UDVALG

Sundhedskoordinationsudvalget

MØDE

Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

STED

Mødelokale på regionsgården

STARTTIDSPUNKT

11-12-2015 09:00:00

SLUTTIDSPUNKT

11-12-2015 11:00:00


PUNKTER

1. Temadrøftelse om aktivt samarbejde med borgere og pårørende
2. Godkendelse af dagsorden
3. Drøftelse af ønsker til temadrøftelser på udvalgets møder i 2016
4. Lukket punkt
5. Drøftelse af samarbejde i forhold til specialiseret rehabilitering
6. Meddelelse - status for indsats vedr. hurtigere fremsendelse af epikriser
7. Eventuelt1. Temadrøftelse om aktivt samarbejde med borgere og pårørende

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet, at der skal være en temadrøftelse på hvert møde.
 
Emnet for temadrøftelsen på dette møde er aktivt samarbejde med borgere og pårørende.
 
 

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
at Sundhedskoordinationsudvalget med afsæt i de to oplæg drøfter aktivt samarbejde med borgere og pårørende.
 
 
 
 

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
 
 
 
 

SAGSFREMSTILLING
Emnet for temadrøftelsen på dette møde er aktivt samarbejde med borgere og pårørende.
 
Medlemmerne af Patientinddragelsesudvalget er inviteret til at deltage i temadrøftelsen.
 
Aktivt samarbejde med borgere og pårørende er et af de fire visionsområder i Sundhedsaftalen for 2015 - 2018. Det fremgår af den administrative del af Sundhedsaftalen, at det konkrete arbejde med realisering af visionen, skal ske gennem tre indsatser:
 
  1. Fremme aktivt samarbejde med borgere i alle sektorer ved at prioritere mellem eksisterende aktiviteter og metoder, der kan styrke samarbejdet mellem borgere, herunder pårørende og fagprofessionelle, og tage stilling til udbredelse af projekter, som har vist sig virkningsfulde og effektive.
 
  1. Understøtte borgerens indflydelse på og muligheder for egenomsorg, herunder sikker behandling, forebyggelse og rehabilitering i eget hjem gennem udbredelse af telemedicinske indsatser. I arbejdet skal der indledningsvist identificeres og tages stilling til udbredelse og koordinering mellem eksisterende aktiviteter på området for telesundhed.
 
  1. Arbejde for en styrkelse af den systematiske involvering af borgere ved udvikling og tilrettelæggelse af det organisatoriske samarbejde, der vedrører tværsektorielle indsatser og forløb.
 
 
I denne temadrøftelse er fokus rettet mod indsats 1 og 3. Indsatserne indgår i sundhedsaftalens implementeringsplan for 2015 og det forberedende arbejde med de to indsatser er henlagt til arbejdsgruppen vedr. aktivt samarbejde med borgerne.
 
 
Temadrøftelsens oplæg:
 
Der vil som inspiration til temadrøftelsen være to oplæg.
 
 
Oplæg v. enhedschef Marie Fuglsang, Enhed fra Brugerundersøgelser.
 
I oplægget vil Marie Fuglsang give en præsentation af, hvordan der bliver arbejdet med borgerinddragelse generelt i sundhedsvæsenet.
 
 
Oplæg v. formandsskabet for arbejdsgruppen om aktivt samarbejde.
 
Formandskabet består af: Anette Rolsting (udpeget af Danske Patienter), Eva Borg, Ballerup Kommune samt Jan Toft Andersen, vicedirektør på Herlev og Gentofte Hospital.
 
I oplægget vil formandskabet fortælle om status på gruppens arbejde.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Journalnummer
Sagsfremstilling2. Godkendelse af dagsorden

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
INDSTILLING
Administrationen indstiller:
at Sundhedskoordinationsudvalget godkender den foreliggende dagsordenen som grundlag for mødets afvikling.
 
 

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
 
 
 
 
 

SAGSFREMSTILLING
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Journalnummer
Sagsfremstilling

1.pdf

Bilag

Bilag Årsplan - SKU - 2015


3. Drøftelse af ønsker til temadrøftelser på udvalgets møder i 2016

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Sundhedskoordinationsuddvalget har aftalt, at udvalget skal have en temadrøftelse på hvert møde.
 
 

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
at Sundhedskoordinationsudvalget drøfter forslag til emner for temadrøftelser på udvalgets møder i 2016.

POLITISK BEHANDLING
 
 
 

SAGSFREMSTILLING
Sundhedskoordinationsudvalget har aftalt, at der på hvert møde skal afholdes en temadrøftelse, hvortil der kan inviteres en eller flere oplægsholdere.
 
Planlægningen af temadrøftelserne sker gennem en årsplan. Det er aftalt, at årsplanen skal fremlægges på hvert møde, og at der løbende kan tilføjes nye emner.
 
Den administrative styregruppe har drøftet forslag til temadrøftelser i 2016, og forslår følgende emner:
 
 
I forslag til årsplanen for 2016 er ovenstående emner indarbejdet. Herudover indeholder forslaget til årsplan en oversigt over emner, der skal skal drøftes i 2016, jf. tidligere beslutninger i Sundhedskoordinationsudvalget.
 
 
 
 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Journalnummer
14012317

Sagsfremstilling

2.pdf

Bilag

Bilag Årsplan - SKU - 2016


4. Lukket punkt
5. Drøftelse af samarbejde i forhold til specialiseret rehabilitering

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Kommunerne og regionen har drøftet regler og retningslinjer i forbindelse med rehabilitering på specialiseret niveau og kan på det administrative niveau ikke nå frem til enighed.
 
