UDVALG

Sundhedskoordinationsudvalget

MØDE

Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

STED

Mødelokale på regionsgården

STARTTIDSPUNKT

02-10-2015 09:00:00

SLUTTIDSPUNKT

02-10-2015 11:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af mødeplan for 2016
3. Temadrøftelse om nye organisatoriske samarbejdsformer
4. Godkendelse af Sundhedsaftalens implementeringsplan for 2016
5. Drøftelse af cases vedr. færdigbehandlede psykiatriske patienter
6. Høring af praksisplan for almen praksis 2015-2018
7. Meddelelser - Orientering vedr. kronikerprofilen
8. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
INDSTILLING
Administrationen indstiller:
at Sundhedskoordinationsudvalget godkender den foreliggende dagsordenen som grundlag for mødets afvikling.
 
 

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
Den foreliggende dagsorden blev godkendt som grundlag for mødets afvikling.
 
 
 
 

SAGSFREMSTILLING
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Journalnummer
Referat
Sagsfremstilling

1.pdf

Bilag

Bilag Årsplan - SKU - 2015


2. Godkendelse af mødeplan for 2016

-
INDSTILLING
Administrationen indstiller:
at Sundhedskoordinationsudvalget godkender forslaget til mødeplan for 2016.
 
 
 
 
 

POLITISK BEHANDLING
Udvalget godkendte forslaget til mødeplan for 2016.

SAGSFREMSTILLING
 
Det foreslås, at Sundhedskoordinationsudvalgets møder i 2016 afholdes på følgende tidspunkter:
 
5. februar 2016, kl. 9 -11
 
27. maj 2016, kl. 9 -11
 
30. september 2016, kl. 9 -11
 
2. december 2016, kl. 9 -11
 
 
Det foreslås endvidere, at alle møderne afholdes på Regionsgården i Hillerød.
 
 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sundhedskoordinationsudvalgets mødeplan offentliggøres på regionens hjemmeside, når den er godkendt.

Journalnummer
14012317

Referat
Sagsfremstilling3. Temadrøftelse om nye organisatoriske samarbejdsformer

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet, at der skal være en temadrøftelse på hvert møde.
 
Emnet for temadrøftelsen på dette møde er nye organisatoriske samarbejdsformer - herunder sundhedshuse.
 
 

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
at Sundhedskoordinationsudvalget med afsæt i de to oplæg drøfter principper for det videre arbejde med nye organisatoriske samarbejdsformer.
 
 
 
 

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
Udvalget drøftede principper for det videre arbejde med nye organisatoriske samarbejdsformer. Herunder tilkendegav udvalget, at man i forhold til det videre arbejde ønsker, at der sættes særligt fokus på;
Udvalget anmodede den administrative styregruppe om at sikre, at ovennævnte principper medtages i det administrative arbejde med udarbejdelsen af forslag til principper for arbejde med nye integrerede organisatoriske samarbejdsformer.
 
 
 
 
 
 

SAGSFREMSTILLING
Emnet for temadrøftelsen på dette møde er nye samarbejdsformer - herunder sundhedshuse.
 
Nye samarbejdsformer er et af de fire visionsområder i Sundhedsaftalen for 2015 - 2018. Det fremgår af den administrative del af Sundhedsaftalen, at det konkrete arbejde med realisering af visionen, skal ske gennem to indsatser.
 
 
 
Indsats 5 indgår i Sundhedsaftalens implementeringsplan for 2015. Der planlægges efter, at der primo 2016 kan foreligge et udkast til aftale om principper for arbejdet med integrerede organisatoriske samarbejdsmodeller. Indsats 6 om udvælgelse og afprøvning af to til tre større modelprojekter indgår i forslaget til Sundhedsaftalens implementeringsplan for 2016.
 
 
Temadrøftelsens oplæg:
 
Der vil som inspiration til sundhedskoordinationsudvalgets drøftelse af nye organisatoriske samarbejdsformer være to oplæg.
 
Anne Hertz og Sven Bjerre, henholdsvis vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri og direktør i Københavns Kommunes Socialforvaltning, fortæller på mødet om modelprojektet vedr. psykiatriens huse.
 
Vicedirektør Peter Mandrup fra Hillerød Hospital og Centerchef Helene B. Rasmussen i Center for Omsorg og Ældredirektør Helsingør Kommune fortæller på mødet om samarbejdsprojekt mellem Region Hovedstaden og Helsingør Kommune vedrørende etablering af et fælles Sundhedshus i Helsingør.
 
