UDVALG

Regionsvalgsbestyrelsen 2017

MØDE

Regionsvalgbestyrelsen

STED

Danske Regioner - mødelokale

STARTTIDSPUNKT

06-06-2017 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

06-06-2017 16:30:00


PUNKTER

1. Endelig fastlæggelse af mødeplan for regionsvalgbestyrelsen
2. Orientering om lovændringer
3. Tilrettelæggelse af modtagelse af kandidatlister og anmeldelser af valgforbund og listeforbund
4. Udformning af stemmesedlen
5. Den endelige opgørelse af regionsrådsvalget
6. Den pligtmæssige annoncering af valget
7. Information til borgere
8. Information til kandidater
9. Eventuelt



1. Endelig fastlæggelse af mødeplan for regionsvalgbestyrelsen

Endelig fastlæggelse af mødeplan for regionsvalgbestyrelsen

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
På regionsrådets møde den 7. marts 2017 blev der til sag nr. 9 om valg af medlemmer til regionsvalgbestyrelsen mv. forelagt et forslag til foreløbig mødeplan. Planen tager højde for de frister, der er fastsat i valgloven.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 • at regionsvalgbestyrelsen godkender nedenstående forslag til mødeplan.

POLITISK BEHANDLING
Regionsvalgbestyrelsens beslutning den 6. juni 2017:
 
Godkendt.
 
Henrik Thorup (O) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
På baggrund af lovgivningens tidsfrister foreslås det, at regionsvalgsbestyrelsen holder møder på nedenstående tidspunkter, idet der dog vil kunne blive behov for at afholde flere møder - eventuelt med kort varsel.
 
Onsdag den 20. september 2017 kl. 17.00 (tidspunktet bedes reserveret)
Godkendelse af anmodninger om fritagelse for kravet om stillere. Efter de nye regler, jf. sag nr. 2, kan partier, som er repræsenteret i regionsrådet den 19. september, anmode om at blive fritaget for kravet om underskrift af stillere på partiets kandidatliste. Det forventes at formanden kan tage stilling til anmodningerne, så mødet afholdes kun, hvis der er tvivlsspørgsmål, som valgbestyrelsen skal tage stilling til.
 
Onsdag den 4. oktober 2017 kl. 17.00
Godkendelse af kandidatlister og listebetegnelser og tildeling af bogstav, jf. sag nr. 3. Valgbestyrelsen skal påse, at kandidatlisterne og kandidaterne opfylder lovens krav. Valgbestyrelsen skal herudover tage stilling til hvilket bogstav, der skal tildeles de kandidatlister, som ikke har et reserveret bogstav som de landsdækkende partier har.
 
Tirsdag den 10. oktober 2017 (i forlængelse af forretningsudvalgets møde - tidspunktet bedes reserveret)
Der er frist mandag den 9. oktober kl. 12 for afhjælpning af mangler ved en kandidatliste. Valgbestyrelsens formand tager efter loven stilling til endelig godkendelse af sådanne lister. Mødet i valgbestyrelsen afholdes derfor kun, hvis der er tvivlsspørgsmål vedr. listeforbund og valgforbund, som regionsvalgbestyrelsen bør tage stilling til, eller hvis der er andet som skal forelægges regionsvalgbestyrelsen.
 
Torsdag den 23. november 2017 kl. 19.00
Endelig opgørelse af valget. Der tages stilling til om valget umiddelbart kan opgøres, eller om der skal gennemføres en hel eller delvis fornyet fintælling. Der henvises til sag nr. 4.
 
Hvis det på dette møde besluttes, at der skal gennemføres en fornyet fintælling vil regionsvalgbestyrelsen straks efter fintællingens afslutning blive indkaldt til endnu et møde med henblik på den endelig opgørelse af valget. Dette møde forventes at ville kunne afholdes lørdag den 25. november eller søndag den 26. november 2017, bl.a. afhængigt af fintællingens omfang.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges regionsvalgbestyrelsen den 6. juni 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

JOURNALNUMMER
17015785




2. Orientering om lovændringer

Orientering om lovændringer

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Der er siden regionsrådsvalget i 2013 gennemført en række ændringer i lov om kommunale og regionale valg, som der orienteres om i denne sag.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 • at regionsvalgbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Regionsvalgbestyrelsens beslutning den 6. juni 2017:
 
Taget til efterretning.
 
Henrik Thorup (O) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Baggrund
Lov om kommunale og regionale valg er efter sidste valg med relevans for valget ændret 4 gange:
 
Februar 2014 - mulighed for at handicappede kan vælge et andet afstemningssted end det sted, hvor de er optaget på valgslisten.
 