Regionen og kommunerne har forskellige opfattelser af behandlings- og finansieringsansvaret i forbindelse med specialiseret rehabilitering.
 
Uenighederne omhandler tre hovedtemaer:
  1. Neuropsykologisk intervention
  2. Genoptræningsplan fra tilbageløbsambulatorierne
  3. Specialiseret rehabilitering ved specialsygehuse
 
Parterne har udarbejdet en fælles henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet med henblik på afklaring.
 
Kommunerne har i perioden fra 1. januar 2015 frem til oktober 2015 modtaget 47 genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

INDSTILLING
Det indstilles:
at

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
 
 

SAGSFREMSTILLING
Regionen og kommunerne i Region H. har forskellige erfaringer med implementeringen af rehabilitering på specialiseret niveau, der har ført til uenigheder i praksis på visse områder.
 
Det drejer sig blandt andet om neuropsykologisk intervention, der indgår i genoptræningsplanerne til specialiseret rehabilitering. Uenigheden ligger i, hvorvidt neuropsykologisk intervention er en helt ny opgave eller en opgave, der er flyttet fra hospitalerne til kommunerne. Regionen og kommunerne er af forskellig opfattelse heraf. Regionen mener, at det er en opgave, der er ny for kommunerne, og som er opstået qua det stigende nationale fokus på den faglige kvalitet i genoptræning og rehabilitering af borgere med mentale og kognitive følgevirkninger af erhvervet hjerneskade, der ikke er løst tilstrækkeligt tidligere. Kommunerne mener, at disse borgere tidligere har været i behandling i regionen, og kommunerne derfor får en ny målgruppe, som de ikke tidligere har set via genoptræningsplanerne.
 
Der er uenigheder om, hvorvidt neuropsykologisk intervention kan ydes under sundhedslovens §140.
 
Der er endvidere uenigheder om de såkaldte tilbageløbsambulatorier, herunder hvilken betydning eller konsekvens tilbageløbsambulatorierne har i forhold til, om de medfører, at nye borgergrupper henvises til rehabilitering på specialiseret niveau i kommunerne. Kommunerne modtager planer på borgere med senhjerneskader, borgere, som tidligere har været igennem et rehabiliteringsforløb for samme skade. Regionen fremhæver, at der på nationalt niveau har været stort fokus på opsporing af patienter med behov for rehabilitering pga. senskader efter erhvervet hjerneskade, herunder også behov, som er opstået senere end et evt. tidligere rehabiliteringsforløb.
 
Der er enighed om, at der er sammenfald i målgruppen af borgere og indsats, der får en genoptræningsplan til et specialiseret rehabiliteringsforløb under sundhedslovens §140, og borgere, der henvises til et forløb under fritvalgsrammen (sundhedslovens § 79). Der er dog uenighed omkring, hvilken betydning det har, når borgere, får afslag på et forløb under fritvalgsrammen. Om det fører til en opgaveoverdragelse fra regionen til kommunen.
Region vurderer, at de nu via fritvalgsrammen finansierer en del af den specialiserede rehabilitering efter Sundhedslovens §140, som skulle være varetaget af kommunen.
 
Der er enighed om, at det skal afklares hvorvidt visse specialhospitaler kan henvise til eget tilbud, i kraft af at de opfylder kravene til at udarbejde genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau. Region H planlægger at indgå i dialog med regionens hospitaler og Center for neurorehabilitering med henblik på at understøtte anvendelse af ensartede kriterier for udarbejdelse af genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau.
 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Den videre proces vil afhænge af Sundhedskoordinationsudvalgets drøftelse.
 
Såfremt sagen går videre til afklaring hos til Sundheds – og ældreministeriet, vil den administrative styregruppe vende tilbage, når der foreligger et svar fra ministeriet.
 

Journalnummer
Sagsfremstilling

4.pdf
5.pdf
6.pdf

Bilag

Brev ministeriet - erhvervet hjerneskade -041215
Kommunerne i Region H's beskrivelse af udfordringer med specialiseret rehabilitering 041215
Genoptræning specialiseret niveau - bemærkninger fra Region Hovedstaden041215


6. Meddelelse - status for indsats vedr. hurtigere fremsendelse af epikriser

Meddelelse
Sundhedsaftalen indeholder følgende indsats vedrørende hurtigere fremsendelse af epikriser:
 
 
Status for indsatsen på hospitalerne er:
 
Direktørkredsen for hospitalerne i regionen har besluttet, at alle patientgrupper omfattes af sundhedsaftalens indsats omkring hurtigere fremsendelse af epikriser og der er i regionen stort fokus på at leve op til målsætningen om hurtigere fremsendelse af epikriser. Hospitalerne har foretaget en afdækning af hvilke udfordringer, der kan være forbundet med at udsende epikriser senest en dag efter udskrivelse. På baggrund heraf arbejdes der i samarbejde med afdelingerne på at finde løsningsmuligheder på de konkrete udfordringer.
 
Nogle eksempler på tiltag:
 
Der følges systematisk op på målopfyldelsen i forhold til tidspunkt for afsendelse af epikriserne. Som det fremgår af vedlagte bilag er andelen af epikriser som udsendes inden for et døgn efter udskrivelsen steget fra 64,2 procent i januar 2015 til 72,2 procent i oktober 2015. Andelen af eprikriser der udsendes inden for tre døgn efter udskrivelsen er steget fra 76,2 procent i januar 2015 til 82,0 procent i oktober 2015.
 
Den administrative styregruppe har aftalt, at styregruppen løbende vil følge udviklingen på området.
 Sagsfremstilling

7.pdf

Bilag

epikriser til SKU


7. Eventuelt

Eventuelt
Tomt indhold

Sagsfremstilling