UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

10-12-2013 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT
PUNKTER

1. Meddelelser - Aftale indgået mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014
2. Meddelelser - Igangsætning af projektet "Kollektiv trafik og delebiler - en samlet mobilitetsløsning"
3. Meddelelser - Etablering af fælles kommunale og regionale funktioner i sundhedshuset i Murergade
4. Meddelelser - Screeningsprogram for livmoderhalskræft
5. Meddelelser - Afrapportering af udviklingsaftaler
6. Meddelelser - Status på aftale med Commonwealth of Massachusetts
7. Meddelelser - Orientering om mobilitetsplaner i kommuner
8. Meddelelser - Udvikling i forbrug på private hospitaler
9. Meddelelser - Indberetning af informationer til statslige myndigheder, Danske Regioner m.v.
10. Meddelelser - Vækstforum Hovedstaden
11. Meddelelser - Sundhedskoordinationsudvalget
12. Meddelelser - Kommunekontaktudvalget
13. Meddelelser - Øresundskomiteen
14. Meddelelser - Møder i bestyrelsen for Trafikselskabet Movia
15. Meddelelser - STRING
16. Meddelelser - Den Skandinaviske Arena
17. Publikationer:
18. Konferencer mv.:
19. Meddelelser - Region Hovedstaden strammer op på administrationen af forskningsmilder1. Meddelelser - Aftale indgået mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014

Der blev den 26. november indgået aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014. Aftalen omfatter følgende fire hovedtemaer:

På sundhedsområdet afsættes under beløbet til Ny velfærd 150 mio. kr. i 2014 til et løft af psykiatrien – heraf 50 mio. kr. varigt.

Midlerne afsættes med henblik på nedbringelse af tvang i psykiatrien. Der afsættes 50 mio. kr. årligt til at indgå partnerskaber med regionerne. Midlerne kan bl.a. anvendes til initiativer i regionerne om patientinddragelse, kompetenceudvikling samt udbredelse og implementering af metoder med gode nationale og internationale erfaringer. 100 mio. kr. afsættes til en ekstra anlægsindsats i 2014 for at understøtte fysiske rammer til at nedbringe anvendelse af tvang i psykiatrien.

For at sikre opfølgning på de iværksatte initiativer nedsættes en task force med repræsentanter fra relevante myndigheder.

Der gives derudover et statsligt tilskud på i alt 275 mio. kr. til medfinansiering af anlæg af et nyt center for partikelterapi på Det Ny Universitetshospital ved Århus.

På miljøområdet afsættes bl.a. 200 mio. kr. til grøn omstilling, fx initiativer, der kan fremme grøn teknologi, bidrage til mere genanvendelse af affald, fremme økologi, styrke rådgivningen om PCB i bygninger samt understøtte mere natur.

Vedrørende beskæftigelsestiltag mv. indføres blandt andet højere beskæftigelsesfradrag, afsættes yderligere midler til jobrotation samt gennemføres en styrket indsats mod social dumping gennem en målrettet myndighedsindsats.


Journalnummer

13000329
2. Meddelelser - Igangsætning af projektet "Kollektiv trafik og delebiler - en samlet mobilitetsløsning"

Regionsrådet bevilgede den 25. september 2012 1,1 mio. kr. til at gennemføre projektet ”Kollektiv trafik og delebiler – en samlet mobilitetsløsning”.

 

Projektet har til formål at fremme og kombinere kollektiv transport og delebiler. Der opsættes delebiler langs buslinje 350S samt udstedes et mobility-pass, som giver rabat til både kollektiv transport og delebil. Man ved fra udlandet, at personer, som melder sig ind i en delebilsordning, oftest øger deres brug af bus og tog.

 

Midlerne til projektet blev bevilget under forudsætning af, at der kom medfinansiering fra Trafikstyrelsens pulje for energieffektive transportløsninger. Desværre modtog administrationen afslag fra Trafikstyrelsen den 21. marts 2013.


 

Administrationen valgte at søge påny, og efter en orientering i Miljø- og grøn vækstudvalget den 11. juni 2013, blev en ny ansøgning indsendt den 15. august 2013.


 

Den 15. november 2013 fik administrationen meddelelse fra Trafikstyrelsen om, at det ansøgte beløb på 1,4 mio. kr. nu var bevilget.


 

Administrationen igangsætter derfor projektet i starten af 2014 - med udløb i 2015. Region Hovedstaden er projektejer og de øvrige partnere er: Movia, Delebilsordningen LetsGo, Det regionale elbils-sekretariat Copenhagen Electric, Københavns Kommune og Ballerup Kommune. Dragør og Tårnby kommuner deltager som interessenter. Det fulde budget for projektet er 3,8 mio. kr. og projektperioden er 18 måneder.