December 2015 - afskaffelse af borgerligt ombud i forhold til opstilling til valg, mulighed for at blive fritaget for kravet om stilllere, fast stillertal til regionsrådsvalg og ændring af frister.
 
April 2016 - vælgere, som er personligt umyndiggjort, får valgret.
 
Februar 2017 - vælgere, som har behov for det, kan få hjælp til stemmeafgivning af en person udpeget efter eget valg eller kan få hjælpemidler stillet til rådighed.
 
En række af disse ændringer vedrører primært kommunerne, som står for afviklingen af både kommune - og regionsrådsvalget. De væsentligste ændringer er nærmere omtalt i Indenrigsministeriets skrivelse af 17. maj 2016, som vedlægges som bilag 1 til orientering.
 
Valgbestyrelsens formand kan som hidtil træffe afgørelse i alle spørgsmål, som ikke giver anledning til tvivl.
 
Ændringer, der vedrører regionen
De væsentligste ændringer for regionens vedkommende er følgende:
 
borgerligt ombud
Der er ikke længere pligt til at lade sig opstille til regionsrådsvalget. Men hvis man har accepteret opstilling som kandidat har man også pligt til at modtage valg. Kandidater skal derfor ved underskrift på kandidatanmeldelsen acceptere opstillingen – ellers slettes hun eller han af listen. Indtil kandidatlisten er indleveret til regionen, kan kandidater trække deres tilsagn tilbage.
 
Stillerkrav
Tidligere kunne regionsrådet beslutte at hæve stillerantallet fra lovens minimum på 50 stillere til op til 150 stillere. Stillerantallet er nu i loven fastlagt til mindst 50 stillere og højst 75 stillere. Regionsrådet kan ikke forhøje mindsteantallet.
 
Frister
Generelt set er lovens frister rykket frem, så både kandidatlister og region og kommuner får bedre tid til at forberede valget.
 
Fritagelse for krav om stillere til lister, som sidder i regionsrådet
De partier, som sidder i regionsrådet – og som stadig sidder der den 19. september – kan anmode valgbestyrelsen om fritagelse for at indsamle stillerunderskrifter. Anmodning herom indgives sammen med kandidatlisten tidligst tirsdag den 5. september og senest tirsdag den 19. september kl. 12. Der skal træffes afgørelse om fritagelse for stillerunderskrifter senest tirsdag den 26. september kl. 12.
 
Frist for indgivelse af andre kandidatlister
Andre kandidatlister skal indsendes til valgbestyrelsens formand tidligst tirsdag den 19. september og senest tirsdag den 3. oktober kl. 12.
 
Kandidatlistens repræsentant
Samtidig med indlevering af kandidatlisten skal der oplyses navn på en repræsentant, som valgbestyrelsen kan kontakte i alle spørgsmål og som tegner listen i alle spørgsmål, også om indgåelse af valgforbund eller listeforbund. Tidligere kunne anmeldelse af og tilbagetrækning fra valg- og listeforbund i visse tilfælde kræve godkendelse af alle stillere.
 
Kandidatlister med mangler
Kandidatlister med stillerunderskrifter skal som nævnt være indleveret senest tirsdag den 3. oktober kl. 12. Hvis kandidatlisten er mangelfuld, skal listen senest lørdag den 7. oktober have besked om manglerne og om muligheden for at afhjælpe dem ved indlevering af en fyldestgørende liste senest mandag den 9. oktober kl. 12.
 
Hvis kandidatlisten er så mangelfuld, at den er åbenbart ugyldig ved indleveringen, kan valgbestyrelsens formand undtagelsesvis afvise den på dette grundlag. Det kan fx være tilfældet,
 
- hvis kandidatlisten indeholder væsentligt færre stillere end påkrævet, fx færre end 25 stillere,
- hvis listen indeholder mangelfulde oplysninger om mere end halvdelen af stillerne eller kandidaterne, eller
- hvis der mangler underskrifter fra mere end halvdelen af kandidaterne.
 
Afviste kandidatlister har ikke mulighed for at afhjælpe mangler ved indlevering af en revideret liste inden mandag den 9. oktober.
 
Afviste kandidatlister, som er indleveret og afvist inden tirsdag den 3. oktober, har mulighed for at indlevere en ny liste inden denne frists udløb.
 
Valgforbund og listeforbund
Fristen for at anmelde valgforbund og listeforbund er mandag den 9. oktober kl. 12. Samme frist gælder for en kandidatlistes tilbagetrækning fra valgforbund eller listeforbund.
 
