UDVALG

Sundhedskoordinationsudvalget

MØDE

Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

STED

Mødelokale på regionsgården

STARTTIDSPUNKT

03-04-2018 09:00:00

SLUTTIDSPUNKT

03-04-2018 10:30:00


PUNKTER

1. Præsentation af Sundhedskoordinationsudvalgets medlemmer
2. Valg af formand
3. Godkendelse af dagsorden
4. Godkendelse af forslag til Forretningsorden
5. Valg af næstformand
6. Drøftelse af overleveringspapir fra det foregående Sundhedskoordinationsudvalg
7. Drøftelse og godkendelse af tids- og procesplan for arbejdet med den kommende Sundhedsaftale
8. Godkendelse af mødekalender for 2018
9. Drøftelse af ønsker til årsplan
10. Meddelelser
11. Eventuelt1. Præsentation af Sundhedskoordinationsudvalgets medlemmer

Præsentation af Sundhedskoordinationsudvalgets medlemmer

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Mødet er det første møde i Sundhedskoordinationsudvalget nedsat for perioden 2018 – 2021.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 
at Sundhedskoordinationsudvalgets medlemmer, tilforordnede og sekretariat præsenterer sig.
 
 
 

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
 
 
 
 
 
 
 

SAGSFREMSTILLING
Mødet er det første møde i Sundhedskoordinationsudvalget nedsat for perioden 2018 – 2021.
Mødet indledes med en præsentation af Sundhedskoordinationsudvalgets medlemmer, tilforordnede og sekretariat.

Journalnummer
-
2. Valg af formand

Valg af formand

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Sundhedskoordinationsudvalgets formand skal udpeges blandt Regionsrådets repræsentanter i udvalget.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 
at Sundhedskoordinationsudvalget vælger en formand blandt Regionsrådets repræsentanter i udvalget.
 
 
 

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
 
 
 
 

Journalnummer
-
3. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 
at Sundhedskoordinationsudvalget godkender den foreliggende dagsorden som grundlag for mødets afvikling.
 

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
 
 
 
 
 
 
4. Godkendelse af forslag til Forretningsorden

Godkendelse af forslag til Forretningsorden

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Sundhedskoordinationsudvalgets rolle og opgaver fastlægges gennem bekendtgørelse og vejledning om Sundhedskoordinationsudvalg og Sundhedsaftaler.
 
I denne sag fremlægges forslag til en midlertidig forretningsorden for udvalget.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 
at Sundhedskoordinationsudvalget godkender forslag til midlertidig forretningsorden.
 
 
 

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
 
 

SAGSFREMSTILLING
Sundhedskoordinationsudvalgets rolle og opgaver fastlægges gennem bekendtgørelse og vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.
 
Forslag til revision af bekendtgørelse og vejledning om Sundhedskoordinationsudvalg og Sundhedsaftaler blev den 23. februar 2018 udsendt i høring med høringsfrist den 23. marts 2018.
 
Administrationen har med afsæt i høringsudkastene til revideret bekendtgørelse og vejledning udarbejdet vedlagte forslag til midlertidig forretningsorden
 
Forslaget beskriver udvalgets opgaver og indeholder herudover forslag til bestemmelser omkring udvalgets sammensætning, møder, mødeledelse og arbejdsform.
 
 
 
 
 
 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Forslag til endelig forretningsorden for valgperioden 2018 – 2021 forelægges til godkendelse på først kommende møde i Sundhedskoordinationsudvalget, efter den reviderede bekendtgørelse og vejlednings ikrafttræden.


1.pdf

Bilag

Forretningsorden for sundhedskoordinationsudvalget-udkast200318


5. Valg af næstformand

Valg af næstformand

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Der skal i følge den midlertidige forretningsordenen vælges en næstformand blandt de kommunale medlemmer af udvalget.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 
at Sundhedskoordinationsudvalget vælger en næstformand blandt de kommunale repræsentanter i udvalget.
 
 
 

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
 
 

SAGSFREMSTILLING
Der skal, såfremt udvalget har godkendt Forretningsorden under dagsordenens punkt 4, udpeges en næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget.
 