Journalnummer

12008035
3. Meddelelser - Etablering af fælles kommunale og regionale funktioner i sundhedshuset i Murergade

Udgik af dagsordenen. Se sag nr. 2 på tillægsdagsordenen.


Journalnummer

13006731
4. Meddelelser - Screeningsprogram for livmoderhalskræft

Forretningsudvalget blev til møde den 22. oktober 2013 orienteret om, at Region Midtjylland ved en gennemgang af det IT-system, der styrer invitationerne til det nationale program til screening for livmoderhalskræft, havde konstateret en usikkerhed omkring den status, kvinderne er registreret med i systemet. Det betyder, at der var opstået usikkerhed om, hvorvidt kvinder, der i systemet står anført som "frameldt", reelt har frameldt sig screeningen.

 

Nationalt er der ca. 19.000 kvinder mellem 23 og 65 år, hvor der kan være usikkerhed om, hvorvidt de har frameldt sig screeningen eller ej. Af disse er 2.628 kvinder på nuværende tidspunkt bosiddende i Region Hovedstaden. Alle regioner har valgt at gentilmelde alle de kvinder, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt de reelt er frameldt systemet, således at tvivlen om frameldingernes rigtighed kommer de berørte kvinder til gode. Gentilmeldingen blev foretaget i uge 43, hvor alle kvinderne også modtog brev herom. Alle praktiserende læger blev ligeledes orienteret herom.

 

Region Midtjylland har den 1. november 2013 opgjort, at der af de ca. 19.000 kvinder, der har modtaget brev om gentilmeldingen, er 2.744 (14,6 %), som har frameldt sig screeningsprogrammet igen. Der er desuden en række kvinder, der har fået foretaget en undersøgelse for celleforandringer (en screening for livmoderhalskræft). De foreløbige resultater viser, at ingen af de undersøgelser, der er foretaget, har påvist kræft eller svære celleforandringer (forstadie til kræft). Det er aftalt, at Region Midtjylland på vegne af alle regionerne laver fælles regionale opgørelser de kommende måneder, således at området følges tæt både nationalt og regionalt.

 

Region Hovedstaden er i lighed med øvrige regioner ved at gennemgå data for de kvinder, hvor der er opstået tvivl om frameldingernes rigtighed. Der er på nuværende tidspunkt ikke identificeret nogle forhold, som indikerer, at der reelt er opstået fejl, og at de berørte kvinder er blevet frameldt screeningen uden aktivt at have bedt om det.

 

Forretningsudvalget vil i takt med, at der nationalt og regionalt fremkommer nye oplysninger i sagen, blive orienteret herom.

 

Til orientering er vedlagt Danske Regioners redegørelse om sagen til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Redegørelsen er fremsendt til Ministeriet den 21. november 2013.


Journalnummer

13010519


1.pdf
2.pdf

Bilag

Foreløbig redegørelse vedr. livmoderhalskræft fra DR til SUM
Følgebrev fra DR til SUM


5. Meddelelser - Afrapportering af udviklingsaftaler

I maj 2012 indgik koncerndirektionen udviklingsaftaler med hospitalsdirektionerne for perioden maj 2012 – december 2013. I udviklingsaftalerne beskrives hvordan hospitalerne arbejder med de bærende udviklingsstrategier i perioden.

 

Forretningsudvalget fik de indgåede udviklingsaftaler forelagt i august 2012, og blev orienteret om midtvejsstatus i januar 2013.

 

Udviklingsaftalerne udløber med udgangen af 2013 og hospitalerne har afrapporteret til koncerndirektionen i forhold til de opstillede mål.

 

Hospitalerne har overordnet set opfyldt deres udvikingsaftaler og gennemført de planlagte indsatser. De opstillede mål er opnået i henhold til planen.

Visse indsatser er ikke fuldt gennemført på tidspunktet for afrapporteringen, men forventes gennemført i 2014. Hospitalerne har i deres afrapportering angivet hvordan forsinkelserne håndteres, og koncerndirektionen har på baggrund heraf taget afrapporteringen til efterretning.

 

En række vellykkede aktiviteter og indsatser på de enkelte hospitaler i forbindelse med udviklingsaftalerne har relevans for de øvrige hospitaler. Koncerndirektionen afholder møder med hospitalsdirektionerne med henblik på en samlet opsamling og videndeling.

 

Der planlægges ikke nye udviklingsaftaler, da der afventes beslutning om en ny styringsmodel i det nyvalgte regionsråd.