Oplysning om stilleres og kandidaters navne
Navne på kandidater og stillere har tidligere været offentligt tilgængelige, når listerne var indleveret. Det er nu ændret, så navne på kandidater mv. først er tilgængelige, når valgbestyrelsen har offentliggjort oversigten over kandidatlisterne. Aktindsigt i navne på stillere afgøres efter offentlighedslovens almindelige regler og det vil her være udgangspunktet, at stilleres navne er omfattet af lovens beskyttelse af oplysninger om politisk tilhørsforhold.
 
Brevstemmeafgivning
Brevstemmer kan på folkeregistrene afgives fra tirsdag den 10. oktober, hvor oversigten over godkendte kandidatlister og valg- og listeforbund til regionsrådsvalget er sendt til kommunerne.
 
Valgstederne
Valgstederne åbner kl. 8 i stedet for kl. 9 som hidtil.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. Om information om opstillingsreglerne mv. se sag nr. 6.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges regionsvalgbestyrelsen den 6. juni 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

JOURNALNUMMER
17015785


1.pdf

Bilag

IM brev om valglovsændringer 2016


3. Tilrettelæggelse af modtagelse af kandidatlister og anmeldelser af valgforbund og listeforbund

Tilrettelæggelse af modtagelse af kandidatlister og anmeldelser af valgforbund og listeforbund

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Valgloven fastsætter særlige frister for valgbestyrelsens modtagelse af kandidatlister og anmeldelser om valg- og listeforbund. Der er derfor behov for en nærmere fastlæggelse af den praktiske tilrettelæggelse heraf.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 1. at regionsvalgbestyrelsen godkender den beskrevne tilrettelæggelse af modtagelse og kontrol af kandidatlister og anmeldelser af valgforbund og listeforbund, således at sekretariatschef Jesper Olsen eller medarbejdere udpeget af ham bemyndiges til
a) at kvittere for modtagelsen af kandidatlister og udføre kontrol af valgret og valgbarhed, og
b) at kvittere for anmeldelsen af valgforbund og listeforbund og at udføre kontrollen af forbundene.

POLITISK BEHANDLING
Regionsvalgbestyrelsens beslutning den 6. juni 2017:
 
Godkendt.
 
Henrik Thorup (O) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Baggrund
Valgloven indeholder detaljerede regler om frister for modtagelse og kontrol af indleverede kandidatlister og anmeldelser af valg- og listeforbund. Der er derfor behov for, at regionsvalgbestyrelsen godkender den planlagte tilrettelæggelse. Der vedlægges som bilag en oversigt over tidsfrister i forbindelse med valget.
 
Modtagelse af kandidatlister
Kandidatlister skal efter loven indleveres til valgbestyrelsens formand. Regionsrådsformanden er født formand for valgbestyrelsen. Af praktiske grunde foreslås det som ved tidligere valg, at administrationen bemyndiges til på formandens vegne at modtage kandidatlisterne, som kan afleveres personligt, pr. brev eller pr. mail. Disse tre muligheder, men ikke fax, vil fremgå af den lovpligtige annoncering af regionsrådsvalget, jf. sag nr. 6. Når fax er fravalgt skyldes det, at denne forsendelsesmetode kan indebære en forskel på det afsendelsestidspunkt, som afsender registrerer og det modtagelsestidspunkt, som fremgår af regionens fax, fx hvis forsendelserne står i kø. Valglovens frister for modtagelse af kandidatlister og valg- og listeforbundsanmeldelser er ufravigelige.
 
Den, der afleverer kandidatlisten, får en kopi af listen med kvittering for modtagelsen med angivelse af dato og klokkeslæt. Kandidatlister skal indleveres på en særlig formular, som Indenrigsministeriet har godkendt. Ny formular forventes udsendt fra ministeriet inden sommerferien. Formularerne kan rekvireres hos regionen.
 
Herefter gennemgår administrationen listens kandidatnavne og stillernavne til kontrol af valgret og valgbarhed og til kontrol af, at kandidater og stillere kun optræder på én liste. For lister, som er fritaget for kravet om stillere kontrolleres kun kandidaterne.
 
Formanden kan som nævnt afvise at godkende en liste, som lider af åbenlyse formelle mangler. Det vil blive sikret, at sådanne afgørelser træffes så hurtigt som muligt af hensyn til listens eventuelle mulighed for at indlevere en ny liste inden den 3. oktober 2017.
 