Næstformanden skal jf. Forretningsordenens § 1 stk. 2, vælges blandt de kommunale repræsentanter i udvalget.
6. Drøftelse af overleveringspapir fra det foregående Sundhedskoordinationsudvalg

Drøftelse af overleveringspapir fra det foregående Sundhedskoordinationsudvalg

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Sundhedskoordinationsudvalget for 2014 - 2017 har udarbejdet vedlagte overleveringspapir med erfaringer og anbefalinger til det nuværende Sundhedskoordinationsudvalg.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 
at Sundhedskoordinationsudvalget drøfter overleveringspapir fra det foregående sundhedskoordinationsudvalg om
"Erfaringer og anbefalinger fra Sundhedskoordinationsudvalget om arbejdet med sundhedsaftalen" (bilag 1 og 2).
 
 

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
 

SAGSFREMSTILLING
Sundhedskoordinationsudvalget for 2014 -2017 havde over tre møder i 2017 en række drøftelser om deres erfaringer og udfordringer i arbejdet med Sundhedsaftalen.
 
Drøftelserne resulterede i en række anbefalinger til det nuværende Sundhedskoordinationsudvalg i forhold til arbejdet med den kommende Sundhedsaftale.
 
Anbefalingerne er struktureret i fire temaer:
 
Mennesket i centrum.
Der har gennem de seneste år været meget fokus på, at borgere og sundhedsprofessionelle skal indgå i et aktivt og ligeværdigt samarbejde. Det skyldes blandt andet et voksende antal undersøgelser, som peger på, at kvaliteten i behandlingen/patientforløbet stiger, når borgerne inddrages og i højere grad er medbestemmende i eget forløb.
 
I Sundhedsaftalen for 2015 - 2018 udgør "Aktivt samarbejde med borgere og pårørende" et af fire politiske visionsområder. Det har bl.a. resulteret i pilotprojekter, hvor brugerrepræsentanter indgår i forskellige tværsektorielle administrative fora. I overleveringsnotatet foreslås blandt andet, at et mål for den kommende sundhedsaftale kan være, at brugerrepræsentanter inddrages allerede i tilblivelsen af sundhedsaftalen
 
Samarbejdskultur og sammenhængskraft:
Sektoropdelingen på sundhedsområdet betyder, at der er en række økonomiske, organisatoriske og kulturelle forskelle, som skaber barrierer for sammenhængskraften og samarbejdskulturen mellem parterne. Udtryk som "værdi for borgeren" og "patientens situation styrer forløbet" bliver ofte anvendt, men i praksis bliver der også styret meget efter økonomi, ressourcer og organisatoriske hensyn. I overleveringsnotatet fremhæves, at det foregående Sundhedskoordinationsudvalg har erfaret, at der godt kan arbejdes med at styrke det indbyrdes kendskab mellem politikere såvel som medarbejdere og ledere fra henholdsvis region og kommuner. Det anbefales derfor, at der i den kommende sundhedsaftale arbejdes systematisk med at styrke samarbejdskulturen og sammenhængskraften og derigennem sikre, at helhedssyn, fælles mål og fælles løsninger med udgangspunkt i borgernes behov bliver overliggeren for det tværsektorielle samarbejde.
 
Aftalens form og indhold:
Sundhedsaftalen for 2015 -2018 består af fire politiske visioner og 73 administrative indsatser, der rummer gode og relevante intentioner om at styrke samarbejdet og kvaliteten i forløbene. Men meget af indholdet har også været bestemt af nationale krav til indhold og indsatser. Det har medført, at sundhedsaftalen blev meget administrativ, detaljeret og fastlåst i den fireårige aftaleperiode, og dermed har mulighederne for løbende at aftale nye indsatser været begrænsede.
 
En afledt konsekvens har været, at Sundhedskoordinationsudvalget ikke har oplevet at have tilstrækkeligt med indhold til politiske drøftelser i løbet af aftaleperioden, og som politiker har det været svært at bevare overblikket og have et ejerskab til sundhedsaftalen. Det anbefales derfor, at den næste sundhedsaftale bygges op over få og klare mål, som aftaleparterne i forvejen skal arbejde med, og som kan fungere som en overordnet ramme, hvorunder der er plads til løbende politisk udvikling.
 
Organisering:
Organiseringen af den nuværende sundhedsaftale er på mange måder en konsekvens af aftalens form og indhold med fire politiske visioner og mange administrative indsatser.
 
