver også regionens redegørelse for at Hospitalsbyggestyregruppen har besluttet projektets change requests indløst og at styregruppen samtidig besluttede at styrke projektets reserver med øvrige muligheder.

 

Revisionen fremhæver fra den uafhængige risikovurdering, fra "Det Tredje Øje" (DTØ), at det samlet set vurderes, at der ved udgangen af 1. kvartal 2019 ikke er tilstrækkelige reserver og change requests til at afdække de aktuelle udfordringer. Herunder, at der må forudsættes tilført regionale anlægsmidler til at dække merforbruget. Det fremhæves desuden, at de nuværende reserver sammenholdt med projektets risikolog er væsentligt under pres, både i forhold til længden af den resterende byggeperiode, de aktuelle udfordringer med at håndterere byggeprocessen og risikoen for yderligere tvister med entreprenører.

 

Den uafhængige risikovurdering fra "Det Tredje Øje"

DTØ vurderer, at rapporteringen korrekt afspejler projektets status samt forhold vedrørende projektets risiko- og reservebillede.

 

DTØ vurderer samlet set, at der ved udgangen af 1. kvartal 2019 ikke er tilstrækkelige reserver og change requests til at dække de aktuelle udfordringer, og at der derfor må forudsættes tilført regionale anlægsmidler til at dække merforbruget. De nuværende reserver sammenholdt med projektets risikolog er væsentligt under pres, både i forhold til længden af den resterende byggeperiode, de aktuelle udfordringer med at håndterere byggeprocessen og risikoen for yderligere tvister med entreprenører.

 

DTØ anbefaler fortsat, at projektet arbejder videre med at ajourføre de 3 risikoscenarier, og med den igangsatte identifikation af yderligere muligheder for at styrke reserven eller finde yderligere besparelsesmuligheder, for at kunne modstå et eventuelt yderligere pres på den samlede projektøkonomi.

 

Administrationen er enig i DTØs vurderinger og de tilhørende anbefalinger og opmærksomhedspunkter, som fremgår af det fortrolige bilag 4. Der er således i 2. kvartal igangsat et arbejde med at idenficere yderligere muligheder for at styrke reserverne, ved en omprioritering inden for den samlede ramme.

 

Indholdet i kvartalsrapporten for Nyt Hospital Herlev

Kvartalsrapportens indhold er fastlagt i Regnskabsinstruksen af 15. juni 2017 og skal ledsages af en ekstern revisorerklæring inden behandling i regionsrådet. Ved kvartalsrapporteringen skal regionen samtidig erklære, at kvartalsrapporten efter bedste overbevisning giver et retvisende billede af projektet.

 

Den uafhængige risikovurdering og den fortrolige del af kvartalsrapporteringen indeholder oplysninger om byggesagens restreserver. Derfor har administrationen af hensyn til regionens økonomiske interesser valgt at vedlægge dele af materialet som fortrolige bilag.

 

Alle kvalitetsfondsprojekter er fra statens side underlagt stramme økonomiske rammer, og administrationen har derfor stort fokus på den økonomiske styring af regionens projekter. Det gælder også risikostyring, reservebeholdning og mulighederne for tilpasning undervejs i projekterne.


KONSEKVENSER

Hvis indstillingen tiltrædes fremsendes den godkendte kvartalsrapport med tilhørende bilag til Sundheds- og Ældreministeriet.


RISIKOVURDERING

Administrationen vurderer, at der er en øget risiko for at at projektet ikke kan realiseres indenfor rammen, og at regionen kan blive nødt til at supplere projektets økonomi med et mindre  beløb. Der er derfor i 2. kvartal igangsat et arbejde med at idenficere yderligere muligheder for at styrke reserverne, ved at omprioritere inden for den samlede ramme.

 

Risikostyringsmanualen for Region Hovedstadens kvalitetsfondsbyggerier blev opdateret i februar 2019.


BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 18. juni 2019 og regionsrådet den 25. juni 2019.


DIREKTØRPÅTEGNING

Jens Gordon Clausen / Niels Peter Hansen


JOURNALNUMMER

1801012020.pdf
22.pdf

Bilag

Bilag 1 - Kvartalsrapport for 1. kvartal 2019
Bilag 3 - Revisorerklæring


9. 1. kvartalsrapport 2019 Nyt Hospital Nordsjælland

1. kvartalsrapport 2019 Nyt Hospital Nordsjælland

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Regionsrådet skal godkende den kvartalsafrapportering, der bliver sendt til Sundheds- og Ældreministeriet for Nyt Hospital Nordsjælland. Rapporteringen er en forudsætning for den statslige andel af finansieringen, og regionsrådets  godkendelse følger af retningslinjerne for kvalitetsfondsbyggerierne.


INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:

 • at godkende kvartalsrapporten med tilhørende revisorerklæring og uafhængig risikovurdering (bilag 1-4) for det kvalitetsfondsfinansierede byggeri Nyt Hospital Nordsjælland.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 18. juni 2019:

 

Centerdirektør i Center for Økonomi, Jens Buch Nielsen deltog under sagens behandling.

 

Anbefalet.


SAGSFREMSTILLING

Denne sag handler om den økonomiske udvikling i perioden 1. januar til 31. marts 2019, og giver en status på tid og kvalitet for det kvalitetsfondsfinansierede projekt Nyt Hospital Nordsjælland. Væsentlige begivenheder fra 31. marts 2019 og frem til mødesagens forelæggelse er også med i rapporteringen. Der er ikke foretaget ændringer i projektet i forhold til kvalitet og indhold, siden regionsrådet behandlede udbetalingsanmodningen på mødet den 12. december 2017.

 

Status for Nyt Hospital Nordsjælland

Status for udbud af byggeriet

Der er to bydende entreprenører tilbage i udbuddet, og det er NCC og det østrigsk-italienske Rde-VSG, der er et joint venture mellem Rizzani de Eccher og Vamed. De to entreprenører afleverede deres indledende tilbud på byggeriet i februar 2019. De indledende tilbud betragtes som et oplæg til forhandlingsfasen. Forhandlingsfasen har til formål at give de tilbudsgivende det bedst mulige afsæt til at give et endeligt tilbud, der matcher projektets forudsætninger og budget. I forbindelse med forhandlingerne er udbudsmaterialet tilpasset, og projektet er sendt i endeligt udbud hos de to entreprenører med deadline for aflevering af tilbud den 6. juni 2019.

Projektorganisationen forventer at navnet på den entreprenør der vælges kan offentliggøres i 27. juni, og at regionen efter den lovpligtige indsigelseseperiode kan underskrive kontrakt med entreprenøren den 8. juli 2019. Byggeriet forventes igangsat kort tid efter kontraktunderskrivning og første spadestik forventes i august 2019.

 

Den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Nordsjælland følger udviklingen i projektet tæt, senest på et møde den 28. maj 2019.