Valgbestyrelsens godkendelse af listerne
Resultatet af administrationens gennemgang forelægges for valgbestyrelsen onsdag den 4. oktober. Valgbestyrelsen kan erklære en eller flere lister ugyldig på grund af mangler med frist til den 9. oktober til at afhjælpe manglerne. Valgbestyrelsens formand træffer ved afhjælpningsfristens udløb afgørelse om disse kandidatlisters gyldighed og om godkendelse af kandidaterne på listen. Hvis der opstår tvivlsspørgsmål, vil disse kunne forelægges regionsvalgbestyrelsen på det reserverede møde den 10. oktober.
 
På mødet den 4. oktober tager valgbestyrelsen også stilling til tildeling af bogstavbetegnelse til listerne.
 
Listeforbund og valgforbund
Listeforbund og valgforbund skal anmeldes til valgbestyrelsens formand senest mandag den 9. oktober kl. 12.00. Af praktiske grunde foreslås det som ved tidligere valg, at administrationen bemyndiges til på formandens vegne at modtage og kontrollere anmeldelserene. Hvis der opstår tvivlsspørgsmål, vil disse kunne forelægges for valgbestyrelsen på det reserverede møde den 10. oktober.

KOMMUNIKATION
De formelle regler om frister mv. kommunikeres gennem den lovpligtige annoncering, jf. sag nr. 6.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges regionsvalgbestyrelsen den 6. juni 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

JOURNALNUMMER
17015785


2.pdf

Bilag

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017


4. Udformning af stemmesedlen

Udformning af stemmesedlen

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Der redegøres for reglerne om stemmesedlens udformning.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 1. at der på stemmesedlen anføres bopælskommune ud for hver kandidat på en liste, hvis kandidatlisten har ønsket tilføjet en lokalitet, men uden angivelse af hvilken lokalitet i kommunen,
 2. at sekretariatschef Jesper Olsen bemyndiges til,
a) at udforme stemmesedlen i overensstemmelse med lovgivningens regler og i øvrigt så vidt muligt som ved sidste regionsrådsvalg, herunder tage stilling til antallet af kolonner på stemmesedlen og placeringen af oplysninger om kandidaternes geografiske lokalitet,
b) at underrette kommunerne m.v. om kandidatlister og anmeldte valg- og listeforbund, og
c) at sørge for trykning og udbringning af opslag og stemmesedler.

POLITISK BEHANDLING
Regionsvalgbestyrelsens beslutning den 6. juni 2017:
 
Godkendt.
 
Henrik Thorup (O) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
 
Udformning af stemmesedlen
De detaljerede rammer for udformning af stemmesedlen fremgår af bekendtgørelse nr. 1123 af 15. oktober 2014 om stemmesedler til kommunale og regionale valg. Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer at udsende en revideret bekendtgørelse efter sommerferien, men uden væsentlige ændringer. Et eksempel på en stemmeseddel fremgår af bekendtgørelsen, som vedlægges til orientering.
 
Princippet for udformning af stemmesedlen er, at hver kandidatliste er tydeligt adskilt fra de øvrige og med angivelse af mulighed for at stemme enten på listen eller personligt på en kandidat. Regionsrådet besluttede på regionsrådsmødet den 7. marts, at det skulle undersøges, hvorvidt stemmesedlen kan påføres partilogo, ud for kandidatlistes navn. Det er imidlertid ikke muligt i henhold til den gældende bekendtgørelse, hvor det fremgår af § 14, at "Ud over det, der er nævnt i de foregående paragraffer, må intet ord eller bogstav og intet navn, tal eller tegn være påført nogen stemmeseddel ved tryk eller ved skrift eller på anden måde."
 
Af bekendtgørelsen fremgår, at en kandidatliste kan anmode om, at den geografiske lokalitet, hvor alle listens kandidater har deres bopæl, anføres på stemmesedlen. Har kandidatlisten generelt bedt om angivelse af lokalitet, men uden at anføre navne på specifikke lokaliteter, kan valgbestyrelsen beslutte, at enten postdistrikt eller bopælskommune anføres som lokalitetsbetegnelse. Det foreslås her, at bopælskommunen - som ved valgene i 2009 og 2013 - vælges som lokalitetsangivelse.
 
Valgbestyrelsen tager efter loven stilling til, om lokalitetens navn skal anføres i forlængelse af kandidatens navn eller under navnet, ligesom valgbestyrelsen tager stilling til, om kandidaternes navne indenfor hvert felt skal opføres i to eller flere kolonner.
 
