UDVALG

Erhvervs- og vækstudvalget

MØDE

Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager

STED

Mødelokale H7+H8 på Regionsgården

STARTTIDSPUNKT

01-11-2016 19:00:00

SLUTTIDSPUNKT

01-11-2016 21:00:00


PUNKTER

1. Drøftelsessag: Kapaciteten på den almene studentereksamen (stx) i Region Hovedstaden
2. Beslutningssag: Indstilling om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse, grundforløb 2
3. Drøftelsessag: Status på arbejdet med Copenhagen Film Fund
4. Beslutningssag: Medfinansiering af International AIDS Society's ”Conference on HIV Science” i København i 2019
5. Beslutningssag: Udkast til høringssvar om opdatering af kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveauer
6. Orienteringssag: Status på Frysehusprojektet
7. Orienteringssag: Projekt om kognitive teknologier og innovation i sundhedsvæsenet
8. Eventuelt1. Drøftelsessag: Kapaciteten på den almene studentereksamen (stx) i Region Hovedstaden

Drøftelsessag: Kapaciteten på den almene studentereksamen (stx) i Region Hovedstaden

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet har ansvaret for at koordinere kapaciteten på stx. Koordineringen sker i samarbejde med alle selvejende offentlige institutioner og grundlaget for arbejdet er ikke ændret siden 2007. Den 29. marts 2016 drøftede erhvervs- og vækstudvalget mulighederne for at anvende kapacitetsloft på stx på Borupgaard Gymnasium efter ønske fra Herlev Gymnasium. I forbindelse med drøftelsen ytrede udvalget ønske om en grundlæggende, strategisk drøftelse af regionens rolle i forhold til kapacitetsstyringen af stx.
 
Administrationen har fået gennemført en kapacitetsudredning af stx af Epinion, som kan danne grundlag for drøftelsen. Udredningen bygger på både erfaringerne siden 2007 og udfordringerne frem til 2025 og har afsæt i den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS), hvorefter alle unge skal have et relevant og attraktivt uddannelsestilbud.
 
Epinion præsenterer på mødet resultaterne af kapacitetsudredningen for stx.

INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor erhvervs- og vækstudvalget:
  • at drøfte kapaciteten på den almene studentereksamen (stx) i Region Hovedstaden med henblik på en fremadrettet, strategisk kapacitetsstyring og regionens rolle heri.

POLITISK BEHANDLING
Drøftet, idet udvalget bemærker, at administrationen skal se nærmere på kvaliteten af gymnasier, herunder gennemførselsprocenter.
 
Per Roswall (V) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Region Hovedstadens rolle
Region Hovedstaden har på stx en række lovbestemte opgaver. Regionsrådet skal koordinere den samlede indsats i regionen for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder sikre uddannelsesdækningen og kapaciteten på uddannelserne med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle unge og voksne i regionen. Regionsrådets koordinering sker i samarbejde med alle selvejende offentlige institutioner og regionsrådet skal derfor:
Regionsrådet kan derudover indstille til ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling, at ministeriet pålægger en almengymnasial skole et midlertidigt kapacitetsloft.
 
Udgangspunktet for kapacitetsudredningen af stx er, at der hvert år henvises ca. 500 elever (5 % af ansøgerne) til et gymnasium, de ikke selv har søgt. Hovedparten af de henviste har søgt gymnasier i hovedstadsregionens centrale dele. Kapaciteten i dette område er for lille til at imødekomme alle ansøgere, hvilket betyder, at kun ansøgere, der bor meget tæt ved de overansøgte skoler, har mulighed for at få en plads. Kapacitetsudredningen viser, at der frem mod 2025 vil ske en markant stigning i antallet af ansøgere især i Centrum, men også i Nord, hvorfor det vil blive endnu vanskeligere for bl.a. københavnerne at få en plads i Centrum med mindre kapaciteten øges væsentligt.
 
I 2007 godkendte regionsrådet inddelingen i fire geografiske områder, som stadig gælder. Disse forpligtende samarbejder er inddelt i Centrum, Vest, Nord og Nordsjælland (se side 4 i Kapacitetsudredning for stx). Kapacitetsudredningen for stx behandler udviklingen i kapacitet og søgning for hvert af de fire forpligtende samarbejder og påpeger den udfordring, de står overfor: der skal samarbejdes i et spændingsfelt mellem samfundsmæssige hensyn, hensyn til den enkelte ansøger og det faktum, at institutionerne fungerer som selvejende institutioner på et "marked".
 
Administrationen sekretariatsbetjener koordinationsudvalget, som koordinerer kapaciteten på tværs af de fire områder, samt de fire fordelingsudvalg, der sikrer fordelingen af elever.
 
