UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

13-08-2013 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT
PUNKTER

1. Meddelelser - Standardiseret økonomiopfølgning 30. juni 2013
2. Meddelelser - Likviditetsopgørelse for 2. kvt. 2013 opgjort efter kassekreditreglen
3. Meddelelser - Endeligt tilsagn fra regeringen til kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Nordsjælland
4. Meddelelser - Dommerbetænkning og offentliggørelse af vinderne vedrørende projektkonkurrencen (fase 1) for Nyt Hospital Nordsjælland
5. Meddelelser - Meddelelse om aftale i Folketingets forligskreds om letbanen, busser og cykler
6. Meddelelser - Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Region Skåne indenfor reproduktionsområdet
7. Meddelelser - Region Hovedstadens sundhedsfaglige indsats i Børnehuset samt status for etablering af Center for Socialpædiatri
8. Meddelelser - Brugerundersøgelse af den siddende patientbefordring i Planlægningsområde Syd
9. Meddelelser - Inspektorbesøg på ortopædkirurgisk afdeling T, Herlev Hospital
10. Meddelelser - Status vedrørende 7 tesla MR-projektet, Hvidovre Hospital
11. Meddelelser - Ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien
12. Meddelelser - Evaluering af driftsudvalg
13. Meddelelser - Udtalelse fra Statsforvaltningen vedr. habilitet for medlemmer af Movias bestyrelse
14. Meddelelser - Det fysiske udtryk på Regionsgården
15. Meddelelser - Udvikling i forbrug på private hospitaler
16. Meddelelser - Retssag vedrørende feriepengesag mod Arbejdsmarkedets Feriefond
17. Meddelelser - Børnecenter for Rehabilitering - navneændring
18. Meddelelser - Fotografering af det nuværende regionsråd
19. Meddelelser - Indberetning af informationer til statslige myndigheder, Danske Regioner m.v.
20. Meddelelser - Vækstforum Hovedstaden
21. Meddelelser - Sundhedskoordinationsudvalget
22. Meddelelser - Kommunekontaktudvalget
23. Meddelelser - Øresundskomiteen
24. Meddelelser - Møder i bestyrelsen for trafikselskabet Movia
25. Meddelelser - String
26. Meddelelser - Den Skandinaviske Arena
27. Closed item
28. Publikationer:
29. Konferencer mv.:1. Meddelelser - Standardiseret økonomiopfølgning 30. juni 2013

Der skal ultimo hvert kvartal udarbejdes en økonomiopfølgning til staten. Oversigten opstilles efter bestemte formkrav og forelægges for medlemmerne af regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen.

På driftsområdet, sundhed og regional udvikling tager indberetningen udgangspunkt i regionens andel af den aftalte ramme for driftsbudgetterne i regionerne. På sundhedsområdet er der korrigeret for konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet, der er afklaret i juni 2013, og som forøger råderummet i 2013 med 50 mio. kr. I forbindelse med økonomiaftalen for 2014 er det endvidere aftalt, at rammen for driftsbudgetterne i 2013 nedsættes med 207 mio. kr. som følge af lavere pris- og lønstigninger end tidligere forudsat.

Med hensyn til årsresultatet er i denne opfølgning anvendt oplysningerne i 2. økonomirapport 2013 vedrørende standardiseret økonomiopfølgning og status for overholdelse af driftsrammen. Herudover er på sundhedsområdet forudsat udgifter på 50 mio. kr. svarende til konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet og de nævnte mindreudgifter på 207 mio. kr. som følge af lavere pris- og lønstigninger.

Den standardiserede økonomiopfølgning pr. 30. juni 2013 viser på sundhedsområdet, at det er forventningen, at der opnås balance, dvs. rammeoverholdelse. Rammeoverholdelse fremkommer under forudsætning af, at der senere indarbejdes budgetreduktioner på 366 mio. kr., der overføres til genbevilling i 2014.

På det sociale område og regional udvikling forventes budgetoverholdelse. Denne fremkommer vedrørende regional udvikling ved beregningen under forudsætning af, at der senere overføres 162 mio. kr. til 2014.

Der vil i 3. økonomirapport, som forelægges for forretningsudvalget og regionsrådet september måned, blive foretaget en fornyet vurdering af økonomien.

Skemaerne, der indberettes til staten samt sendes til kommunalbestyrelserne i regionen, er vedlagt som bilag.


Journalnummer

12004564


1.pdf

Bilag

Standardiseret økonomiopfølgning pr 2 kvt 2013


2. Meddelelser - Likviditetsopgørelse for 2. kvt. 2013 opgjort efter kassekreditreglen

Likviditetsopgørelse for 2. kvartal 2013 opgjort efter kassekreditreglen.