Anbefaling til den kommende sundhedsaftale er, at organiseringen og aftalens indhold understøtter et bredere politisk ejerskab og at aftalen bliver et forpligtende politisk aftaleinstrument. Samtidig anbefales det også, at organiseringen understøtter en løbende politikudvikling. Der er i overleveringsnotatet udarbejdet et forslag til en ændret organisering, som kan understøtte anbefalingen om en anden organisering.
 
 


2.pdf
3.pdf

Bilag

Overleveringsnotat Sundhedskoordinationsudvalget201117
Erfaringer og anbefalinger fra SKU om arbejdet med Sundhedsaftalen, præsentation


7. Drøftelse og godkendelse af tids- og procesplan for arbejdet med den kommende Sundhedsaftale

Drøftelse og godkendelse af tids- og procesplan for arbejdet med den kommende Sundhedsaftale

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Sundhedskoordinationsudvalget skal udarbejde et forslag til den kommende Sundhedsaftale, der skal gælde i perioden 2019 - 2022. Aftalen skal godkendes af Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i alle 29 kommuner inden den indsendes til Sundhedsstyrelsen senest 1. juli 2019.
 
I denne sag fremlægges forslag til en overordnet proces- og tidsplan for udarbejdelsen af Sundhedsaftalen for 2019 - 2022.
 
Der vil som optakt til udvalgets drøftelse være et kort oplæg om rammerne for arbejdet med den kommende Sundhedsaftale og administrationens forslag til overordnet tids- og procesplan for udvalgets arbejde med aftalen.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 
at Sundhedskordinationsudvalget godkender forslaget til tids- og procesplan for udarbejdelse af Sundhedsaftalen 2019 - 2022.
 
 

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
 
 
 

SAGSFREMSTILLING
Baggrund
De formelle rammer for arbejdet med Sundhedsaftalen fastlægges i bekendtgørelse og vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler
 
På nuværende tidspunkt foreligger der kun høringsudkast til revideret bekendtgørelse og vejledning. Det forventes imidlertid, at den endelige bekendtgørelse og vejledning vil ligge tæt op af høringsudkastene.
 
Det fremgår af høringsudkastene til ny bekendtgørelse og vejledning, at formålet med Sundhedsaftalen er:
I Sundhedsaftalen skal der opstilles forpligtende målsætninger for udviklingen af sundhedsområdet generelt samt for de områder og/eller målgrupper, som sundhedskoordinationsudvalget i den enkelte region beslutter at indgå aftale om. Målsætningerne skal fastlægges med udgangspunkt i de otte nationale mål for sundhedsvæsenet.
 
Samtidig bortfalder krav om, at Sundhedsaftalen skal beskrive mål for samarbejdet inden for en række obligatoriske indsatsområder.
 
Overordnet set er der således lagt op til, at de kommende sundhedsaftaler kan blive mere fokuserede, mindre bureaukratiske og give mere rum til lokale politiske prioriteringer.
 
Høringsudkastene til ny bekendtgørelse og ny vejledning passer således godt sammen med anbefalingerne fra det forrige Sundhedskoordinationsudvalg, der blandt andet - jf. dagsordenens punkt 6 - anbefalede, at der indgås en enkel og fokuseret Sundhedsaftale, som udfoldes og konkretiseres løbende gennem aftaleperioden.
 
Forslag til procesplan
Procesplanen tager udgangspunkt i, at den kommende sundhedsaftale skal være godkendt og indsendt til Sundhedsstyrelsen senest d. 1. juli 2019.
 
I forbindelse med de første politiske drøftelser om den kommende Sundhedsaftale blev der tydeligt markeret klare ønsker om en inddragende proces, som understøtter et bredt engagement og ejerskab for den kommende sundhedsaftale.
 
Det foreslås derfor, at Sundhedskoordinationsudvalgets fælles proces med udarbejdelsen af Sundhedsaftale 2019-2022 igangsættes med et stort dialogmøde den 29. maj 2018, hvor Sundhedskoordinationsudvalget inviterer alle de relevante parter - med interesse i Sundhedsaftalen - til dialog om ønsker og forventninger til den kommende Sundhedsaftale. Herudover foreslås, at der afholdes et lignede arrangement i efteråret, når det første udkast til den nye Sundhedsaftale foreligger.
 