Journalnummer

11010887
6. Meddelelser - Status på aftale med Commonwealth of Massachusetts

Den 20. juni 2012 underskrev Region Hovedstaden, Region Skåne og Region Sjælland en samarbejdsaftale med Commonwealth of Massachusetts. Aftalen skal fremme konkrete samarbejder mellem Massachusetts og de tre regioner inden for life science med fokus på at etablere flere markante forskningssamarbejder, at fremme udveksling af forskere og studerende samt at understøtte innovationsrettede virksomhedssamarbejder og -netværk, som kan fremme erhvervsudviklingen og regional vækst. Der er etableret en administrativ styregruppe mellem de tre regioner, som Region Hovedstaden sekretariatsbetjener, og hvor det er aftalt, at aftalen er åben for både samarbejder mellem alle parter og for bilaterale samarbejder mellem den enkelte region og Massachusetts.

 

Status er, at Region Hovedstaden har udviklet to programmer, som regionerne bilateralt kan anvende til at fremme henholdsvis større forskningssamarbejder med fokus på finansiering fra EU’s Horizon 2020 og det amerikanske National Institute of Health (NIH) samt til udveksling af forskere. I Region Hovedstaden har regionsrådet via den to-årige Handlingsplan for Forskningspolitik 2020 og Budget 2013 afsat midler til dette, hvor status er, at der indtil videre er igangsat fire konkrete samarbejdsprojekter, som skal føre til større ansøgninger til EU eller NIH, mens der er bevilget midler til udsendelse af indtil videre fem forskere til Massachusetts. Såfremt regionsrådet via 4. økonomirapport siger ok til overførsel af uforbrugte midler til de to programmer, forventes resten af midlerne udmøntet til et tilsvarende antal projekter i løbet af 2014.

 

I forhold til fremme af innovative erhvervssamarbejder, har alle tre regioner bevilget midler på sammenlagt op til 12 mio. kr. over tre år til deltagelse i Massachusetts internationale erhvervsprogram ”International Collaborative Industri Programme” (ICIP). Midlerne, som i Region Hovedstaden kommer fra Vækstforum Hovedstaden, skal anvendes til medfinansiering af direkte erhvervsudviklingsprojekter, matchmaking og etablering af netværk. Da bevillingerne fra Region Skåne og Region Sjælland blev forsinket, nåede de tre regioner ikke med i programmet i 2013. Men det er netop meddelt fra Massachusetts Life Science Center, at programmet kører videre, og at regionerne bliver partnere fra og med 2014, såfremt alle formelle krav opfyldes. De tre regioner er derfor i tæt dialog om udpegning af et operatørkonsortium bestående af erfarne forskerparker med Forskerparken COBIS som fælles ankerpunkt for de tre regioner. Det forventes, at der kan igangsættes aktiviteter fra primo 2014, og at virksomheder fra de tre regioner, som har samarbejde med virksomheder fra Massachusetts, kan søge midler fra programmet fra april 2014.

 

De tre regionsrådsformænd har i oktober 2013 fremsendt en invitation til guvernør Deval Patrick til et besøg i Øresundsregionen i løbet af 2014. Fremsendelsen sker på opfordring af Massachusetts Life Science Center, idet guvernøren netop er ved at fastlægge sit rejseprogram for anden halvdel af valgperioden. Administrationen er i dialog med guvernørens kontor og afventer tilbagemelding på evt. muligheder for et besøg.


Journalnummer

13005303
7. Meddelelser - Orientering om mobilitetsplaner i kommuner

Regionsrådet besluttede den 18. juni 2013 at igangsætte en opgave med at introducere mobilitetsplaner i kommuner i hovedstadsregionen. Denne opgave er en opfølgning på den kollektive trafikanalyse, hvor én af anbefalingerne var introduktion af mobilitetsplaner i kommunerne. Mobilitetsplanerne skal skabe overblik over den nuværende transportadfærd blandt medarbejdere og besøgende og derved komme med anbefalinger til, hvordan medarbejdernes transport kan tilrettelægges anderledes - fx ved i højere grad at cykle eller benytte den kollektive trafik fremfor kørsel i egen bil. Dermed skal mobilitetsplanerne gerne påvirke både miljø og trængsel i en positiv retning. Mobilitetsplanerne gennemføres for Høje Tåstrups Rådhus samt to af Helsingør Kommunes adresser. De to kommuner er udvalgt på baggrund af en række kriterier opstillet af konsulenten i forbindelse med opgaven. Ved at inddrage to af Helsingør Kommunes adresser kan der opnås værdifuld viden om adfærden blandt medarbejdere fra samme kommune, men som har vidt forskellige forudsætninger for at benytte hhv. bilen, cyklen og den kollektive trafik til og fra arbejde. Det skyldes, at de to adresser adskiller sig markant fra hinanden på relevante parametre såsom placering i byen, stationsnærhed og antallet af parkeringspladser.