Kassekreditreglen fremgår af § 8 i lånebekendtgørelsen for regionerne. Region Hovedstaden har med udgangen af 2. kvartal 2013 efterlevet statens krav til de kommunale enheders likviditet med hensyn til kassekreditreglen. Reglen foreskriver, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være positiv. Til orientering er vedlagt notat som gennemgår opgørelsen af kassekreditreglen efter 1. halvår 2013.

I budgetloven forudsættes det, at den gennemsnitlige likviditet mindst skal være på 1000 kr. pr. indbygger svarende til en gennemsnitlig likviditet på 1.718 mio. kr. Denne forudsætning er ligeledes opfyldt.

Den gennemsnitlige kassebeholdning blev efter kassekreditreglen ultimo juni 2013 på 3.914 mio. kr. mod forudsat 2.939 mio. kr. i det vedtagne budget 2013.

Ultimo kassebeholdningen udgør 1.626 mio. kr. ved udgangen af 1. halvår 2013 eller 931 mio. kr. højere end forudsat i det vedtagne budget 2013.


Journalnummer

12003837


2.pdf

Bilag

Likviditetsopgørelse efter 1. halvår 2013


3. Meddelelser - Endeligt tilsagn fra regeringen til kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Nordsjælland

Regeringen har i brev af 18. juni 2013 givet endeligt tilsagn om medfinansiering fra kvalitetsfonden til Nyt Hospital Nordsjælland inden for den fastlagte investeringsramme på 3,8 mia. kr. (i 2009-pris- og lønniveau) og med en arealramme på 124.000 m2. Herefter er det regionsrådets ansvar som bygherre at realisere projektet med de løsninger, der er hensigtsmæssige lokalt, inden for den fastlagte investeringsramme.

Tilsagnet for kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Nordsjælland er meddelt med blandt andet følgende forudsætninger og vilkår:

Tilsagnsbrevet samt bilag kan rekvireres ved henvendelse til Politisk Sekretariat.


Journalnummer

13006359
4. Meddelelser - Dommerbetænkning og offentliggørelse af vinderne vedrørende projektkonkurrencen (fase 1) for Nyt Hospital Nordsjælland

Kvalitetsfondsbyggeriet Nyt Hospital Nordsjælland har afholdt projektkonkurrence om en helhedsplan og et projekt for Nyt Hospital Nordsjælland. Nyt Hospital Nordsjælland skal rumme fælles akutmodtagelse, ca. 662 senge i ensengsstuer og 24 specialer med tidssvarende og effektive tilbud til patienter, pårørende og personale i rammer, som understøtter best practice inden for såvel behandling som uddannelse og forskning. Konkurrenceforslagene beskriver forslag til placering, disponering og udformning af hospitalet inden for en samlet arealramme på 124.000 m2.

Der blev prækvalificeret syv team til deltagelse i projektkonkurrencen. Projektkonkurrencen blev igangsat i februar 2013 og konkurrenceforslagene er afleveret den 6. maj 2013. Alle konkurrenceforslagene blev erklæret konditionsmæssige.

I perioden derefter har en bedømmelseskomité bestående af 3 fagdommere og 6 regionsrådspolitikere bedømt de syv konkurrenceforslag.


Bedømmelseskomitéen forventes at udpege 1-3 team som ligeværdige vindere af fase 1 i projektkonkurrencen på det sidste møde i bedømmelseskomitéen den 15. august 2013. Bedømmelseskomitéens betænkning samler bedømmelseskomitéens vurdering af alle syv konkurrenceforslag, samt begrundelserne for udpegningen af vinderne. De vindende team går videre til fase 2 i projektkonkurrencen - udbud med forhandling.

Der vil på regionsrådsmødet den 20. august 2013 blive omdelt et fortroligt notat med oplysning om de udpegede vindere af projektkonkurrencen.


Vindernavnene offentliggøres den 23. august 2013, kl. 14-15.30.


Journalnummer

13006533
5. Meddelelser - Meddelelse om aftale i Folketingets forligskreds om letbanen, busser og cykler

Der blev den 19. juni 2013 indgået en politisk aftale mellem partierne i forligskredsen bag aftalerne om "En grøn transportpolitik" – regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti – om letbane i hovedstaden, busser og cykler.