 

Hovedtidsplanen for byggeriet

Projektorganisationen arbejder løbende med hovedtidsplanen for projektet. Tidsplanen for byggeriet indgår i forhandlingerne med entreprenørerne, og den vil blive opdateret så snart udbuddet er afsluttet i juni 2019. Ifølge den nuværende hovedtidsplan afleverer entreprenøren byggeriet i 2021 og hospitalet bliver taget i brug i 2022.

 

Styrkelse af reserver og ændringsmuligheder

Projektorganisationen, totalrådgiver og bygherrerådgiver har identificeret optimeringsforslag for projektet for at styrke projektets reserver. Forslagene har indgået i forhandlingerne med de to bydende entreprenører. Intentionen har været sikre, at de væsentlige beslutninger for byggeriet træffes i forbindelse med kontraktindgåelse, og inden udførelsen af byggeriet starter. Projektets change request-liste er samtidig ved at blive udbygget med nye besparelsesmuligheder, der vil kunne styrke økonomien. Nordsjællands Hospital har gennemført en analyse af, hvilke funktioner der vil kunne flyttes til de regionale sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund. Forslagene til yderligere besparelser vil blive indarbejdet på change request-listen inden udgangen af juni 2019, for at projektet kan opnå de forventede anlægs -og udstyrsbesparelser.

 

Ekstrakrav fra totalrådgiver vedrørende grundvandssagen

Der er fortsat ikke afklaring på ekstrakravet, som handler om det ekstraarbejde totalrådgiver påtog sig i sommeren 2017, hvor grundvandet var højere end først antaget. Konsekvensen af det højere grundvand var, at der blev stillet højere krav til vandudledning på byggefeltet, og at det var nødvendigt at løfte hospitalsbygningen yderligere. Projektorganisationen afventer fortsat svar fra totalrådgiver på et forslag til en løsning.

 

Byggetilladelse og samarbejde med interessenter

Byggetilladelsen fra Hillerød Kommune er modtaget i april 2019.

 

Ved klagefristens udløb (klagemulighed over byggetilladelsen) har Danmarks Naturfredningsforening (afd. Hillerød) fremsendt klage til Miljø - og Fødevareklagenævnet over "Dispensation til inddragelse af beskytte mose og eng til p-pladser, veje, mm. ved det kommende Nyt Hospital Nordsjælland" som er givet af Hillerød Kommune i forbindelse med byggetilladelsen. Projektorganisationen er ved at afklare de mulige konsekvenser for projektet af denne klage.


Projektorganisationen arbejder fortsat med planlægning af infrastruktur og vandhåndtering, og er i løbende dialog med Byudviklingsselskabet Hillerød Syd/Favrholm og Adept, som ejer en stor del af området mellem det nye hospital og den kommende station. Der er desuden et godt samarbejde med Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning.

 

Administrationens samlede vurdering

Nyt Hospital Nordsjælland er et stort og komplekst byggeri. Projektorganisationen har løbende fokus på at identificere og minimere risici, gennem blandt andet valg af udbudsmodel, udvikling af projektstyringen, rekruttering af de nødvendige kompetencer, og den organisering det kræver at gennemføre byggeprojektet.

 

Der er på nuværende tidspunkt et fornuftigt niveau af reserver og change requests (ændringsmuligheder). Administrationen vurderer dog fortsat, at der er behov for yderligere at arbejde for at minimere risici i projektet, samt at der er behov for at udbygge change request-listen yderligere. Det er væsentligt for at sikre, at reserver og mulige change requests fortsat vil være tilstrækkelige til at dække de nuværende og kommende risici.

 

Administrationens vurdering af projektet bliver understøttet af de eksterne vurderinger, som fremgår af den uafhængige revisorerklæring og af den uafhængige risikovurdering jf. nedenfor.

 

Eksterne vurderinger af kvartalsrapporteringen

Revisionens erklæring

Revisionen konkluderer at kvartalsrapporteringen for perioden 1. januar 2019 til 31. marts 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.

Revisionen har ikke fundet forhold, som kan give anledning til kritik af kvartalsrapportens beskrivelse af projektets fremdrift, resterende forbrug samt risici knyttet til projekternes fremdrift og færdiggørelse.

 

Revisionen fremhæver vurderingen fra den uafhængige risikovurdering fra "Det Tredje Øje" (DTØ), at der fortsat er behov for yderligere minimering af risici og projektoptimeringer, for at sikre at reserveniveauet fremadrettet er tilstrækkeligt til at dække de identificerede risici, som det fremgår nedenfor.

 

Den uafhængige risikovurdering fra "Det Tredje Øje" (DTØ) 

DTØ vurderer, at rapporteringen afspejler projektets status og forhold vedrørende projektets risiko- og reservebillede korrekt.
DTØ vurderer desuden:

Administrationen er enig i revisionens og DTØ's vurderinger.

 

Indholdet i kvartalsrapporten for Nyt Hospital Nordsjælland

Kvartalsrapportens indhold er fastlagt i Regnskabsinstruksen af 15. juni 2017, og der skal medfølge en ekstern revisorerklæring til behandlingen i regionsrådet. Ved kvartalsrapporteringen skal regionen samtidig erklære, at kvartalsrapporten efter bedste overbevisning giver et retvisende billede af projekterne.

 

Den uafhængige risikovurdering og den fortrolige del af kvartalsrapporten indeholder fortrolige oplysninger om byggesagens restreserver. Derfor har administrationen af hensyn til regionens økonomiske interesser valgt at vedlægge dele af materialet som fortrolige bilag.

 

Alle kvalitetsfondsprojekter er fra statens side underlagt stramme økonomiske rammer, og administrationen har derfor stort fokus på den økonomiske styring af regionens projekter. Det gælder også risikostyring, reservebeholdning og mulighederne for tilpasning undervejs i projekterne.


KONSEKVENSER

Hvis sagen tiltrædes bliver den godkendte kvartalsrapport med tilhørende bilag sendt til Sundheds- og Ældreministeriet.


RISIKOVURDERING

Administrationen vil også fremover følge udviklingen i tidsplaner og økonomi på projektet tæt og vil løbende holde den politiske følgegruppe og forretningsudvalget orienteret.

 

Det er administrationens vurdering, at det er realistisk, at projektet Nyt Hospital Nordsjælland kan gennemføres inden for den fastlagte budgetramme.

 

Projektets reserver og change requestliste vurderes tilstrækkelige i forhold til det nuværende risikobillede. Men der er behov for yderligere risikomitigering med henblik på at sikre, at reserveniveauet fremadrettet vil være tilstrækkeligt til at dække de identificerede risici.

 

Risikostyringsmanualen for Region Hovedstadens kvalitetsfondsbyggerier blev opdateret i februar 2019.


BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 18. juni 2019 og regionsrådet den 25. juni 2019.