Hovedpunkter i kapacitetsudredningen for stx
Andelen af en ungdomsårgang i regionen, der søger om optagelse på stx, er steget fra 48 % til 60 % i perioden 2007 til 2016. Søgningen til stx er således steget kraftigt fra ca. 8.700 personer i 2007 til ca. 11.500 personer i 2016. Det svarer til en stigning på 31 %. Kapacitetsudredningen for stx har fremskrevet den forventede søgning frem mod 2025. Der præsenteres tre scenarier for fremtidig udvikling i Region Hovedstaden:
Alle scenarierne peger på, at udviklingen vil betyde, at der bliver behov for langt mere kapacitet på stx i Centrum, samt at der i Nord også vil være et behov for mere kapacitet. Omvendt peges der på, at behovet for kapacitet i Vest vil mindskes. Søgningen i Nordsjælland vil kræve mindre kapacitet, men dog med forskelle i kapacitetsbehov inden for området. Samlet set viser basisscenariet, at det samlede behov for ekstra kapacitet i Region Hovedstaden vil være 1.800 flere pladser i 2025 end i 2016. Heraf vil behovet være op mod 700 ekstra pladser i Centrum, der i forvejen har en underkapacitet på ca. 500 pladser om året.
 
Stigningen i antallet af ansøgere over de senere år har ikke været ligeligt fordelt, hvilket heller ikke forventes at være tilfældet fremover. Hidtil har det vist sig, at nogle skoler har fået et stadigt stigende antal ansøgere, mens andre er steget meget beskedent. Epinion påpeger, at unges søgemønster i høj grad har afsæt i elevsammensætningen og ryet på skolerne, mens transporttid og afstand til uddannelsessted betyder langt mindre. Dette underbygges både med afsæt i den eksisterende, forskningsbaserede litteratur og i rektorernes udtalelser i spørgeskemaer og interviews.
 
I kapacitetsudredningen har Epinion desuden analyseret de henviste ansøgere. De henviste ansøgere har ikke fået plads på et gymnasium, de har søgt og tilbydes derfor en plads på et andet gymnasium, der har ledig kapacitet. Siden 2010 har antallet af henviste ansøgere ligget relativt stabilt omkring 500. Ud af 2613 henviste i perioden 2007-2014 er kun 1766 begyndt på det gymnasium, de er henvist til, og kun 1030 elever har fuldført studentereksamen på det gymnasium, de blev henvist til. Når de bynære gymnasier (Falkonergårdens Gymnasium og HF og Nørre Gymnasium) i Vest fraregnes, viser kapacitetsudredningen, at det i langt overvejende grad er elever fra Centrum og Nord, der henvises. Således er der en skævhed i, hvilke områder, ansøgerne henvises fra, som understreger behovet for en øget kapacitet især i hovedstadsregionens centrale dele.
 
I forbindelse med ansøgning til stx i 2017 omlægges kriteriet for fordeling fra transporttid til afstand. Kapacitetsudredningen for stx viser, at denne omlægning vil få uvæsentlig betydning for fordelingen af elever i Region Hovedstaden.
 
Fremadrettede handlemuligheder
Kapacitetsudredningen for stx peger på, at det fremtidige behov for øget kapacitet i særligt Centrum og til dels Nord er så stort, at der vil være behov for at afdække fremadrettede handlemuligheder. Allerede i dag henvises ca. 500 borgere om året, og den demografiske udvikling vil betyde, at dette tal vil stige frem mod 2025. Administrationen har følgende handlemuligheder, som erhvervs- og vækstudvalgets drøftelse kan tage udgangspunkt i:
 
 
Det fremgår af kapacitetsudredningen for stx, at såfremt der skabes øget kapacitet i Centrum og Nord med henblik på, at flere borgere skal have opfyldt deres 1. prioritet, vil det betyde, at områder der i dag modtager mange henviste, vil opleve en nedgang i henviste. Dette vil blive gældende for Vest, der den senere årrække har modtaget et stort antal henviste elever, hvoraf mange ikke har færdiggjort deres uddannelse på det gymnasium, de blev henvist til. Således kan det få konsekvenser for de gymnasier, der i dag modtager et større antal henviste. Et fald i antallet af henviste vil dog betyde, at flere ansøgere får en studieplads på et gymnasium, de har ønsket at gå på.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen drøftes sagen med henblik på en fremadrettet, strategisk kapacitetsstyring og regionens rolle heri.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen risici.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Der vil blive tilrettelagt en kommunikationsindsats, når regionsrådet har truffet beslutning i sagen den 13. december 2016.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
På baggrund af udvalgets drøftelser fremlægges en beslutningssag for erhvervs- og vækstudvalget den 29. november 2016, forretningsudvalget den 6. december 2016 og regionsrådet den 13. december 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
16028970


1.pdf
2.pdf
3.pdf

Bilag

Kapacitetsudredning for stx 2016
Notat vedr. fuldførelse og overgange på gymnasiale uddannelser
Præsentation vist på mødet


2. Beslutningssag: Indstilling om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse, grundforløb 2

Beslutningssag: Indstilling om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse, grundforløb 2

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet skal ifølge lovgivningen afgive indstilling til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om placering af erhvervsuddannelsernes grundforløb 1 og 2.
 