 
 
 
 
 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Den administrative styregruppes oplæg til principper for nye samarbejdsformer forventes at kunne forelægges for udvalget på udvalgets møde den 27. maj 2015.
 
Forslag til modeller for sundhedshuse forventes at kunne præsenteres på udvalgets møde den 5. februar 2015.

Journalnummer
Referat
Sagsfremstilling4. Godkendelse af Sundhedsaftalens implementeringsplan for 2016

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
 
Det foreliggende forslag til Sundhedsaftalens implementeringsplan for 2016 blev drøftet i Sundhedskoordinationsudvalget den 13. maj 2015 og blev anbefalet af udvalget. Forslaget har herefter været drøftet i kommunerne samt i Praksisplanudvalget og Patientinddragelsesudvalget. De indkomne bemærkninger giver ikke anledning til at foreslå ændringer i de indsatser, der indgår i implementeringsplanen.
 
 
 
 
 

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
at Sundhedskoordinationsudvalget godkender forslag til Sundhedsaftalens implementeringsplan for 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
Udvalget godkendte det foreliggende forslag til Sundhedsaftalens implementeringsplan for 2016. Endvidere anmodede udvalget den administrative styregruppe om at sikre, at de indkomne bemærkninger medtages i det videre arbejde med implementeringen af Sundhedsaftalen.
 
 
 

SAGSFREMSTILLING
Det fremgår af sundhedsaftalen, at Sundhedskoordinationsudvalget i kalenderårets 2. kvartal skal have en indledende drøftelse af forslag til implementeringsplan for det følgende kalenderår.
 
Tiltrædelse af implementeringsplanen for det næstfølgende kalenderår skal ske på et møde i Sundhedskoordinationsudvalget ultimo oktober måned efter kommunernes og regionens vedtagelse af budgettet for det følgende år.
 
Det foreliggende forslag til Sundhedsaftalens implementeringsplan for 2016 blev drøftet i Sundhedskoordinationsudvalget den 13. maj 2015 og blev anbefalet af udvalget. Forslaget har herefter været drøftet i kommunerne samt i Praksisplanudvalget og Patientinddragelsesudvalget.
 
 
Bemærkninger til forslaget
 
Kommunerne har henover sommeren haft en dialog om forslaget til Sundhedsaftalens implementeringsplan for 2015. Kommunerne har efterfølgende fremsendt et notat, der indeholder en opsamling over kommunernes bemærkninger til implementeringsplanen. Det fremgår af notatet, at der er modtaget svar fra 22 kommuner. Heraf har 13 kommuner ikke haft bemærkninger til forslaget.
 
Det fremhæves i notatet, at kommunerne overordnet set finder, at det er de rigtige indsatser, der er placeret i implementeringsplanen for 2016. Der er dog en bekymring for antallet af indsatser, der skal igangsættes i 2016, bl.a. i lyset af, at der allerede er igangsat en række indsatser i 2015 og at de mange nye indsatser på sigt forudsætter øgede kompetencer og ressourcer i kommunerne. Det foreslås, at de nedsatte arbejdsgrupper tages med på råd, når implementeringsplanerne for 2017 og 2018 skal udarbejdes, bl.a. i forhold til at sikre at indsatserne iværksættes i en naturlig rækkefølge, og at sikre at indsatserne iværksættes i et tempo, hvor der er kapacitet og ressourcer til opgaven i arbejdsgrupperne og senere i de organisationer, som skal implementere indsatserne mv.
 
De konkrete bemærkninger fra kommunerne indeholder blandt andet forslag om, at indsats 33 om tilbud om alkohol- og tobaksintervention samtænkes med indsats 70 om træning forud for planlagte operationer.
 
Praksisplanudvalget drøftede den 22. juni 2015 forslaget Sundhedsaftalens implementeringsplan 2016. Forslaget blev taget til efterretning.
 
Patientinddragelsesudvalget havde på sit møde den 26. august 2015 en overordnet drøftelse af forslaget til Sundhedsaftalens implementeringsplan for 2016.
 
Patientinddragelsesudvalget fandt, at implementeringsplanen bør tydeliggøres i forhold til planer for, hvordan borgerne inddrages i arbejdet med enkelte indsatser og i de enkelte arbejdsgrupper. Herunder fremhævede udvalget, at det er vigtigt, at det bliver tydeliggjort, hvordan brugerinddragelsen konkret tilrettelægges, så der sikres en hensigtsmæssig inddragelse.
 