DIREKTØRPÅTEGNING

Jens Gordon Clausen / Niels Peter Hansen


JOURNALNUMMER
19013493


24.pdf
26.pdf

Bilag

Bilag 1 - Kvartalsrapport for 1. kvartal 2019
Bilag 3 - Revisorerklæring


10. 1. kvartalsrapport 2019 Nyt Hospital Hvidovre

1. kvartalsrapport 2019 Nyt Hospital Hvidovre

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Regionsrådet skal godkende den kvartalsafrapportering, der bliver sendt til Sundheds- og Ældreministeriet for Nyt Hospital Hvidovre. Rapporteringen er en forudsætning for den statslige andel af finansieringen, og regionsrådets godkendelse følger af retningslinjerne for kvalitetsfondsbyggerierne.


INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:

 • at godkende kvartalsrapporten med tilhørende fortrolige bilag, revisorerklæring og uafhængig risikovurdering (bilag 1-4) for det kvalitetsfondsfinansierede byggeri Nyt Hospital Hvidovre.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 18. juni 2019:

 

Centerdirektør i Center for Økonomi, Jens Buch Nielsen deltog under sagens behandling.

 

Anbefalet.


SAGSFREMSTILLING

Denne sag handler om den økonomiske udvikling i perioden 1. januar 2019 til 31. marts 2019 samt status for tid og kvalitet for det kvalitetsfondsfinansierede projekt Nyt Hospital Hvidovre. Væsentlige efterfølgende begivenheder frem til mødesagens forelæggelse vil være beskrevet i mødesagen.

 

Status for Nyt Hospital Hvidovre

Nybyggeriet

Siden efteråret 2017 er der blevet arbejdet på udførelsen af råhuset, som blev færdigt i juni 2019. I 4. kvartal 2018 blev en række af de øvrige fagentrepriser sat i gang. Facadeentreprenøren har dog oplevet udfordringer med montage, og der er konstateret indtrængende regnvand. En række af de entrepriser, der skulle have været sat i gang i 1. kvartal 2019, har derfor kun kunnet begynde i begrænset omfang.

 

Udfordringerne har medført, at nybyggeriet er forsinket, og projektorganisationen forhandler med entreprenørerne om en ny revideret tidsplan. Som følge af udfordringerne har hospitalsbyggestyregruppen den 12. april 2019 besluttet at sætte en delvis entrepriseudsættelse i værk. Konsekvensen af entrepriseudsættelsen er, at de planlagte byggeaktiviteter bliver nedjusteret for de fag, der er afhængige af facadeentreprisens fremdrift. Under den delvise entrepriseudsættelse skal totalrådgiver også afklare de tekniske forespørgsler fra entreprenørerne, der udestår, samt den afledte projektopfølgning. På den måde sikrer man en kontinuerlig byggetakt efter den delvise entrepriseudsættelse. Den politiske følgegruppe er løbende blevet orienteret om entrepriseudsættelsen, og bliver orienteret om den seneste udvikling på mødet den 24. juni 2019.

 

Opsigelse af byggeledelsen efter udfordringer i samarbejdet med totalrådgiver

Samarbejdet og kommunikationen med totalrådgiver (TRG) og dennes underrådgiver samt byggeledelsen (BL) har også været udfordret. Igennem 1. kvartal 2019 har bemandingen af byggeledelsen været meget varieret og ultimo 1. kvartal 2019 kraftigt reduceret. Dette har haft en negativ indvirkning på både projektets fremdrift og på behandlingen af de ekstrakrav, som entreprenørerne sender.

 

Bemandingen til byggeledelse har ikke været prioriteret i nødvendigt omfang. Projektorganisationen vurderer, at det er årsagen til problemerne med både manglende rettidighed i planlægningen af udførelse samt manglende behandling af tekniske forespørgsler og projektopfølgning. Bemandingen har derfor været en medvirkende årsag til den midlertidige entrepriseudsættelse. Byggeorganisationens ledelse har afholdt hyppige styregruppemøder med TRG for at skabe den fornødne fremdrift. Den utilfredsstillende situation har gjort, at TRG den 23. maj valgte at opsige samarbejdet med BL med øjeblikkelig virkning, og udskifte med en ny BL. Samtidig er det besluttet, at den nye BL indgår direkte i totalrådgivergruppen. Den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Hvidovre er blevet orienteret om udskiftningen af BL i mail af 27. maj 2019.

 

Ombygninger

Ombygningerne af ambulatorierne (Rokadeplanen) og sengestuerne er opdelt i mindre etaper. Opstart af ombygningen af ortopædkirurgisk enhed er udsat til ultimo 2019, pga. manglende resurser i projektteamet. På sengestuerne er ombygningen af Sengebygning 3 syd færdig, og mangler er ved at blive afhjulpet. Projektorganisationen forventer, at indflytningen vil ske i maj/juni 2019. Tidsplanen for Sengebyg og Rokadeplan skal justeres, fordi nybyggeriet er forsinket. 

 

Risikobillede og økonomi

Projektorganisationen har gennemført et omfattende risikoarbejde, hvor der bl.a. er identificeret og indarbejdet nye risici. Det kapitaliserede risikobillede er derfor steget væsentligt fra 3. kvartal til 4. kvartal 2018 og fra 4. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019. Administrationen vurderer, at projektets risikolog herefter i større grad afspejler det faktiske risikobillede. Udfordringerne i nybyggeriet har medført, at projektets samlede økonomi og reserver er kommet under pres. De kommende ombygninger af sengestuerne er derfor sat på hold, indtil der er større overblik over konsekvenserne af forsinkelserne på nybyggeriet. Administrationen og projektorganisationen arbejder med de forskellige scenarier for udviklingen i økonomi, som forsinkelserne har betydet, samt øvrige problemstillinger i nybyggeriet.

 

Projektorganisationen – ny projektchef og ny økonomi- og risikomanager

Projektchefen for Nyt Hospital Hvidovre stoppede ved udgangen af 2018, og direktøren for Center for Ejendomme overtog derefter midlertidigt. En konstitueret økonomi- og rapporteringschef blev også tilknyttet projektet. Pr. 1. april 2019 er der ansat en ny projektchef og en ny økonomi- og risikomanager. Den konstituerede økonomi- og rapporteringschef er dog tilknyttet projektet i en periode for at sikre god overlevering af viden til de nytiltrådte.

 

Tidsplan

Projektorganisationen forventer, at den delvise entrepriseudsættelse foreløbigt udskyder afleveringen med 1-3 måneder. De har fokus på at optimere ibrugtagningsprocesserne. Hermed håber de at begrænse de afledte udskydelser af ibrugtagningstidspunktet. Projektorganisationen forventer, at en opdateret udførselstidsplan er klar i august 2019. Projektorganisationen er ved at afklare, om man kan indhente udskydelsen i ibrugtagningsperioden, men der er skabt risiko for, at der kan ske yderlige forsinkelser. 

Den samlede projekttidsplan er på nuværende tidspunkt forlænget med et år, siden anmodningen om udbetaling blev indsendt. Forlængelsen skyldes bl.a., at hospitalsbyggestyregruppen på mødet den 26. oktober 2018 besluttede at forlænge tidsplanen med seks måneder. Det gjorde de for at sikre bedre plads til de mange aktiviteter på byggepladsen. Hertil kommer en forlængelse på tre måneder til ibrugtagning af de sidste Rokadeplans- og Sengestueombygninger, der ved en fejl ikke var indarbejdet i den styrende tidsplan for det samlede projekt. Endelig har en afklaring af rokadeplanen afdækket, at projektet bør indregne yderligere tre måneder til udførslen af de sidste rokadeprojekter.