Regionsrådet godkendte på mødet den 17. maj 2016 alle udbudsønsker som led i implementeringen af erhvervsuddannelsesreformen, bortset fra to uddannelsesudbud fra Roskilde Tekniske skole og et fra NEXT Uddannelse København. Regionens indstilling blev afgivet den 26. maj 2016. Ministeriet udsendte den 30. september 2016 afgørelsen om udbud af erhvervsuddannelser fra august 2017 og tilkendegav i denne sammenhæng, at ministeriet forventer, at skolerne udbyder uddannelserne på de adresser, de har forudsat i deres ansøgninger. Hermed er regionens målsætning om etablering af nye campusdannelser med en bred geografisk dækning med et bæredygtigt udbud af uddannelserne sikret.
 
Ministeriet har ved brev af 23. september 2016 indhentet ny indstilling vedr. grundforløb 2 på uddannelsen til pædagogisk assistent, PAU, da antallet af praktikpladser i hele Danmark er halveret. Af hensyn til skolernes udbud af uddannelsespladser primo 2017 var ministeriets frist for regionernes høringssvar den 10. oktober 2016.
 
Administrationen har på grund af den korte tidsfrist afgivet indstilling om udbuddet af den pædagogiske assistentuddannelse, grundforløb 2 med forbehold for regionsrådets godkendelse.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at erhvervs- og vækstudvalget over for forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler:
  • at godkende den afsendte indstilling til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling af 10. oktober 2016 om udbud af grundforløb 2 på uddannelsen til pædagogisk assistent (bilag 1).

POLITISK BEHANDLING
Anbefalet.
 
Per Roswall (V) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
I forlængelse af trepartsaftalen fra sommeren 2016 om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser indgik regeringen, KL Danske Regioner og LO den 1. september 2016 aftale om dimensionering af PAU. Formålet med aftalen var at sikre, at der uddannes faglærte pædagogiske assistenter i et omfang, der svarer til arbejdsmarkedets behov, og at der ikke optages for mange elever på grundforløb 2, som ikke kan få praktikplads og mulighed for at færdiggøre deres uddannelse.
 
Dimensioneringsaftalen betyder, at kommunerne på landsplan forpligter sig til at tilvejbringe 700 uddannelsesaftaler pr. år på PAU, mens det nuværende antal er 1.569 pladser. I hovedstadsregionen har kommunerne forpligtet sig til at oprette minimum 240 praktikpladser mod hidtil maksimalt 469 praktikpladser. Hertil kommer et mindre antal praktikpladser ved private udbydere samt forventeligt 10 pladser ved Region Hovedstaden.
Relativt set er nedgangen af praktikpladser mindre i hovedstadsregionen end i resten af landet, fx Region Sjælland, hvor nedgangen er fra 265 til 90 pladser. Situationen for skolerne i vores region er derfor mindre presset end for skolerne i de øvrige regioner.
 
De nuværende udbydere af PAU er Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, SOPU København og Nordsjælland, Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C samt Professionshøjskolen UCC. Professionshøjskolen UCC er dog kun godkendt til at udbyde PAU hovedforløb.
 
Udbyderne har med frist den 21. september 2016 afgivet deres ønsker til udbud af GF2, PAU, og alle udbydere har fastholdt deres oprindelige udbudsønsker:
- 2 udbud på Bornholm, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole og Professionshøjskolen UCC - mod 1 idag
- 1 udbud i Hillerød, SOPU København og Nordsjælland - som i dag
- 7 udbud i Storkøbenhavn, Professionshøjskolen UCC (1), SOPU København og Nordsjælland (1) samt Social- og Sundhedsuddannelses Centret, SOSU C (5) - mod i dag i alt 4
 
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har udmeldt følgende kriterier, som regionsrådets indstilling skal tage udgangspunkt i:
1. Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til erhvervsudvikling og herunder det forventede lokale/regionale praktikpladspotentiale.
2. Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer.
3. Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til efterspørgsel og behov.
4. Bidrag til opfyldelse af de fire klare reformmål:
- Flere elever skal vælge erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse
- Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
- Erhvervsuddannelser skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
- Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes.
 
På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at antallet af udbydere er passende i forhold til antallet af forventede praktikpladser, men at antallet af udbudssteder i hovedstadsregionen bør bevares på det nuværende niveau.
 
Administrationen har derfor - med forbehold for regionsrådets godkendelse - indstillet, at der bevares:
Hermed sikres en kritisk masse til uddannelsen og samtidig en tilstrækkelig bred udbredelse af udbuddet.
 
Regionen indstiller videre, at alle fire udbydere godkendes til udbud af grundforløb 2, PAU: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, Professionshøjskolen UCC, SOPU København og Nordsjælland samt Social- og Sundhedsuddannelses Centret, SOSU C. Professionshøjskolen UCC indstilles med det forbehold, at deres grundforløb 2-udbud placeres på adressen i København, således at et udbud på Bornholm varetages af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.
 
Endeligt anbefaler Regionen, at SOSU C, der har søgt om godkendelse af udbud af PAU på i alt fem adresser, får godkendelse til udbud på maksimalt tre adresser, og at der ved godkendelsen tages hensyn til, at SOSU C ønsker at indgå i campusdannelser med udbydere af andre hovedområder, hvilket regionen støtter for at sikre et bredt og bæredygtigt udbud af erhvervsuddannelser.
 
