UDVALG

Regionsvalgsbestyrelsen 2017

MØDE

Regionsvalgbestyrelsen

STED

Nørregade 7B - 3.sal, 1165 København K

STARTTIDSPUNKT

24-11-2017 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-11-2017 17:00:00


PUNKTER

1. Opgørelse af valget 2017 - efter fornyet fintælling1. Opgørelse af valget 2017 - efter fornyet fintælling

Opgørelse af valget 2017 - efter fornyet fintælling

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsvalgbestyrelsen besluttede på sit møde den 23. november 2017 at foretage en fornyet fintælling i alle 29 kommuner for to kandidater på den socialdemokratiske liste, hvor der var to stemmers forskel.
 
Resultatet af fintællingen forelægges.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
  1. at resultatet af den fornyede fintælling lægges til grund for valgopgørelsen, og
  2. at udkastet til valgbog, revideret på baggrund af den fornyede fintælling, godkendes.

POLITISK BEHANDLING
Regionsvalgbestyrelsens beslutning den 24. november 2017:
 
Der var omdelt indstillingsnotat af 24. november 2017 (bilag 1), udkast til valgbog revideret i overensstemmelse med resultatet af den fornyede fintælling (bilag 2) og oversigt over korrektioner i de enkelte kommuner som følge af fornyet fintælling (bilag 3).
 
Indstillingen godkendt.

SAGSFREMSTILLING
Efter valgloven opgør regionsvalgbestyrelsen det den 21. november 2017 afholdte valg på baggrund af de valgbøger, som regionsvalgbestyrelsen har modtaget fra valgbestyrelserne i regionens 29 kommuner eller på grundlag af en hel eller delvis fornyet fintælling i regionalt regi.
 
Fornyet fintælling
Regionsvalgbestyrelsen besluttede den 23. november 2017 at gennemføre en fornyet fintælling af de personlige stemmer på to kandidater, på den socialdemokratiske liste, Maria Gudme og Bodil Kornbek. Fintællingen er for Københavns Kommunes vedkommende gennemført i regionens regi, men med teknisk bistand af Københavns Kommune.
 
I de øvrige 28 kommuner er den fornyede fintælling gennemført ved kommunernes egen foranstaltning i henhold til forud indgået aftale mellem regionen og kommunerne.
 
Fintællingen er for Københavns Kommune og Lyngby-Taarbæk kommunes vedkommende gennemført under overvågning af tilforordnede vælgere, da de to kandidaters væsentligste stemmetal ligger i de to kommuner. Det bemærkes, at fintællingen i Lyngby-Taarbæk kunne påbegyndes tidligere, end det tidspunkt, kommunen havde meddelt som forventet tidspunkt, hvorfor de tilforordnede vælgere kun overværede den sidste del af fintællingen.
 
Ved fintællingen af de to kandidaters personlige stemmer i alle 29 kommuner, er det konstateret, at Maria Gudmes personlige stemmetal er reduceret fra 2430 til 2423 personlige stemmer, og at Bodil Kornbeks personlige stemmetal er reduceret fra 2428 til 2422 personlige stemmer. Differencen mellem de to kandidaters personlige stemmer udgør herefter 1 stemme. Resultatet af den fornyede vælgeropgørelse i henhold til valglovens bestemmelser er herefter, at Maria Gudme er valgt som medlem og Bodil Kornbek er valgt som første stedfortræder på den socialdemokratiske liste.
 
Afvigelserne fra kommunernes fintælling onsdag den 22. november 2017 til fredag den 24. november 2017 fremgår af vedlagte bilag 1.
 
Som det kan ses af fintællingens resultat, er der i de enkelte kommuner kun fundet mindre afvigelser for begge kandidater. Der er således fundet stemmesedler på andre kandidater, lagt hos de pågældende; der er fundet enkelte tællefejl og tastefejl; og enkelte stemmesedler er overført til listestemmer eller bedømt som ugyldige ved den fornyede fintælling. Det er administrationens opfattelse, at der ikke ved den fornyede fintælling er fundet forhold af en karakter, der gør, at valgopgørelsen ikke er korrekt.
 

KOMMUNIKATION
Valgresultatet er offentliggjort på hjemmesiden.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Regionsvalgbestyrelsens beslutning skal ikke forelægges yderligere.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

JOURNALNUMMER
17015785


1.pdf
2.pdf
3.pdf

Bilag

Indstilling efter fornyet fintælling
Godkendt valgbog 24.11.2017 incl underskrifter
Korrektioner ved fornyet fintælling