 

Da opstart af de sidste rokadeplansarbejder er afhængig af udflytning til nybyggeriet, bliver den samlede aflevering af kvalitetsfondsprojektet også forskudt med 3 måneder til januar 2023.

 

 

Administrationens vurdering – et forværret risikobillede og usikkerhed om reserverne

Administrationen vurderer, at risikobilledet for projektet er forværret siden 4. kvartal 2018, og at der i 1. kvartal 2019 er indtruffet hændelser, som har skabt yderligere pres på tidsplan og økonomi. Desuden ligger der et betydeligt antal ubehandlede krav for ekstraarbejder, hvilket har gjort det mere usikkert, om reserverne er tilstrækkelige.

 

Administrationen har fokus på at sikre, at projektorganisationen løbende vurderer projektets risici og forholder sig til, hvilke konsekvenser det aktuelle risikobillede har for projektøkonomien og tidsplanen. Det er administrationens vurdering, at projektorganisationen arbejder indgående på at udvikle risikostyringen, herunder at identificere og bearbejde projektets risici. Dette arbejde har bevirket, at risikobilledet er blevet væsentligt mere retvisende i forhold til 4. kvartal 2018. Administrationen vurderer også, at projektorganisationen arbejder på at minimere forbruget af ekstraomkostninger.

 

Desuden vurderer administrationen, at den nye projektledelses indsats har bidraget væsentligt til at forbedre samarbejdet med TRG. Administrationen kan konstatere, at de mange møder mellem projektorganisationen og TRG har resulteret i, at BL er blevet udskiftet, og administrationen har

tiltro til, at den nye BL vil resultere i en forbedring af økonomi- og projektstyringen.

 

Anbefalinger og opmærksomhedspunkter fra revisionen og "Det Tredje Øje" (DTØ) indgår også i projektorganisationens arbejde for at minimere risici. 

 

Administrationens vurdering af projektet bliver understøttet af de eksterne vurderinger, som fremgår af den uafhængige revisorerklæring og af den uafhængige risikovurdering, jf. nedenfor.

 

Eksterne vurderinger af kvartalsrapporten

Revisionens erklæring

Erklæringen viser, at kvartalsrapporteringen for perioden 1. januar 2019 til 31. marts 2019 efter revisionens opfattelse, i alle væsentlige henseender, er udarbejdet i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.


Revisionen har ikke fundet forhold, som kan give anledning til kritik af kvartalsrapportens beskrivelse af projektets fremdrift, resterende forbrug samt risici knyttet til projekternes fremdrift og færdiggørelse.

 

Revisionen henleder også opmærksomheden på nogle forhold i kvartalsrapporteringen. Revisionen bemærker bl.a. DTØ's fokus på de betydelige udfordringer, der er med totalrådgivers manglende resurser og styring. Ligeledes henviser revisionen til den usikkerhed, det giver for fremdriften og kvaliteten af byggeriet. Man henviser også til DTØ's opmærksomhed på, om disse udfordringer i tilstrækkelig grad er afspejlet i risikobilledet. Desuden bemærker revisionen, at tidsplanen er forlænget siden udbetalingsanmodningen blev indsendt, og at der er forøget risiko for at ibrugtagningstidspunktet bliver yderligere forrykket, bl.a. som følge af det delvise entreprisestop.

 

Den uafhængige risikovurdering fra DTØ

Ifølge den uafhængige risikovurdering er der tilstrækkelig robusthed til at håndtere de aktuelle økonomiske risici i projektet ved udgangen af 1. kvartal 2019. Dette vurderer DTØ ud fra projektorganisationens risikolog.

 

DTØ har noteret sig, at projektorganisationen fortsat har formået at forbedre risikoarbejdet, og at det samlede risikobillede er blevet væsentligt mere retvisende i forhold til tidligere kvartaler. Hermed har projektorganisationen imødekommet DTØ´s tidligere bekymringer for, at risikobilledet var undervurderet. DTØ har dog også en række anbefalinger, som bør indgå i projekts fremadrettede risikoarbejde, samt identificeret en række opmærksomhedspunkter, som vil indgå i DTØ´s videre arbejde med risikovurderingen for 2. kvartal 2019. DTØ bemærker bl.a., at TRG's manglende resurser og styring udgør en betydelig risiko. DTØ anbefaler, at bygherre fortsat har fokus på TRG's manglende og langsomme håndtering af tekniske forespørgsler. 

 

Udskiftningen af byggeledelsen er sket ultimo maj 2019, og er derfor ikke med i den samlede risikovurdering i denne kvartalsrapport. Det vil indgå i vurderingen i forbindelse med rapporteringen for 2. kvartal 2019.

 

Indholdet i kvartalsrapporten for Nyt Hospital Hvidovre

Kvartalsrapportens indhold er fastlagt i Regnskabsinstruksen af 15. juni 2017. Der skal være en ekstern revisorerklæring inden behandling i regionsrådet. Ved kvartalsrapporteringen skal regionen samtidig erklære, at kvartalsrapporten efter bedste overbevisning giver et retvisende billede af projektet.

 

Den uafhængige risikovurdering og den fortrolige del af kvartalsrapporteringen indeholder oplysninger om byggesagens restreserver. Derfor har administrationen af hensyn til regionens økonomiske interesse valgt at vedlægge materialet som fortrolige bilag.

 

Alle kvalitetsfondsprojekter er fra statens side underlagt stramme økonomiske rammer, og administrationen har derfor stort fokus på den økonomiske styring af regionens projekter. Dette gælder bl.a. på risikostyring, reservebeholdning og tilpasningsmuligheder undervejs i projekterne.


KONSEKVENSER

Hvis sagen bliver tiltrådt, bliver den godkendte kvartalsrapport med tilhørende bilag vedr. Nyt Hospital Hvidovre sendt til Sundheds- og Ældreministeriet.


RISIKOVURDERING

Administrationen vil også fremover følge udviklingen i tidsplaner og økonomi på projekterne tæt, og vil løbende holde den politiske følgegruppe og forretningsudvalget orienteret.

 

Administrationen vurderer, at det fortsat er et realistisk scenarie at gennemføre Nyt Hospital Hvidovre inden for den fastlagte budgetramme på trods af ændringer i risikobilledet.

 

Administrationen vurderer derfor, at projektets reserver og change request-liste (til- og fravalgsliste)  samlet er tilstrækkelige i forhold til projektets risikobillede på nuværende stade og i forhold til det mest sandsynlige scenarie.

 

Risikostyringsmanualen for Regions Hovedstadens kvalitetsfondsbyggerier er blevet opdateret i februar 2019.


BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 18. juni 2019 og regionsrådet den 25. juni 2019.