Det samlede antal dimensionerede praktikpladser i hovedstadsregionen gældende fra 2017 stemmer nogenlunde overens med det nuværende antal elever. Således vurderes nedgangen i dimensioneringen ikke umiddelbart at være problematisk for regionen samlet, og understøtter anbefalingen om at opretholde samme antal udbudssteder.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen godkendes administrationens forslag til indstilling om udbud af grundforløb 2 på uddannelsen til pædagogisk assistent.
Såfremt indstillingen ikke følges, vil administrationen videregive regionsrådets trufne beslutning til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, der kan tage denne med i den videre dialog med skolerne. Det skal dog tilføjes, at det kan blive vanskeligt at implementere en ny beslutning fra regionsrådet, da dimensioneringen træder i kraft allerede fra januar 2017.
 
Regionsrådets indstilling danner sammen med indstilling fra de faglige udvalg og Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser grundlag for ministeriets beslutning om ret til udbud af grundforløb på uddannelsen til pædagogisk assistent.
 
Den store nedgang af praktikpladser vil givet øge konkurrencen mellem udbyderne af PAU.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen vil medføre, at PAU udbydes færre steder, hvorved den geografiske uddannelsesdækning mindskes. Som nævnt vurderes der dog med indstillingen at være en fortsat god balance mellem den geografiske dækning og den kritiske masse i uddannelsesstederne.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Presseomtale af udbuddet af PAU vurderes ikke at være relevant, da der er tale om en negativ udvikling af udbuddet.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 8. november og regionsrådet den 15. november.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
15008796


4.pdf
5.pdf

Bilag

Indstilling om pædagogisk assistentuddannelse til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Uddybende notat vedr. tilgang til den pædagogiske assistentuddannelse


3. Drøftelsessag: Status på arbejdet med Copenhagen Film Fund

Drøftelsessag: Status på arbejdet med Copenhagen Film Fund

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Erhvervs- og vækstudvalget anmodede på udvalgsmødet d. 22. juni 2016 om at få præsenteret resultater og effekter af Copenhagen Film Funds virke.
 
Region Hovedstaden/Vækstforum har i perioden 2013-2015 medfinansieret Copenhagen Film Fund med i alt 7 mio. kr. ud af et samlet budget på 36,4 mio. kr. Regionen har fortsat medfinansieringen i 2016 med 5 mio. kr. til fonden. I 2016 er fondens samlede budget for nuværende på 22,6 mio. kr.
 
Region Hovedstadens engagement i Copenhagen Film Fund hænger sammen med målet i den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) om, at hovedstadsregionen skal være en region, hvor kommercialisering og eksport inden for de kreative og oplevelsesøkonomiske erhverv øges til gavn for vækst og beskæftigelse.

INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor erhvervs- og vækstudvalget:
  • at filmfondens resultater og det fremadrettede arbejde på filmområdet drøftes.

POLITISK BEHANDLING
Drøftet.
 
Per Roswall (V) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
På mødet præsenterer Copenhagen Film Funds direktør Thomas Gammeltoft og bestyrelsesformand Jørgen Ramskov effekterne af filmfondens hidtidige arbejde og de fremtidige planer for et nationalt samarbejde på området.
 
Copenhagen Film Fund er en erhvervsdrivende fond, der har til formål at tiltrække internationale og større danske film- og tv-produktioner til hovedstadsregionen, for at skabe vækst og arbejdspladser. Fonden investerer sine midler i film- og tv-produktioner mod, at disse produktioner enten helt eller delvist finder sted i hovedstadsregionen.
 
På mødet vil det blive præsenteret, hvilke direkte effekter fondens virke har haft på omsætningen og beskæftigelsen i filmbranchen i hovedstadsregionen, samt hvilke indirekte effekter man har oplevet i de brancher, der relaterer sig til filmindustrien (se bilag 1). Overordnet har filmfondens investeringer i film- og tv-produktioner - ifølge Copenhagen Economics beregninger til Filmfonden - i gennemsnit resulteret i et bidrag til bruttonationalindkomsten (BNI) på 33-58 mio kr. pr. år. Det første tal i spændet angiver de direkte effekter af investeringerne og det sidste tal angiver effekterne inkl. de såkaldte inducerede effekter.
 
På mødet vil desuden de fremtidige planer for filmfonden blive præsenteret, der bl.a. baserer sig på et nationalt samarbejde med de øvrige danske filmfonde, staten, samt centrale aktører inden for digital indholdsproduktion (se bilag 2). Det skal være med til at sikre samarbejde og synergi mellem de forskellige regionale initiativer i hele landet, så de trækker i samme retning i stedet for at konkurrere, samt bidrage til at sikre fortsat finansiering af Filmfonden. På nuværende tidspunkt mangler Filmfonden at tilvejebringe et væsentligt beløb, såfremt det nuværende aktivitetsniveau skal fastholdes eller styrkes fra 2017.
 
Filmfonden har tilkendegivet overfor administrationen, at de i efteråret 2016 forventer at søge Vækstforum om midler til fondens virke i 2017.