Aftalen indeholder følgende hovedelementer:

Letbanen:

Med aftalen om letbane i Ring 3 tages det næste skridt frem imod realiseringen af letbanen. Staten afsætter således yderligere 252 millioner kroner til projektet. Statens samlede indskud i projektet er nu på 1.777 millioner kroner. Den 20. juni 2013, blev der indgået en principaftale mellem staten, Region Hovedstaden og de 11 kommuner i Ringby – Letbanesamarbejdet, om den konkrete udformning af projektet. Næste skridt i tilblivelsen af letbanen i Ring 3 er, at Folketinget i løbet af efteråret vedtager den nødvendige anlægslov.

Busser og cykler:

Med trafikaftalen udmøntes der over 250 millioner kroner til konkrete projekter til gavn for cykeltrafikken. Det handler blandt andet om nye cykelstier, cykelby-projekter mv. Pengene skal også bruges til at sikre bedre fremkommelighed for busser (nye busterminaler, fremkommelighedstiltag mv.).

Cykelprojekter:

I hovedstadsregionen er der tildelt ti cykelprojekter i alt 19,6 mio. kr. De største projekter er Ringen rundt om Københavns havn med tilskud på 7,1 mio. kr., test en elcykel – et storskala-projekt blandt otte kommuner og otte hospitaler med tilskud på 3 mio. kr. og Lyngby Station – ny cykelparkeringskælder med tilskud på 2,9 mio. kr.

Busprojekter:

I hovedstadsregionen er der tildelt otte fremkommelighedsprojekter i alt ca. 41,9 mio. kr. Det største projekt er højklasset busløsning på Frederikssundsvej i København med et tilskud på 30,3 mio. kr.

Aftalen med faktaark kan hentes via link:

http://www.trm.dk/da/publikationer/2013/bred+politisk+aftale+om+letbane+busser+og+cykler/


Journalnummer

09005222
6. Meddelelser - Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Region Skåne indenfor reproduktionsområdet

I juni 2013 er indgået en samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Region Skåne som en del af Interreg-projektet ReproHigh. Projektet er støttet af midler fra Interreg IVA Öresund-Kattegat-Skagerrak-programmet frem til den 31. december 2014. ReproHighs opgave ligger indenfor området forskning og udvikling. Projektet har til formål at etablere et højkompetencecentrum for avanceret reproduktionsmedicin og kirurgi i Øresundsregionen.

For at muliggøre mobiliteten af patienter tværs over grænsen mellem Danmark og Sverige er der indgået en aftale om udveksling af en række nærmere fastsatte ydelser mellem de to regioner, som omfatter undersøgelse, behandling og analyse. Målet er, at dette højkompetencecenter uden problemer skal være i stand til at modtage relevante barnløse par fra begge sider af Øresund.


Journalnummer

13000447
7. Meddelelser - Region Hovedstadens sundhedsfaglige indsats i Børnehuset samt status for etablering af Center for Socialpædiatri

Med virkning fra den 1. oktober 2013 skal der etableres børnehuse i hele landet. Børnehusene etableres i et tværkommnualt samarbejde således, at kommunerne i regionen etablerer et børnehus i Københavns Kommune. Når et barn eller en ung har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom skal kommunerne benytte Børnehuset til den børnefaglige undersøgelse. Formålet med Børnehuse er at styrke rammerne for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde samt at sikre, at barnet/den unge og familien modtager den bedst mulige indsats med barnet/den unge i centrum. I Børnehuset håndteres sager, hvor der er behov for samarbejde mellem kommune, politi og sundhedsvæsen. Regionens opgaver i børnehuset omfatter undersøgelse, udredning og behandling af børn og unge udsat for seksuelle og voldelige overgreb, indlæggelsesmulighed hvis påkrævet, deltagelse i samråd og netværksmøder, sundhedsfaglig visitation samt udarbejdelse af fælles retningslinjer og kvalitetsstandarder, herunder fælles registrering og dokumentation.

I budget 2013 er det besluttet, at der arbejdes mod etablering af et center for udsatte børn placeret på Herlev Hospital. Administrationen har overvejet organiseringen af den sundhedsfaglige indsats i forhold til Børnehuset i Københavns Kommune. Der er herunder lagt vægt på, at der er en entydig samarbejdpartner og én indgang for kommunerne og Børnehuset til sundhedsvæsenet. Der skal derfor sikres tæt sammenhæng og samarbejde internt i regionen mellem samarbejdspartnerne i et murstensløst samarbejde, ligesom det er væsentligt, at den sundhedsfaglige indsats og visitation er tilstrækkelig i forbindelse med regionens bistand til børnehuset.