Ved regionsrådsvalget i 2013 var lokaliteten angivet i forlængelse af kandidatens navn og kandidaternes navne var opført i fire kolonner. Der var 30 kandidatlister og 289 kandidater. Stemmesedlen målte 94x30,5 cm. Af hensyn til stemmesedlens størrelse vil det derfor være hensigtsmæssigt, hvis administrationen bemyndiges til at træffe afgørelse om antal kolonner og placering af lokaliteten. Det bemærkes, at hvis det af hensyn til stemmesedlens størrelse og overskuelighed er nødvendigt kan stemmesedlen udformes uden navne på kandidaterne, men sådan at der ud for hver kandidatliste er plads til, at vælgeren kan skrive navnet på en kandidat. Det kræver dog, at valgbestyrelsen søger om økonomi- og indenrigsministeriets godkendelse af en sådan udformning. Da regionsrådet nedsatte valgbestyrelsen fremgår det af protokollen, at "rådet lægger vægt på, at valgbestyrelsen, hvis der viser sig udfordringer med stemmesedlens størrelse, ikke afsøger muligheden med en stemmeseddel, hvor vælgeren skal påføre navnet på kandidaten."
 
Ved sidste valg var stemmesedlen trykt på citrongult papir, som gav anledning til klager fra nogle kommuner over at farven var generende skarp ved optællingen - der er derfor ved udbuddet af papirleverancen valgt en mere neutral, men dog stadig gullig farve.
 
Trykning og udbringning af stemmesedler
Regionsvalgbestyrelsen skal sørge for, at der tilvejebringes det fornødne antal stemmesedler samt at de kommunale valgbestyrelser senest søndag den 19. november modtager det fornødne antal stemmesedler og opslag til stemmelokalerne.
 
Det bemærkes i den forbindelse, at det af praktiske årsager administrativt er aftalt, at stemmeseddelgrundlaget leveres til Københavns og Frederiksberg Kommuner samt til Bornholms Regionskommune. Disse kommuner sørger herefter selv for trykning og distribution af såvel stemmesedler som opslag til stemmelokalerne. Region Hovedstaden afholder udgifterne forbundet hermed. Trykning af stemmesedler, opslag m.v. til de øvrige 26 kommuner foretages af et trykkeri, som regionen efter udbud indgår aftale med.
 
Kandidatfortegnelser til folkeregistrene mv. til brug for brevstemmeafgivningen
Regionsvalgbestyrelsen skal sørge for, at kommunerne til brug for brevstemmeafgivningen får tilsendt fortegnelser over de godkendte kandidatlister og de opstillede kandidater til regionsrådsvalget.
 
Opslag til stemmelokalerne
Regionsvalgbestyrelsen skal sørge for, at kommunerne til ophængning i stemmelokalerne får tilsendt et opslag - en plakat - der angiver de godkendte kandidatlister med angivelse af bogstav- og listebetegnelse samt kandidaternes navne opført i den rækkefølge, hvori de er anført på kandidatlisterne. Opslagene skal endvidere indeholde oplysning om de anmeldte listeforbund og valgforbund.
 
Mandag den 10. oktober færdiggør administrationen kandidatfortegnelser m.v., der herefter leveres til bogtrykkeri. Den 10. eller eventuelt den 11. oktober sørger administationen for:

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges regionsvalgbestyrelsen den 6. juni 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

JOURNALNUMMER
17015785


3.pdf

Bilag

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg


5. Den endelige opgørelse af regionsrådsvalget

Den endelige opgørelse af regionsrådsvalget

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Der redegøres for den endelige opgørelse af regionsrådsvalget med indstilling om, at der ikke på forhånd træffes beslutning om fornyet fintælling. Indstilling om, hvad der skal ske, hvis der træffes beslutning om hel eller delvis fornyet fintælling.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 1. at der ikke på forhånd træffes beslutning om fornyet fintælling,
 2. at regionsvalgbestyrelsen, hvis den træffer afgørelse om hel eller delvis fornyet fintælling, anmoder de kommuner med hvem der i henhold til regionsrådets beslutning af 7. marts 2017 er indgået aftale om bistand til en eventuel fornyet fintælling, om at foretage den besluttede fintælling,
 3. at stemmesedlerne fra kommuner, med hvem der ikke er indgået aftale om bistand til hel eller delvis fornyet fintælling, først indkaldes fra kommunerne i det øjeblik, regionsvalgbestyrelsen har truffet beslutning om hel eller delvis fornyet fintælling,
 4. at administrationen bemyndiges til for så vidt angår de kommuner, med hvem der ikke er indgået aftale om bistand til hel eller delvis fornyet fintælling, at forestå gennemførelsen af en eventuel fornyet fintælling, og
 5. at administrationen bemyndiges til at indkalde det relevante antal af de af regionsrådet udpegede tilforordnede vælgere til at føre tilsyn med fintællingen henholdsvis i regionens regi som i regi af kommunerne. 