DIREKTØRPÅTEGNING

Jens Gordon Clausen / Niels Peter Hansen


JOURNALNUMMER

1903694328.pdf
30.pdf

Bilag

Bilag 1-Kvartalsrapport for 1. kvartal 2019
Bilag 3-Revisorerklæring


11. 1. Kvartalsrapport 2019 Ny Retspsykiatri Sct. Hans

1. Kvartalsrapport 2019 Ny Retspsykiatri Sct. Hans

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Regionsrådet skal godkende den kvartalsafrapportering, der bliver sendt til Sundheds- og Ældreministeriet for Ny Retspsykiatri Sct. Hans. Rapporteringen er en forudsætning for den statslige andel af finansieringen, og regionsrådets godkendelse følger af retningslinjerne for kvalitetsfondsbyggerierne.


INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:

 • at godkende kvartalsrapporten med tilhørende fortrolige bilag, revisorerklæring, uafhængig risikovurdering og opdateret risikostyringsmanual (bilag 1-4) for det kvalitetsfondsfinansierede byggeri Ny Retspsykiatri Sct. Hans.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 18. juni 2019:

 

Centerdirektør i Center for Økonomi, Jens Buch Nielsen deltog under sagens behandling.

 

Anbefalet.


SAGSFREMSTILLING

Denne sag handler om den økonomiske udvikling i perioden 1. januar til 31. marts 2019 samt status for tid og kvalitet for det kvalitetsfondsfinansierede projekt Ny Retspsykiatri Sct. Hans. Væsentlige efterfølgende begivenheder fra statussagen og frem til mødesagens forelæggelse er også med i rapporteringen.

 

Status på Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Udførslen er startet i foråret 2018, og råhuset forventes færdigt medio 2019. Lukningsentreprenøren har monteret tagmembraner siden begyndelsen af 2019, og vinduesmontagen er opstartet i marts 2019. Endvidere er VVS-, ventilations- og el-entrepriserne, der skal koordinere med råhusentreprisen, tilstede på pladsen i nødvendigt omfang.

 

Den skrånende grund har givet nogle forventelige udfordringer, som har resulteret i merarbejder. Råhusentreprenøren og dennes underentreprenør er unige om omfanget af merarbejderne, og der er derfor indledt en uvildig syns- og skønssag. Det forventes at uenigheden vil blive endeligt afklaret i løbet af 2. kvartal 2019.

 

Administrationens samlede vurdering

Administrationen vurderer, at byggeriet i al væsentlighed forløber som planlagt, og forventer fortsat at projektet bliver ibrugtaget i juni 2021. Administrationen vurderer også, at der er de fornødne reserver og muligheder for projektreduktioner til at håndtere de økonomiske risici i projektet. Der er ikke foretaget ændringer i projektet i forhold til kvalitet og indhold, siden regionsrådet behandlede udbetalingsanmodningen på mødet den 24. oktober 2017.

 

Administrationens vurdering af projektet bliver understøttet af de eksterne vurderinger, som fremgår af den uafhængige revisorerklæring og af den uafhængige risikovurdering, jf. nedenfor.

 

Eksterne vurderinger af kvartalsrapporteringen

Revisionens erklæring

Erklæringen viser, at kvartalsrapporteringen for perioden 1. januar 2019 til 31. marts 2019 (1. kvartal 2019) efter revisionens opfattelse, i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.

 

Revisionen har ikke fundet forhold, som kan give anledning til kritik af kvartalsrapportens beskrivelse af projektets fremdrift, resterende forbrug samt risici knyttet til projekternes fremdrift og færdiggørelse.

 

Den uafhængige risikovurdering fra "Det tredje øje" (DTØ)

Den uafhængige risikovurdering viser, at projektorganisationens risikorapportering i al væsentlighed giver et dækkende billede af projektets risikoprofil på rapporteringstidspunktet. DTØ vurderer desuden, at der er sikret en tilstrækkelig robusthed til at håndtere de økonomiske risici i projektet. Det skyldes de likvide reserver, samlet pulje til uforudsete udgifter og mulighed for projektreduktioner via change request-listen (til- og fravalgsmuligheder) indtil medio 2019.

 

Samtidig anbefaler DTØ, at man får afklaret tvisten vedr. jordarbejderne. DTØ anbefaler også, at der fortsat sikres, at byggeflow og samarbejdet fungerer, og ikke giver anledning til ekstrakrav som følge af forsinkelser eller lign. Herunder anbefales, at der er opmærksomhed på tilsynet samt procesflows i Dalux Field.

 

Administrationen tilslutter sig DTØ's vurdering, og konstaterer, at projektorganisationen prioriterer højt at få landet en rimelig aftale omkring jordarbejderne. Dette forsøges opnået ved syn- og skønssagen og møder med parterne. Administrationen kan også konstatere, at totalrådgiver på projektorganisationens opfordring har opmandet med en ekstra installationsingeniør i forbindelse med tilsyn og projektopfølgning på teknikfagene. Opmandingen har fokus på VVS-arbejder, hvor projektorganisationen kan se, at de største udfordringer befinder sig.

 

 

Indholdet i kvartalsrapporten for Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Kvartalsrapportens indhold er fastlagt i Regnskabsinstruksen af 15. juni 2017. Der skal være en ekstern revisorerklæring inden behandling i regionsrådet. Ved kvartalsrapporteringen skal regionen samtidig erklære, at kvartalsrapporten efter bedste overbevisning giver et retvisende billede af projektet.

 

Den uafhængige risikovurdering og den fortrolige del af kvartalsrapporteringen indeholder oplysninger om byggesagens restreserver. Derfor har administrationen af hensyn til regionens økonomiske interesse valgt at vedlægge materialet som fortrolige bilag.

 

Alle kvalitetsfondsprojekter er fra statens side underlagt stramme økonomiske rammer, og administrationen har derfor stort fokus på den økonomiske styring af regionens projekter. Dette gælder bl.a. på risikostyring, reservebeholdning og tilpasningsmuligheder undervejs i projekterne.


KONSEKVENSER

Hvis sagen tiltrædes, bliver den godkendte kvartalsrapport med tilhørende bilag vedr. Ny Retspsykiatri Sct. Hans sendt til Sundheds- og Ældreministeriet.


RISIKOVURDERING

Administrationen vil også fremover følge udviklingen i tidsplaner og økonomi på projekterne tæt og vil løbende holde den politiske følgegruppe og forretningsudvalget orienteret.

 

Det er administrationens vurdering, at det er realistisk, at projektet Ny Retspsykiatri Sct. Hans kan gennemføres inden for den fastlagte budgetramme.

 

Projektets reserver og change requestliste (til- og fravalgsliste) vurderes tilstrækkelig i forhold til projektets risikobillede på nuværende stade.

 

Risikostyringsmanualen for Regions Hovedstadens kvalitetsfondsbyggerier blev opdateret i februar 2019.


BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 18. juni 2019 og regionsrådet den 25. juni 2019.