Endvidere foreslås, at der den 22. juni 2018 afholdes et seminar, hvor medlemmerne af Sundhedskoordinationsudvalget - bl.a. med afsæt i input fra dialogmødet – udarbejder og aftaler rammerne for det første udkast til Sundhedsaftalen. Herunder de temaer og områder, som ønskes prioriteret i aftalen.
 
 
Forslag til tidsplan:
 
 
Tid:
Fora: Aktivitet:
29. maj 2018
 
1. dialogmøde
 
 
Dialog om ønsker og forventninger til den kommende sundhedsaftale.
 
22. juni 2018SKU-seminar
 
Drøfte og prioritere fokusområder/temaer, der ønskes ind i Sundhedsaftalen.
 
5. oktober 2018SKU-møde
 
Drøftelse af 1. aftaleudkast og drøftelse af udeståender fx. i forhold til vejledning, de nationale mål eller lign.
 
 
november 2018
 
2. dialog møde
 
Respons på aftaleudkastet og input til videre proces.
 
19. december 2018SKU-møde
 
Godkende høringsudkast.
 
januar - marts 2019
 
Høring.
 
 
april 2019
 
SKU-mødeGodkende aftaleudkast.
maj - juni 2019
 
Politisk godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsråd.
 
1. juli 2019
 
Godkendt aftale indsendes til Sundhedsstyrelsen.
 
 
 
Der er vedlagt bilag med forslag til rammebeskrivelse for dialogmødet den 29. maj og SKU-seminariet den 22. juni 2018.
 
 


4.pdf
5.pdf

Bilag

Bilag 1 Rammebeskrivelse dialogmøde i maj
Bilag 2 Rammebeskrivelse SKU juni-seminar


8. Godkendelse af mødekalender for 2018

Godkendelse af mødekalender for 2018

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Sundhedskoordinationsudvalget skal fastlægge mødedatoer for 2018.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 
at Sundhedskoordinationsudvalget godkender forslag til mødedatoer i 2018.
 
 

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
 
 
 

SAGSFREMSTILLING
Sundhedskoordinationsudvalget skal i henhold til den midlertidige Forretningsorden afholde 4 møder årligt. Det foreslås, at der i 2018 afholdes møde på følgende datoer:
 
Fredag den 22. juni 2018, kl. 9.00 – 15.30 (heraf afsættes en time til ordinært møde).
 
Fredag den 5. oktober 2018, kl. 9.00 - 11.00
 
Onsdag den 19. december 2018, kl. 9.00 - 11.00.
 
Forslagene til mødetidspunkter er tilrettelagt med afsæt i forslaget til procesplan for arbejdet med Sundhedsaftalen for 2019 - 2022.
 
Der har tidligere været fremsat ønske om, at møderne i Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget, så vidt muligt, skal afholdes i forlængelse af hinanden.
 
Praksisudvalget skal ligeledes på møde den 3. april drøfte forslag til mødekalender for 2018. Det er foreslået, at Praksisplanudvalgets møder afholdes den: 25. maj, 5. oktober og 19. december.
 
 
9. Drøftelse af ønsker til årsplan

Drøftelse af ønsker til årsplan

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Sundhedskoordinationsudvalgets arbejde tilrettelægges ud fra en årplan.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 
at Sundhedskoordinationsudvalget drøfter ønsker til udvalgets årsplan for 2018.
 
 

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
 
 
 

SAGSFREMSTILLING
Sundhedskoordinationsudvalgets primære opgave i 2018 er at udarbejde et forslag til den kommende Sundhedsaftale for 2019 - 2022. I administrationens foreløbige forslag til årshjul fylder arbejdet med den kommende sundhedsaftale derfor meget på alle møderne i 2018.
 
Endvidere indeholder det vedlagte udkast til årsplan enkelte andre punkter, som blandt andet vedrører opfølgning på tidligere drøftelser i Sundhedskoordinationsudvalget.
 
Administrationen vil på baggrund af udvalgets drøftelse udarbejde et revideret forslag til en årsplan, der fremlægges til godkendelse på udvalgets næste møde. For at understøtte den politiske dialog anbefales, at årsplanen anskues som en dynamisk plan, der vedlægges som bilag ved hvert møde.
 
 


6.pdf

Bilag

Bilag Årsplan - SKU - 2018


10. Meddelelser

Meddelelser

Meddelelser
Der er ingen meddelelser.
11. Eventuelt

Eventuelt