 
Den administrative styregruppe har drøftet bemærkningerne til implementeringsplanen på sit møde den 25. september 2015. Styregruppen finder ikke, at bemærkninger giver anledning til at foreslå ændringer i forhold til de indsatser, der indgår i Sundhedsaftalens implementeringsplan for 2016.
 
Styregruppen vil i sit videre arbejde med iværksættelse af implementeringsplanen for 2016 samt i forberedelsen af udkast til implementeringsplanen for 2017 have fokus på de indkomne bemærkninger. Herunder vil der i efteråret 2015 blive arbejdet på at få sat et tydeligere fokus på de områder af sundhedsaftalen, hvor det er relevant og hensigtmæssigt at få udvidet inddragelse af borgerne.
 
 
 
 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Implementeringsplanen offentliggøres på Sundhedsaftalens hjemmeside.

Journalnummer
Sagsfremstilling
Referat

2.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf

Bilag

Opsamling på høring i kommuner - indsatser - TIL REGIONEN
høringsvar PIU
Referat PPU 220615 IMPLAN 16
Implementeringsplan 2016 DAS 25.september


5. Drøftelse af cases vedr. færdigbehandlede psykiatriske patienter

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Sundhedskoordinationsudvalget aftalte på udvalgets møde den 13. maj 2015, at der som opfølgning på drøftelse af udviklingen omkring antallet af færdigbehandlede patienter inden for psykiatrien skal fremlægges nogle beskrivelser, som kan illustrere de særlige udfordringer, der kan gøre sig gældende i forhold til hjemtagning af færdigbehandlede psykiatriske patienter.
 
 

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
at Sundhedskoordinationsudvalget drøfter cases vedr. færdigbehandlede borgere på det psykiatriske område, og hvilke overvejelser de giver anledning til i forhold til det videre arbejde med udarbejdelse og implementering af sundhedsaftalens indsat 52 og 54 vedr. udarbejdelse af en kommunikationsaftale og revision af samarbejdsaftalerne på psykiatriområdet.
 
 
 
 

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
Udvalget noterede med tilfredshed, at der - inden for psykiatrien - er sket en markant reduktion i antallet af færdigbehandlingsdage i 1. halvår 2015 sammenholdt med 1. halvår 2014.
 
Udvalget drøftede de vedlagte cases. Udvalget tilkendegav, at casene gav god indsigt i den kompleksitet som kan gøre sig gældende i forhold til hurtig hjemtagning af færdigbehandlede borgere.
 
Udvalget ønsker at følge udviklingen på området. Herunder ønsker udvalget at få distriktpsykiatriens bemærkninger til de vedlagte cases. Punktet sættes på dagsordenen på udvalgets møde den 27. maj 2016.
 
 

SAGSFREMSTILLING
Der har i 1. halvår 2015 været 7.957 udskrivninger efter indlæggelse på Region Hovedstadens Psykiatriske Centre. Heraf er der i forbindelse med 109 indlæggelser registreret færdigbehandlingsdage, svarende til at der er registreret færdigbehandlingsdage i forbindelse med knap 1,4 % af indlæggelserne på de psykiatriske afdelinger i den nævnte periode.
 
Antallet af færdigbehandlingsdage udgjorde i 1. halvår 2015 i alt 3.459 dage. Heraf vedrører 2.708 dage i alt 37 borgere, der ved udskrivelsen havde været registreret færdigbehandlet i mere end én måned.
 
I samme periode i 2014 blev der registreret 4.351 færdigbehandlingsdage. Heraf vedrørte 3.467 dage i alt 48 borgere, som ved udskrivelsen havde været registreret færdigbehandlet i mere end én måned.
 
Samlet set er der således sket en væsentlig reduktion i antallet af færdigbehandlingsdage, sv. til et fald på cirka 20 procent. Mens hovedparten af færdigbehandlingsdagene både i 2014 og i 2015 vedrører borgere, der ved udskrivelsen har været registreret færdigbehandlet i mere end én måned.
 
 
Casebeskrivelser
Der er som bilag vedlagt et notat med fem case-beskrivelser, der illustrerer nogle af væsentligste udfordringer, der gør sig gældende i forhold til hurtig hjemtagning af færdigbehandlede psykiatriske patienter.
 