DIREKTØRPÅTEGNING

Jens Gordon Clausen / Niels Peter Hansen


JOURNALNUMMER

1903694032.pdf
34.pdf

Bilag

Bilag 1-Kvartalsrapport for 1. kvartal 2019
Bilag 3-Revisorerklæring


12. Bevilling til indretning af råhusarealer i tilbygning til Nordfløjen på Rigshospitalet til Center for Hørelse og Balance m.v.

Bevilling til indretning af råhusarealer i tilbygning til Nordfløjen på Rigshospitalet til Center for Hørelse og Balance m.v.

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Regionsrådet godkendte den 18. april 2017, at der opføres en tilbygning til Nordfløjen m.m. til genhusning af funktioner i Rockefeller-komplekset, som skal rives ned for at gøre plads til BørneRiget. Bevillingen er efter fornyet behandling den 15. maj 2018 fastsat til 259 mio. kr., hvor der bl.a. blev taget højde for licitationsresultatet og for, at der opføres 2 ekstra etager af hensyn til kommende udvidelsesbehov. Tilbygningen får i alt 8 etager, svarende til bygningshøjden i øvrigt på Nordfløjen. De to ekstra etager opføres som råhus.

 

I denne sag søges bevilling til indretning af de to råhusetager og et yderligere mindre råhusareal til brug for konkrete behandlings- og forskningsformål. Størstedelen af den samlede udgift til indretning og aptering på 61,9 mio. kr. forudsættes finansieret eksternt ved fondsdonation og tilskudsmidler på i alt 49,5 mio. kr. Nettoudgiften på 12,4 mio. kr. kan afholdes af Rigshospitalets budget.


INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler,

 

1. at råhusarealerne i tilbygningen til Rigshospitalets Nordfløj disponeres som foreslået i mødesagen,

2. at der samlet meddeles investeringsbevilling (forhøjelse) på i alt 61,9 mio. kr. til indretning og aptering af råhusarealerne fordelt med

 

a) 48,9 mio. kr. til Center for Hørelse og Balance, betinget af, at der opnås fondsfinansiering på 45 mio. kr. på de vilkår, som fremgår af det notat, der er vedlagt som bilag 1, idet den resterende udgift på 3,9 mio. kr. afholdes af Rigshospitalets budget,

b) 5,7 mio. kr. til Center for Hjernesundhed, finansieret med 4,5 mio. kr. af statslige midler afsat til udbygning på demensområdet, idet den resterende udgift på 1,2 mio. kr. afholdes af Rigshospitalets budget, 

c) 5,0 mio. kr. til udvidelse af Neurokirurgisk Ambulatorium, der afholdes af Rigshospitalets budget, og

d) 2,3 mio. kr. til Neurobiologisk Forskningsenhed, der afholdes af Rigshospitalets budget.


POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 18. juni 2019:

 

Klinikchef for Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik på Rigshospitalet, Mads Klokker, samt chefjurist Anders Hess Ahrensbach deltog under sagens behandling.

 

Materiale fra oplæg blev omdelt (fortroligt bilag 2).

 

Anbefalet.

 

Flemming Pless (A) og Anne Ehrenreich (V) deltog ikke under sagens behandling.
 


SAGSFREMSTILLING

Efter regionsrådets beslutning den 15. maj 2018 opføres en tilbygning til Nordfløjsprojektet. Tilbygningen benyttes til varig genhusning af en række af Neurocenterets funktioner i Rockefeller-komplekset, der skal rives ned for at gøre plads til BørneRiget. Med beslutningen opføres tillige et råhusareal, herunder to ekstra etager, idet der ikke forelå en endelig indstilling om anvendelse på daværende tidspunkt. Forretningsudvalget blev på møderne  i september 2018 og i marts 2019 orienteret om forskellige muligheder for at disponere de to ekstra etager til indretning finansieret ved fondsstøtte samt vilkårene herfor. 

 

Med sagen disponeres det samlede råhusareal efter Rigshospitalets indstilling til forskellige formål, og som konsekvens heraf lægges der op til en forhøjelse af projektets bevilling til dækning af indretningsudgifterne. Et nyt Center for Hørelse og Balance kan placeres på de to etager (i alt 2.200 m2) med direkte forbindelse til Øre-næse-halsklinikkens øvrige lokaler i Nordfløjen. Derudover foreslås ledige råhusarealer i tilbygningen på i alt 530 m2 indrettet til et nyt Center for Hjernesundhed og til en udvidelse af to af de andre funktioner i tilbygningen. 

 

Center for Hørelse og Balance

Rigshospitalet har højt specialiseret funktion på øre-næse-halsområdet inkl. audiologi. Med den hidtil planlagte placering på det audiologiske område vil høreoperationer fremadrettet skulle foregå på Blegdamsvej i Nordfløjen, mens den ikke-kirurgiske del af behandlingsforløbet varetages enten i Gentofte (børn) eller på Bispebjerg (voksne). I det ny center kan funktionerne samles yderligere, så den audiologiske behandling af børn fremadrettet under hele forløbet kan varetages i Nordfløjen.

 

Øre-næse-halsklinikken er førende på verdensplan inden for behandlingen af svulster på balancenerven, ligesom klinikken har en årelang tradition for samarbejde om udvikling af Cochlear Implant løsninger med den medicotekniske industri. Cochlear implantat teknikken har betydet et væsentligt fremskridt i behandlingen af svære høretab og medfødt døvhed. Det er derfor Rigshospitalets forslag, at et center for hørelse og balance udover behandlingsopgaver skal varetage forsknings- og udviklingsopgaver på højt niveau, dels i eget regi, dels i samarbejde med andre forskningsinstitutioner som DTU og andre universiteter, dels i samarbejde med den medico - tekniske industri.

 

Ved ændringen af erhvervsfremmeloven, som betød en begrænsning af regionernes rolle på erhvervsfremmeområdet, blev sundhedslovens bestemmelser om regionernes forskningsforpligtelse samtidig ændret, så regionerne udover forsknings- og udviklingsarbejde også skal sikre sundhedsinnovation. Regionerne har i den forbindelse efter lovforslagets bemærkninger mulighed for at deltage i og medfinansiere aktiviteter til fremme af offentligt/privat samarbejde om sundhedsinnovation, herunder vidensdeling, vidensopbygning samt anvendelse af ny teknologi i sundhedssektoren. Regionsrådet besluttede ved vedtagelsen af budget 2019 i budgetaftalen, at "afsætte midler til arbejdet med at sikre fremtidens kompetencer og forskning i og afprøvning af nye sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger. Gennem den seneste årrække har der været en fantastisk udvikling på det velfærds- og sundhedsteknologiske område, og dette arbejde er vigtigt, så vi sikrer, at de nye teknologiske muligheder kan komme borgere og patienter til gavn."

 

Regionen har i de senere år arbejdet med en styrkelse af indkøbsfunktionen i forhold til at facilitere projekter om offentlig/privat innovation. Innovationsprojekter, som kan resultere i forbedrede behandlingsmuligheder, vil være til gavn både for patienterne og de involverede virksomheder. Som eksempel på sådanne projekter kan nævnes et projekt med medicinalvirksomheden Roche, der undersøger, om patienter med nyrekræft kan få en hurtigere udredning og et forbedret patientforløb med immunterapi ved hjælp af genprofilering og personlig medicin. Andre eksempler er projekter om nye operationsrobotter, stråleterapi ved brug af kunstig intelligens m.v.