På baggrund af beslutningen i budget 2013 og de nævnte overvejelser organiseres den sundhedsfaglige indsats i to centre med et nyt Center for Socialpædiatri (CFS) på Herlev Hospital og det nuværende Center for Seksuelle Overgreb (CSO) på Rigshospitalet. CFS på Herlev Hospital varetager socialpædiatrisk diagnostik, behandling og rådgivning i relation til alle former for fysiske overgreb og omsorgssvigt på børn og unge. CFS har kompetence i vurdering af seksuelle overgreb, men varetager ikke behandlingen, som foregår på Rigshospitalet. CSO på Rigshospitalet varetager således diagnostik, rådgivning og overgrebsfokuseret ambulant behandling i relation til seksuelle overgreb på børn og unge samt følger heraf. De to centre arbejder tæt sammen i visitationen og vil fra børnehusets side skulle ses som én koordineret indsats, der blot er beliggende på to matrikler. I begge centre samarbejdes der med Retsmedicinsk Institut, hvor det er påkrævet.

I forhold til de nuværende økonomiske rammer på de to hospitaler vurderes det, at der er behov for en samlet forøgelse på årsbasis på 3,7 mio. kr. fra 2014 og frem. Beløbet er sammensat af 3,4 mio. kr. vedrørende CFS på Herlev Hospital til de nye socialpædiatriske opgaver i centerets eget regi og opgaverne i relation til børnehuset i Københavns Kommune. Derudover bør 0,3 mio. kr. tilføres Rigshospitalet til udvidelsen vedrørende assistance til børnehuset i Københavns Kommune.

Fra satspuljemidler får regionen i 2014 0,3 mio. kr. til indsatsen vedrørende børnehuset i Københavns Kommune. De resterende 3,4 mio. kr. er på den baggrund afsat varigt i budgetforslaget for 2014. Udgifterne i 2013 på samlet to mio. kr. til etablering og drift af centeret i den sidste del af året forudsættes disponeret af den afsatte pulje på fem mio. kr. til initiativer på børneområdet.


Journalnummer

12005305
8. Meddelelser - Brugerundersøgelse af den siddende patientbefordring i Planlægningsområde Syd

Regionens kontrakt med Movia Flextrafik i Planlægningsområde Syd vedrørende den siddende patientbefordring, har nu været i kraft i lidt mere end et halvt år.

Movia Flextrafik har derfor ønsket at undersøge brugernes opfattelse af Flextrafiks serviceydelser i Planlægningsområde Syd.

Administrationen i Region Hovedstaden har været med i udarbejdelsen af spørgsmålene til brugerne.

Om undersøgelsen.

Målgruppen for undersøgelsen er brugere af patientbefordringen i Region Hovedstaden i Planlægningsområde Syd.

Brugerundersøgelsen er gennemført i perioden 28. – 30. maj 2013. Det er MEGAFON, der har gennemført selve brugerundersøgelsen, hvor der er udvalgt brugere, der har anvendt patientbefordringen i Region Hovedstaden mindst én gang inden for den seneste måned op til undersøgelsen.

Der er i alt gennemført 207 telefoninterviews.

Resultat af brugerundersøgelsen

Resultater vedr. selve kørslen:

- Vognen fremstod vedligeholdt, ren og sikker (93 %)

- Chaufføren fremtrådte velsoigneret og imødekommende (94 %)

- Chaufføren kørte forsvarligt (95 %)

- Chaufføren var villig til at hjælpe passagererne ind og ud af vognen (94%)

- Chaufføren fastspændte passagererne korrekt og sikkert (99 %)

· 83 % af brugerne synes i høj/meget høj grad, at Flextrafik er gode til at hjælpe ved forsinkelser/udeblivelser

Resultater vedr. bestilling af kørsel:

· 88 % af brugerne, der har prøvet at bestille kørsel hos Kørselsservice Syd, var tilfredse/meget tilfredse med ventetiden i telefonen.

· 96 % af brugerne, der har prøvet at bestille kørsel hos Kørselsservice Syd, oplevede servicen hos Kørselsservice Syd som god/meget god.

· 91 % af brugerne, der har prøvet at bestille kørsel hos Kørselsservice Syd, var tilfredse/meget tilfredse med den information, som de fik af Kørselsservice Syd angående deres kørsel.

Samlet set opnår Flextrafik´s patientbefordring i Region Hovedstaden – Planlægningsområde Syd gode og positive resultater.