 

Som første led i analysen er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere og besøgende i de to kommuner for at få kortlagt deres nuværende transportadfærd. Når resultaterne fra de to spøgeskemaundersøgelser foreligger, vil kommunerne blive inddraget i en proces for, hvordan man eventuelt kan implementere de tiltag, der kan understøtte ændringer i medarbejdernes transportadfærd. Det kan være i form af kommunale politikker omkring hjemmearbejde, brug af egen bil i arbejdstiden mv., men også muligheden for at de kommunale busruter lægges om så de i højere grad imødekommer medarbejdernes transportbehov mellem hjem og arbejde.

 

De endelige resultater af arbejdet vil blive forelagt regionsrådet primo 2014.


Journalnummer

13006682
8. Meddelelser - Udvikling i forbrug på private hospitaler

Regionen følger løbende udviklingen i omvisiteringer af patienter til private udbydere som følge af lovgivningen vedr. udvidet frit sygehusvalg.

 

I vedlagte notat opgøres udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret og en opgørelse over, hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

 

Antallet af omvisiteringer på baggrund af det udvidede frie sygehusvalg er faldet fra 2012 til 2013. Udgiften forbundet med disse omvisiteringer er ligeledes faldet i samme periode.

 

I september måned 2013 har der været 1.574 omvisiteringer til private hospitaler, 44 % er omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg og 56 % er omvisiteret inden for rammerne af de udbudsaftaler, regionen har med en række private udbydere.

 

92 % af omvisiteringerne finder sted inden for områderne radiologiske procedurer (MR-skanninger), øjenoperationer (grå stær), operationer på nervesystemet, ”uden kode” og operationer på fordøjelsesorganer og milt.


Journalnummer

12002387


3.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler


9. Meddelelser - Indberetning af informationer til statslige myndigheder, Danske Regioner m.v.

På baggrund af beslutning i regionsrådet den 14. december 2010 vil regionsrådet løbende blive orienteret om administrative indberetninger af informationer til statslige myndigheder, Danske Regioner mv. og besvarelser af henvendelser fra andre politikere.

Dette sker via mail umiddelbart efter, at de er indsendt til henholdsvis den rekvirerende myndighed, Danske Regioner eller politikere, og de indsendte informationer lægges herefter på Politikerportalen i kronologisk rækkefølge.

Der har siden sidste møde i forretningsudvalget været følgende underretninger:


Journalnummer

11000453
10. Meddelelser - Vækstforum Hovedstaden

Vækstforum Hovedstaden afholder sit sidste møde den 11. december 2013. Mødet vil have fokus på evaluering af Vækstforum Hovedstadens indsats og arbejdsform samt anbefalinger til det kommende Vækstforum - herunder drøftes også evalueringen af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Endelig drøftes den Fokuserede Vækstdagsorden.


Journalnummer

12001057
11. Meddelelser - Sundhedskoordinationsudvalget

Sundhedskoordinationsudvalget har holdt møde den 26. november 2013. Mødereferatet eftersendes.


Journalnummer

12000105
12. Meddelelser - Kommunekontaktudvalget

Der har ikke været afholdt møde i Kommunekontaktudvalget siden sidste forretningsudvalgsmøde.


Journalnummer

12000106
13. Meddelelser - Øresundskomiteen

Den 24. oktober blev der afholdt møde i Øresundskomiteen. Komiteen drøftede bl.a. den Fokuserede Vækstdagsorden, som Region Hovedstaden er en del af sammen med Kommunekontaktrådet Hovedstaden, Kommunekontaktrådet Sjælland, Region Sjælland og Københavns Kommune. Der blev desuden truffet beslutning om en handlingsplan for 2014, budget for 2014 samt det videre arbejde med Folkemødet, Almedalen og Øresundsdagene. Øresundskomiteens møde blev efterfulgt af det årlige Øresundsting. Det næste møde i Øresundskomiteens forretningsudvalg afholdes den 5. december, hvor bl.a. endelig organisering og budget for Øresundsdagene skal besluttes. Materiale herom eftersendes.

 

JOURNALNUMMER

12001055
14. Meddelelser - Møder i bestyrelsen for Trafikselskabet Movia

Movias bestyrelse afholdt møde den 24. oktober 2013.

 

Bestyrelsesprotokollen for mødets åbne punkter er udsendt til orientering.