 

Etablering af et Center for Hørelse og Balance som foreslået vil give mulighed for klinisk afprøvning af nye produkter, rekvireret forskning og gennemførelse af projekter i samarbejde, hvor centeret og de pågældende virksomheder og eventuelt andre forskningsinstitutioner i fællesskab fastlægger mål og midler. Der indgås aftaler om de konkrete projekter, hvor formål, ressourcer, fordeling af rettigheder mv. nærmere fastlægges. Etablering af et center, som apteres med det nyeste udstyr, vil udover forbedrede behandlingsmuligheder give mulighed for at gennemføre denne type forskningsprojekter i samarbejde med den medicotekniske industri, som kan give nye behandlingsmuligheder. Etablering af centeret kan derfor bidrage til at realisere regionens vision om at være en innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet og et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau.

 

Rigshospitalet er i dialog med flere fonde om den nødvendige finansiering af indretning af råhusarealet til centeret og vilkårene herfor. Udgiften er opgjort til 48,9 mio. kr., idet der søges opnået fondsstøtte på 45 mio. kr. Hospitalet har mulighed for at afholde de resterende 3,9 mio. kr. Som bilag 1 er vedlagt et notat om status for drøftelserne med fondene, som af hensyn til fondenes beslutningsproces bedes holdt fortroligt.

 

Center for Hjernesundhed

Center for Hjernesundhed er et nyt rådgivnings- og udviklingscenter, der med indstillingen kan indrettes i et areal på 230 m2. Centeret har til formål at styrke rådgivning for fagpersoner, borgere, patienter og pårørende om demens, med særligt fokus på forebyggelse, fysisk og kognitiv træning og undervisning af borgere, patienter og pårørende, samt forskning i tilknytning til disse aktiviteter.

 

Centeret etableres som led i den Nationale Demenshandlingsplan 2025, hvor der på finansloven bl.a. er afsat midler til ny organisering af tværsektoriel og tværspecialiseret demensudredning. Der er fokus på udvikling og fremme af rådgivning til praktiserende læger og til kommunerne, både i forhold til konkrete patienter og pårørende og som generel rådgivning. Rigshospitalet varetager allerede regionale opgaver i forbindelse med demensudredning og samarbejder om opgaverne med regionens kommuner, blandt andet via Demensrådet. Med Center for Hjernesundhed vil hospitalet udbygge rådgivningen og tilbyde mere borgerrettede aktiviteter, som f.eks. undervisning, foredrag, arrangementer, udstilling om demensvenlig indretning mm. Centerets resultater vil også være tilgængelige for de øvrige regioner og for kommunerne gennem den nationale videnscenterfunktion. Der forventes også et tæt samarbejde med Alzheimerforeningen om de kommende aktiviteter i det ny center.

 

En placering i nærheden af de øvrige demensfunktioner i tilbygningen giver en unik mulighed for at de fysiske rammer understøtter visionen, men bliver også i sig selv et mønstereksempel på demensvenlig indretning af offentlige rum og en fysisk manifestation af tværsektorielt samarbejde for at fremme livskvaliteten hos en ressourcesvag gruppe af borgere.

 

Udgiften til indretning af centeret i råhusarealet er opgjort til 5,7 mio. kr., hvoraf 4,5 mio. kr. kan finansieres af de afsatte midler på finansloven, mens den resterende del af udgiften på 1,2 mio. kr. kan afholdes af Rigshospitalets budget.

 

Øvrige formål

Neurokirurgisk Ambulatorium råder i tilbygningen over 710 m2 og får med forslaget yderligere 205 m2, hvilket giver mere tilfredsstillende pladsforhold i ambulatoriet. Udgiften til indretning på 5 mio. kr. kan afholdes af Rigshospitalets budget.

 

Endelig lægges der op til at disponere det sidste råhusareal på 95 m2 til Neurobiologisk Forskningsenhed, der gør det muligt at gennemføre en yderligere samling af enhedens forskningsfunktioner. Udgiften på 2,3 mio. kr. kan afholdes af Rigshospitalets budget.


KONSEKVENSER

Hvis indstillingen godkendes kan der - med forbehold for den nødvendige fondsfinansiering - etableres et nyt Center for Hørelse og Balance med forsknings- og  udviklingsopgaver  på området.

 

Den foreslåede anvendelse af de øvrige råhusarealer ligger i forlængelse af beslutningen om genhusning af Neurocentrets funktioner i Rockefeller-komplekset.


RISIKOVURDERING

Hvis der i første omgang kun opnås delvis fondsstøtte til Center for Hørelse og Balance, vil det i et vist omfang være muligt at tilpasse projektet ved at foretage en etapevis opdeling, så der ikke opstår en situation, hvor regionen er nødt til at finde supplerende finansiering.

 

Hvis det ikke er muligt - heller ikke ved en etapevis etablering af Center for Hørelse og Balance - at få den fornødne fondsfinansiering, må etablering af centeret opgives for nærværende. Råhusarealerne tiltænkt centeret vil senere i takt med de finansieringsmæssige muligheder kunne indrettes enten til det påtænkte center eller til andre formål. Det bemærkes, at den tidsplan for byggearbejderne, som er aftalt med entreprenørerne, tager højde for, at endelig afklaring af fondsfinansieringsmulighederne først kan foreligge ultimo juni måned.


BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer en samlet investeringsbevilling (forhøjelse) på 61,9 mio. kr. til udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på 45 mio. kr. vedrørende fondsstøtte til Center for Hørelse og Balance. Hertil kommer 4,5 mio. kr., der finansieres af statslige tilskudmidler fra demenshandslingsplanen. De resterende 12,4 mio. kr. kan overføres til projektet fra Rigshospitalets driftsbudget.


KOMMUNIKATION

Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 18. juni 2019 og regionsrådet den 25. juni 2019.


DIREKTØRPÅTEGNING

Jens Gordon Clausen / Søren Helsted


JOURNALNUMMER

16035878

13. Renoveringsplan - Udskiftning af hovedforsyningsledning ved Hvidovre Hospital

Renoveringsplan - Udskiftning af hovedforsyningsledning ved Hvidovre Hospital

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Efter aftale om renoveringsplan er der i 2019 - 2028 afsat 7 mia. kr. til at renovere hospitalerne. Der er i budget 2019 på investeringsbudgettet afsat et 184 mio. kr. til renoveringsplanen i 2019, der prioriteres i regi af Center for Ejendomme, idet enkeltinvesteringer på over 10 mio. kr. kræver særskilt bevillingsafgivelse i regionsrådet.

