UDVALG

Erhvervs- og vækstudvalget

MØDE

Erhvervs- og vækstudvalget - meddelelser

STED

Bispebjerg Hospital mødelokale 20D.1.7, Indgang 20D, 1.sal.

STARTTIDSPUNKT

29-03-2016 19:00:00

SLUTTIDSPUNKT

29-03-2016 21:00:00


PUNKTER

1. Meddelelser - Initiativer inden for erhvervsuddannelsesområdet samt økonomi i 2016
2. Meddelelser - Jobs med uddannelsesperspektiv
3. Meddelelser - Copenhagen Healthtech Cluster årsrapport
4. Meddelelser - Ansøgning om erhvervsudviklingsmidler til regionsrådet
5. Meddelelser - Rullende dagsorden for erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder1. Meddelelser - Initiativer inden for erhvervsuddannelsesområdet samt økonomi i 2016

Meddelelser - Initiativer inden for erhvervsuddannelsesområdet samt økonomi i 2016

Meddelelser
På Erhvervs- og vækstudvalgets møde den 1. december 2015 blev der bestilt et kort notat med overblik over initiativer på erhvervsuddannelsesområdet.
 
Vedlagte notat giver dels en oversigt over aktuelle (primo 2016) initiativer på erhvervsuddannelsesområdet, dels et overblik over administrationens plan for udmøntning af 2016-midlerne.

Journalnummer
15002505


1.pdf

Bilag

Aktuelle initiativer på erhvervsuddannelsesområdet samt økonomi for 2016


2. Meddelelser - Jobs med uddannelsesperspektiv

Meddelelser - Jobs med uddannelsesperspektiv

Meddelelser
I juni 2012 bevilgede Regionsrådet 12 mio. over 3 år som en del af budgetforlig 2012 til udvikling af projektet ”Jobs med uddannelsesperspektiv” (JUP).
 
Jobs med uddannelsesperspektiv har været et udviklingsprojekt med deltagelse af aktører fra jobcentre, UU-centre, erhvervsskoler og virksomheder. Projektet blev iværksat for at hjælpe unge 15-30 årige uden uddannelse og job med at opnå kompetencer, der kunne kvalificere dem til at påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse.
Da projektet blev afsluttet med udgangen af 2015, har administrationen udarbejdet en kort afrapportering på projektets indhold, resultater og forankringspotentiale (bilag 1).

Journalnummer
12005602


2.pdf

Bilag

Jobs med uddannelsesperspektiv


3. Meddelelser - Copenhagen Healthtech Cluster årsrapport

Meddelelser - Copenhagen Healthtech Cluster årsrapport

Meddelelser
Copenhagen Healthtech Cluster blev lanceret den 19. november 2014. Regionsrådet afsatte 10 mio. kr. i budget 2015 til etableringen og igangsættelse af konkrete projekter. Copenhagen Healthtech Cluster er et fyrtårnsprojekt under sund vækst i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. I den forbindelse har regionsrådet bevilliget yderligere 13 mio. kroner til aktiviteter i perioden 2015-2018. I februar 2016 har Copenhagen Healthtech Cluster udgivet den første årsrapport (bilag1).
 
Målet er at samle hospitaler, kommuner og vidensinsititutioner om at tilbyde virksomheder de bedste betingelser for at udvikle, teste, implementere og kommercialisere sundheds- og velfærdsløsninger. Copenhagen Healthtech Cluster er primært finansieret af Region Hovedstaden og Københavns Kommune, på sigt med stigende bidrag fra øvrige parter, og har et sekretariat til huse i Copenhagen Capacity.
 
Copenhagen Healthtech Cluster arbejder med at skabe sund vækst inden for fire fokusområder:
Inden for ovenstående fokusområder har Copenhagen Healthtech Cluster igangsat og/eller har planer om at igangsætte følgende delprojekter i 2016:
Copenhagen Healthtech Cluster er nu på vej ind i en driftsfase, hvor det i øget omfang bliver vigtigt, at klyngens aktiviteter tænkes tæt sammen med og integreres i den regionale og kommunale dagsorden. Administrationen vil derfor i 2016 følge og understøtte Copenhagen Healthtech Cluster’s arbejde, så ovenstående delprojekter kan komme succesfuldt fra start.

Journalnummer
16020002


3.pdf

Bilag

Copenhagen Healthtech Cluster årsrapport


4. Meddelelser - Ansøgning om erhvervsudviklingsmidler til regionsrådet

Meddelelser - Ansøgning om erhvervsudviklingsmidler til regionsrådet

Meddelelser
Ansøgning om erhvervsudviklingsmidler til regionsrådet
 
Ifølge lov om erhvervsfremme skal Vækstforum Hovedstaden indstille ansøgninger om regionale erhvervsudviklingsmidler til regionsrådet.
 
Administrationen modtog til ansøgningsfristen den 1. december 2015 i alt 5 ansøgninger. 3 ansøgninger vedrører den tematiserede ansøgningsrunde for sund vækst. Hertil kommer en ansøgning inden for turisme og én inden for smart vækst. Ansøgningen inden for smart vækst og turisme er midlertidigt trukket tilbage, men forventes behandlet senere på året.
 
Bevillingerne vedrørende erhvervsudviklingsmidlerne tages fra budget 2016. Der er i alt ansøgt om 11.910.210 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016. På mødet i Vækstforum den 7. marts anbefalede Vækstforum Hovedstaden over for forretningsudvalget og regionsrådet at give tilsagn til 3 projekter inden for sund vækst: 1) Entreprenørskab for Sundere Vækst (VEST), 2) Copenhagen Healthtech Solutions (CHS) og 3) Flere Vækstvirksomheder - Sund Vækst.
 
Erhvervs- og vækstudvalget har en politikformulerende rolle og orienteres derfor om de modtagne ansøgninger.

Journalnummer
16017155
5. Meddelelser - Rullende dagsorden for erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder

Meddelelser - Rullende dagsorden for erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder

Meddelelser
Rullende dagsorden for emner til erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder er vedlagt som bilag. Den rullende dagsorden er foreløbig, og der kan opstå behov for udskydelse af emner eller supplering med ekstra punkter, hvilket vurderes løbende af administrationen.

Journalnummer
14002193


4.pdf

Bilag

rullende dagsorden