Case 1 og 2 har fokus på den direkte dialog mellem kommunerne og de psykiatriske centre. Casene beskriver en række af de væsentlige udfordringer, som både kommuner og de psykiatriske centre kan opleve i samarbejdet omkring udskrivelserne. Herunder fremhæves blandt andet, at de nuværende samarbejdsaftaler ikke altid efterleves.
 
Case 3 - 4 handler om kommunernes muligheder for at anvise egnede tilbud og casene bekriver en række af de forskellige udfordringer, som kommunerne kan stå overfor, når der skal findes egnede tilbud til særligt sårbare borgere efter udskrivning fra psykiatriske sengeafdelinger. Det skal fremhæves, at disse udfordringer er komplekse og påvirkes af mange forhold - herunder befolkningssammensætningen og koncentrationen af botilbud, herberger med mere.
 
Den 5. case omhandler borgere, som takker nej til det tilbud, kommunen tilbyder. Denne problematik handler blandt andet om borgere, der ikke kan klare sig i eget hjem, men som ikke ønsker at fraflytte egen bolig. Det fremhæves, at der er tale om få og enkeltstående tilfælde. Men håndteringen af sådanne sager kan være langvarig, ikke mindst hvis det af hensyn til borgerens sikkerhed er nødvendigt at indlede sag om værgemål.
 
Sundhedsaftalen for 2015 - 2018 har på forskellig vis fokus på håndtering af de udfordringer, som beskrives i case 1 og 2 omkring kommunikation og koordination i forbindelse med udskrivelsen af borgere fra de psykiatriske sengeafdelinger. Det indgår således i sundhedsaftalen, at der i aftaleperioden skal:
 
 
 
Arbejdet med revision af samarbejdsaftalerne er igangsat og det forventes, at der ultimo 2015 foreligger forslag til generiske samarbejdsaftaler både på børne- og voksenområdet. For at understøtte implementeringen af aftalerne er det blandt andet aftalt, at de reviderede samarbejdsaftaler skal være elektroniske og ligge på regionens hjemmeside.
 
På det somatiske område har kommunikationsaftalen betydet en klar forbedring i dialogen mellem hospitalernes sengeafdelinger og kommunerne. Det forventes, at der på sigt kan opnås en lignende effekt i forhold til det psykiatriske område. Arbejdet med udarbejdelse af kommunikationsaftale for det psykiatriske område igangsættes i 2016.
 
 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Casene suppleret med bemækninger fra disktriktpsykiatrien drøftes på udvalgets møde den 27. maj 2016. På dette møde vil der ligeledes blive orienteret om status på revision af samarbejdsaftalerne på psykiatriområdet.

Journalnummer
Sagsfremstilling
Referat

6.pdf
7.pdf

Bilag

Cases vedr færdigbehandlede - 160915
Notat vedr data psykiatri 2015 1 halvår


6. Høring af praksisplan for almen praksis 2015-2018

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Praksisplanudvalget har fremsendt høringsudkast til praksisplan for almen praksis 2015-2018. Høringsfristen er d. 18. oktober 2015, jf. vedlagte høringsliste og høringsbrev.
 
Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse praksisplan for almen praksis, skal praksisplanen forelægges for Sundhedskoordinationsudvalget, som i den forbindelse kan komme med forslag til, hvordan planen kan fremme sammenhæng mellem hospitaler, praksissektor og kommunale tilbud.
 
I overensstemmelse med vejledningen har Sundhedsstyrelsen fremsendt rådgivning vedr. praksisplanen. Rådgivningen vil blive forelagt for Praksisplanudvalget på udvalgets sidste møde i år og indgå i behandlingen af de samlede høringssvar.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
at Sundhedskoordinationsudvalget drøfter høringsudkastet til praksisplan for almen praksis, samt
at der afgives eventuelle bemærkninger til Praksisplanudvalget inden høringsfristens udløb d. 18. oktober 2015
 
 
 
 
 
 

POLITISK BEHANDLING
Sundhedskoordinationsudvalget har drøftet høringsudkastet til praksisplan for almen praksis. Udvalget finder, at udkastet udgør en god ramme for det videre arbejde med implementering af de dele af sundhedsaftalen, som vedrører almen praksis.
 

SAGSFREMSTILLING
Praksisplanudvalget har fremsendt udkast til praksisplan for almen praksis 2015-2018 til Sundhedskoordinationsudvalget til høring.
 