POLITISK BEHANDLING
Regionsvalgbestyrelsens beslutning den 6. juni 2017:
 
Godkendt.
 
Henrik Thorup (O) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
 
Opgørelse af regionsrådsvalget
Kommunerne har ansvaret for på valgaftenen den 21. november at optælle stemmerne til regionsrådsvalget i kommunen
og opgøre resultatet af valget for kandidatlisternes vedkommende. Dagen efter fintæller kommunerne stemmerne med særskilt opgørelse af kandidaternes personlige stemmer. Hver kommunes valgbestyrelse opgør resultatet af regionsrådsvalget i en særskilt valgbog for dette valg.
 
Regionsvalgbestyrelsen kan vælge at opgøre valget på grundlag af kommunernes valgbøger. I så fald udarbejdes der i KMD's valgsystem en samlet valgbog for regionsrådsvalget.
 
Regionsvalgbestyrelsen kan også beslutte at opgøre valget på grundlag af en hel eller delvis fornyet fintælling. Beslutning om fornyet fintælling kan træffes både forud for valget og i forbindelse med den endelige opgørelse af valget. Det anbefales, at der ikke træffes beslutning om fornyet fintælling på forhånd.
 
Efter de to sidste valg blev der foretaget en fornyet fintælling i regionens eget regi, men i begrænset omfang.
 
Fornyet fintælling
En fornyet fintælling af op til 1,3 millioner stemmesedler vil være en ganske omfattende logistisk udfordring for regionen. Der er derfor - som besluttet af regionsrådet i marts - taget kontakt til kommunerne om aftale om gennemførelse af fornyet fintælling ved kommunens foranstaltning. Pr. 30. maj er der indgået aftale med 14 kommuner om dette. Der forventes også indgået aftale med de øvrige kommuner, for Københavns vedkommende dog på særlige vilkår om kommunal bistand til en fornyet fintælling i regionalt regi.
 
Fintælling af stemmer afgivet i de af regionens kommuner, som mod forventning ikke måtte ønske at indgå aftale, vil kunne finde sted i lokaliteter tilhørende Region Hovedstaden eller i lejede lokaler. For Københavns Kommunes vedkommende er det aftalt, at en fornyet fintælling af disse stemmer kan finde sted i Lokomotivværkstedet, hvor kommunen har foretaget den første fintælling. Det forventes at der kan indgås aftale om at kommunen yder bistand ved bl.a. at stille et antal erfarne bordformænd til rådighed.
 
Det indstilles, at administrationen bemyndiges til, hvis der træffes beslutning om fintælling, at indhente stemmesedler fra de kommuner, som regionen selv skal fintælle og til at forestå gennemførelsen af en evt. fintælling under tilsyn af de af regionsrådet udpegede tilforordnede vælgere. Selve fintællingen vil blive gennemført ved regionens egne medarbejdere.
 
En fornyet fintælling, såvel den der foretages i kommunerne, som den der foretages af regionen, forventes at kunne gennemføres i løbet af fredag den 24. november og/eller lørdag den 25. november.
 
Den fornyede fintælling, der evt. skal varetages i kommunerne, skal ske under tilsyn af de af regionsrådet udpegede tilforordnede vælgere. Det anbefales derfor at bemyndige administrationen til at indkalde det relevante antal tilforordnede vælgere.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikatioinsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges regionsvalgbestyrelsen den 6. juni 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

JOURNALNUMMER
17015785




6. Den pligtmæssige annoncering af valget

Den pligtmæssige annoncering af valget

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionen skal indrykke en annonce med oplysning om lovgivningens frister for opstilling til valget mv.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 1. at vedlagte forslag til annoncering med information om valg til regionsrådet den 21. november 2017 (bilag 1) godkendes,
 2. at sekretariatschef Jesper Olsen bemyndiges til at godkende eventuelle ændringer eller tilføjelser i konsekvens af økonomi- og indenrigsministeriets nye kandidatlisteformular og/eller ministeriets kommende vejledning om valget, og
 3. at administrationen bemyndiges til senest den 22. august 2017 at indrykke annoncen i de i bilag 2 foreslåede aviser/dagblade.

POLITISK BEHANDLING
Regionsvalgbestyrelsens beslutning den 6. juni 2017:
 
Der var omdelt notat med forslag til de medier, der annonceres i (bilag 2).
 