Journalnummer

12000536
9. Meddelelser - Inspektorbesøg på ortopædkirurgisk afdeling T, Herlev Hospital

Sundhedsstyrelsens inspektorordning gennemførte et inspektorbesøg på ortopædkirurgisk afdeling T på Herlev Hospital den 26. juni 2012. Inspektorerne konkluderede, at afdelingen ikke overholdt de formelle uddannelsesmæssige forpligtelser, men at der var grundlæggende vilje hertil og faglig kapacitet til at løfte uddannelsesopgaven. På baggrund af rapporten udbad Sundhedsstyrelsen sig en handlingsplan, der beskriver tiltag, der sikrer det fremtidige uddannelsesmiljø på afdelingen. Samtidig blev der aftalt et opfølgende besøg i afdelingen primo 2013.

Opfølgende besøg på Afdeling T på Herlev Hospital

Sundhedsstyrelsens inspektorordning gennemførte et opfølgende inspektorbesøg på ortopædkirurgisk afdeling T på Herlev Hospital den 2. april 2013. Inspektorernes evaluering af genbesøget i afdelingen tog udgangspunkt i inspektorbesøget fra juni 2012 og her specielt den uddybende evaluering, der blev udarbejdet i forbindelse med besøget.

Inspektorernes samlede vurdering

Efter inspektorernes udsagn, som deles af afdelingen, har afdelingen siden besøget investeret betydelige ressourcer i at forbedre uddannelsen på afdelingen, ligesom uddannelsessituationen på afdelingen er bragt tilbage på et acceptabelt niveau på den relativt korte tid, der er gået siden inspektorbesøget medio 2012.

Af inspektorrapporten fremgår, at syv evalueringstemaer anføres som ”tilstrækkelige”, og ved ni temaer finder inspektorerne, at der er ”behov for forbedringer”. Ved forrige besøg scorede inspektorrapporten samtlige temaer som ”utilstrækkelig” eller ”behov for forbedring".

Inspektorerne lægger stor vægt på, at afdelingen har vist et betydeligt engagement i at etablere et velfungerende uddannelsesmiljø og har afsat betydelige ressourcer og midler for at genoprette afdelingens uddannelsespotentiale. Der er i perioden efter sidste besøg udarbejdet en genopretningsplan, der er både ambitiøs og robust. Det er således inspektorernes opfattelse, at de iværksatte og efterfølgende tiltag, der er aftalt ved inspektorbesøget, fuldt ud vil genoprette uddannelsesmiljøet i afdelingen. Administrationen i form af Det Regionale Råd for Lægelig Videreuddannelse følger sagen.

Næste inspektorbesøg forventes medio 2014.


Journalnummer

13007787
10. Meddelelser - Status vedrørende 7 tesla MR-projektet, Hvidovre Hospital

Hvidovre Hospital underskrev i foråret 2012 en kontrakt med Philips vedrørende køb af 7 tesla MR skanner efter beslutning fra regionsrådet. Ifølge kontrakten skulle skanneren være funktionsklar i sommeren 2013.

Byggeriet er skredet planmæssigt frem og Hvidovre Hospital er nu klar til at modtage skanneren. I slutningen af marts 2013 fik Hvidovre Hospital en orientering fra Philips om, at leveringen var væsentligt forsinket. Forsinkelsen var primært betinget af at magnetfabrikanten Agilent er forsinket med deres produktion af magneten, hvilket igen har forsinket Philips’ udvikling af den færdige skanner. Agilent er den eneste producent af humane 7 tesla magneter på verdensplan og producerer således magneterne til alle leverandører af 7 tesla MR skannere, GE, Philips og Siemens.

Hvidovre Hospital har haft intense drøftelser, internt og med Philips’ danske og internationale ledelse om situationen. Konklusionen af disse drøftelser og forhandlinger er: 1) Hvidovre Hospital har fuld tiltro til at Philips kan løfte opgaven om end med en betydelig forsinkelse. 2) Som kompensation for den forsinkede levering har Hvidovre Hospital fået betydeligt mere med i indkøbet end oprindeligt planlagt.

Hvidovre Hospital har fået en betydelig kompensation for forsinkelserne. Blandt andet har Hvidovre Hospital fået en 3 tesla MR skanner, som var leveret ifølge kontrakten som læringsmaskine inden 7 tesla skanneren kom. Denne skanner vil nu permanent blive på Hvidovre Hospital. 7 tesla projektet har derudover fået betydelig kompensation til gavn for forskningen.

Hvidovre Hospital håber at få leveret magneten i år og at skanneren er funktionsklar senest ved udgangen af 2014.

Det kan oplyses, at Universitetshospitalet i Lund også har fået bevilling til indkøb af en 7 tesla MR skanner og deres valg er ligeledes faldet på Philips. Efter grundige overvejelser over den aktuelle situation har man i Lund ligeledes besluttet at fastholde købet hos Philips, trods tilsvarende forsinkelse.