KONSEKVENSER
Administrationen vil bringe resultatet af udvalgets drøftelse ind i evt. videre dialog med Filmfonden om Region Hovedstadens fremtidige engagement i fonden.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen risici.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikation er planlagt.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
13009692


6.pdf
7.pdf
8.pdf
9.pdf

Bilag

CPHFF nøgletal og effekter 2013-15
MSDK Danmark på toppen som digital nation 24.06.2016
Beskrivelse af øvrige filmfonde i Danmark
Præsentation vist på mødet


4. Beslutningssag: Medfinansiering af International AIDS Society's ”Conference on HIV Science” i København i 2019

Beslutningssag: Medfinansiering af International AIDS Society's ”Conference on HIV Science” i København i 2019

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
AIDS Fondet har sammen med den danske bidding komité for foreningen International AIDS Society ansøgt Region Hovedstaden om 3,0 mio. kr. i medfinansiering til afholdelse af den internationale konference "Conference on HIV Science" i København i 2019.
 
Afholdelse af International AIDS Society konferencen 2019 i København spiller ind i Region Hovedstadens ambition i den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) om at tiltrække flere turister til regionen ('Kreativ vækst'-tema). Desuden kan konferencen ses som bidragende til ReVUS' mål om at tiltrække forskere og medarbejdere til Greater Copenhagen ('Sund vækst'-tema).

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at erhvervs- og vækstudvalget overfor forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler:
  1. at godkende ansøgningen (bilag 1) fra AIDS Fondet og den danske bidding komité for International AIDS Society og dermed bakke op om afholdelsen af "Conference on HIV Science" i København i 2019.
Administrationen indstiller endvidere, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler:
  1. at godkende at Region Hovedstaden senest den 1. januar 2019 udmønter 3,0 mio. kr. af midler til øvrig regional udvikling til medfinansiering af afholdelse af International AIDS Society konference i København i 2019, under forudsætning af, at der som minimum tilvejebringes en samlet økonomisk støtte til konferencen på 5,5 mio. kr.

POLITISK BEHANDLING
Anbefalet.
 
Per Roswall (V) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Den danske bidding komité sekretariatsbetjenes af Wonderful Copenhagen og består af godt 10 personer fra bl.a. danske universiteter, videninstitutioner samt repræsentanter fra hospitaler. Formålet med denne komité er, på en saglig, videnskabelig samt velfunderet måde, at kunne komme med forslag til bl.a. store medicinske konferencer, som man skal forsøge at tiltrække til Danmark.
 
The International AIDS Society (IAS) er en professionelt drevet medlemsforening med ca. 10.000 medlemmer fra mere en 180 lande og dermed verdens største forening for HIV fagfolk. Foreningens medlemmer arbejder på alle fronter i forhold til AIDS og tæller forskere, læger/klinikere og andet sundhedspersonale, folk der arbejder med policy/administration samt en række øvrige.
IAS har siden 1988 arbejdet på alle fronter af det globale AIDS-arbejde, og det overordnede mål er at formidle den nyeste viden om HIV behandling, og hvilke indsatser der gør en forskel for HIV-patienters livskvalitet og sundhed.
 
IAS Conference on HIV Science afholdes hvert andet år og er en forskningskonference rettet mod læger og forskere.
 
Formål med at tiltrække konferencen til København
International AIDS Society Conference on HIV Science er en af verdens mest anerkendte og betydningsfulde sundhedskonferencer hvad angår forskning inden for HIV og AIDS. Konferencen er en global begivenhed, der tiltrækker ca. 6000 deltagere fra forskningscentre, universiteter, interesseorganisationer, ministerier, kommuner og internationale organisationer.
 
Formålet med at bringe konferencen til Region Hovedstaden er at bruge regionen som platform for at profilere den styrkeposition dansk HIV-forskning har i verden, samt sætte fokus på Danmarks rolle som global bidragsyder til at give de mest HIV-udsatte i verden adgang til forebyggelse og behandling.
Afholdelse af konferencen i København vil give danske forskere en enestående mulighed for at fremvise resultater af den danske forskning inden for HIV, hepatitis og tuberkulose, samt eksponere det danske arbejde for at nedbringe HIV-epidemien dels i Baltikum og dels i tredjeverdenslande, hvor Udenrigsministeriet via DANIDA har kørt en række projekter. Konferencen kan derved bidrage til at fastholde og tiltrække internationale forskere, som skal danne grundlag for vækst og udvikling.
 