Godkendt med den tilføjelse, at der også indrykkes annoncer i lokalaviserne i de store bydele i København, Rødovre Lokal Nyt, Helsingør Dagblad, Gladsaxe Bladet og Vestegnsavisen.

SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet har den 7. marts bemyndiget regionsvalgbestyrelsen til at forestå den pligtmæssige annoncering
vedr. regionsrådsvalget.
 
Regionen skal senest tirsdag den 22. august i de stedlige dagblade eller lokalaviser bekendtgøre
 1. antallet af dem, der skal vælges,
 2. antallet af stillere for en kandidatliste,
 3. fristen for indlevering af kandidatlister, og
 4. dag og tid for afstemningen.
Herudover skal annoncen indeholde en kort redegørelse for hvem, der kan stemme og hvem der kan stille op, samt betingelserne for at disse rettigheder tilkommer herboende udlændinge.
 
Forslag til annoncering vedlægges. Økonomi- og indenrigsministeriet har oplyst, at en ny kandidatlisteformular forventes udsendt inden sommerferien og at ministeriets vejledning fra 2013 om kommunale og regionale valg vil komme i en ny udgave efter sommerferien. Det foreslås derfor, at administrationen bemyndiges til at foretage eventuelle ændringer i annonceteksten som følge af den nye formular eller vejledning.
 
Udover i dagblade og lokalaviser vil annoncen blive bragt på regionens hjemmeside. Af bilag 2 fremgår en oversigt over de dagblade og lokalaviser, hvor annoncering planlægges (bilag 2 eftersendes).

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges regionsvalgbestyrelsen den 6. juni 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

JOURNALNUMMER
17015785


4.pdf
5.pdf

Bilag

Forslag til annoncetekst om den pligtmæssige annoncering
Pligtmæssig annoncering i udvalgte medier


7. Information til borgere

Information til borgere

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Region Hovedstaden har siden september 2016 samarbejdet med de øvrige regioner, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening og Økonomi- og Indenrigsministeriet om en kampagne målrettet borgere, der har til formål at fastholde den høje stemmeprocent fra kommunal- og regionsvalget i 2013, set i forhold til tidligere valg.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 • at regionsvalgbestyrelsen tager orienteringen om kampagnen til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Regionsvalgbestyrelsens beslutning den 6. juni 2017:
 
Godkendt, idet valgbestyrelsen besluttede at tema 5 (uddannelse og kompetencer) udskiftes med tema 10 (transport).
 
Henrik Thorup (O) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Kampagnen kommer til at foregå på 2 niveauer:
 1. En landsdækkende kampagne
 2. En fællesregional kampagne med et fælles grafisk udtryk, som versioneres til de fem regioner efter ønsker og behov.
Den landsdækkende kampagne
Kampagnen henvender sig til de stemmeberettigede danskere i bred forstand, og har desuden et særligt fokus på de 22-29-årige, som ligger markant under den gennemsnitlige valgdeltagelse. Kampagnen fokuserer på selve valghandlingen.
 
Kampagnen er stadig under udarbejdelse, og det planlægges at den vil blive rullet ud via sociale medier, Folkemødet på Bornholm, Ungdommens Folkemøde, partnerskaber med fx patientforeninger, pressearbejde og et særligt landsdækkende valg-website. Titel på website og kampagne er endnu ikke offentliggjort.
 
Danske Regioner har testet en række emner og budskaber på målgruppen. De 3 emner, der faldt bedst ud i testen, og som derfor vil blive anvendt i kampagnen, kredser om blyanten som symbol på et vigtigt redskab, hvormed borgeren kan gøre sin indflydelse gældende. Det overordnede budskab lyder "Tænk dig om, før du ikke stemmer".
 
Se grafisk fremstilling i bilag 1.
 
Den fællesregionale kampagne
Den fællesregionale kampagne hænger visuelt sammen med den landsdækkende kampagne og fokuserer på regionale opgaver med høj relevans for borgerne.
 
Denne del af kampagnen bliver rullet ud via tv-annoncering, Facebook, web-tv, pressearbejde og kampagnens landsdækkende website.
 