Under udarbejdelsen af den kommende praksisplan for almen praksis er der lagt vægt på at indarbejde de dele af sundhedsaftalen, som er relevant for almen praksis,herunder konkretisere opgaverne.
Praksisplanens overordnede målsætninger er:
Foruden den indledende del 1 er praksisplanen inddelt i 4 hoveddele, som beskriver perspektiver og anbefalinger vedr. følgende overordnede emner:
Almen praksis er i henhold til sundhedslovens § 57B stk. 2 forpligtet til at varetage de opgaver, som er beskrevet i sundhedsaftalen, såfremt de opgaver, som ønskes løst af almen praksis beskrives i praksisplanen. Udførelsen af opgaverne forudsætter, at de enten er omfattet af overenskomsten, eller indgår i en underliggende aftale med almen praksis om vilkårene for opgavernes udførelse.
 
Der skal således fortsat sikres tæt sammenhæng i arbejdet med implementering af hhv. sundhedsaftalen og implementering af praksisplanen samt den underliggende aftale.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Praksisplanen forventes drøftet med henblik på vedtagelse i Praksisplanudvalget på udvalgets sidste møde i 2015. De fremsendte høringssvar bliver i den forbindelse forelagt udvalget med forslag til relevante ændringer i høringsudkastet på baggrund af høringssvarene.

Journalnummer
14005447

Sagsfremstilling
Referat

8.pdf
9.pdf
10.pdf
11.pdf
12.pdf
13.pdf
14.pdf
15.pdf

Bilag

Høringsudkast praksisplan for almen praksis 2015-18, versiondato 26.06.15
Grundbeskrivelse Høringsversion
Høringsbrev - almen praksisplan region hovedstaden 26.06.2015
Høringsliste - almen praksisplan region hovedstaden 26.06.15
Høringsskema - almen praksisplan region hovedstaden 26.06.15
Til høringsparter om rettelsesblad til Grundbeskrivelsen tabel 26 og 29
RETTELSESBLAD Tabel 26
RETTELSESBLAD Tabel 29


7. Meddelelser - Orientering vedr. kronikerprofilen

Det såkaldte Kronikerprofil (Sundhedsprofil 2013 – Kronisk Sygdom) blev præsenteret ved en velbesøgt konference den 18. marts 2015. Kronikerprofilen beskriver udviklingen i antallet af borgere med kronisk sygdom i Region Hovedstaden fra 2007 til 2013. Den næste rapport planlægges at komme efter den næste Sundhedsprofilundersøgelse i 2017.
 
Ved konferencen blev kommunerne gjort opmærksomme på, at der er mulighed for at få et oplæg ved Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed (FCFS). Oplægget kan være med udgangspunkt i data fra egen kommune. Der har været stor interesse herfor. På nuværende tidspunkt er der således planlagt oplæg i 7 kommuner i efteråret 2015, og det er under planlægning for yderligere 6 kommuner. Herudover har en række kommuner fået et samlet oplæg i regi af ”Vestegnens Sundhedsforum”.
 
Kommunerne, der endnu ikke har aftalt oplæg om Kronikerprofilen, er fortsat velkomne til at kontakte FCFS herom.
 
 

Journalnummer
Referat
Sagsfremstilling

16.pdf

Bilag

Notat kroniker- opdateret


8. Eventuelt

EVENTUELT
Budgetforlig i Region Hovedstaden – reduktion i ansøgningspuljen for 2016 til tværsektorielle udviklingsprojekter
 
Formanden oplyste, at der er indgået budgetforlig i Region Hovedstaden den 28. september 2015. Den endelige godkendelse af regionens budget for 2016 vil ske på møde i regionsrådet den 9. oktober 2015. Med budgetaftalen er der lagt vægt på, at regionen skal nå i mål med de mange store planer, der er igangsat. Samtidig har det været nødvendigt at foretage budgetreduktioner på nogle områder. Herunder har det været nødvendigt at foretage en reduktion i ansøgningspuljen til tværsektorielle udviklingsprojekter. Puljen udgør efter reduktion 2,8 mio. kr. i 2016. Herudover kommer den kommunale medfinansiering af de projekter, der støttes af puljen. Beslutning om udmøntning af puljen træffes som aftalt på udvalgets møde den 11. december 2015.
 
Det blev ligeledes oplyst, at regionens budget for 2016 - udover ansøgningspuljen - indeholder en pulje til understøttelse af de indsatser, der er aftalt i sundhedsaftalen.

Referat
Sagsfremstilling