Finansiering af konference
International AIDS Society har det fulde ansvar for økonomien omkring afviklingen af konferencen i København 2019 og dermed også for budgettet.
IAS beder om et kontant, finansielt bidrag på ca. 5,5 mio. kr., som skal bruges til afvikling af konferencen. Beløbet søges finansieret således:
I det tilfælde at der opnås støtte på mere end 5,5 mio. kr., vil der ske en tilsvarende reduktion af det ansøgte beløb fra Region Hovedstaden. De 3,8 mio. kr. i in-kind bidrag kan ikke tælle med i det beløb International AIDS Society beder om. De services og effekter in-kind beløbet dækker over kan ses i vedlagte bilag. Det er vurderingen at disse bidrag vil være medvirkende til, at International AIDS Society vælger København som destination for konferencen i 2019.
Staten er engageret i konferencen, men ikke økonomisk. Der er dialog med Videnskabsministeriet – og via dem Sundhedsministeriet samt Erhvervs- og Vækstministeriet. Som sponsor af konferencen bærer Region Hovedstaden intet økonomisk ansvar for afholdelsen af konferencen.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen godkendes ansøgningen fra AIDS Fondet og International AIDS Society og regionsrådet tilkendegiver sin støtte til at afholde "Conference on HIV science" i København i 2019.

RISIKOVURDERING
International AIDS Society står alene til ansvar for afvikling af konferencen samt styring af budgettet. Det er dermed også IAS, der bærer det fulde ansvar for de risici, der er forbundet med at afholde konferencen. Region Hovedstaden bærer som sponsor intet økonomisk ansvar for afholdelse af konferencen og en aftale om tilbagebetaling af sponsorbeløbet, i tilfælde af at konferencen aflyses, aftales med IAS.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen godkendes, at Region Hovedstaden senest den 1. januar 2019 udmønter 3,0 mio. kr. af midler til øvrig regional udvikling til medfinansiering af afholdelse af International AIDS Society konference i København i 2019, under forudsætning af, at der som minimum tilvejebringes en samlet økonomisk støtte til konferencen på 5,5 mio. kr.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 8. november 2016 og regionsrådet den 15. november 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
16043817


10.pdf

Bilag

Ansøgning om støtte fra Region Hovedstaden til International AIDS Society 2019


5. Beslutningssag: Udkast til høringssvar om opdatering af kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveauer

Beslutningssag: Udkast til høringssvar om opdatering af kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveauer

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
På mødet den 27. september 2016 drøftede udvalget administrationens forslag til opdatering af kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveuaer inden for udvalgets område. Som opfølgning på drøftelserne har administationen udarbejdet udkast til høringssvar til regionsrådet til udvalgets godkendelse.

INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor erhvervs- og vækstudvalget:
  • at udkast til høringssvar om opdatering af kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveauer godkendes.

POLITISK BEHANDLING
Formanden satte indstillingen til afstemning:
 
For stemte: A (3), C (2), O (1), i alt 6.
Imod stemte: Ø (1), i alt 1.
Undlod at stemme: 0
Stemmer i alt: 7
 
Indstillingen var herefter godkendt.
 
Enhedslisten ønskede følgende bemærkning ført til protokollen:
 
”Enhedslisten kan ikke støtte indstillingen vedr. høringssvar om opdatering af kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveauer fra EVU, da vi mener, at det er problematisk udelukkende at opstille kvantitative mål. Vi foretrækker kvalitative mål og evalueringer af forløb med efterfølgende handlingsanvisninger”.
 
Per Roswall (V) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Administrationens forslag til opdatering af kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveuaer inden for udvalgets område blev drøftet på erhvervs- og vækstudvalgets møde den 27. september 2016.
 
Administrationen har siden sidste møde yderligere kvalificeret kongeindikatoren og driftsmålet vedrørende "Eksterne midler til forskning og innovation", således at der fra 2018 fastlægges et konkret absolut mål for hjemtagning af eksterne midler til forskning og innovation som led i udvikling af den koncernfælles handlingsplan for forskning. Derudover er driftsmålet om antal skabte praktikpladser præciseret, således at det fremgår, at de 1200 praktikpladser vedrører hovedstadsregionen som geografisk område. Driftsmålet understøtter Region Hovedstadens politiske vision om at skabe en innovativ metropol med høj vækst. Kvalificeret arbejdskraft er en hovedforudsætning for innovation og vækst.
 
Administationen har med udgangspunkt i forslaget til opdatering udarbejdet udkast til høringssvar, hvori der gøres rede for forslag til opdatering inden for følgende områder:

KONSEKVENSER
Den foreslåede opdatering forventes at styrke og effektivisere driften yderligere og skabe et stærkt grundlag for opfølgning og udvikling af relevante driftsområder.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen særlige risici.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt særskilt kommunikation.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Efter høring af de stående udvalg forventes forslag til opdatering af kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveauer forelagt forretningsudvalget den 6. december 2016 med henblik på efterfølgende drøftelse i regionsrådet den 13. december 2016. Erhvervs- og vækstudvalgets høringssvar vil indgå i sagen til forretningsudvalget.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
16037242


11.pdf

Bilag

EVU høringsbrev UDKAST - Opdatering af kongeindikatorer driftsmål og ambitionsniveauer


6. Orienteringssag: Status på Frysehusprojektet

Orienteringssag: Status på Frysehusprojektet

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Region Hovedstaden har en ambition om at øge forskningspotentialet i regionen blandt andet ved at etablere fælles frysehusfaciliteter og biobankstruktur for alle regionens hospitaler. Dette vil samtidig understøtte regionens strategiske indsats om styrkelse af forskning og innovation.
 