Den fællesregionale kampagne sætter fokus på en række emner og budskaber, som er godkendt af koncerndirektionen ud fra følgende kriterier:
Den fællesregionale kampagne har dermed følgende emner og budskaber:
Derudover er følgende emner og budskaber valgt som fælles bruttoliste, som regionerne kan vælge at
sætte i spil:
 1. Præhospital/akut (Hvor længe vil du vente på hjælp i din region?)
 2. Prioritering/kvalitet på hospitaler (Skal regionen operere dit knæ før naboens hjerte?)
 3. Patienten i centrum (Ved regionen, hvordan du vil behandles?)
 4. Erhvervsudvikling (Er der job til dig i din region?)
 5. Uddannelse og kompetencer (Kan du blive klog nok i din region?)
 6. Jordforurening (Må regionen lade dit drikkevand sejle?)
 7. Psykiatri (Hvordan skal regionen behandle psykisk sygdom?)
 8. Klimaændringer og vandstand (Er din region klædt på til et vådt klima?)
 9. Vækst og jobs (Hvor skal væksten gro i din region?)
 10. Transport (Er toget kørt i din region?) (Hvor langt skal bussen køre i din region?)
 11. Sammenhæng i behandlingen (budskab ikke udviklet endnu)
Hver region har mulighed for at versionere kampagnen i forhold til egne forudsætninger. Region Hovedstaden har her valgt at sætte de 6 øverste emner (nr. 1-6 fra den fælles bruttoliste ovenfor) i spil i regionens ekstra udrulning af kampagnen. Denne udrulning supplerer den tværregionale og den landsdækkende udrulning, som regionens borgere også vil møde.

Se bilag 2 for en grafisk fremstilling af emnerne.
 
Ungevalgmøder på erhvervsskolerne
Hver region afholder desuden 20 ungevalgmøder på regionens erhvervsskoler fra medio spetember til medio november 2017. Erhvervsskolerne er valgt, da flertallet af elever tilhører gruppen 22-29-årige, som havde lav valgdeltagelse ved valget i 2013. Der er mulighed for at invitere op til 6 regionsrådskandidater med som deltagere ved hvert møde. Da de opstillingsberettigede partier ikke kendes på nuværende tidspunkt vil der blive taget udgangspunkt i opstillingsberettigede partier til Folketinget, som inkluderer liste A, B, C, D, F, I, O, V, Ø og Å. Pladserne til valgmøderne fordeles ligeligt og hvert parti får dermed mulighed får at deltage på 12 ud af 20 valgmøder.
 
Valgmøderne er under planlægning og datoer vil blive meldt ud i løbet af sommeren.
 
Bilag 3 beskriver konceptet for ungevalgmøderne.
 
Region Hovedstadens særlige pulje
Region Hovedstaden har desuden etableret en pulje på 425.000 kr. til supplerende kommunikationsindsatser rettet mod grupper med lav valgdeltagelse. Puljen kan søges af kommuner og deres samarbejdspartnere og blev vedtaget af regionsrådet 18. april 2017.

KOMMUNIKATION
Inge særskilt kommunikationsindsats planlagt i forbindelse med sagen.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Kampagnen følges i Danske Regioners bestyrelse og i Region Hovedstadens koncerndirektion og valgbestyrelse.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Elisabeth Geday

JOURNALNUMMER
17005045.


6.pdf
7.pdf
8.pdf

Bilag

Valgbestyrelsen_bilag1_landsdækkende emner_2017-05-23
Valgbestyrelsen_bilag2_regionale emner_2017-05-23
Bilag 3 Ungevalgmøder


8. Information til kandidater

Information til kandidater

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I forbindelse med regionsrådsvalget har potentielle kandidater brug for praktisk information, der vedrører deres opstilling, samt for de kandidater, der ikke tidligere har siddet i regionsrådet, også information om Region Hovedstaden og hvervet som regionsrådspolitiker. Der er i valgloven fastsat regler for lovpligtig annoncering, herunder indlevering af kandidatlister, og dette redegøres der for i sagerne om den valgpligtige annoncering og tilrettelæggelse af modtagelse af kandidatlister, som også er på valgbestyrelsen. Nærværende sag orienterer dermed valgbestyrelsen om øvrige informationstiltag målrettet kandidater.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 • at valgbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Regionsvalgbestyrelsens beslutning den 6. juni 2017:
 
Godkendt.
 
Henrik Thorup (O) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Information til potentielle kandidater består overordnet af et webområde på regionh.dk og et temaarrangement.
 
På regionh.dk etableres et område til kandidaterne, som overordnet vil komme omkring følgende emner:
 
Endelig forbereder administrationen et temaarrangement for potentielle kandidater efter sommerferien, hvis formål er både at oplyse potentielle kandidater om praktiske forhold i forhold til opstilling som kandidat, og at klæde potentielle kandidater på til at tage en kvalificeret debat om Region Hovedstadens centrale områder inden for sundhed og det regionale udviklingsområde.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt i relation til sagen.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Webområdet etableres inden udgangen af juni 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Elisabeth Geday

JOURNALNUMMER
17005045.




9. Eventuelt

Eventuelt