Journalnummer

13006911
11. Meddelelser - Ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien

Psykiatriudvalget følger løbende ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien. Status gives kvartalsvis, og den seneste opgørelse viser antallet af børn og unge, der stod på ventelisten pr. 1. april 2013. I tabellen nedenfor vises antal ventende i perioden januar 2010 til april 2013 fordelt på antal ventende i alt, ventetiden fordelt på måneder, samt antal børn og unge der har ventet mere end to måneder.

Antal ventende i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden

Antal personer, som venter på første undersøgelse/behandling

Ventetid

jan-10

apr-10

jul-10

okt-10

jan-11

apr-11

jul-11

okt-11

jan-12

apr-12

jul-12

okt-12

jan-13

apr-13

0-1 mdr.

233

273

294

227

232

232

241

215

283

274

237

268

254

244

1-2 mdr.

136

113

113

71

157

115

99

68

113

136

121

100

156

149

2-3 mdr.

56

67

58

58

58

67

33

43

24

32

42

39

85

112

3-6 mdr.

87

100

117

143

72

66

80

65

17

13

27

62

55

40

6-9 mdr.

36

23

31

46

62

18

10

16

9

1

1

1

1

2

9-12 mdr.

12

11

5

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

mere end 12 mdr.

17

24

31

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I alt

577

611

649

585

581

498

463

407

446

456

428

470

551

547

Heraf > 2 md

208

225

242

287

192

151

123

124

50

46

70

102

141

154

Som det fremgår, er der i perioden sket en nedbringelse af antal ventende, hvilket hænger sammen med, at antallet af ventende over to måneder er nedbragt. Der er en stigning i løbet af 2012, som fortsætter i januar kvartal 2013. Stigningen skyldes, at antallet af henvisninger er steget markant i sidste kvartal 2012 (oktober). Fra januar til april 2013 er antal ventende ikke steget yderligere. Antal ventende over to måneder er faldet markant i perioden, men stiger ligeledes fra oktober kvartal 2012.

I budget 2013 er der afsat 10 mio. kr. årligt til kapacitetsudvidelser i børne- og ungdomspsykiatrien med det formål at nedbringe ventelisten.


Journalnummer

12004541
12. Meddelelser - Evaluering af driftsudvalg

Økonomi og Indenrigsministeriet gav med brev af 24. september 2012 dispensation til nedsættelse af driftsudvalg. Som en del af dispensationen anmoder ministeriet om, at regionsrådet senest inden tre måneder efter, at dispensationen er udløbet, sender en redegørelse til ministeriet for regionens erfaringer med stående udvalg.

Enheden for Brugerundersøgelser, der blandt andet varetager Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, gennemfører på denne baggrund en evaluering af driftsudvalg i Region Hovedstaden. Evalueringen gennemføres som en kvalitativ undersøgelse med brug af interviews. Der gennemføres interviews med formændene for de tre driftsudvalg, med driftsudvalgenes medlemmer, med formændene for de særlige udvalg samt med de øvrige regionsrådsmedlemmer.

Interviewene gennemføres i perioden august-september 2013. Der er udsendt invitationer til interviewene.


Journalnummer

13006890
13. Meddelelser - Udtalelse fra Statsforvaltningen vedr. habilitet for medlemmer af Movias bestyrelse

I forbindelse med regionsrådets behandling i april måned af sagen om regionens bestilling af trafik hos Movia drøftedes spørgsmålet om reglerne vedrørende habilitet for de regionsrådsmedlemmer, som er medlem af Movias bestyrelse. Det drejer sig om Hans Toft (C), som er udpeget til bestyrelsen af Kommunekontaktrådet og Steen Olesen (F), som er udpeget til bestyrelsen af regionsrådet.

Hans Toft har efterfølgende bedt Statsforvaltningen om en udtalelse om spørgsmålet. Statsforvaltningen har i en udtalelse af 9. juli 2013 meddelt, at Hans Toft vil være inhabil, når regionsrådet behandler sager, hvor Movia har en særlig interesse i sagens udfald. Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Hans Toft i Movias bestyrelse må varetage Kommunekontaktrådets interesser, som ikke nødvendigvis vil være sammenfaldende med regionens. Statsforvaltningen oplyser, at Steen Olesen ikke vil være inhabil, idet han i Movias bestyrelse forudsættes at varetage regionens interesser. Inhabilitet vil dog kunne komme på tale for Steen Olesens vedkommende, dersom regionsrådet skal behandle en sag, hvor der gør sig privatretlige interesser gældende. Det kan fx være tilfældet, hvis Movia og regionen handler fast ejendom.