Projektet "Samling af vævsprøver i fælles frysehus og biobankstruktur" vil skabe overblik og adgang til eksisterende og kommende biologisk materiale og data til brug for forskning og udvikling, herunder også i forhold til samarbejdet med andre forskningsinstitutioner og industrien.
 
På baggrund af en udarbejdet analyse (bilag 1) samt projektgrundlag (bilag 2) arbejder administrationen med udarbejdelse at et beslutningsgrundlag, inklusiv en fuldstændig plan for gennemførsel, som forventes afsluttet januar 2017. Administrationen modtager bygherrerådgivning til dette arbejde, da der ikke internt er kompetencer og ressourcer til at løfte det.
 
Der overflyttes tre mio. kr. fra 2016 (forskningspuljen under SUND Fælles budgettet) til budget 2017 til det videre projektarbejde, herunder IT understøttelse.
 
Der forelægges med denne sag en status på projektet.

INDSTILLING
Administrationen indstiller til erhvervs- og vækstudvalget:
  • at status på projektet "Samling af vævsprøver i fælles frysehus og biobankstruktur" tages til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Taget til efterretning.
 
Per Roswall (V) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Baggrund og mål for projektet
Region Hovedstadens hospitaler er kendetegnet ved en meget høj forskningsaktivitet baseret på indsamling af biologisk materiale fra hospitalernes patienter. Materiale som opbevares decentralt hos de enkelte forskere på bl.a. gangarealer, i depot- og kælderlokaler mm. Den decentrale opbevaring har flere uhensigtsmæssige konsekvenser, som kun vil øges, da det forventede antal frysere fordobles de kommende 10 år. Konsekvenser som bl.a. manglende overblik og derved dårlig udnyttelse af fryserkapacitet, manglende udnyttelse af overskudsvarme, decentrale indkøb og deraf dårlige aftaler, decentral og dermed ressourcekrævende adgangskontrol og overvågning mm. Målet med etablering af fælles frysehus-faciliteter og biobankstruktur er derfor at sikre en bæredygtig, effektiv udnyttelse og synlighed af regionens kliniske data, forskningsregistre og af vævsprøver/biobanker. Faciliteterne skal bruges til forskning og udvikling, herunder fortsat udvikling af samarbejdet med andre forskningsinstitutioner og industrien. Målet er derudover en reduktion af driftsomkostninger, nedbringelse af CO2-udledning og øget sikkerhed ved opbevaringen af vævsprøver og driften af biobanker.
 
Samling af vævsprøver har stort forskningspotentiale, under forudsætning af at det gøres let tilgængeligt for forskerne. Et centralt mål er således at afklare, hvordan man kan sikre en mere effektiv tilgængelighed, udnyttelse og synlighed af regionens kliniske data, forskningsregistre og af biobankerne.
 
Administrationen har valgt en decentral model, hvor der etableres frysefaciliteter på op til 4 hospitaler i regionen. Opdraget er, at faciliteterne skal indrettes i eksisterende ikke-patient egnede lokaler, som også skal have mulighed for at rumme fremtidige fremfindingsrobotter (Bilag 1, Model A).
 
Status på projektet
Status er, at der ud fra det, af projektstyregruppen godkendte projektgrundlag er gennemført et mini-udbud jf. regionens rammeaftale om ingeniørrådgivning for at finde en egnet bygherre til opgaven.
Vinder af mini-udbuddet blev det rådgivende ingeniørfirma Niras. Der blev i vurderingen lagt stor vægt på rådgiveres erfaring med lignende projekt på Statens Serums Institut og generelt med projekter i regi af sygehusvæsnet. Derudover afspejler bemandingen hos rådgiver en bred og god dækning af kompetencer samt bredt kendskab til Region Hovedstaden som organisation. Administrationen fandt således, at det samlede tilbud viste en god løsning med et erfarent og kompetent hold, hvilket var udslagsgivende for resultatet.
 
Niras overordnede opgave er:
Administrationen arbejder, i samarbejde med Niras og arbejdsgruppen, på at indhente den nødvendige viden, således at der kan forelægges et samlet beslutningsgrundlag primo 2017 med budgetvirkning fra 2018 eller senere.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen tages orienteringen om status på projektet "Samling af vævsprøver i fælles frysehus og biobankstruktur" til efterretning.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen risici.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges parallelt i sundhedsudvalget.

DIREKTØRPÅTEGNING
Svend Hartling / Hjalte Aaberg

JOURNALNUMMER
15005398


12.pdf
13.pdf

Bilag

Rapport "Etablering af fælles frysehusfaciliteter til biobanker i Region Hovedstaden"
Projektgrundlag for Frysehus (version 2016.03.31)


7. Orienteringssag: Projekt om kognitive teknologier og innovation i sundhedsvæsenet

Orienteringssag: Projekt om kognitive teknologier og innovation i sundhedsvæsenet

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Region Hovedstadens vision er at være den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet, samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau.
 
Sund vækst og innovation indgår ligeledes centralt i den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS), hvor der er sat et mål om at: ”Hovedstadsregionen skal være et af de fem mest foretrukne steder i verden til udvikling af sundheds- og velfærdsløsninger til det globale marked”. Innovation er således en afgørende komponent i regionens virke.
 