 

Hovedforsyningsledningen på Hvidovre Hospitals matrikel har været i drift siden hospitalets opførelse sidst i 1970'erne, og er i renoveringsanalysen blevet kategoriseret til udskiftning. Forbindelsen er essentiel for hospitalets drift, og der søges om investeringsbevilling på 12 mio. kr. til udskiftning af ledningen.


INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler:

 1. at der meddeles investeringsbevilling på 12 mio. kr. til udskiftning af hovedforsyningsledningen på Hvidovre Hospital, samt
 2. at beløbet finansieres af de afsatte midler på investeringsbudgettet til renovering i budget 2019

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 18. juni 2019:

 

Anbefalet.

 

Flemming Pless (A) og Anne Ehrenreich (V) deltog ikke under sagens behandling.


SAGSFREMSTILLING

Den brede politiske aftale i regionsrådet om en 10-årig renoveringsplan er baseret på en renoveringsanalyse, der dokumenterer et stort vedligeholdelsesefterslæb på hospitalerne, herunder for Hvidovre Hospitals bygninger fra 1970'erne.

 

Efterslæbet på hospitalet omfatter bl.a. hovedforsyningsledningen, dvs. den primære strømforsyning fra matrikelgrænsen til de forskellige hovedtavler. Hovedforsyningsledningen er etableret som en 10 kV ringforbindelse, hvorved der er forsyningssikkerhed, selvom der måtte ske brud på kablet et sted i forbindelsen. Ringforbindelsen er imidlertid udført med et såkaldt oliekabel, som har været i drift i over 40 år, og som skal udskiftes snarest muligt til moderne kabeltype for at undgå driftsforstyrrelser. Forbindelsen er essentiel for hospitalets drift.

 

Der lægges derfor op til udskiftning af ringforbindelsens seks kabelforbindelser med tilhørende koblingsanlæg. Udskiftningen kan gennemføres for 12 mio. kr.


KONSEKVENSER

Med beslutningen vil hospitalets udtjente hovedforsyningsledning blive udskiftet, så der gives større sikkerhed mod driftsforstyrrelser.


RISIKOVURDERING

Udskiftning vil foregå i løbet af 2. halvår 2019, så det påvirker hospitalets drift mindst muligt. Det betyder, at det nye anlæg etableres, testes og afprøves før nedtagning af det gamle anlæg finder sted. Herunder etableres midlertidige koblingsstationer til opretholdelse af forsyningen ved omlægningen fra gammelt til nyt anlæg.


BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER

Med beslutningen bevilges anlægsudgifter på 12 mio. kr. af de afsatte midler til renovering i investeringsbudget 2019 under Center for Ejendomme til udskiftning af 10 kV ringforbindelse og seks stk. koblingsstationer. Udgiften forventes afholdt i 2019.


KOMMUNIKATION

Der planlægges ikke særskilt kommunikation i anledning af sagen.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 18. juni 2019 og regionsrådet den 25. juni 2019. Der gives en status på renoveringsplanen i august 2019.


DIREKTØRPÅTEGNING

Jens Gordon Clausen / Søren Helsted


JOURNALNUMMER

18015780

14. Udbetaling af godtgørelse for kørsel i egen bil til regionsrådets medlemmer

Udbetaling af godtgørelse for kørsel i egen bil til regionsrådets medlemmer

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Med budget 2016 blev det vedtaget, at regionsrådets medlemmer i lighed med regionens medarbejdere alene kan modtage godtgørelse for kørsel i egen bil med lav takst for de første 2.500 km. Kørsel herudover skulle godtgøres med høj takst.

 

Det har vist sig, at de øvrige regioner udbetaler kørselsgodtgørelse i overensstemmelse med Skatterådets satser vedrørende udbetaling af skattefri godtgørelse for befordring.

 

Det foreslåes derfor, at der udbetales godtgørelse for kørsel i egen bil til regionsrådets medlemmer i Region Hovedstaden med Skatterådets satser.


INDSTILLING

Administrationen indstiller til forretningsudvalget:

 • at godkende udbetaling af godtgørelse for kørsel i egen bil til regionsrådets medlemmer i Region Hovedstaden med Skatterådets satser vedrørende udbetaling af skattefri godtgørelse for befordring.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

Sagen blev udsat til forretningsudvalgsmødet den 18. juni 2019.

Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke under sagens behandling.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 18. juni 2019:

 

Sagen blev udsat.


SAGSFREMSTILLING

Det fremgår af Skatterådets satser vedrørende udbetaling af udbetaling af skattefri godtgørelse for befordring for 2019, at der udbetales godtgørelse som følger:

 

1) Kørsel i egen bil til og med 20.000 km. årligt 3,56 kr. pr. km., og  

2) Kørsel i egen bil ud over 20.000 km. årligt 1,98 kr. pr. km.

 

Regionsrådet har i medfør af  § 16, stk. 1, litra a, i den kommunale styrelseslov, som i medfør af § 11, stk. 1, i regionsloven også gælder for regionerne, adgang til - under hensyn til de faktisk afholdte udgifter - at fastsætte egne generelle satser for befordringsgodtgørelse.

 

Med budget 2016 blev det vedtaget, at regionsrådets medlemmer i lighed med regionens medarbejdere alene kan modtage godtgørelse for kørsel i egen bil med lav takst for de første 2.500 km. Kørsel herudover skulle godtgøres med høj takst.

 

Det har vist sig, at de øvrige regioner udbetaler kørselsgodtgørelse i overensstemmelse med Skatterådets satser.

 

Hertil kommer, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har tilkendegivet, at Skatterådets satser afspejler en gennemsnitsvurdering af de udgifter, der er forbundet med at have en bil, samt at de faktiske udgifter til kørsel i egen bil er højere de første 20.000 km. årligt.

 

Det foreslåes derfor, at der udbetales godtgørelse for kørsel i egen bil til regionsrådets medlemmer i Region Hovedstaden med Skatterådets satser vedrørende udbetaling af skattefri godtgørelse for befordring.


KONSEKVENSER

Der vil i givet fald blive orienteret om de nye satser for befordringsgodtgørelse i Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden.


RISIKOVURDERING

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke risici udover det i sagen anførte.


BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER

Såfremt forretningsudvalget tiltræder indstillingen, vil beslutningen indgå i processen vedr. budget 2020.


KOMMUNIKATION

Der vil i givet fald blive orienteret om de nye satser for befordringsgodtgørelse i Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. juni 2019.


DIREKTØRPÅTEGNING

Marie Kruse / Frits Ripperger


JOURNALNUMMER

1903426638.pdf

Bilag

Notat vedr. kørselsgodtgørelse


15. Generel orientering fra ledelsen

Generel orientering fra ledelsen

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

 • at forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 18. juni 2019:

 

Regionsrådsformanden orienterede om budgetseminar i august.

 

Flemming Pless (A) og Anne Ehrenreich (V) deltog ikke under sagens behandling.


Sagsfremstilling

Koncerndirektionen vil på mødet orientere om aktuelle emner.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 18. juni 2019.


DIREKTØRPÅTEGNING

Svend Særkjær


Journalnummer

19011109

16. Eventuelt

Eventuelt