Statsforvaltningens udtalelse vedlægges til orientering.


Journalnummer

13008000


3.pdf

Bilag

Svar fra Statsforvaltningen vedr. habilitet ved sæde i både kommunalbestyrelse, regionsråd og § 60 selskab


14. Meddelelser - Det fysiske udtryk på Regionsgården

Regionsdirektøren har igangsat et arbejde med et flerårigt perspektiv, som har til hensigt at forbedre og skabe et mere sammenhængende fysisk udtryk på Regionsgården. Projektet indeholder også en række sikkerhedselementer, som forbedrer medarbejdernes og politikernes sikkerhed. Det betyder bl.a., at den udendørs videoovervågning af Regionsgården bliver færdiggjort og der bliver introduceret gæstekort. Samtidig vil receptionen, som en service overfor borgere og politikere, være bemandet i flere timer – herunder ved aftenmøder.

De sikkerhedsmæssige løsninger forventes gennemført i løbet af efteråret 2013. Regionsrådet vil få en grundigere orientering senere inden ændringerne sker. Sikkerhedsløsningerne kommer ikke til at have indflydelse på muligheden for at afholde gruppemøder mv. op til valget i efteråret.

Arbejdet er igangsat fordi Regionsgården har et vedligeholdelsesefterslæb, hvilket bl.a. nødvendiggør udskiftning af ventilationsanlæg i kantinen. Derudover er der mulighed for at indrette Regionsgården bedre i forhold til de arbejdsformer, som der i stigende grad er behov for – herunder projektfaciliteter. Sammenholdt med antallet af tyverier og konkrete tilfælde af truende adfærd fra borgere mod administrationens ansatte, er det koncerndirektionens vurdering, at der er behov for at give Regionsgården en mere sikker, serviceminded og bæredygtig profil. Det gælder både fagligt, miljømæssigt og økonomisk.

At sammentænke alle elementer giver mulighed for et samlet billede af de økonomiske forhold for vedligeholdet af Regionsgården. Projektet vil blive afholdt indenfor de eksisterende økonomiske rammer og de årlige budgetprocesser.


Journalnummer

13007366
15. Meddelelser - Udvikling i forbrug på private hospitaler

Regionen følger løbende udviklingen i omvisiteringer af patienter til private udbydere, som følge af lovgivningen vedr. udvidet frit sygehusvalg.

I vedlagte notat opgøres udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret og en opgørelse over, hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

Antallet af omvisiteringer på baggrund af det udvidede frie sygehusvalg er faldet fra 2012 til 2013. Udgiften forbundet med disse omvisiteringer er ligeledes faldet i samme periode.

I maj måned 2013 har der været 2.037 omvisiteringer til private hospitaler, 43 % er omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg og 57 % er omvisiteret inden for rammerne af de udbudsaftaler, regionen har med en række private udbydere.

92 % af omvisiteringerne finder sted inden for områderne radiologiske procedurer (MR-skanninger), øjenoperationer (grå stær), operationer på nervesystemet, ”uden kode” og operationer på fordøjelsesorganer og milt.


Journalnummer

12002387


4.pdf

Bilag

20130630_omvisit_FU


16. Meddelelser - Retssag vedrørende feriepengesag mod Arbejdsmarkedets Feriefond

Som tidligere orienteret om havde Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) i 2008 gjort krav gældende mod bl.a. Region Hovedstaden vedrørende krav på forældede feriepenge (feriegodtgørelse og værdien af løn under ferie og ferietillæg, som er forældet), for optjeningsårene 1995 – 2000, i det omfang afregning ikke var sket. Beløbet var opgjort til kr. 3,8 mio. kr.

Østre Landsret afsagde dom den 22/3 2013. Østre Landsret fandt, at Arbejdsmarkedets Feriefonds eventuelle krav er forældede efter 1908-loven, Region Hovedstaden fik således medhold.

Ankefristen var 8 uger og udløb den 22. maj 2013. Der var ikke inden fristens udløb modtaget anke fra Arbejdsmarkedets Feriefond, og sagen er derfor afsluttet.


Journalnummer

13001726
17. Meddelelser - Børnecenter for Rehabilitering - navneændring

Den Sociale Virksomhed driver Børnecenter for Rehabilitering. Børnecentrets målgruppe er børn og unge op til 18 år med erhvervet hjerneskade. En væsentlig – og stigende - del af centrets brugere er unge i alderen fra 15 – 17 år. Det er svært for de unge at identificere sig med at skulle rehabiliteres på et børnecenter. Centret har derfor tilføjet ordet unge i navnet, så det fremover kommer til at hedde Børneungecenter for Rehabilitering. Medarbejdere og ledelse på Børnecentret er enige om, at det er et godt navn, der dels rummer de unge, dels ligger fint i forlængelse af det nuværende navn. Tilføjelsen vil samtidig gøre det mere klart for kommunale sagsbehandlere, der bevilger ophold på centret, at centrets målgruppe også omfatter unge.