Region Hovedstaden gennemfører et pilotforløb med IBM (Watson), hvor en ny teknologi afprøves, og efterspørgslen på teknologien drøftes med sundhedsfaglige medarbejdere og interessenter.

INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor erhvervs- og vækstudvalget:
  • at projektet om kognitive teknologier og innovation i sundhedsvæsenet tages til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Taget til efterretning.
 
Per Roswall (V) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.
 

SAGSFREMSTILLING
Intelligente systemer, også kaldet for kognitive teknologier, forventes at få store konsekvenser for, hvordan sundhedsydelser tilrettelægges og gennemføres på tværs af hele sundhedsvæsenet og i borgerens eget hjem. Intelligente systemer betegner en type software, der, på kort tid, kan afkode store mængder af ustrukturerede data såsom billeder og faglitteratur, og kan ved hjælp af menneskelige input trænes til at genkende mønstre. Intelligente systemer kan således på sigt f.eks. bruges som lægens IT-assistent ved diagnosticering, behandling og/eller planlægning af behandlingsforløb, da systemets anbefalinger kan funderes på nyeste forskningsresultater og lokal praksis inden for ét eller flere sygdomsområder. Dette vil potentielt kunne øge behandlingskvaliteten og øge produktiviteten.
 
Teknologien er dog umoden og under udvikling, hvorfor det netop også er i disse år, at vidensmiljøerne inden for intelligente systemer etableres og vil skabe arbejdspladser og vækst. Greater Copenhagen står stærkt til at kunne blive en del af en nordisk styrkeposition på området. Eksempelvis lancerede den internationale IT-leverandør IBM primo oktober 2016, at der etableres et Innovation Client Center med fokus på udvikling af intelligente IT-systemer i København. Centret genererer 250 danske arbejdspladser. Copenhagen Capacity, som Region Hovedstaden har en resultatkontrakt med, og hvor Region Hovedstaden er den primære investor, har deltaget i etableringen af centret og understøtter rekrutteringen af relevante danske profiler.
 
Med implementeringen af Sundhedsplatformen (EPIC) vil Region Hovedstaden kunne understøtte en effektiv anvendelse af sundhedsteknologi på et internationalt topniveau. Det giver et betydeligt potentiale for at styrke brugen af data i det sundhedsfaglige arbejde – både i forhold til patientbehandling, kvalitetsudvikling, planlægning og forskning.
 
Region Hovedstaden påbegyndte derfor i maj 2016 en eksplorativ undersøgelse af potentialerne for anvendelse af intelligente systemer i sundhedsvæsenet. Som led heri har Region Hovedstaden været i kontakt med en virksomhedspart for at få nyeste viden og et konkret eksempel på en teknologi, som kan afprøves og danne erfaringsgrundlag. Det har resulteret i en møderække med IBM Denmark, som er i front inden for udvikling af intelligente systemer. Der er blandt andet afholdt en workshop mellem nøgleaktører bredt repræsenteret i Region Hovedstaden og IBM Danmark, og resultatet heraf er nærværende oplæg til en videre proces (bilag 1). Oplægget foreslår et indledende forløb på syv måneder. Forløbet fokuserer på en accelereret analyse af potentialer og barrierer inden for udvalgte sundhedsfaglige specialer bl.a. billeddiagnostik, diabetesbehandling, genindlæggelser inden for psykiatrien. Desuden pilottestes et intelligent system - Watson for Oncology - i en dansk, klinisk kontekst på Rigshospitalet - Blegdamsvej - en løsning, der potentielt kan understøtte lægens vurdering af behandling til en kræftpatient. Samtidig undersøges det, hvorledes iværksætteri, forskning og uddannelse kan styrkes inden for intelligente systemer. Endeligt behandles juridiske spørgsmål med relevans for intelligente systemer i dansk, klinisk kontekst, herunder bl.a. brugen af sundhedsdata.
 
Region Hovedstaden varetager projektledelsen og er netop nu ved at udarbejde en juridisk ramme for de næste måneders projektarbejde samt inddrage relevante interessenter fra hospitaler, administrationen og eksterne nøglespillere. Region Hovedstaden har ikke forpligtet sig til et længerevarende samarbejde med IBM.
 
Dette eksplorative forløb vil munde ud i en opsamling af foreløbige resultater og en række anbefalinger til, hvorledes Region Hovedstaden fremadrettet kan arbejde videre med intelligente systemer i sundhedsvæsenet og dermed potentielt påbegynde en fase 2. Anbefalingerne forventes forelagt udvalget ultimo januar 2017.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen tages projektet om kognitive teknologier til efterretning.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen risici.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Kommunikationsplan er under udarbejdelse.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges parallelt i it- og afbureaukratiseringsudvalget. Udvalgene vil blive orienteret primo 2017, når de endelige resultater og anbefalinger foreligger.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
3023729


14.pdf

Bilag

Projektbeskrivelse PIXIudgave


8. Eventuelt

Eventuelt