Journalnummer

13001196


4.pdf

Bilag

Beslutningsprotokol Åben dagsorden 241013


15. Meddelelser - STRING

Den 27. november afholdtes politiske møder i Bruxelles i forbindelse med STRING. Ud over det egentlige Politiske Forum imellem STRING-partnerne afholdtes et møde med medlemmer fra Europaparlamentet valgt i STRING-regionen. På mødet præsenteredes STRING's fem strategiske områder for parlamentsmedlemmerne og strategiske tiltag blev drøftet.

 

På det Politiske Forum har STRING-partnerne bl.a. behandlet fælles politiske statements om hhv. Grøn Vækst i STRING-regionen og Infrastruktur, som bygger ovenpå det fælles politiske statement, som STRING vedtog i september 2012.

 

JOURNALNUMMER

10003621
16. Meddelelser - Den Skandinaviske Arena

Næste møde i Den Skandinaviske Arena forventes afholdt 3. februar 2014 i Gøteborg.


Journalnummer

12005419
17. Publikationer:
18. Konferencer mv.:
19. Meddelelser - Region Hovedstaden strammer op på administrationen af forskningsmilder

På baggrund af artikler i pressen er der den 8. december 2013 udsendt en pressemeddelelse om administrationen af regionens forskningsmidler. Det præciseres i pressemeddelelsen, at Regionen allerede tidligere i år har indskærpet over for hospitalerne, at der altid skal være fire øjne til at godkende udbetalinger fra forskningskonti jævnfør regionens kasse- og regnskabsregulativ.

 

Kasse- og regnskabsregulativet gælder for alle i hele Region Hovedstaden og derfor også hospitalernes administration af eksterne forskningsmidler. Der er herudover udarbejdet meget detaljerede regler vedr. eksterne forskningsmidler i bilag til kasse- og regnskabsregulativet i 2009. Erfaringen viser imidlertid, at hospitalerne ikke i alle tilfælde har administreret efter disse regler og administrationen har derfor iværksat udarbejdelse af nye og endnu klarere retningslinjer vedrørende administration af eksterne forskningsmidler. I dette arbejde inddrages desuden anbefalinger fra regionens eksterne revisor; BDO Kommunernes Revision.

 

Henrik Thorup modtog den 18. november svar på politikerspørgsmål nr. 165, hvor der blev spurgt nærmere ind til, hvilke initiativer der er iværksat for at sikre, at forskere ikke har mulighed for at blande privat økonomi sammen med de midler regionen har modtaget til at udføre forskning for. Der henvises ligeledes til dette svar.

 

Der er behov for større ledelsesmæssigt fokus på de administrative procedurer i forbindelse med indgåelse af aftaler samt formål og forudsætninger ved indgåelse af aftaler og kontrakter i forbindelse med eksternt finansieret forskning. Eksempelvis skal den enkelte virksomheds- samt koncerndirektionen orienteres forud for godkendelsen af projekter med samlede udgifter over 5 mio. kr. Dette er ikke sket i alle tilfælde i dag.

 

I forbindelse med opsætningen i det nye økonomisystem har hvert enkelt hospital taget aktiv stilling til bl.a. beløbsgrænser, godkendelsesniveauer mv., således at økonomisystemet understøtter korrekt administration af regionens administrative regler.

 

Ét af de yderligere tiltag, som vi nu agter at gennemføre, er, at vi fremover vil registrere i fuldt omfang i økonomisystemet i overensstemmelse med vejledningen, hvilket bl.a. indebærer, at vi vil indføre budgetlægning på løn, øvrige driftsudgifter, indtægter og omkostningselementer på det enkelte eksternt finansierede projekt (den enkelte projektkonto) med virkning fra 2014.

 

Dertil kommer, at regionen – med indførelsen af nyt fælles økonomisystem – får bedre kontrolmuligheder og vil sikre løbende opfølgning samt afrapportering til koncerndirektionen.

 

Der er i dag indgivet politianmeldelse mod to navngivne personer (forskere) på Rigshospitalet. En revisionsmæssig gennemgang af bilag over 5.000 kr. har vist, at der på konkrete eksterne forskningsprojekter er registreret en række udgifter, hvor dokumentationen generelt har været mangelfuld eller fraværende samt at der er registreret udgifter, hvor formålet ikke tjener forskningsformål. Der er i begge personsager tale om mangelfuld dokumentation mv. for i størrelsesordenen ca. 1 mio. kr.


Journalnummer

13013387


5.pdf
6.pdf
7.pdf

Bilag

Pressemeddelse udsendt 8 december 2014
Svar på spml 165-13 - vedr forskning stillet af Henrik Thorup
Retningslinjer for administration af forskningsmidler