Journalnummer

13007042
18. Meddelelser - Fotografering af det nuværende regionsråd

Ved afslutningen af sidste valgperiode blev det daværende regionsråd fotograferet. På tilsvarende vis er der planlagt fælles fotografering af det nuværende regionsråd tirsdag den 29. oktober 2013 i forbindelse med regionsrådets møde.


Journalnummer
19. Meddelelser - Indberetning af informationer til statslige myndigheder, Danske Regioner m.v.

På baggrund af beslutning i regionsrådet den 14. december 2010 vil regionsrådet løbende blive orienteret om administrative indberetninger af informationer til statslige myndigheder, Danske Regioner mv. og besvarelser af henvendelser fra andre politikere.

Dette sker via mail umiddelbart efter, at de er indsendt til henholdsvis den rekvirerende myndighed, Danske Regioner eller politikere, og de indsendte informationer lægges herefter på Politikerportalen i kronologisk rækkefølge.

Der har siden sidste møde i forretningsudvalget været følgende underretninger:


Journalnummer

11000453
20. Meddelelser - Vækstforum Hovedstaden

Vækstforum Hovedstaden møde den 30. maj 2013 blev aflyst pga. af mange afmeldinger,Vækstforum ville således ikke have været beslutningsdygtigt.

De 5 bevillingssager på dagsordenen blev afgjort ved skriftlig høring. Vækstforums næste møde er den 15. august.


Journalnummer

12001057


5.doc

Bilag

Afslutning på skriftlig høring - Bevillingssager 30 maj 2013, endelig


21. Meddelelser - Sundhedskoordinationsudvalget

Sundhedskoordinationsudvalget holdt møde den 7. juni 2013. Konklusionerne fra mødet ligger på regionens hjemmeside http://www.regionh.dk/menu/Politik/Politisk+kalender/2013/Sundhedskoordinationsudvalget/Moede+7.+juni+2013.htm.

Næste møde i sundhedskoordinationsudvalget er den 21. september 2013.


Journalnummer

12000105
22. Meddelelser - Kommunekontaktudvalget

Der har ikke været møde i Kommunekontaktudvalget (KKU) siden sidste forretningsudvalgsmøde.


Journalnummer

12000106
23. Meddelelser - Øresundskomiteen

Den 3. juni 2013 var der møde i Øresundskomiteens forretningsudvalg (referat vedlagt). På mødet besluttede man bl.a., at Øresundskomiteens sekretariat skal igangsætte en udredning af betalingsstrukturen for Øresundsbron og iværksætte en opdatering af den øresundsregionale udviklingstrategi (ØRUS). De to nye initiativer er inspireret af ideer fra Øresundskomiteens visionsseminaer den 23.-24. april 2013. Næste møde i Øresundskomiteens forretningsudvalg er den 26. september 2013.


5.pdf

Bilag

Referat FUVU den 3 juni 2013


24. Meddelelser - Møder i bestyrelsen for trafikselskabet Movia

Movias bestyrelse afholdt møde den 20. juni 2013.

Bestyrelsesprotokollen for mødets åbne punkter er udsendt til orientering.


Journalnummer

13001196


6.pdf

Bilag

Beslutningsprotokol 20. juni 2013


25. Meddelelser - String

Den 14. juni blev der afholdt et uformelt møde mellem de politiske ledere af STRING-samarbejdet ved Folkemødet på Bornholm. På mødet drøftede man de fremtidige udviklingsperspektiver for samarbejdet.

Det næste Politiske Forum afholdes den 29. august på Hotel Hilton og efterfølges af en STRING-konference på Den Blå Planet. Formålet med konferencen er, at lancere resultater fra STRING-projektet ”Building Tourism”, som har undersøgt potentialet for turismen i STRING-regionen. Erhvervs- og Vækstminister Annette Vilhelmsen er taler på konferencen og vil give de danske perspektiver på den nye infrastrukturs muligheder i forhold til landets samlede turisme.

Information om konferencen kan findes via dette link: www.stringnetwork.dk
26. Meddelelser - Den Skandinaviske Arena

Næste møde i Den Skandinaviske Arena er aftalt til den 3. oktober i år og afholdes på Oslo Rådhus.
27. Closed item28. Publikationer:
29. Konferencer mv.: